StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice

Institutii cu atributii in domeniul finantelor publice

Institutii cu atributii in domeniul finantelor publice


Procesul complex al constituirii si repartizarii resurselor financiare publice, circulatia fluxurilor financiare catre si de la bugetul de stat, este asigurat prin structuri institutionale specifice, bine delimitate din punct de vedere al atributiilor care le revin, apartinand statului de drept.

O prezentare a acestora nu se poate face altfel decat in functie de ierarhizarea lor din punct de vedere al reprezentarii si al atributiilor care le revin.Se disting astfel in primul rand, institutii ale puterii legislative ale statului de drept, in care sunt cuprinse autoritatile alese ale puterii centrale si locale de stat, ale Parlamentului, Consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale.

In subordinea acestora pe diferite paliere structurale functioneaza institutiile administratiei centrale si locale, ale statului: Curtea de conturi, Guvernul, Ministerele, Prefecturile, aparatul Consiliilor judetene si Primariile.

Dintre structurile mentionate, institutia specializata cu cele mai largi atributii in domeniul finantelor publice este Ministerul Finantelor 232f55c Publice impreuna cu structurile sale teritoriale. La acestea se adauga bancile, societatile de asigurari si reasigurari cu capital de stat.

Vom prezenta in cele ce urmeaza principalele atributii in domeniul finantelor publice ale unora din autoritatile publice mentionate mai sus.


Parlamentul este forul suprem legislativ si unica autoritate legislativa a tarii. El adopta legi privitor la toate domeniile vietii sociale, inclusiv la cele economico-financiare si monetare. Legat de domeniul finantelor publice, deosebit de importanta este adoptarea legii privind finantele publice, legile de stabilire a diverselor tipuri de impozite si taxe de la diversi contribuabili, legea privind asigurarile sociale de stat, legea bancara, legea finantelor publice locale, legile anuale de adoptare a bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat, al fondurilor speciale precum si legea de adoptare a executiilor bugetare anuale a acestora.


Guvernul are o serie intreaga de atributii in domeniul finantelor publice dintre care merita mentionate:

elaborarea proiectului bugetului de stat, al asigurarilor sociale de stat, pe care le supune spre aprobare Parlamentului dupa aprobare raspunzand de realizarea acestora;

asigura conducerea generala a activitatii executive in domeniul finantelor publice;

raspunde de recuperarea creantelor externe ale statului rezultate din activitati de comert exterior sau diverse cooperari economice internationale.


Ministerul Finantelor Publice prin atributiile importante care ii revin exercita o influenta determinanta asupra mediului economic in toate compartimentele sale prin utilizarea eficienta a diferitelor parghii financiare pe care le are la indemana.

La fel de importante sunt si atributiile de redistribuire a resurselor financiare publice prin aceasta asigurandu-se derularea corespunzatoare a diverselor activitati de interes public, social, economic, al apararii nationale si al ordinii publice.

Principalele atributii ale Ministerului Finantelor publice se refera la:

A           elaborarea si aplicarea in practica a politicii bugetare a Guvernului;

A           elaborarea si implementarea politicii fiscale a Guvernului;

A           corelarea politicilor bugetare si fiscale cu politica economico-sociala generala;

A           administrarea datoriei publice;

A           exercitarea controlului financiar public intern;

A           asigurarea evidentei centralizata a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

A           elaboreaza cadrul legal in domeniul contabilitatii;

A           reprezentarea intereselor Romaniei in relatiile internationale in domeniul specific de competenta;

A           asigurarea unui mediu de afaceri concurential

Cunoscandu-se importanta institutiei Ministerului Finantelor Publice, in perioada urmatoare, ea va trebui sa raspunda unor cerinte prioritare dupa cum urmeaza:

Stabilirea si armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene;

Intarirea autoritatii institutiei;

Perfectionarea managementului fondurilor publice;

Transparenta activitatii in toate domeniile de activitate.

Urmarindu-se satisfacerea acestor cerinte se pot asigura conditii pentru stabilirea cadrului macro-economic, pentru asigurarea unui mediu de afaceri concurential si in final se poate ajunge la satisfacerea asteptarilor partenerilor sociali.

In structura teritoriala a Ministerului Finantelor Publice, functioneaza la nivel judetean Directiile Generale ale Finantelor Publice si Administratiile Fiscale municipale, orasenesti si pe grupuri de comune.


Ministerul Muncii , Solidaritatii Sociale si Familiei are rol de sinteza pentru asigurarea si coordonarea aplicarii strategiilor si politicilor Guvernului in domeniul muncii, protectiei si solidaritatii sociale.

Principalele atributii in domeniul finantelor publice grevate pe atributii principale se refera la:

A.     In domeniul fortei de munca si venituri salariale:

fundamentarea proiectului bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

urmareste executia bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj si realizarea lui;

indeplineste atributii prevazute de lege privind constatarea si aplicarea sanctiunilor in unitati publice finantate integral din venituri extrabugetare.


B.     In domeniul pensiilor si asigurarilor sociale:

fundamenteaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat pe baza propunerilor Casei Nationale de Pensii si urmareste executarea acestuia;


C.    In domeniul asistentei sociale si politicilor familiale:

asigura plata ajutoarelor si alocatiilor familiale de la bugetul de stat;

acorda subventii asociatiilor si fundatiilor care administreaza unitati de asistenta sociala;

administrarea si gestionarea Fondului national de solidaritate (OUG nr. 118/1999)


Ca atributii cu caracter general trebuie mentionate si aceia privitoare la elaborarea proiectului bugetului de stat pentru activitatea proprie si a institutiilor subordonate.


Curtea de Conturi reorganizata in baza Legii nr. 94/1992 este institutia suprema de control financiar si jurisdictie in domeniul financiar. La nivelul unitatilor administrativ-teritorial functiile se exercitau pana in acest an prin Camere de Conturi judetene si Directii de control financiar ale Curtii de Conturi. Incepand cu 2002 aceste doua structuri centrale au fost unificate, urmarindu-se in principal eficientizarea lor ca structuri de control ale statului.

Curtea de Conturi verifica la institutiile care utilizeaza sau care intra in relatii cu fondurile publice urmatoarele:

constituirea si utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurarilor sociale de stat, ale bugetelor unitatilor administrativ teritoriale precum si fluxurilor fondurilor financiare intre aceste bugete ale Casei Nationale de Sanatate.

constituirea, utilizarea si gestionarea fondurilor speciale si a fondurilor de tezaur ;

gestionarea datoriei publice si situatia granturilor guvernamentale pentru credite interne si externe;

modul de utilizare a alocatiilor bugetare in general si pentru investitii in mod special a subventiilor si transferurilor sau a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

constituirea, administrarea si utilizarea fondurilor publice de catre institutiile publice autonome cu caracter comercial si financiar si de catre structurile autonome de asigurari sociale;

modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ teritoriale de catre institutiile publice, regiile autonome, societati comerciale sau alte persoane juridice in baza unui contract de concesiune, administrare sau de inchiriere.

In sfera de cuprindere a controlului exercitat de catre Curtea de Conturi intra:

Institutiile publice ale statului, unitatile administrativ-teritoriale, serviciile publice, in calitate de persoane juridice de drept public;

Banca Nationala a Romaniei;

Regiile autonome;

Societatile comerciale la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome detin capital social;

Institutiile publice de asigurari sociale sau de asigurari de sanatate;

Curtea de Conturi in parte extinde sfera de control cand se justifica si la alte persoane juridice cum este cazul beneficiarilor de garantii guvernamentale pentru credite, subventii sau alte ajutoare financiare din fondurile publice sau la societati comerciale care nu-si indeplinesc obligatiile financiare catre stat.


Banca Nationala a Romaniei, reprezinta banca centrala a statului roman avand atributiile stabilite prin Legea nr. 101/1998. Obiectivul sau fundamental este asigurarea stabilitatii monetare nationale si in acest sens ea elaboreaza, aplica si raspunde de politicile monetare, valutare, de credit si de plati precum si de autorizarea si supravegherea prudentiala bancara, participand la promovarea unui sistem financiar adecvat economiei de piata.

Dintre atributiile specifice in domeniul finantelor publice trebuie mentionate urmatoarele:

consultarea in ceea ce priveste angajarea imprumuturilor publice, la elaborarea bugetelor administratiei publice centrale;

evidenta operatiunilor in ce priveste incasarile si platile bugetare efectuate prin contul curent al Trezoreriei Statului;

efectuarea unor operatiuni cu titluri de stat;

acordarea unor imprumuturi purtatoare de dobanda, pe termen limitat, pentru acoperirea unor decalaje temporare (goluri de casa), dintre incasarile si platile din contul curent al Trezoreriei Statului;

mentinerea, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, a rezervelor internationale (aur, active externe, cambii, bilete la ordin etc.) la un nivel pe care il apreciaza ca fiind adecvat tranzactiilor externe ale statului.


Autoritatile administratiei publice locale , isi exercita atributiile in baza Legii nr. 215/2001, in unitatile administrativ teritoriale: judete, municipii, orase, comune, intr-un proces de descentralizare pe principiul acordarii autonomiei locale si bazat pe eligibilitatea din patru in patru ani a autoritatilor.

Consiliile locale au atributii in probleme de interes local, economic si socio-cultural

In domeniul finantelor publice locale, consiliile locale au urmatoarele atributii:

l           aproba bugetele locale la propunerea ordonatorului de credite, executia acestora, rectificarea bugetelor locale dupa caz, virari de credite incepand cu semestrul doi al anului bugetar, modul de utilizare a rezervelor bugetare, al fondului de rulment si imprumuturile bugetare daca este cazul;

l           stabilesc impozite si taxe locale, taxe speciale in conditiile legii;

l           administreaza domeniul public si privat aflat in sfera de competenta;

l           creeaza servicii publice de interes local, hotaraste asupra concesionarii sau inchirierii de bunuri sau servicii publice de interes local, participa cu capital sau bunuri la societatile comerciale sau servicii publice pentru realizarea de lucrari sau asigurarea unor servicii de interes public.

In plus fata de aceste atributii, Consiliile judetene, reprezinta autoritatea administratiei publice judetene pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

O atributie importanta rezultata din calitatea mentionata mai sus se regaseste in adoptarea unor programe si prognoze de dezvoltare economico-sociala a judetului urmarind realizarea acestora.

In exercitarea atributiilor sale intre administratia publica locala si cea judeteana nu exista relatii de subordonare.

Actele normative emise de autoritatile administratiei publice locale (hotarari, dispozitii, decizii) pot fi atacate in fata instantei de contencios administrativ de catre institutia prefectului in cazul in care ele sunt considerate ilegale
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact