StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Management bun inseamna oameni de CALITATE
MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul afacerilor
Trimite articolul prin email Organele de conducere ale firmei si atributiile lor Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Organele de conducere ale firmei si atributiile lorOrganele de conducere ale firmei si atributiile lor


Organele de conducere ale firmei si atributiile lor sunt prevazute in Legea nr.31/1990R privind societatile comerciale si in Statutul societatii dupa cum urmeaza:

Adunarea generala a actionarilor

Consiliul de administratie

Comisia de cenzori

Directorul general al societatii


Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. Adunarile generale sunt:
- ordinare

- extraordinare

Adunarera generala ordinara se intocmeste cel putin odata pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente pentru dezbatere in sedinta, conform ordinii de zi:

a) aproba structura organizatorica a socie 343d33d tatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie.

b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca.

c) alege directorul general si adjunctii acestuia, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;

d) stabileste competentele si raspunderile Consiliului de administratie si ale Comisiei de cenzori;

e) stabileste nivelul de salarizare a personalului angajat la societatea comerciala, in functie de studii, munca efectiv prestata cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege;

f) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii comerciale;

g) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii;

h) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al Comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;

i) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de filiale, sucursale, agentii;

j) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni si asupra valorii acestora, precum si la cesiunea actiunilor;

k) hotaraste cu privire la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;

l) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea societatii comerciale.


Adunarea generala extraordinara se convoaca la cererea actionarilor ori de cate ori este nevoie de a lua urmatoarele hotarari privind :

a) - marirea capitalului social

b) - schimbarea obiectului de activitate al societatii

c) - schimbarea formei societatii

d) - mutarea sediului societatii

e) - fuziunea cu alte societatii

f) - reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisie de noi actiuni

g) - dizolvarea anticipata a societatii

j) - modificarea contractului de societate si a statutului


Adunarera generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie de cate ori este nevoie, convocarea se face cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru adunare, conform Legii31/1990R, se publica in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele locale.


Consiliul de administratie

Prin Presedintele Consiliul de administratie care este si director general angajeaza si concediaza personal si stabileste drepturile si obligatiile acestuia, cu exceptia directorilor executivi care se numesc de catre Consiliul de administratie, dintre persoanele propuse de Presedintele Consiliului.

Societatea comerciala C.C.C.H.-S.A este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 5 membrii alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani.

In prima sedinta Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si 1-3 vicepresedinti.

Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai, fiind prezidat de presedinte.Deciziile Consiliul de administratie se iau in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 10 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal de sedinta care se scrie in registru sigilat si parafat de presedintele Consiliul de administratie. Procesul verbal se semneaza de cel care a prezidat sedinta si de secretar.

In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de presedintele Consiliul de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea generala a actionarilor, iar in lipsa lui de un vicepresedinte desemnat de Consiliu.

Membrii Consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia dar numai in limita drepturilor care li se confera.

Consiliul de administratie ia decizii valabile daca sunt prezenti cel putin jumatate din numarul membrilor, si au votat cu majoritatea absoluta a lor prezenti (2/3).

Presedintele Consiliul de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si cenzorilor la cererea acestora, toate documentele societatii.

Administratorii nu pot fara aprobarea AGA sa incheie contracte in baza carora societatea urmeaza a dobandi imobile, instalatii, bunuri destinate a servi la desfasurarea obiectului de activitate la un pret ce depaseste in total sau in parte 10% din capitalul social.

Membrii Consiliului de administratie raspund individual si solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni sau incalcarea dispozitiilor legale pentru greseli in administratie. In aceste situatii vor fi revocati de AGA.

Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

a) prin presedintele consiliului de administratie, care este si director general, angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestora, cu exceptia directorilor executivi care se numesc de catre Consiliul de administratie, dintre persoanele propuse de presedintele consiliului.

b) prin presedintele consiliului de administratie stabileste obligatiile compartimentelor de lucru.

c) aproba operatiunile de incasari si plati

d) aproba operatiunile de cumparare - vanzare de bunuri si mijloace circulante;

e) aproba incheierea si rezilierea de contracte;

f) stabileste tactica si strategia de marketing;

g) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor

h) supune anual Adunarii generale a actionarilor in termen de 90 zile de la incheierea exercitiului economico-financiar raportul cu privire la activitatea societatii bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent si modul de raportare al profitului, proiectul programului de activitate, proiectul de buget al societatii pe exercitiul financiar urmator.

i) rezolva orice probleme stabilite de AGA

j) stabileste masuri pentru paza bunurilor societatii, asigurarea patrimoniului si a dotarilor luand toate masurile necesare in acest scop, in conformitate cu prevederile legale.

k) asigura legatura permanenta cu sindicatul din societate si cu reprezentantii salariatilor, pentru rezolvarea operativa a problemelor ce apar in scopul desfasurarii optime a procesului de productie.

l) ia masuri potrivit Codului Muncii pentru imputarea pagubelor rezultate din neindeplinirea obligatiilor ce le revin salariatilor societatii.

m) analizeaza modul de salarizare al personalului si ia masuri de aplicare a acelor forme care sa asigure cele mai bune rezultate economice in conformitate cu prevederile legale.

n) negociaza si aproba continutul contractului colectiv de munca.


Comisia de cenzori

Comisia de cenzori este formata din trei membrii si are urmatoarele atributii :


a) in cursul exercitiului economico-financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, existenta titlurilor sau valorilor in proprietatea societatii sau cele primite in cautiune, gaj, depozit, verifica registrele de evidenta contabila si informeaza Consiliul de Administratie asupra deficientelor constatate.

b) convoaca adunarea generala ordinara sau extraordinara cand n-au fost convocate de administrator, cand sunt incalcate dispozitiile legale sau ale statutului.

c) verifica depunerile garantiilor de administrator

d) verifica daca dispozitiile legii, contractul de societate sau statutul sunt respectate si indeplinite de administrator

e) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, documentele prezentate de Consiliul de Administratie asupra conturilor societatii, bilantului, contului de beneficii si pierderi prezentand catre AGA un raport scris

f) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare

g) prezinta la AGA punctul lor de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social, modificarea statutului sau obiectul de activitate al societatii.


Cenzorii vor primi o indemnizatie lunara reprezentand un procent din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

Fiecare cenzor va depune o garantie reprezentand 1/3 din garantia administratorilor.

Comisia de cenzori se intruneste la seediul societatii si ia masuri (decizii) in unanimitate de voturi. Daca nu se realizeaza unanimitatea de voturi, raportul cu divergentele se inainteaza la AGA.

Cenzorii vor fi raspunzatori solidari atat intre ei, cat si impreuna cu administratorii pentru realizarea varsamintelor, existenta reala a dividendelor, tinerea corecta a registrelor societatii, indeplinirea hotararilor Adunarii generale a actionarilor.Directorul General

Directorul General este presedintele Consiliului de Administratie, si al Consiliului Calitatii. El conduce activitatea curenta a societatii in conformitate cu prevederile normelor legale in vigoare si a Statutului societatii si este ajutat de directorii executivi pe domenii, respectiv investitii-mecanizare, tehnic-productie si economic. Atributiile sale sunt prezentate in fisa postului si in “ Manualul Calitatii”.

Are in subordine directa Serviciul resurse umane, compartimentul Control Calitate, Protectia Muncii si PSI, Control financiar intern si consilieri (tehnic si juridic).


Director tehnic-productie

Emite ordine de executie pe baza contractelor incheiate.

Urmareste programarea si realizarea lunara a lucrarilor contractate si respectarea graficelor de executie, in conditii de calitate si eficienta economica.

Ia masuri de colectare si valorificare a materialelor refosibile.

Colaboreaza cu ceilalti directori executivi.

Are in subordine directa Serviciul tehnic-productie, Departamentul de constructii si materiale de constructii.Face parte din Consiliul Calitatii C.C.C.H.-SA


Director marketing -investitii –resurse materiale

Urmareste evolutia cererii pe piata reprezentata de obiectele de activitate inscrise in Statut.

Urmareste proiectarea, ofertarea, contractarea, receptia si decontarea lucrarilor.

Intocmeste propunerile pentru bugetul de venituri si cheltuieli (capitolul venituri), in baza lucrarilor contractate, a celor in curs de contractare si a perspectivelor prezentate de evolutia pietei.

Face propuneri privind necesarul de investitii si le justifica din punct de vedere economic.

Asigura aprovizionarea resurselor materiale necesare realizarii lucrarilor (materiale propriu-zise prefabricate si confectii metalice, utilaje si mijloace de transport)

Raspunde de alimentarea cu energie electrica si termica necesare desfasurarii normale a proceselor de productie.

Organizeaza, coordoneaza si raspunde de activitatea de intretinere, reparatii planificate a masinilor si utilajelor

Ia masuri pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

Asigura aplicarea masurilor pentru combaterea si prevenirea poluarii mediului inconjurator (apa, aer, sol).

Raspunde de cunoasterea si aplicarea normelor de tehnica securitatii muncii si PSI.

Ia masuri pentru realizarea obiectivelor de protectia muncii, prevazute in pachetul de masuri pentru protectia muncii, contractul colectiv si in observatiile scrise ale organelor de specialitate.

Ia masuri preventive pentru evitarea accidentelor, iar daca totusi apar sunt informati factorii de raspundere ai societatii.

Face propuneri de casare a mijloacelor fixe amortizate sau uzate prematur si ia masuri de dezmembrare, reutilizare a unor piese si subansamble si se ingrijeste de organizarea tuturor reconditionarilor.

Asigura pastrarea in bune conditii a patrimoniului societatii.


Directorul economic

Analizeaza evolutia disponibilului din contul curent, din conturile de imprumut comparativ cu limitele de creditare stabilite.

Raspunde de analizele economice, de mentinerea permanenta a capacitatii de plata a societatii.

Analizeaza cheltuielile de productie la nivelul societatii si ia masuri de reducere a acestora.

Analizeaza si ia masuri pentru cresterea rentabilitatii

Organizeaza contabilitatea in cadrul societatii.

Raspunde de intocmirea la timp si in mod corect a bilantului contabil.

Analizeaza activitatea economica financiar-contabila pe baza de bilant, stabilind masuri de eliminare a deficientelor.

Urmareste realizarea profitului si achitarea obligatiilor financiare catre stat, banci.

Analizeaza inventarierea patrimoniului.

Participa la organizarea sistemului informational in societate, urmareste folosirea eficienta a datelor contabilitatii.

Decide alaturi de directrul general, angajeaza societatea prin semnatura in toate operatiunile patrimoniale, avand obligatia de a refuza in conditiile legii pe acelea care contavin dispozitiilor legale.

Organizeaza si exercita controlul financiar preventiv.

Raspunde de intreaga activitate financiar-contabila a societatii.

Are in subordine directa biroul financiar, contabilitate si contabilii de la departamente. Colaboreaza cu celelalte directii.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact