StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice

Sistemul de organizare a trezoreriei statului

Sistemul de organizare a Trezoreriei Statului


Structura si serviciile Trezoreriei Statului


Activitatea de trezorerie din cadrul Administratiilor finantelor publice ale sectoarelor Municipiului Bucuresti este condusa de un director adjunct subordonat directorului Administratiilor finantelor publice.

Atributiile, competentele si responsabilitatile directorului adjunct pentru activitatea de trezorerie sunt urmatoarele:- stabileste si prezinta Administratiei finantelor publice masurile necesare pentru aplicarea corecta a reglementarilor in domeniul trezoreriei;

organizeaza si conduce activitatea serviciilor functionale din cadrul trezoreriei in vederea realizarii sarcinilor ce le revin acestora;

verifica zilnic, la sfarsitul programului de lucru existenta mijloacelor banesti si a celorlalte valori din casieria-tezaur, confruntand soldul scriptic cu cel faptic si consemneaza rezultatul in registrul pentru evidenta numerarului din casieria- tezaur;

la inceputul si la sfarsitul programului verifica functionalitatea sistemului de alarma a casieriei-tezaur si a celorlalte puncte de alarma;

coordoneaza activitatea urmatoarelor servicii:

Ø      Serviciul (biroul) casierie-tezaur - 333e42d vanzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de trezorerie;

Ø      Serviciul (biroul) incasare si evidenta veniturilor;

Ø      Serviciul (biroul) verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice

Ø      Serviciul (biroul) administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei;

Ø      Serviciul (biroul) administrarea conturilor persoanelor juridice ;

semneaza cu prima semnatura documentele de plati din contul curent general al trezoreriei Statului, precum si corespondenta trezoreriei;

coordoneaza si organizeaza activitatea de executare a controlului asupra fondurilor aprobate prin bugetele institutiilor publice;

organizeaza si coordoneaza activitatea de verificare a documentelor de incasare a veniturilor bugetare, urmarindu-se respectarea subdiviziunilor clasificatiei bugetare, a codurilor fiscale, a structurii ordinelor de plata, completarea cu toate elementele;

administreaza contul curent general al trezoreriei Statului deschis la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Nationale a Romaniei, prin efectuarea operatiunilor de incasari si plati si stabilirea soldului zilnic;

asigura masurile necesare pentru intocmirea operativa si periodica a lucrarilor privind executia de casa a bugetului public national, inclusiv pentru transmiterea sintezei la Ministerul Finantelor Publice,

verifica si examineaza impreuna cu sefii de serviciu modul de indeplinire a atributiilor de serviciu de catre salariatii trezoreriei si prezinta propuneri pentru intarirea disciplinei in munca;

elaboreaza fisa posturilor cu atributiile si raspunderile salariatilor din cadrul trezoreriei Statului,

reprezinta trezoreria in relatiile cu agentii economici si institutiile publice locale si centrale;

face propuneri pentru numirea sau eliberarea din functie, in conditiile legii, a personalului cu functii de conducere din aparatul trezoreriei;

participa in comisia pentru angajarea personalului pentru activitatea de trezorerie;

asigura respectarea disciplinei in munca, propune sanctiuni disciplinare, precum si acordarea recompenselor prevazute de lege pentru salariatii din subordine;

face propuneri pentru stabilirea, in conditiile legii, a raspunderii materiale in sarcina personalului din subordine, si recuperarea de la cei vinovati a pagubelor constatate;

organizeaza activitatea de pregatire profesionala a personalului din cadrul serviciilor de trezorerie in domeniul trezoreriei in special si al finantelor publice, in general;

avizeaza in conditiile legii efectuarea concediilor de odihna ale personalului din subordine;

indeplineste si alte sarcini stabilite de Ministerul Finantelor Publice in domeniul trezoreriei precum si alte sarcini specifice trezoreriei Statului prevazute de nome si dispuse de conducerea directiei generale a finantelor publice a Municipiului Bucuresti.

Serviciul (biroul) de vanzare si gestiune a titlurilor de stat si certificate de trezorerie are urmatoarele atributii:

asigura insusirea de catre toti salariatii trezoreriei a prevederilor Prospectelor de Emisiune aferente fiecarei emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, publicarea acestora pentru informarea publicului;

asigura ridicarea carnetelor de certificate de trezorerie pentru populatie tiparite de la Compania Nationala Imprimeria Nationala S.A. si transportul acestora in conditii de securitate, asigura evidenta stricta a acestora conform Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor Publice;

asigura pastrarea ti utilizarea, cu ajutorul evidentei specifice pentru documentele cu regim special a certificatelor de trezorerie in forma materializata si dematerializata pe emisiuni distincte si in cadrul acestora pe termene, scadente si valori nominale;

asigura in cantitati suficiente la toate ghiseele, pe perioada emisiunilor, a certificatelor de trezorerie pentru populatie, precum si a tuturor celorlalte formulare specifice activitatii ocazionate de emisiunea si rascumpararea acestora;

organizeaza si efectueaza operatiunile de incasare din vanzarea certificatelor de trezorerie in cadrul termenelor de incepere si incheiere a emisiunilor;

la rascumpararea certificatelor de trezorerie, asigura rambursarea la termenul stabilit a certificatelor de trezorerie vandute si prezentate de persoane fizice, cu dobanzi aferente perioadei subscrise ca si a dobanzii la vedere sau la termen pentru certificatele de trezorerie transformate in certificate de depozit, asigurand in acest scop numerarul necesar;

conduce contabilitatea certificatelor de trezorerie si a celor transformate in certificate de depozit vandute populatiei, a celor rascumparate, pe emisiuni, termene, valori nominale, surse de acoperire precum si a dobanzilor aferente acestora;

propune lunar limite de cheltuieli din bugetul trezoreriei Statului pentru dobanzile acordate la certificatele de depozit;

urmareste incadrarea dobanzii acordate de bugetul de stat si din bugetul trezoreriei Statului pentru creditele bugetare deschise si repartizate cu aceasta destinatie;

verifica cererile de restituire a sumelor cuvenite pentru certificatele pierdute, furate sau distruse precum si documentele doveditoare;

intocmeste balante de verificare precum si situatiile de raportare zilnica si periodica pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie conform normelor Ministerului Finantelor Publice;

urmareste circuitul strict al tuturor documentelor legate de vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie;

indeplineste si alte atributii repartizate de conducerea unitatii .

Serviciul (biroul) casierie-tezaur are urmatoarele atributii:

efectueaza operatiunile si plati in numerar pe baza documentelor de incasare verificate de serviciul incasari si evidenta veniturilor bugetare sau verificarea si decontare cheltuielilor, dupa caz;

verifica, numara si impacheteaza corespunzator numerarul incasat, intocmeste borderoul caselor de incasari si plati si a casei-tezaur;

conduce zilnic evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul zilnic, compara soldul zilnic din "jurnalul de casa" cu cel faptic existent in casierie;

ridica numerar din contul curent al trezoreriei Statului deschis la Sucursala Bancii Nationale a Romaniei, in scopul asigurarii necesarului de numerar pentru efectuarea platilor;

urmareste incadrarea in plafonul de casa si depune suma ce depaseste plafonul in contul curent al trezoreriei Statului deschis la Banca Nationala a Romaniei - S.M.B.;

asigura integritatea, securitatea numerarului existent in casierie in timpul zilei operative, depozitarea in conditii de siguranta la finele zilei operative inchiderea si sigilarea caselor in prezenta directorului adjunct si a detinatorilor de chei si predarea sub semnatura in grija celor in drept, la finele zilei operative;

urmareste circuitul documentelor de incasari si plati in numerar in scopul asigurarii integritatii acestora;

asigura gestiunea materialelor consumabile destinate exclusiv activitatii de trezorerie;

asigura evidenta tipizatelor cu regim special vandute clientilor trezoreriei (cecuri, ordine de plata pe suport de hartie si foi de varsamant);

indosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii;

intocmeste periodic situatii privind miscare numerarului pe care le transmite in termen;

pastreaza confidentialitatea activitatii de trezorerie;

indeplineste si alte atributii repartizate de conducerea unitatii.

Serviciul (biroul) incasare si evidenta veniturilor este subordonat directorului adjunct pentru activitatea de trezorerie si are urmatoarele atributii:

verifica documentele de incasare in numerar si prin virament a veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetului trezoreriei Statului, bugetului fondului national de sanatate, bugetului fondului de somaj, extrabugetare si altor fonduri, din punct de vedere al legalitatii si incadrarii corecte pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, iar in cazul in care se observa inregistrari eronate a veniturilor incasate conform clasificatiei bugetare in vigoare se intocmesc note contabile de corectie si se incadreaza sumele virate in contul corect;

asigura incadrarea corecta a veniturilor pe surse si bugete componente in conformitate cu legislatia in vigoare;

conduce evidenta veniturilor incasate pe surse conform subdiviziunilor clasificatiei bugetare aprobate, pe bugete componente si fonduri, precum si evidenta analitica pe platitori in cazurile stabilite de normele in vigoare;

raspunde de pastrarea si evidentierea tuturor documentelor ce fac obiectul activitatii desfasurate urmarind circuitul acestora in cadrul legal;

verifica si avizeaza prelevarea din veniturile bugetare incasate a sumelor pentru constituirea fondurilor de stimulare a personalului potrivit reglementarilor legale;

intocmeste jurnalul privind incasarea veniturilor, inregistrand in ordine cronologica si sistematica operatiunile efectuate numai pe baza documentelor justificative (foi de varsamant, ordine de plata etc.) indicandu-se corect conturile sintetice si analitice;

verifica operatiunile inregistrate in conturile de venituri cu debitul conturilor "Casa" si "Cont curent al trezoreriei la Banca Nationala a Romaniei";

transmite sub semnatura sefului de serviciu la serviciul administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei Statului jurnalul de inregistrare a veniturilor si documentele care au stat la baza inregistrarii;

analizeaza si verifica documentele privind compensarea intre unele

impozite si taxe aprobate si transmise de organele fiscale si inregistreaza operatiunile respective in evidenta sintetica si analitica;

stabileste la finele anului, sinteza incasarii veniturilor pe bugete

componente, cu desfasurarea pe capitole si subcapitole;

asigura la finele anului inchiderea conturilor sintetice si analitice de

venituri;

intocmeste si transmite periodic situatiile de raportare solicitate;

analizeaza si verifica documentele privind restituiri de sume catre persoane fizice si juridice aprobate si transmise de organele fiscale si inregistreaza operatiunile respective in evidenta sintetica si analitica;

analizeaza si verifica documentele privind rambursarile de TVA, aprobate si transmise de organele fiscale si inregistreaza operatiunile respective in evidenta analitica si sintetica;

conduce evidenta zilnica a incasarilor in numerar pe simbolurile planului de casa;

verifica si confirma la solicitarea organelor fiscale sau persoanelor fizice si juridice incasarea veniturilor pe baza documentelor prezentate;

indosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii desfasurate;

urmareste implementarea si operatiunile trezoreriei a noilor reglementari pe linia executiei de casa la partea de venituri;

indeplineste si alte atributii repartizate de conducerea unitatii care sunt prevazute in normele trezoreriei.

Pentru incasarea sumelor reprezentand obligatii bugetare de la persoane fizice, dupa inchiderea casei - tezaur, la trezoreria Statului se fac incasari in numerar de la institutii publice, agenti economici si persoane fizice pentru achitarea obligatiilor bugetare prin utilizarea programului 'TAXEDIV', care presupune inregistrarea incasarii veniturilor bugetare prin selectarea unui cod corespunzator obiectului platii, fara, insa, a se inregistra in ziua incasarii, in programul informatic 'TREZOR'. Pentru plata obligatiilor bugetare, platitorii se prezinta la ghiseele trezoreriei deschise pentru incasari in numerar din cadrul serviciului incasarea si Evidenta Veniturilor. Dupa verificarea tuturor aspectelor prevazute la aceste puncte, inspectorul/referentul din cadrul serviciului incasarea si Evidenta Veniturilor, procedeaza astfel:

- inregistreaza in programul informatic 'TAXEDIV' incasarea venitului bugetar prin selectarea codului corespunzator obiectului platii;

- completeaza toate campurile solicitate de programul informatic, inclusiv numarul si seria formularului Chitanta/talon pentru incasarea de impozite, taxe si contributii ce urmeaza a fi editat;

- verifica pe ecranul calculatorului preluarea corecta a tuturor elementelor cerute de formularul mai sus mentionat;

- daca exista diferente, procedeaza la efectuarea corectiilor necesare;

- daca nu exista diferente, salveaza operatiunea si editeaza formularul cu regim special 'chitanta/talon pentru incasarea de impozite, taxe si contributii';

- semneaza si stampileaza formularul atat la partea de chitanta cat si la partea de talon si il transmite pe cale interna casierului de la casa de incasari;

- dupa listare, daca totusi se constata diferente, chitanta/talon pentru incasarea de impozite, taxe si contributii se anuleaza atat pe suport de hartie cat si informatic, reluandu-se operatiunea;

- completeaza in registrul de evidenta a formularelor cu regim special, chitantele/talon utilizate precum si cele anulate;

- preda inspectorului/referentului de serviciu atat chitantele/talon pentru incasarea de impozite, taxe si contributii anulate cat si foile de varsamat primite de la reprezentantii institutiilor publice, in vederea arhivarii la dosarul zilei.

Aceste incasari nu sunt reflectate in miscarile zilei curente, inregistrarea incasarii venitului bugetar in contul corespunzator efectuandu-se in ziua urmatoare prin descarcarea fisierului 'TAXEDIV' in 'TREZOR', operatiune efectuata de inspectorul din cadrul compartimentul de informatica.

Serviciul (biroul) verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice este subordonat directorului adjunct pentru activitatea de trezorerie si are urmatoarele atributii:

exercita controlul asupra documentelor de plati prezentate de ordonatori de credite asigurand in mod deosebit respectarea incadrarii platilor in limita creditelor bugetare repartizand subdiviziunile clasificatiei bugetare potrivit prevederilor din bugetele aprobate, precum si limita disponibilitatilor aflate in cont, dupa caz;

verifica documentele justificative si deschide pe seama ordonatorilor de credite conturi de cheltuieli bugetare si de disponibilitati, aplicand prevederile din normele metodologice;

conduce evidenta analitica a cheltuielilor bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului trezoreriei Statului si in cazul acestora pe capitole si titluri, precum si a cheltuielilor fondurilor speciale si din venituri extrabugetare pe titulari;

verifica documente privind repartizarea creditelor din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat ti bugetelor locale si asigura evidenta acestora pe subdiviziunile clasificatiei bugetare;

verifica documentele privind finantarea investitiilor institutiilor publice din fondurile bugetare, extrabugetare potrivit normelor Ministerului Finantelor Publice asigurand evidenta pe obiective si surse;

intocmeste jurnale zilnice de inregistrare a platilor prin conturile deschise pe seama institutiilor publice inregistrand in ordine cronologica si sistematica operatiunile efectuate numai pe baza de documente justificative (cecuri, ordine de plata etc.) indicandu-se conturile sintetice si analitice;

verifica operatiunile inregistrate in conturile de cheltuieli cu creditul conturilor "Casa" si "Contul curent al trezoreriei la Banca Nationala a Romaniei";

transmite sub semnatura sefului de serviciu la serviciul administrarea si contabilitatea contului general al trezoreriei Statului jurnalele de inregistrare a cheltuielilor si documentele justificative care au stat la baza inregistrarii;

conduce evidenta analitica a conturilor de cheltuieli si disponibilitati deschise pe ministere si institutii publice subordonate si elibereaza extrasele de cont impreuna cu documentele justificative;

conduce evidenta zilnica a platilor in numerar pe simbolurile planului de casa;

propune lunar limite de cheltuieli (credite) din bugetul trezoreriei Statului pentru sumele acordate la unele conturi de disponibilitati sau depozite pastrate in contul curent al trezoreriei Statului;

urmareste executarea creantelor bugetare si a altor creante in conformitate cu legea in vigoare, prin infiintarea de popriri asupra disponibilitatilor institutiilor publice aflate in conturi deschise la trezoreria Statului, potrivit titlurilor executorii emise de organele in drept;

verifica lunar fisele dobanzilor la conturile de disponibilitati si asigura transmiterea lor catre institutiile beneficiare, urmarind incadrarea acestora in limitele aprobate;

stabileste plafoane de casa pe institutii si intocmeste graficul lunar de plati in numerar;

intocmeste periodic si la finele anului sinteza cheltuielilor si propune masuri pentru realizarea executiei de casa in bune conditii;

asigura la finele anului inchiderea operatiunilor in conturile de cheltuieli bugetare;

vizeaza darile de seama ale institutiilor publice;

verifica lunar contul de executie al cheltuielilor bugetului de stat in profil economic creditele bugetare repartizate de ordonatorii principali de credite pe subdiviziunile clasificatiei bugetare si platile de casa efectuate;

urmareste implementarea in operatiunile trezoreriei a noilor reglementari pe linia executiei de casa la partea de cheltuieli;

indosariaza si arhiveaza documentele cea u facut obiectul activitatii serviciului;

raspunde de pastrarea si evidenta tuturor documentelor ce fac obiectul activitatii urmand cadrul legal al acestora;

indeplineste si alte atributii repartizate de conducerea unitatii.

Serviciul (biroul) administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei are urmatoarele atributii principale:

organizeaza si conduce evidenta contabila a contului curent al trezoreriei Statului deschis la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Nationale a Romaniei in care se inregistreaza operatiunile de incasari si plati;

asigura efectuarea operatiunilor de decontare interna si cele prin Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Nationale a Romaniei;

verifica pe baza extrasului de cont si a documentelor anexate la acesta, primite de la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Nationale a Romaniei, operatiunile de incasare a veniturilor bugetare;

asigura contabilitatea sintetica si analitica privind executia de casa a bugetului de stat, a bugetului local, bugetului asigurarilor sociale de stat, a veniturilor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala, prin inregistrarea in conturile sintetice si analitice, in ordine cronologica si sistematica a tuturor operatiunilor de incasari si plati, pe baza documentelor justificative si a planului de conturi;

intocmeste la finele fiecarei zile balanta de verificare si analizeaza conturile care prezinta necorelari, luand masuri pentru efectuarea eventualelor regularizari;

elaboreaza si raporteaza zilnic, trimestrial si anual executia bugetului de stat, bugetele locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale si veniturilor extrabugetare in structura si la termenele stabilite prin norme de Ministerul Finantelor Publice;

verifica zilnic dosarul de casa cuprinzand incasarile si platile efectuate in numerar si asigura inregistrarea in contabilitate;

asigura evidenta formularelor tipizate vandute clientilor sau folosite pentru consum intern, le inregistreaza in contabilitate si lunar transmite situatii de raportare privind miscarea acestora;

intocmeste propuneri pentru bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei Statului;

conduce contabilitatea proprie a cheltuielilor aprobate din bugetul trezoreriei Statului cu respectarea incadrarii in limitele aprobate, verificand extrasele de cont zilnic din punct de vedere al inregistrarii tuturor operatiunilor;

asigura evidenta valorica si cantitativa pentru materialele consumabile specifice activitatii de trezorerie;

verifica notele contabile din servicii privind dobanzile acordate din bugetul trezoreriei pentru disponibilitatile aflate in cont si urmareste incadrarea acestora in limitele stabilite,

executa sarcinile specifice legate de operatiunile cu numerar;

urmareste implementarea in operatiunile trezoreriei a noilor reglementari pe linia executiei bugetare de casa;

asigura controlul financiar preventiv asupra operatiunilor specifice activitatii de trezorerie,

elaboreaza trimestrial si anual bilantul contabil al trezoreriei Statului, examineaza soldurile conturilor din bilant si intocmeste raportul de analiza care se prezinta Ministerului Finantelor Publice la termenele stabilite de acestea;

indosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii;

indeplineste si alte atributii repartizate de conducerea unitatii.

Serviciul (biroul) administrarea conturilor persoanelor juridice este subordonat directorului adjunct pentru activitatea de trezorerie si are urmatoarele atributii:

verifica documentele prezentate si deschide conturi pe seama agentilor economici aplicand prevederile din normele metodologice;

exercita controlul asupra documentelor de plati prezentate de agentii economici asigurand respectarea incadrarii platilor in limitele disponibilitatilor aflate in cont;

intocmeste jurnale zilnice de inregistrare a platilor prin conturile deschise, inregistrand in ordine cronologica si sistematica operatiunile efectuate numai pe baza de documente justificative (cecuri, ordine de plata) indicand corect conturile sintetice si analitice;

verifica operatiunile inregistrate in conturi cu creditul conturilor "Casa" si "Cont curent al trezoreriei la Banca Nationala a Romaniei" precum si operatiunile privind platile pentru impozite si taxe datorate;

transmite sub semnatura sefului de serviciu la serviciul administrarea si contabilitatea contului curent general al trezoreriei Statului, jurnalele de inregistrare a cheltuielilor si documentele justificative care au stat la baza inregistrarii;

asigura respectarea conventiilor incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si banci privind transmiterea prin posta electronica a extraselor de cont pentru clientii acestora;

urmareste executarea creantelor bugetare in conformitate cu legislatia in vigoare privind infiintarea de popriri asupra disponibilitatilor agentilor economici aflate in conturi deschise la trezoreria Statului, potrivit titlurilor executorii emise de organele in drept;

verifica lunar dobanzile calculate pentru disponibilitatile aflate in conturile de disponibil ale agentilor economici si stabileste masuri de aplicare a modificarilor referitoare la calculul dobanzilor reglementate de acte normative;

verifica operatiunile inregistrate in conturile de disponibilitati ale agentilor economici pe baza extraselor de cont;

transmite agentilor economici extrasele de cont impreuna cu documentele justificative;

indosariaza si arhiveaza documentele ce au facut obiectul activitatii serviciului;

raspunde de pastrarea si evidenta tuturor documentelor ce fac obiectul activitatii si asigura circuitul legal al acestora;

intocmeste periodic situatii in vederea realizarii de raportari sau informari;

indeplineste si alte atributii repartizate de conducerea unitatii.


Organizarea Trezoreriei la nivel national


Trezoreria Statului este conceputa ca un sistem unitar atat la nivel central cat si la nivelul unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in scopul realizarii operatiunilor financiare ale sectorului public. In cadrul Ministerului Finantelor Publice functioneaza Directia Contabilitatii Publice care are drept parteneri principali:

Directia Generala a Trezoreriei Statului;

Directia Generala de Sinteza a politicilor bugetare;

Directia Generala de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor.

In exterior, partenerii Directiei Contabilitatii Publice sunt:

Banca Nationala a Romaniei;

Ordonatorii principali de credite bugetare, secundari si tertiari;

Institutul National de Statistica.

La nivel central, Directia Contabilitatii Publice a fost restructurata: serviciile Directiei Generale a Trezoreriei Statului tin de Secretarul de Stat insarcinat cu datoria publica, integrarea europeana si cu relatiile internationale.

Directia Generala a Trezoreriei Statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice are urmatoarele atributii:

- elaborarea instructiunilor privind organizarea si functionarea Trezoreriei teritoriale, precum si a celor de indrumare a activitatii lor;

- asigurarea evidentei contabile privind tranzactiile derulate din fondurile Statului;

- deschiderea creditelor bugetare pentru principalii ordonatori de credite;

- efectuarea operatiunilor de decontare intre trezoreriile judetene;

- administrarea fondurilor speciale;

- administrarea transferurilor de lichiditati legate de cooperarile economice, barter si clearing;

- efectuarea de plasamente;

- contractarea, gestionarea si evidenta imprumuturilor pentru finantarea deficitului bugetar;

- gestionarea datoriei publice interne si externe;

- elaborarea lucrarilor de executie bugetara si a contului trezoreriei in structurile si termenele stabilite;

- elaborarea raportului public si a executiei bugetului general consolidat.

Aceste atributii sunt realizate in cadrul Directiei Generale a Trezoreriei Statului de urmatoarele servicii:

Serviciul Metodologie;

Serviciul Plasamente, Dobanzi si Comisioane;

Serviciul Urmarirea Executiei financiare prin Trezorerie;

Serviciul Contabilitatea Generala a Trezoreriei;

Serviciul Gestiunea Creditelor Externe.


Trezoreria Centrala functioneaza sub autoritatea Directiei Generale a Trezoreriei Statului din Ministerul Finantelor Publice, cu atributii atat specifice executiei de casa a bugetului cat si de coordonare a tuturor unitatilor de trezorerie, de sinteza a indicatorilor de activitate curenta a acestor unitati, ca si a indicatorilor de evidenta in timp a executiei bugetare publice. Totodata, Trezoreria Centrala elaboreaza si perfectioneaza normele privind functionarea unitatilor trezoreriei si evidenta lor contabila, dispune decontarile necesare intre trezoreriile judetene, efectueaza operatiunile specifice datoriei publice si alte atributii, prin contul sau deschis la Banca Nationala a Romaniei.


Conducerea Trezoreriei este asigurata de :

Director General (Sef Administratie)

Directori generali (Sef adjunctAdministratie)

Sefi servicii


Organizarea Trezoreriei la nivel local


La nivel teritorial trezoreriile functioneaza astfel:

A.     La judete si in municipiul Bucuresti, trezoreria este organizata ca directie in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice si a Controlului financiar de stat;

Figura 2 - Organigrama Trezoreriei operative Sector 6


B.     La municipii, orase si comune, trezoreriile sunt unitati direct functionale, efectuand operatii de incasare a veniturilor si efectuare a platilor in urma controlului preventiv asupra legalitatii operatiunilor si a intocmirii corecte a documentelor.

Directia de trezorerie ca organ de specialitate exercita in mod curent controlul asupra eliberarii sumelor in numerar sau prin virare din contul institutiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, existenta bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate in conditiile legii, respectarii limitelor creditelor bugetare deschise si repartizate si a destinatiei acestora, precum si alte obiective stabilite prin normele metodologice ale Ministerului Finantelor Publice.

Directia de trezorerie indeplineste urmatoarele atributii principale:

organizeaza si coordoneaza activitatea de trezorerie la organele financiare teritoriale in conformitate cu dispozitiile legale si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

organizeaza executia financiara pe bugete, fonduri speciale si mijloace extrabugetare pe baza conturilor deschise potrivit normelor metodologice, administreaza contul curent general al trezoreriei judetene, deschis la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei, asigurand efectuarea operatiilor de decontare intre trezoreriile locale si institutiile bancare corespondente;

gestioneaza conturile corespondente ale trezoreriilor din subordine;

elaboreaza bilantul trezoreriei si alte lucrari de sinteza privind executia bugetara, conturile de trezorerie, pe care le raporteaza operativ si periodic la Ministerul Finantelor Publice;

suplimenteaza modul de efectuare prin conturi deschise la bancile comerciale a platilor in numerar la trezoreriile care nu au tezaur si dispune masuri pentru modificarea disponibilitatilor in contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la sucursala Bancii Nationale a Romaniei, aflate in conturile respective;

asigura evidenta conturilor bugetare repartizate pentru actiunile finantate din bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, de ordonatorii secundari si le transmite trezoreriilor teritoriale;

organizeaza la toate trezoreriile din judet activitatea de lansare a emisiunilor de certificate de trezorerie, asigurand functionarea casieriilor, instruirea personalului;

asigura functionarea in bune conditii a sistemului informational la nivelul fiecarei trezorerii pe baza caruia are loc executia bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale si extrabugetare;

colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Directiei Generale, pe baza programelor stabilite in acest scop pentru furnizarea datelor privind incasarea veniturilor bugetare atat pe subdiviziunile clasificatiei bugetare cat si pe persoanele juridice pentru conturile prevazute in norme a se conduce evidenta analitica pe platitori;

dispune masuri pentru asigurarea incheierii exercitiului financiar in activitatea de trezorerie a Statului la nivelul judetului;

intocmeste bilantul contabil centralizat al trezoreriei la nivelul judetului, analizeaza conturile de activ si de pasiv si elaboreaza raportul de analiza;

coordoneaza si organizeaza activitatea compartimentelor casierie - tezaur in ceea ce priveste asigurarea numerarului necesar efectuarii platilor, redistribuirea soldului de casa si stabilirea plafoanelor de casa;

verifica activitatea trezoreriei locale din subordine;

analizeaza periodic, pe baza rapoartelor intocmite in urma verificarii, activitatea fiecarei trezorerii si stabileste masuri pentru perfectionarea muncii. Principalele rapoarte se transmit lunar Directiei Generale a Trezoreriei din Ministerul Finantelor Publice;

examineaza functionarea sistemului informational, a bazei tehnice de dotare si propune Directiei Generale a Trezoreriei din cadrul Ministerului Finantelor Publice masuri pentru eliminarea neajunsurilor rezultate;

propune Directiei Organizare incheierea de Conventii cu Casa de Economii si Consemnatiuni privind incasarea unor venituri bugetare, precum si cu bancile comerciale in legatura cu efectuarea platilor in numerar catre institutiile publice, in conditiile in care trezoreriile nu au organizate casierii-tezaur.

Directia de trezorerie este condusa de un director (sef) subordonat directorului (sef) general adjunct sau directorului (sef) general, dupa caz.

Pentru aducerea la indeplinire a atributiilor ce-i revin, Directia de trezorerie are urmatoarea structura organizatorica:

serviciul administrarii contului curent general al trezoreriei Statului si contabilitate;

serviciul titlurilor si certificatelor de trezorerie;

serviciul verificarea activitatii trezoreriilor.

Serviciul administrarii contului curent general al Trezoreriei Statului si contabilitate are urmatoarele atributii principale:

organizeaza si conduce evidenta contabila a contului curent general al Trezoreriei Statului deschis la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei in care se inregistreaza operatiunile de incasari si plati;

verifica pe baza extrasului de cont si a documentelor anexate la acesta, primite de la sucursala Bancii Nationale a Romaniei, documentele de incasare a veniturilor bugetare si le transmite la trezoreriile teritoriale in functie de sediul fiscal al platitorilor de impozite si taxe;

efectueaza zilnic decontarea din contul general al Trezoreriei Statului a documentelor de plati transmise de trezoreriile locale si urmareste aplicarea procedurilor de decontari de valo9ri mici si mari si le prezinta unitatilor bancare la termenele stabilite de acestea;

asigura inregistrarea zilnica a operatiunilor de incasari si plati derulate prin contul general al Trezoreriei Statului si urmareste concordanta soldurilor contului de corespondent al trezoreriilor locale cu cele din contabilitatea proprie;

intocmeste la finele fiecarei zile balanta de verificare, iar conturile de corespondenta se verifica prin sondaj cu trezoreriile locale;

primeste dispozitii bugetare prin corespondenta de la Ministerul Finantelor Publice pe care le transmite ordonatorilor secundari de la nivelul judetului, precum si trezoreriilor locale la care ordonatorii tertiari au conturile deschise;

pe baza cererilor trezoreriilor operative privind alimentarea cu numerar pentru efectuarea de plati procedeaza la intocmirea documentelor pentru virarea sumelor in conturile trezoreriilor deschise la filialele bancilor comerciale din judet;

elaboreaza si raporteaza zilnic, lunar, trimestrial si anual executia bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale si mijloacelor extrabugetare la termenele stabilite de Ministerul Finantelor Publice;

analizeaza modul de inregistrare a operatiunilor in contabilitatea trezoreriei in conformitate cu normele in vigoare si propune transmiterea de precizari la trezoreriile locale pentru eliminarea neajunsurilor;

elaboreaza si raporteaza lucrari in legatura cu vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie, rata dobanzilor si constituirea depozitelor in contul trezoreriei;

elaboreaza trimestrial bilantul contabil al Trezoreriei Statului la nivelul judetului, examineaza soldurile conturilor din bilant si intocmeste raportul de analiza care se prezinta Ministerului Finantelor Publice la termenele stabilite de acesta;

pe baza Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor Publice stabileste masuri specifice pentru incheierea exercitiului financiar si urmareste incheierea executiei pe fiecare buget si stabileste rezultatele acestora in conturile corespunzatoare.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact