StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice

Controlul financiar public intern

Controlul financiar public intern


Controlul financiar public intern ( CFPI ) reprezinta ansamblul controlului financiar executat, intern, de catre o organizatie guvernamentala sau de catre organizatiile sale delegate, in scopul asigurarii ca managementul financiar si controlul institutiilor ce folosesc fonduri publice (inclusiv fonduri externe) sunt in concordanta cu legislatia, prevederile bugetare, principiile unui management financiar sanatos, transparentei, eficientei, eficacitatii si al economicitatii. CFPI cuprinde toate masuril 818d33i e de control al tuturor veniturilor statului, cheltuielilor, bunurilor, drepturilor si obligatiilor. Reprezinta scopul larg al controlului intern. Cuprinde, dar nu se limiteaza, la controlul preventiv si auditul intern.
In prezent, mediul controlului financiar public intern in Romania se structureaza astfel:

Curtea de Conturi

Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, fiind autoritatea publica a statului care efectueaza auditul extern in sectorul public.

Curtea de Conturi functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei si isi desfasoara activitatea in mod independent, in conformitate cu dispozitiile Constitutiei si ale legilor tarii.


Ministerul Economiei si Finantelor Publice

Trezoreria publica

Veniturile publice sunt incasate si contabilizate prin sistemul Trezoreriei publice pe fiecare contribuabil si pe fiecare sursa de venit, controland modul in care au fost respectate obligatiile fiscale (nivel, termene etc.).

Platile publice se efectueaza tot prin sistemul Trezoreriei publice, pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice. Trezoreria publica controleaza, astfel, disponibilitatile creditelor (capitol, titlu) si regularitatea platilor, pe baza documentelor justificative (state de salarii, situatii de lucrari etc).

Administratia fiscala

Stabilirea si inregistrarea debitelor, colectarea si urmarirea incasarii impozitelor si taxelor datorate bugetelor publice sunt activitati organizate prin reteaua nationala a administratiilor fiscale. Controlul fiscal, componenta importanta a stabilirii obligatiilor, este destinat constatarii sinceritatii declaratiilor obligatiilor fiscale ale contribuabililor, urmarind eliminarea evaziunii fiscale, fiind exercitat de structuri specializate, atat la nivel central, cat si teritorial.

Autoritatea Nationala a Vamilor

Autoritatea Nationala a Vamilor are ca obiectiv controlul marfurilor, vehiculelor si persoanelor in punctele vamale de la granita si din teritoriu, in vederea calcularii si incasarii sumelor datorate cu titlul de drepturi vamale si a altor venituri publice conexe (accize, T.V.A. etc.); de asemenea, organizeaza si implementeaza activitatile de prevenire si combatere a fraudei si a contrabandei vamale.

Garda Financiara

Garda Financiara exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea si frauda fiscala.

Alte autoritati de control

Alte autoritati de control care actioneaza pentru prevenirea, constatarea si sanctionarea incalcarii prevederilor legale in domenii specifice precum: Garda Nationala de Mediu, Inspectoratul de Stat in Constructii, Inspectia muncii, Inspectia sanitara si veterinara etc.

Cancelaria Primului-Ministru

Cancelaria Primului-Ministru este o componenta a aparatului de lucru al Guvernului, care exercita si atributii de control asupra activitatii autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, dispuse de Primul-Ministru.

Scopul Controlului Financiar Public Intern

Scopul CFPI, asa cum este stabilit prin lege, este verificarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificand slabiciunile sistemului de control intern care au generat erorile, gestiunea defectuoasa sau frauduloasa si propunerea de masuri de remediere a acestora. Verificarile se exercita in urmatoarele domenii :

- veniturile publice (stabilirea, inregistrarea debitelor si urmarirea incasarilor) ;

- cheltuielile publice gestionate de ordonatorii principali, secundari si tertiari ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale, fondurilor extrabugetare, precum si ai bugetelor colectivitatilor locale;

- utilizarea fondurilor publice externe, rambursabile si nerambursabile, inclusiv a fondurilor Uniunii Europene;

- veniturile si cheltuielile societatilor nationale, companiilor nationale si a altor persoane juridice de drept privat care utilizeaza fonduri publice si/sau administreaza patrimoniu public.


Controlul financiar preventiv al institutiilor publice

Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operatiuni care vizeaza, in principal:

a)      angajamente legale si bugetare;

b)     deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

c)     modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;

d)     efectuarea de plati din fonduri publice;

e)     efectuarea de incasari in numerar;

f)      vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

g)     concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

h)     alte tipuri de operatiuni, stabilite prin ordin al ministrului finantelor.

Pentru fiecare din operatiunile prezentate mai sus trebuie sa se stabileasca baza legala a efectuarii acestora, documentele justificative pe baza carora se face controlul, obiectivele si continutul controlului financiar propriu.

Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita in urmatoarele forme:

controlul financiar preventiv propriu;

controlul financiar preventiv delegat, prin controlori delegati ai Ministerului Finantelor.


Institutiile publice au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor in cadrul compartimentului contabil. Conducatorii institutiilor publice au obligatia sa stabileasca proiectele de operatiuni supuse controlului financiar, documentele justificative si circuitul acestora, cu respectarea dispozitiilor legale.

Controlul financiar preventiv propriu se exercita de catre contabilul-sef prin viza de control financiar preventiv propriu. In functie de volumul si de complexitatea activitatii, contabilul-sef poate imputernici, cu aprobarea ordonatorului de credite, si alte persoane din subordinea sa sa exercite controlul financiar preventiv propriu, precizand limitele imputernicirii.

Se supun aprobarii ordonatorului de credite numai proiectele de operatiuni care respecta intru totul cerintele de legalitate, regularitate si incadrare in limitele angajamentelor bugetare aprobate, care poarta viza de control financiar preventiv propriu.

Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanei imputernicite in acest sens sau a inlocuitorului desemnat, precum si prin aplicarea sigiliului personal. Sigiliul va cuprinde urmatoarele informatii:

denumirea entitatii publice;

mentiunea ,,Vizat pentru control financiar preventiv propriu'';

numarul sigiliului (cel de identificare a titularului acestuia);

- elementele de identificare a datei acordarii vizei (an, luna, zi).

In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operatiuni se prezinta insotite de documentele justificative corespunzatoare, certificate in privinta realitatii si legalitatii prin semnatura conducatorilor compartimentelor de specialitate care initiaza operatiunea respectiva.

Raspunderea pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror documente justificative revine conducatorilor compartimentelor care au acordat viza.

Procedura de control financiar preventiv presupune urmatoarele etape:

- proiectele de operatiuni emise de compartimentele de specialitate vor fi depuse la departamentul de control, insotite de documentele justificative;

- proiectele de operatiuni vor fi inregistrate in Registrul proiectelor de operatiuni prevazute sa fie prezentate la viaz de control financiar preventiv propriu;

- persoana imputernicita cu controlul va prelua documentele si va face o verificare formala, urmarind: cuprinderea in ,,Cadrul general al proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu'' a operatiunii prezentata la viza, completarea documentelor in stricta concordanta cu rubricile acestora, existenta semnaturilor persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, existenta documentelor justificative;

- in cazul nerespectarii conditiilor de forma, documentele sunt restituite compartimentelor de specialitate, cu viza "Refuz";

- daca sunt indeplinite conditiile de forma se va trece la realizarea controlului de fond;

- in urma acestui control se poate acorda viza sau se poate respinge documentul ca fiind nefondat.

Controlul financiar delegat apare ca urmare a numirii de catre Ministerul Finantelor a unor controlori financiari delegati care vor verifica anumite tipuri de operatiuni (specifice fiecarei institutii publice) sau a operatiunilor care depasesc anumite limite valorice.

Auditul financiar intern

Auditul intern se organizeaza in mod independent, in structura fiecarei institutii publice, sub forma unui compartiment specializat, constituit din una sau mai multe persoane, astfel incat personalul de specialitate angajat in acesta sa nu fie implicat in vreun fel in indeplinirea activitatilor pe care le auditeaza.

Auditorul intern trebuie sa isi indeplineasca atributiile in mod obiectiv, independent, cu profesionalism si integritate.

In realizarea atributiilor sale seful compartimentului de audit intern sau, dupa caz, persoana care exercita atributiile de audit intern se subordoneaza si raporteaza direct conducatorului institutiei publice.

Auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate de institutia publica sau care sunt in responsabilitatea acesteia, inclusiv asupra activitatii institutiilor subordonate si asupra utilizarii de catre terti, indiferent de natura juridica a acestora, a fondurilor publice gestionate de acestia din urma in baza unei finantari realizate de catre institutia publica in cauza sau de catre o institutie subordonata acesteia.

Operatiunile care fac obiectul auditului intern sunt examinate, de regula, pe tot parcursul acestora, din momentul initierii pana in momentul finalizarii executarii lor efective.

Compartimentul de audit intern trebuie sa exercite urmatoarele atributii:

- certificarea trimestriala si anuala, insotita de raport de audit, a bilantului contabil si a contului de executie bugetara ale institutiei publice, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune; certificarea se face inaintea aprobarii de catre conducatorul institutiei publice in cauza a bilantului contabil si a contului de executie bugetara;

- examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor si, pe aceste baze, propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;

- supravegherea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;

- evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si de executie existente in cadrul institutiei publice ori la nivelul unui program/proiect finantat din fonduri publice utilizeaza resurse financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;

- identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz.

La baza desfasurarii activitatii de audit intern sta planul anual de audit intern, aprobat de conducatorul institutiei publice. Planul de audit se stabileste pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni, precum si prin consultare cu institutiile publice ierarhic superioare.

Activitatea auditorilor interni se realizeaza pe baza de ordin de serviciu scris, aprobat de catre conducatorul institutiei publice si care prevede in mod explicit scopul, obiectivele si durata auditului.

Auditorii interni au acces la toate datele si informatiile pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele precizate in ordinul de serviciu, iar personalul de conducere si personalul de executie implicat in activitatea auditata au obligatia sa ofere documentele solicitate si tot sprijinul necesar desfasurarii in bune conditii a auditului intern.

Constatarile auditului intern sunt cuprinse in raportul de audit intern care trebuie sa reflecte ordinul de serviciu primit, modul de desfasurare a auditului, constatarile facute, concluziile si recomandarile auditorilor interni, impreuna cu intreaga documentatie care sustine respectivele constatari, concluzii si recomandari. De asemenea, o data cu raportul de audit intern trebuie prezentate obligatoriu, si punctele de vedere ale persoanelor implicate in activitatile auditate, indeosebi ale acelora in legatura cu care se semnaleaza deficiente sau care pot fi afectate de masurile recomandate in raportul de audit intern.

Ori de cate ori efectuarea auditului potrivit ordinului de serviciu presupune utilizarea unor cunostinte de specialitate din alte domenii decat cele cerute prin fisa postului auditorilor interni, seful compartimentului de audit intern poate recurge, cu aprobarea conducatorului institutiei publice caruia ii raporteaza, la contractarea externa de servicii de expertiza/consultanta.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact