StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Produsele de tip creditPRODUSELE DE TIP CREDIT


 In conformitate cu prevederile Legii privind activitatea bancara si cu propriul statut, banca acorda clientilor sai credite, in lei si valuta. Din punctul de vedere al scadentei, acestea pot fi:

 - pe termen scurt, a caror durata de rambursare nu depaseste 12 luni;

 - pe termen mediu, a caror durata de rambursare este cuprinsa intre 1 si 5 ani, inclusiv;

 - pe termen lung, a caror durata de rambursare depaseste 5 ani.


PERSOANELE FIZICE pot beneficia de urmatoarele categorii de credite, grupate in functie de destinatie astfel:Credite cu destinatie multipla

 a) Credite pe carduri

 b) Linii de credit

 c) Credite de trezorerie, nenominalizate.

Credite pentru nevoi personale

 a) tratamente medicale;

 b) studii;

 c) conferinte si simpozioane;

 d) sejururi;

Credite pentru achizitionarea de bunuri de folosinta indelungata

 a) Bunuri pentru uz casnic si personal

 b) Vehicule

Credite pentru imobile

 a) Credite punte

 b) Credite imobiliare

 c) Credite ipotecare 252c24c


PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE pot beneficia de urmatoarele categorii de credite cu caracter productiv:

Credite pe termen scurt:

 a. Credite pentru achizitionarea de materii prime, materiale si marfuri necesare desfasurarii activitatilor de productie, prestari servicii, comert, alte activitati economice

 b. Credite pentru participarea la cursuri de specializare, simpozioane etc.

 c. Linii de credit

Credite pe termen mediu, respectiv credite pentru investitii in:

 a) Echipamente de lucru (birouri, tehnica de calcul, tehnica medicala etc.)

 b) Autovehicule

 c) Inventar agricol mecanic (tractoare, combine, utilaje agricole auxiliare, mijloace de transport - autocamioane, remorci etc.)

d) Imobile cu destinatie de sediu, respectiv reparatii, modernizari, consolidari si extinderi de imobile si/sau viabilizare (introducere de retele de alimentare cu apa curenta si canalizare, retele de gaze, electrice, telefonice, termoficare)

 e) Alte investitii (animale de productie si reproductie, plantatii pomicole si viticole etc.)

 f) Investitii cu caracter productiv acordate revolutionarilor

. Credite pe termen lung, respectiv credite pentru cumparare de terenuri si/sau cumparare/construire de imobile cu destinatie de sediu.


  • PERSOANE JURIDICE (IMM-uri) pot beneficia de urmatoarele categorii de credit:

Credite pe termen scurt:

a)       Credite pentru plata stocurilor care au fost aprovizionate in perioada precedenta fara a fi achitate, a celor care urmeaza a fi aprovizionate.

b)       Credite pentru cheltuieli temporare/sezoniere aferente stocurilor si alte cheltuieli temporare.

c)        Credite pentru activitatea curenta.


Credite pe termen mediu, respectiv credite pentru investitii in:

a)     Realizarea de noi capacitate si obiective de productie

b)     Dezvoltarea si mentinerea la parametrii a capacitatilor de productie existente

c)        Modernizarea si retehnologizarea capacitatiilor de productie, utilajelor, masinilor, instalatiilor, cladirilor existente etc.


1.Documentatia necesara pentru acordarea de credite persoanelor fizice


-Copii ale actelor de identitate ale solicitantului, membrilor familiei acestuia si, dupa caz, garantilor;

-Cerere de credit / Cerere de emitere card de credit pentru persoane fizice

-Declaratia pe propria raspundere data de solicitant, membrii familiei acestuia si, dupa caz, garanti, privind valoarea angajamentelor de plata ale acestora;

-Acordul de consultare a bazei de date a CRB, completat conform prevederilor BNR;

-Acordul de consultare a Biroului de Credite

-Documente care atesta realizarea de venituri de catre imprumutat si, daca este cazul, de catre coplatitori si/sau garanti

a)    Din salarii:

- Adeverinta de salariu (original) cu stampila oficiala a societatii comerciale/ institutiei;

-Copii, certificate de catre angajatori, dupa:

- contractul individual de munca cu viza Inspectoratului Teritorial de Munca sau

- cartea de munca (primele si ultimile doua pagini) sau

- registrul general de evidenta a salariatilor (filele care cuprind elementele de identificare a angajatorilor (nu este obligatorie in cazul refuzului angajatorilor) si inscrierile referitoare la imprumutat si, daca este cazul, coplatitori si/sau garanti).

-Prezentarea copiilor dupa contractul individual de munca/ cartea de munca/ registrul general de evidenta al salariatilor nu este obligatorie (vor prezenta doar adeverinte de salariu eliberate de unitatile respective) pentru:

- salariatii unitatilor MapN, SRI, MI sau ai altor unitati cu caracter special-militar, cu exceptia salariatilor angajati pe perioade determinate de lucru;

- salariatii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare straine cu sediul in Romania si ai reprezentantelor persoanelor juridice din Romania, pentru perioadele in care contractele individuale de munca incheiate cu cetatenii romani se inregistreaza la Oficiul Muncii;

- salariatii Grupului BCR.

b) Din pensii:

Talonul de pensie (original sau copie);

c) Din cedarea folosintei bunurilor:

Contracte de inchiriere, care trebuie inregistrate la Administratia financiara, iar in cazul in care durata inchirierii este mai mare de 3 ani si in Cartea Funciara a imobilului;

d) Din dividende

-Certificat constatator de la Registrul Comertului pentru societatea platitoare de dividende;

-Bilantul societatii pe ultimii 2 ani (cu numar de inregistrare de la Administratia financiara) si balanta de verificare pe ultima luna;

-Certificat fiscal din care sa reiasa ca societatea nu inregistreaza datorii restante catre bugetul statului;

-Extras din procesul verbal al AGA, semnat de actionari/asociati, privind modul de repartizare al dividendelor pe ultimii 2 ani;

-Dovada platii impozitului pe dividende (ordin de plata, Declaratia informativa privind impozitul retinut pe dividende vizata de Administratia financiara etc.);

-Extras din hotararea AGA privind decizia acesteia de a repartiza dividende;

e) In strainatate:

-Copie a contractului individual de munca, legalizata in tara angajatorului, tradusa si legalizata in Romania (in cazurile in care nu are caracter secret);

-Adeverinta de salariu in original cu legalizarea semnaturilor in tara angajatorului, tradusa si legalizata in Romania sau tradusa si legalizata de consulatul/ ambasada romana din tara angajatorului;

-Certificat fiscal/ fisa fiscala din tara angajatorului, cu viza institutiei similare administratiei financiare din tara respectiva, cu apostila statului emitent, tradus(a) si legalizat(a) in Romania;

f) Din activitati independente (pentru persoanele fizice care realizeaza venituri in calitate de persoane fizice autorizate):

-Adeverinta de venit sau Certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara;

-Declaratia de impunere, pentru anul expirat;

-Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente, pentru anul in curs;-Registrele de incasari si plati pe ultimele 6 luni;

g) Din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite:

Conventia de depozit colateral constituit in scopul garantarii creditului si/sau determinarii capacitatii de rambursare;

h) Din alte surse:

Contractele in baza carora se realizeaza veniturile respective, care trebuie inregistrate la Administratia financiara (ex: contracte de cesiune a drepturilor de autor etc.);

i) Declaratia de impozit pe venitul global (daca solicitantii realizeaza alte venituri decat cele din salarii/ pensii sau realizeaza venituri din mai multe surse);

Dovada existentei surselor proprii de finantare ale imprumutatului (cand este cazul): copie extras de cont, chitanta care certifica depunerea avansului la dealer, furnizor, prestator de servicii etc.;

Documente din care rezulta destinatia creditului si datele de identificare ale persoanei catre care se va face plata (denumire, adresa, cont), acordul acestuia de a vinde, denumirea si caracteristicile bunurilor/serviciilor ce urmeaza a fi vandute/ prestate, pretul/ tariful acestora, termenele si modalitatea de efectuare a platilor etc.,

Documente prin care s-a efectuat angajarea creditului: ordine de plata, cecuri etc.;

Documente din care rezulta modul de utilizare a creditului: facturi fiscale, comenzi, repartitii, contracte (de vanzare-cumparare, prestari servicii etc.) etc.;

Orice alte documente pe care banca le considera necesare in vederea fundamentarii deciziei de creditare


1.       Documentatia necesara pentru acordarea de credite persoanelor juridice


- Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea
- Copii dupa bilant, dupa contul de profit si pierdere, incheiate pentru ultimul an, sau dupa ultima situatie financiar-contabila semestriala, insotite de balantele de verificare in baza carora au fost intocmite
- Ultima balanta de verificare trimestriala disponibila
- Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare pentru clientul persoana juridica, iar pentru actionarii majoritari (persoana fizica) la Biroul de Credit si la CRB
- Certificat de atestare fiscala aflat in termen de valabilitate (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an)
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, aflat in termen de valabilitate
- Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la:

  • desemnarea persoanelor autorizate sa reprezinte societatea
  • persoanele care semneaza documentele anexate cererii si cele contractuale incheiate cu banca
  • contractarea de credite

In cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului
- Toate documentele (avize/autorizatii) de mediu necesare desfasurarii activitatii, in cazul in care activitatea desfasurata de client necesita, conform reglemetarilor interne in vigoare, obtinerea autorizatiei de mediu

- Autorizatia de constructie, avizul de mediu si proiectul tehnic stampilat spre neschimbare care fac parte din aceasta

- Listele de utilaje si alte dotari si documente incheiate cu furnizorii de imobilizari (contracte /precontracte / oferte), dupa caz

- Actele justificative privind situatia juridica a terenului si/sau a constructiilor, dupa caz

- Orice alte documente necesare solicitate de banca


3.       Verificarea si analiza documentatiei de credit


n       VERIFICAREA SI ANALIZA IN FRONT-OFFICE A DOCUMENTATIEI DE CREDIT SIMPLU

1. In cazul creditelor simple, dupa acceptarea cererii clientului, consilierul clienti retail genereaza contractul de credit pentru persoane fizice specific creditului pentru care a optat solicitantul.

2. Consilierul clienti retail semneaza pentru neschimbare pe fiecare pagina contractul de credit bancar simplu.

3. Consilierul clienti retail asista clientul in vederea completarii cererii de asigurare (de viata, de asigurare bunuri, CASCO etc.), aferenta categoriei de credit simplu solicitat (exclusiv cardul de credit). Pe baza informatiilor cuprinse in cererea de asigurare, consilierul clienti retail completeaza si semneaza polita de asigurare.

4. Imprumutatul si, dupa caz, coplatitorii si/sau garantii semneaza la banca toate exemplarele contractului de credit simplu, pe fiecare pagina, in fata consilierului clienti retail.

5. Asiguratul semneaza polita de asigurare incheiata.

6. Consilierul clienti retail ii comunica clientului ca utilizarea creditului se efectueaza dupa aprobarea acestuia, deschiderea contului de credit si plata primei de asigurare si a comisioanelor aferente.

7. Pentru creditele simple, etapa 2 se incheie cu acceptarea dosarului de catre consilierul clienti retail si transmiterea acestuia spre aprobare, conform limitelor de autoritate stabilite.


n       VERIFICAREA SI ANALIZA IN FRONT-OFFICE A DOCUMENTATIEI DE CREDIT COMPLEX

1. Pentru creditele complexe, consilierul clienti retail ii comunica clientului acceptarea dosarului de credit in vederea efectuarii analizei, mentionand ca, in functie de rezultatul acesteia, i se pot solicita noi documente necesare bancii pentru fundamentarea deciziei de creditare.

2. Consilierul clienti retail prezinta clientului etapele urmatoare ale analizei solicitarii acestuia (verificare documente din punct de vedere juridic, evaluare garantii, intocmire contracte de garantie etc.)

3. Pentru creditele complexe, etapa 2 se incheie cu transmiterea de catre consilierul clienti retail a dosarului de credit catre Serviciul credite retail, in vederea continuarii in back-office a analizei de creditare.


n       VERIFICAREA SI ANALIZA IN BACK-OFFICE A DOCUMENTATIEI DE CREDIT COMPLEX

1. Supervizorul credite si back-office retail repartizeaza dosarul de credit complex unui specialist credite retail.

2. Specialistul credite retail verifica informatiile obtinute pana in acel moment, pe baza documentelor cuprinse in dosarul de credit.

3. Specialistul credite retail verifica actele de proprietate asupra garantiilor propuse, iar in cazul in care garantiile creditului sunt bunuri imobile, consilierul juridic verifica din punct de vedere legal actele de proprietate aferente acestora.

4. Daca in urma verificarii, rezulta ca sunt necesare informatii/ documente suplimentare, specialistul de credite are obligatia de a lua legatura cu solicitantul creditului in vederea completarii dosarului de credit.

5. Specialistul credite retail prezinta evaluatorului lista bunurilor ce urmeaza a fi evaluate. Specialistul credite retail contacteaza clientul pentru a stabili data deplasarii pe teren in vederea efectuarii evaluarii bunurilor si incaseaza comisionul de evaluare in baza contractului de prestari servicii ce se incheie cu clientul.

6. In urma analizei efectuate, specialistul credite retail intocmeste un referat pentru aprobarea creditului

7. In situatia in care solicitantul de credit nu indeplineste conditiile de creditare stabilite prin reglementarile interne ale bancii, se renunta la intocmirea referatului de credit si i se va comunica in scris motivul pentru care nu i s-a aprobat cererea.

8. Pentru creditele complexe, etapa 2 se incheie cu intocmirea referatului de credit si transmiterea acestuia spre avizare/ aprobare, conform limitelor de autoritate stabilite.


4.       Aprobarea creditelor


n       APROBAREA CREDITELOR SIMPLE

1. Consilierul clienti retail prezinta intreaga documentatie supervizorului front-office retail, care are obligatia sa verifice respectarea conditiilor de acordare a creditelor simple.

2. In situatia in care aprobarea unui credit simplu depaseste limita de autoritate a supervizorului front-office retail, acesta avizeaza documentatia si o prezinta spre aprobare directorului coordonator al activitatii de retail.

3. Cand este cazul, nivelul ierarhic superior restituie nivelului ierarhic subordonat documentatia ce i-a fost prezentata, in scopul completarii analizei.

4. Aprobarea creditului simplu se consemneaza pe formularul de scoring de apreciere a persoanelor fizice solicitante de credite/ carduri de credit.


n       APROBAREA CREDITELOR COMPLEXE

1. Referatul de credit, impreuna cu intreaga documentatie, se prezinta supervizorului credite si back-office  retail, care are obligatia sa verifice respectarea conditiilor de acordare a creditelor complexe.

2. Supervizorul credite si back-office retail avizeaza referatul de credit si il prezinta  directorului coordonator al activitatii de retail, care, in functie de limita sa de autoritate, il aproba/ respinge sau vizeaza includerea acestuia pe ordinea de zi a Comitetului director.

3. Cand este cazul, nivelul ierarhic superior restituie nivelului ierarhic subordonat documentatia ce i-a fost prezentata, in scopul completarii analizei.

4. Pentru creditele a caror aprobare este de competenta nivelurilor de autoritate din Centrala bancii, referatele de credit insusite de Comitetul director al sucursalei judetene si, respectiv, al Sucursalei Municipiului Bucuresti, se inainteaza, impreuna cu intreaga documentatie, spre examinare Directiei Credite Retail Persoane Fizice si Mici Intreprinzatori.Rapoartele de evaluare aferente acestor documentatii trebuie vizate de Directia de Evaluare.

5. Creditele complexe avizate/ aprobate in alte conditii decat cele din referatul de credite vor fi insotite de o nota in care sunt prezentate conditiile respective. 

6. Aprobarea creditului complex se consemneaza in referatul de credit sau, in cazul in care se aproba in alte conditii decat cele propuse in referatul de credit, in nota in care sunt prezentate conditiile respective. 


5.       Contractarea creditelor


n     CONTRACTAREA CREDITELOR SIMPLE

1. Dupa aprobarea creditului simplu, reprezentantii bancii semneaza contractul de credit.

2. Contractul de credit bancar simplu se semneaza si stampileaza de catre consilierul clienti retail si supervizorul front-office retail/ directorul coordonator al activitatii retail, in functie de nivelul de autoritate privind aprobarea creditului respectiv.

3. Consilierul clienti retail inmaneaza imprumutatului si, dupa caz, coplatitorilor si/sau garantilor, exemplarele lor din contactul e credit si le solicita sa semneze de primire pe un exemplar care ramane la banca


n     CONTRACTAREA CREDITELOR COMPLEXE 

1. Dupa aprobarea creditului complex, specialistul credite retail contacteaza clientul in vederea semnarii contractului de credit si constituirii garantiilor.

Cand este cazul, consilierul juridic stabileste impreuna cu clientul data in care se vor deplasa impreuna la notariat in vederea constituirii ipotecii in favoarea bancii.

2. In ziua in care clientul se prezinta la banca, specialistul credite retail genereaza contractul de credit bancar specific categoriei de credit solicitat.

Pentru persoanele fiizice, numarul contractului de credit este generat automat de SIGC.

3. Supervizorul credite si back-office retail semneaza pentru neschimbare pe fiecare pagina contractul de credit bancar complex.

4. Imprumutatul si, dupa caz, coplatitorii si/sau garantii semneaza la banca toate exemplarele contractului de credit bancar si anexele la acesta, pe fiecare pagina, in fata specialistului credite retail, dupa care reprezentantii bancii semneaza contractul de credit bancar complex.

5. Contractul de credit bancar complex se semneaza si stampileaza de catre directorul coordonator al activitatii retail, directorul economic/ contabilul sef si se avizeaza pentru legalitate de catre consilierul juridic.

6. Specialistul credite retail inmaneaza imprumutatului si, dupa caz, coplatitorilor si/sau garantilor, exemplarele lor din contactul de credit si le solicita sa semneze de primire pe un exemplar care ramane la banca.

7. Dupa semnarea contractului de credit complex, specialistul credite retail initiaza constituirea garantiilor, respectiv proceseaza contractele de garantie reala mobiliara sau imobiliara prin completarea informatiilor specifice furnizate de proprietarii de drept ai bunurilor, solicitand consultanta consilierului juridic.Dupa caz, in functie de tipul garantiei, specialistul credite retail incaseaza de la client contravaloarea comisionului aferent garantiei constituite.  

8. Dupa constituirea garantiilor, specialistul credite retail acorda asistenta clientului in completarea cererii/ cererilor de asigurare (de viata, de asigurare bunuri, CASCO etc.) si, pe baza informatiilor cuprinse in acestea, completeaza polita/ politele de asigurare.

9. Specialistul credite retail incaseaza, dupa caz, prima de asigurare aferenta politelor de asigurare incheiate.

10. Cand este cazul, specialistul credite retail ii comunica clientului conditiile pe care acesta sa le indeplineasca in vederea efectuatii de trageri din plafonul de credit (prezentarea extrasului de carte funciara etc.).

11. Specialistii credite retail, impreuna cu consilierul juridic, raspund de incheierea contractelor de garantie si verifica inscrierea garantiilor la biroul de carte funciara de pe langa judecatoria din raza teritoriala in care se afla imobilul ipotecat, precum si notificarea la societatea de asigurare a cesiunii in favoarea bancii a drepturilor de despagubire pentru bunurile asigurate.

12. Consilierul juridic mentioneaza pe ultima fila a contractului de credit bancar ca s-au indeplinit formalitatile juridice privind constituirea garantiilor si efectuarea publicitatii acestora, daca este cazul.

13. Specialistul credite retail mentioneaza pe ultima fila a contractului de credit bancar ca s-au indeplinit celelalte conditii de tragere.

14. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile din contract pentru punerea la dispozitie a creditului in termenul prevazut in acesta si nu s-a convenit prin act aditional prelungirea termenuluii, specialistul credite retail comunica in scris imprumutatului conditiile care nu au fost indeplinite pentru a putea efectua trageri din credit.

15. Pentru incheierea acestei etape, specialistul credite retail ii comunica clientului ca utilizarea creditului se efectueaza dupa deschiderea contului de credit si plata comisioanelor aferente.


6.       Monitorizarea utilizarii creditelor

1. Dupa acordarea creditului, specialistul credite retail are obligatia sa verifice modul de utilizare a creditului.

In termen de maxim 30 de zile de la data ultimei trageri din credit, specialistul credite retail urmareste existenta documentelor care au stat la baza platilor efectuate din credit (factura, contracte de vanzare - cumparare, situatii de lucrari etc.), concordanta datelor din documentele justificative (contract de vanzare cumparare, factura, deviz, situatie de lucrari definitiva etc.) cu datele de identificare ale bunurilor cumparate sau realizate din credit, cu exceptia creditelor care se acorda prin card, cec de calatorie sau numerar.

2. Pe parcursul derularii produsului tip credit acordat, banca are dreptul, potrivit clauzelor din contractul de credit, sa verifice garantiile constituite.

3. In urma verificarilor efectuate, specialistii credite retail intocmesc si semneaza note de constatare, ce vor fi avizate de supervizorul credite si back-office retail, iar in cazurile in care se constata nereguli in ceea ce priveste modul de utilizare a creditelor, de pastrare a garantiilor, de respectare a clauzelor din contractele de credite, se incheie acte de control bilaterale si procese - verbale privind verificarile efectuate la beneficiarii de credite.4. Inainte de expirarea valabilitatii sau la depistarea expirarii valabilitatii unor documente care au fost acceptate drept garantie a creditelor (ipoteci, garantii mobiliare, cesiuni de creanta, polita de asigurare etc.) se solicita imprumutatilor, in baza clauzelor existente in contract, prelungirea imediata a valabilitatii acestora sau obtinerea in cel mai scurt timp a altor documente valabile.

5. In cazul in care bunurile ce au fost luate in garantia produselor tip credit au fost instrainate ori s-au degradat, astfel incat creditul si dobanda aferenta au ramas partial sau total fara garantii, specialistii credite retail solicita imprumutatilor sa le inlocuiasca imediat cu alte bunuri care sa fie acceptate de banca.

Daca in termen de 5 zile lucratoare de la instiintare debitorii nu reintregesc garantia creditelor sau nu prezinta documentele si actele ce atesta existenta unor garantii valabile, creditele aferente se ramburseaza sau in cazul lipsei disponibilitatilor se trec la credite restante, urmarindu-se rambursarea lor pe masura crearii disponibilitatilor, precum si prin valorificarea garantiilor in conditiile legii.


7.     Rambursarea creditelor si achitarea dobanzilor datorate bancii de catre imprumutati


n       RAMBURSAREA CREDITELOR SI ACHITAREA DOBANZILOR CURENTE

1. Creditele acordate persoanelor fizice prin conturi separate de imprumut se ramburseaza in mod automat, prin procedura informatica, la termenele si in sumele prevazute in graficul de rambursare, anexa la contractul de credite, din disponibilitatile existente in contul curent, prin debitarea acestuia in corespondenta cu contul separat de imprumut.

2. Imprumutatul are obligatia sa asigure existenta in contul curent, in ziua scadentei, a sumei reprezentand datoria catre banca.

3. Alimentarea conturilor curente ale imprumutatilor in vederea rambursarii creditelor si platii dobanzilor se efetueaza prin urmatoarele modalitati:

 a) virarea cu ordin de plata emis de catre imprumutat din conturi curente;

 b) depunerea in contul curent a numerarului cu foaie de varsamant;

 c) virarea din contul de card de debit.

4. Rambursarea anticipata a oricaror sume datorate in cadrul creditului se poate efectua la solicitarea scrisa a imprumutatului, cu acordul prealabil al  supervizorului credite si back-office retail, dupa achitarea comisioanelor, restantelor si dobanzilor datorate de la ultima scadenta pana in ziua curenta.

5. In urma diminuarii soldului creditului, specialistul credite retail recalculeaza rata lunara totala si/sau numarul de rate ramase de rambursat, in functie de solicitarea clientului, si intocmeste un nou grafic de rambursare.

6. Pe parcursul creditarii, ca urmare a modificarilor intervenite in derularea contractului de credit, specialistul credite retail procedeaza la recalcularea ratelor lunare totale de rambursat si intocmirea unui nou grafic de rambursare, avand in vedere creditul ramas de restituit si numarul de rate lunare ramase de rambursat la data recalcularii.

7. Modificarile elementelor de baza avute in vedere la determinarea ratei totale lunare de rambursat pot apare in urmatoarele situatii:

a) schimbarea ratei anuale a dobanzii;

 b) modificarea soldului creditului ramas de rambursat fata de valoarea inscrisa in scadentar datorita:

- suplimentarii creditului;

- amanarii la plata;

- rambursarii anticipate, la cererea imprumutatului, a unei sume din creditul ramas de rambursat;

 c) modificarea, la cererea imprumutatului, a datei din luna la care doreste sa achite ratele, motivata prin schimbarea zilei de plata a salariului (de regula, in urma schimbarii locului de munca).

 d) diminuarea, la cererea imprumutatului, a numarului de rate lunare in care se va incheia rambursarea creditului.

8. Majorarea/ diminuarea creditului aprobat initial pentru acelasi obiect de creditare, modificarea datelor de acordare a creditului in cazul in care acesta se acorda in transe, amanarea la plata sau modificarea oricarei alte clauze din contractul de credit va conduce la incheierea unui act aditional si, dupa caz, la intocmirea unui nou grafic de rambursare.

 In cazul rambursarii anticipate solicitate de imprumutat, a diminuarii creditului ca urmare a neutilizarii in termenul de tragere, banca comunica imprumutatului, dupa caz, direct la sediul bancii sau printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, noul grafic de rambursare, acesta fiind opozabil imprumutatului fara indeplinirea altor formalitati, considerandu-se acceptarea tacita a acestuia.


n       RECUPERAREA SUMELOR RESTANTE DATORATE BANCII DE CATRE IMPRUMUTATI

1. In situatia in care disponibilitatile existente in contul curent nu sunt suficiente pentru acoperirea integrala a sumelor datorate de imprumutat, specialistul credite retail anunta imediat debitorul, care are obligatia sa-si alimenteze contul curent cu sumele datorate bancii.

Daca nici in aceasta situatie nu se acopera intreaga datorie, dobanzile neachitate, precum si ratele nerambursate, banca va trece diferenta nerambursata, in ziua scadentei, in contul 'Credite restante', pe baza de note contabile editate automat de calculator, iar dobanzile in contul 'Dobanzi restante'.

2. In termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea in contul de credite restante a sumelor nerambursate la scadenta, iar in cazul creditelor asigurate impotriva riscului financiar de neplata in termenul prevazut in contractele de asigurare incheiate de banca cu societatile de asigurare-reasigurare, in cazul in care sumele restante nu sunt achitate, specialistul credite retail are obligatia de a transmite debitorului si, dupa caz, coplatitorilor si/sau garantilor, o adresa de notificare insotita de confirmare de primire, prin care se aduc la cunostinta consecintele ce decurg din nerespectarea obligatiilor asumate prin contractul de credit.

3. In cazul creditelor a caror rambursare este asigurata direct de banca la o societate de asigurare - reasigurare, neplata ratelor lunare da dreptul bancii sa solicite recuperarea acestora de la societatea respectiva, in baza contractului de asigurare impotriva riscului financiar de neplata incheiat cu aceasta.

Ca urmare, unitatile bancare teritoriale aflate in aceasta situatie se vor adresa societatii de asigurare - reasigurare in vederea recuperarii debitelor, prezentand acesteia urmatoarele documente:

-scrisoare de solicitare a despagubirii;

-avizarea de dauna.

4. In situatia in care exista sume de recuperat din politele de asigurare, comisioane, speze, dobanzi neachitate si/sau credite restante, sumele datorate pot fi preluate, din disponibilitatile existente in contul curent al imprumutatului, oricand in cursul lunii, in mod automat prin programul informatic.

5. In situatiile in care clientii inregistreaza datorii restante din credite si dobanzi, mai vechi de 30 zile, banca impreuna cu debitorul va analiza toate posibilitatile de redresare financiara a acestuia.

6. Specialistul credite retail are obligatia sa urmareasca indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute in contractul de credit bancar.

In situatia in care se constata un caz de culpa, asa cum acesta este definit in contractul de credit bancar, consilierul clienti retail are obligatia ca, in 15 zile de la constatare, sa notifice in scris imprumutatul si, dupa caz, coplatitorii si/sau garantii.

In cazul in care deficientele nu sunt inlaturate in perioada de timp indicata de banca in notificare, banca are dreptul sa considere creditul exigibil si sa treaca la recuperarea intregii sume datorate.

7. Lunar, supervizorul credite si back-office retail prezinta Comitetului director al unitatii bancare o nota privind situatia debitorilor care inregistreaza plati restante ale caror scadente depasesc 30 de zile calendaristice.  

8. Recuperare silita a creantelor se face in conformitate cu prevederile interne ale bancii.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact