StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Etapele creditarii Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Etapele creditariiEtapele creditarii


Activitatea de creditare presupune in mod necesar urmatoarele etape: analiza, aprobarea, contractarea, acordarea (angajarea), utilizarea si rambursarea creditului.


Analiza creditului


In aceasta etapa, analistul de credite retail (ACR) / consilierul bancar procedeaza la analiza bonitatii clientului, in care scop se informeaza asupra aspectelor financiare si nefinanciare prevazute de norme cu privire la solicitantul de credite prin discutii directe cu acesta si prin alte mjloace pe care le considera necesare: studierea documentatiei depuse, deplasari la domiciliul clientului, vizionarea garantiilor propuse, etc.
In cadrul analizei, analistii de credite retail/ consilierii bancari se vor edifica asupra existentei capacitatii de rambursare a imprumutatilor pe intreaga perioada de creditare si incadrarea volumului total al creditelor si dobanzilor aferente in posibilitatile de rambursare ale acestora.

Toate datele culese vor folosi la stabilirea limitei maxime de expunere pe client .

Daca dupa analiza efectuata, analistul de credite retail/ consilierul bancar considera ca sunt indeplinite conditiile de creditare, atunci discuta cu solicitantul detaliile privind acordarea acestuia: volumul creditului solicitat, termene de rambursare, garantare, utilizare, dobanzi si comisioane, alte prevederi ale contractului de credit dupa care intocmeste documentatia conform parametrilor caracteristici fiecarui produs.


Aprobarea creditului. Competente de aprobare


Pe baza datelor analizate si a propunerilor facute sub raspunderea ACR/ consilierul bancar, aprobarea creditelor este data de persoane individuale sau organisme colective constituite conform normelor legale si regulamentelor interne aprobate in Consiliul de Administratie:

Angajati BT avand competente individuale de creditare mandatate de Comitetul de Management ;

Comitetul de Credit si Risc al Agentiei ;

Comitetul de Credite si Risc al Sucursalei ;

Comitetul de Credite al Centralei ;

Comitetul de Management ;

Consiliul de Administratie.

Competenta, organizarea si functionarea organismelor colective sunt cele prevazute in regulamentele proprii fiecarui comitet, aprobate de Consiliul de Administratie.

Aprobarea creditelor persoanelor fizice aflate in relatii speciale cu banca, asa cum sunt ele definite in Norma BNR nr.12/2003 se face de catre Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania sau Comitetul de Management cu confirmarea ulterioara a Consiliului de Administratie si in limitele stabilite prin normele interne privind grupurile si supravegherea riscului de credit, grupul personalului propriu neputand sa depaseasca 25% din fondurile proprii.

Creditarea personalului salariat al bancii se va face in conformitate cu Politicile specifice elaborate in acest scop.

Aprobarea creditului pentru persoane fizice care fac parte din grupuri de persoane care concentreaza riscul de credit (un singur debitor) se va face in conformitate cu prevederile legii bancare si normelor BNR in materie de creditare respectiv normele interne BT si BNR 12/2003.

Aprobarea creditelor de valoare mare, definite conform prevederilor Normei BNR nr.10/2005 si prevazute in politicile specifice de produs este de competenta Comitetului de Management :

Valoarea la care un credit este considerat credit de valoare mare :

*       Credit ipotecar : 100.000 EUR (echivalent USD/RON)

*       Credit imobiliar :

Cu dobanda variabila – 100.000 EUR (echivalent USD/RON)

Cu dobanda fixa in lei – 100.000 EUR (in echivalent RON)

Credit Punte - 100.000 EUR (echivalent USD/RON)

*       Credit auto : 40.000 EUR (echivalent USD/RON)

*       Credit personal :Cu garantii materiale “Solutia BT” : 100.000 EUR (echivalent USD/RON)

Cu ipoteca “Oferta BT” : 100.000 EUR (echivalent USD)

*       Credit cumparare actiuni inclusiv “Succes BT” : 250.000 EUR (in echivalent USD/RON)

*       Alte tipuri de credit de consum : 10.000 EUR (echivalent USD/RON)

La nivelul sucursalelor/agentiilor, in functie de tipul creditului, se utilizeaza modelul de referat specific creditului, referat care este generat automat de aplicatia informatica pentru persoane fizice AnaCred.

Pentru creditele persoane fizice de competenta Centralei (CCRC/CM), documentatia de credit (referatul de credit, opinia juristilor si nata de evaluare, dupa caz) se transmite pe e-mail analistilor de credite retail din cadrul Directie Credite Retail (DCR).

Analistii de credite retail din cadrul DCR, intocmesc Nota interna in baza careia se iau deciziile de aprobare/respingere credite de catre CCRC/CM.

Pe Nota interna, in baza careia se iau deciziile de aprobare/respingere a creditului de catre membrii CCRC/CM , se va preciza opinia DCR si Juridic in una din urmatoarele variante :

a)       propunerea de aprobare a creditului (cu stabilirea conditiilor de aprobare)

b)       supunere spre analiza si decizie cu privire la creditul solicitat

c)        propunere de respingere a creditului.

Dupa obtinerea voturilor, analistul de credite retail din cadrul DCR intocmeste Comunicarea catre Sucursale.

In situatia cand cel putin un vot este negativ, analistul de credite retail va anunta toti membrii CCRC/CM care au votat, despre acest aspect, in vederea definitivarii deciziei si semnarii comunicarii.

Comunicarea va fi semnata de unul din membrii CM sau de catre Directorul DCR.


Incheierea contractului de credit si a contractelor de garantie


Dupa aprobarea creditelor potrivit competentelor, ACR/consilierul bancar va proceda la intocmirea contractului de credit si a contractelor de garantie, conform modelelor anexate in Manualul de Admnistrare Credite, obtine avizul Consilierului juridic (daca este cazul) si semnaturile persoanelor autorizate. ACR / consilierul bancar remite documentatia, daca este cazul, Consilierului juridic, care reprezinta banca in fata Notarului Public sau a altor organisme, pentru inregistrarea garantiilor conform legislatiei in vigoare (reprezentarea bancii la Notarul Public poate fi facuta si de catre ACR / consilierul bancar, in baza mandatului acordat de catre banca).

Contractul de credit este actul incheiat intre Banca si Imprumutat prin care se materializeaza acordul de vointa intre cele doua parti. Modelul contractului de credit contine clauzele standard si specifice, general valabile pentru orice imprumut acordat.

In contractele de credite, se vor putea introduce si alte conditii puse la aprobarea creditului.

In cazul creditelor care sunt garantate numai cu veniturile Imprumutatului si ale sotiei/sotului acestuia, vor fi eliminate clauzele referitoare la giranti.

Contractul de credit se intocmeste, pastreaza si arhiveaza conform Normelor interne de administrare credite.

Contractul de credit se semneaza de catre reprezentantii autorizati ai bancii, conform hotararilor Comitetului de Management .

Fiecare fila din contractul de credit va fi semnata din partea bancii de persoanele mandatate in acest sens prin Decizia directorului sucursalei, precum si de debitor si dupa caz, sotul/sotia acestuia si giranti.

In contractele de credit nu se admit modificari, stersaturi, clauze contractuale care nu fac obiectul contractului respectiv, care pot conduce la interpretari eronate sau la pierderea drepturilor bancii ce decurg din contract.Orice modificare ulterioara a clauzelor unui contract de credit se va putea face numai pe baza unui act aditional, utilizand aceleasi proceduri cu privire la modul de intocmire, semnare si pastrare ca si in cazul contractului de credit.Exceptie fac cazurile in care se solicita rambursari in avans, cand este suficienta refacerea graficului de rambursare si semnarea acestuia de catre parti.

Dupa semnare, contractele de credit si garantie se transmit Administratorului de credit din sucursala (Centrala – dupa caz) pentru inregistrare in sistemul informatic.

Numerotarea contractelor de credit se face conform precizarilor transmise de Directia Administrare Credite.

In cazul rambursarii integrale a obligatiilor fata de banca, ACR/ consilierul bancar intocmeste Adresa de radiere garantii, care va fi semnata de reprezentantii autorizati ai sucursalei si pe care o preda Administratorului de credit din sucursala (DAC) pentru arhivare.


Angajarea creditului ; Respectarea destinatiei creditelor ;


Creditul aprobat se pune la dispozitia clientului integral sau in transe, dupa indeplinirea tuturor conditiilor de acordare mentionate in contractul de credit si se acorda in cont separat de imprumut, prin debitarea acestuia, in limita valorii si duratei creditului aprobat.

Administratorul de credite din sucursala ( respectiv din DAC ) inregistreaza creditul in sistemul informatic (pe baza documentelor de plata prezentate si a cererii de utilizare, documente avizate de ACR/ consilierul bancar), dupa care remite documentele avizate pentru supervizare (Directorul de operatiuni/directorul DAC).

Angajamentul la valoarea totala din contract, precum si garantiile constituite se inregistreaza in evidenta extrabilantiera a bancii. Pe masura utilizarii creditului se diminueaza si angajamentul in evidenta extrabilantiera a bancii.

Creditele acordate vor fi utilizate numai in conformitate cu destinatia prevazuta in contractul de credite.

In cazul creditelor nenominalizate, credite pentru nevoi curente, creditelor personale, pe salariu si pe card nu se prezinta documente justificative.

Pentru creditele imobiliare, ipotecare se vor prezenta bancii si contractul de vanzare-cumparare in forma autentica.

In cazul creditelor pentru autoturisme, Imprumutatul va prezenta Bancii, in termen de 15 zile calendaristice de la utilizarea creditului, urmatoarele documente:

factura definitiva, contract de vanzare-cumparare (dupa caz) (copie);

cartea de identitate a autovehiculului pe numele beneficiarului de credit (copie si original),

alte documente specifice obiectului creditarii (copie).

O copie a acestor documente se pastreaza la documentatia creditului.

Cartea de identitate a autovehiculului in original pe numele beneficiarului de credit se va pǎstra la sucursala BT care a acordat creditul (in fiset metalic) pana la completa rambursare a creditului si costurilor aferente.

Pentru creditele auto acordate pe o perioada mai mare de 5 ani, se va asigura reinnoirea inscrierii gajului pe autoturism in timp util, inainte de implinirea termenului de 5 ani de la data inscrierii gajului la Arhiva Electronica a Garantiilor Reale.

Solicitarile justificate ale clientului de ridicare de la banca a cartii de identitate se aproba pe baza unei cereri scrise, de catre directorul de sucursala.

In situatia in care valoarea bunului achizitionat din credit, inscrisa in documentele justificative prezentate, este mai mica decat cea avuta in vedere la aprobarea si acordarea creditului, diferenta de credit necuvenit se recupereaza de la client si se inregistreaza ca rambursare de credit. Daca suma nu poate fi recuperata de la client, se considera credit restant si se inregistreaza corespunzator in contabilitate.

Analistul de credite retail (ACR) / consilierul bancar verifica destinatia creditului si a conditiilor de creditare si intocmeste „Raportul de revizie a creditelor” care va fi supus spre avizare Coordonatorului Departamentului de Retail – PF / Directorului sucursalei (in situatia in care nu exista Coordonator retail).In cazul unei rezolutii favorabile, ACR / consilierul bancar arhiveaza documentul la dosarul clientului.

In cazul in care rezolutia impune luarea unor masuri suplimentare, ACR/ consilierul bancar procedeaza la punerea in aplicare a acestora.


Monitorizarea creditelor


Se face pe baza Rapoartelor primite de la Administratorul de credite din sucursala, de catre ACR/ consilierul bancar (zilnic/saptamanal/lunar – in functie de tipul raportului). Monitorizarea se face specific pentru fiecare credit in parte, asa cum este prevazut in Politicile de creditare.


Rambursarea creditului si dobanzilor


Ratele si dobanzile la credit se vor rambursa in general in suma fixa (cu anuitate). In cazul rambursarilor in sume descrescatoare, respectiv rata creditului in suma fixa si dobanda calculata la sold, administrarea creditului se va face la nivelul Centralei – DAC.

Rambursarea creditelor va incepe de regula in luna urmatoare utilizarii creditului.

Imprumutatul se obliga in baza clauzelor contractuale sa alimenteze contul sau curent cu sume necesare care sa asigure plata ratelor si a dobanzilor conform graficului.

In cazul in care disponibilitatile din contul curent al imprumutatului nu sunt suficiente pentru plata dobanzilor si rambursarea ratelor de credit scadente, diferenta nerambursata se trece automat, in ziua de scadenta, in contul de dobanzi restante si respectiv credite restante.

Daca din analiza efectuata rezulta ca nu mai sunt posibilitati reale de redresare si imbunatatire a serviciului datoriei respectivului client, toate sumele viitoare datorate in baza contractului de credit devin scadente, iar banca va proceda la punerea in intarziere si comunicarea constatarii incapacitatii de plata a clientului, dupa care va trece la actionarea in justitie si la executare silita potrivit legii aplicandu-se normele interne de recuperare ale creantelor bancii si se vor constitui provizioanele de risc conform normelor legale in vigoare.

La data actionarii in justitie, creditele si dobanzile restante vor fi trecute in conturile de creante si respectiv dobanzi indoielnice.

Creantele vor fi scoase in afara bilantului, in momentul investirii cu formula executorie a contractului de credit si a celor de garantie, conform Legii nr.58/1998 si a normelor de aplicarea  ei.

In conditiile in care se creeaza disponibil in cont, ordinea de incasare a creantelor cuvenite bancii este, potrivit normelor in vigoare , urmatoarea:

comisioane, taxe si speze bancare

penalitati 

dobanzi indoielnice

dobanzi restante

dobanzi curente

credite indoielnice

credite restante

credite curente/dobanzi si credite in conturi extrabilantiere


Scadentarea, rescadentarea creditelor


Scadenta unui credit este termenul (data) la care acesta devine exigibil si trebuie rambursat. Scadenta este o data viitoare, posibila si certa .

Rambursarea creditului se va face pe baza graficului de rambursare stabilit de comun acord cu Imprumutatul, cu scadente periodice.

Scadentele vor fi consemnate in mod obligatoriu in contractele de credite sau aditionalele incheiate cu imprumutatii.

Modificarea scadentelor ratelor la credit se poate face numai prin rescadentarea acestora, la solicitarea scrisa a clientului si cu acordul Bancii. Conditiile de rescadentare sunt cele prevazute in Politicile de credite specifice fiecarui produs si se consemneaza in acte aditionale la contractul de credit.

Rescadentarea creditului se face prin modificarea  datei de plata a uneia sau mai multor scadente de plata a ratelor ramase de achitat, fara a se depasi durata initiala de acordare a creditului.

Aprobarea rescadentarii creditului este data de organul de competenta care a aprobat initial creditul (CCRS/CCRA/CCRC/CM).
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact