StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice
Trimite articolul prin email Obligatii sociale - contributia de asigurari sociale, fondul de accidente si boli profesionale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Obligatii sociale - contributia de asigurari sociale, fondul de accidente si boli profesionaleOBLIGATII SOCIALE


1. Contributia de asigurari sociale


Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale[1]

Sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza:

a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public bazat pe aceleasi norme de drept;

b) principiul egalitarii, care asigura tuturor participantilor la sistemul public, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;
c) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege;

d) principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;

e) principiul contribuItivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite;

f) principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligatii lor ce revin sistemului public, conform legii;

g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public, conform legii.

In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;

b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritarii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct.

c) persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri

Persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;

c) membri ai asociatiei familiale;

d) persoane autorizate sa desfasoare activitatea independente;

e) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;

g) persoane care desfasoara activitatea agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitatea private in domeniul forestier;

h) membri ai societarilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;

i) persoane care desfasoara activitatea in unitatile de cult recunoscute potrivit legii si care nu au incheiat contract individual de munca;

Persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie.

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de CNPAS, declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor 929b18j si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii, in raza careia se afla sediul angajatorului.

Persoanele care desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii au obligatia sa declare angajatorului, pe propria raspundere, daca sunt incadrate cu contract individual de munca la alt angajator.

In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului, denumite in continuare riscuri asigurate.

Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de: pensii, indemnizatii, ajutoare, alte tipuri de prestatii prevazute de lege, corelative cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale.

Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in sistemul public se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale.

Codul personal de asigurari sociale si modalitatile de atribuire a acestuia se stabilesc de CNPAS.

Fiecarui asigurat in sistemul public i se atribuie un singur cod personal de asigurari sociale. Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public.

Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din contributii de asigurari sociale, dobanzi, majorari pentru plata cu intarziere a contributiilor, precum si din alte venituri.

In sistemul public sunt contribuabili, dupa caz:

a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;

b) angajatorii;

c) persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii;

d)Agetia Nationala de Ocupare si Formare Profesionala care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;

e) persoanele care incheie contract de asigurare.

Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale.

Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Locurile de munca in conditii deosebite reprezinta acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc.

Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii ti Protettiei Sociale si a Ministerului Sanatatii.

Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca.

Avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.

Contributia de asigurari sociale se datoreaza de la data incheierii contractului de asigurare.

Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asigurati reprezinta o treime din cota de contributie de asigurari sociale, stabilita anual pentru conditii normale de munca.

Contributia de asigurari sociale, datorata de angajatori, reprezinta diferenta fata de contributia individua de asigurari sociale, pana la nivelul cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite prin legea anuala a bugetului de stat, in functie de conditiile de munca.

Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de muna.

Contributia de asigurari sociale datorata de contribuabili nu se impoziteaza.

Calculul si plata contributiei de asigurari sociale, datorata de asigurati se fac lunar de catre angajatori.

Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:

a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca;

b) venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia sau contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie.

Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in stainatate de catre persoanele juridice din Romania este salariul brut lunar in lei, corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara, inclusiv sporurile si celelalte adaosuri care se acorda potrivit legii.

Baza lunara de calcul, la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si cele iti desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecaatoresti, pe durata mandatului, precum sti membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii  sunt asimilate, in conditiile prezentei legi; precum si veniturile brute lunare realizate de persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;

c) membri ai asociatiei familiale;

d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

e) persoane angajate in institutii internationale, daa nu sunt asiguratii acestora;

f) proprietari de bunuri si/sau arendati de suprafete agricole si forestiere;

g) persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;

h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;

i) persoane care desfasoara activitati in unitatile de cult recunoscute potrivit legii si care nu au incheiat contract individual de munca.

Baza de calcul prevazuta mai sus nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 3 salarii medii brute lunare pe economie.

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri o constituie cuantumul ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesionala sau al alocatiei de sprijin.

Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:

a) prestatii de asigurari sociale care se supora din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta:

b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul desfacerii contractelor individuale de munca sau al incetarii calitatii de membru cooperator;

c) diurnele de deplasare, detasare si indemnizatiile de transfer, drepturile de autor;

d) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;

e) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.

Sumele exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale nu se iau in considerare la stabilirea cuantumului prestatiilor de asigurari sociale.

Sumele reprezentand prestatii de asigurari sociale, care se platesc de angajator asiguratilor,ca de exemplu concediile medicale, potrivit prevederilor prezentei legi, in contul asigurarilor sociale, se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.

Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii la art.  se retine integral din salariul sau, dupa caz, din venitul brut lunar al asiguratului si se vireaza lunar de angajator la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia.

Angajatorul calculeaza si vireaza lunar contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat, impreuna cu contributiile individuale retinute de la asigurati.

In cazul in care contributia lunara de asigurari sociale achitata de contribuabili este mai mare decat contributia datorata, suma platita in plus se regularizeaza ulterior, conform procedurilor stabilite de CNPAS.

Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:

a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;

b) data stabilita pentru plata chenzinei a-2-a, in cazul angajatorilor ce efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;

c) pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune in banca, o data cu documentatia pentru plata salariilor si a altor venituri ale asiguratilor, si documentele pentru plata contributiilor datorate bugetului asiguraailor sociale de stat, platile efectuandu-se simultan, sub control bancar.

In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, casele teritoriale de pensii vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.

Neplata contributiei de asigurari sociale de catre asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestatii pana la achitarea contributiilor datorate si a majorarilor de intarziere aferente.

In sistemul public se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:

a) a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale;

b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;

c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.

Asiguratii sistemului public au dreptul, in afara de pensie, la:

a) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;

b) prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;

c) indemnizatie pentru maternitate;

d) indemnizatie pentru cretterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav;

e) ajutor de deces.

Beneficiaza de aceste drepturi asiguratii care au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat in ultimele 12 luni anterioare producerii riscului.

Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta astfel:

A. de catre angajator, in functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca, astfel:

a) pana la 20 de angajati, din prima pana in a 7-a zi de incapacitate temporara de munca;

b) intre 21-100 de angajati, din prima pana in a 12-a zi de incapacitate temporara de munca;

c) peste 100 de angajati, din prima pana in a 17-a zi de incapacitate temporara de munca;

B. de bugetul asigurarilor sociale de stat, incepand cu:

a) prima zi de incapacitate temporara de munca;

b) ziua urmatoare celor suportate de angajator pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii.

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 180 de zile in interval de un an.

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, in cazul asiguratilor cu contract individual de munca pe durata determinata, este de cel mult 90 de zile in cursul unui an calendaristic.

Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale se fac pe baza certificatului medical emis in conditiile legii, care constituie ordin de plata, calculul si plata indemnizatiei de asigurari sociale se face lunar de catre angajator, cel mai tarziu o data cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva.Fondul de accidente si boli profesionale


De la 1 ianuarie 2005, angajatorii si salariatii vor plati mai mult pentru asigurarile de accidente si boli profesionale, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de Guvern.

Tariful de risc a fost stabilit pentru sectoarele economice prevazute in nomenclatorul pentru “Clasificarea activitatilor  din economia nationala –CAEN”, cota de contributie medie la nivel national fiind de 1,21%. In functie de locul de munca, de la 1 ianuarie 2005 tariful de risc (cota de contributie aplicata fondului brut de salarii realizat) poate ajunge chiar de 4%.

In perioada 1 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2004, cota de contributie datorata de angajatori sau de persoanele fizice care incheie asigurarea a fost de 0,5%, indiferent de clasa de risc. In acea perioada, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale a fost destinata exclusiv constituirii fondului necesar pentru functionarea acestui sistem.

Elaborarea metodologiei de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale s-au utilizat datele statistice furnizate de Institutul National de statistica, Inspectia Muncii si Ministerului Sanatatii.

Unul dintre principiile care fundamenteaza asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se refera la necesitatea constituirii resurselo de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din contributii diferentiate in functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care incheie asigurarea. Aceasta diferenteire a contributiilor se va face in functie de riscul de accidente si imbolnavire profesionala specific fiecarei activitati din economia nationala, prin clasele de tarife si risc.

Potrivit normelor metodologice vor exista patru parametri de calcul. Primul este clasa de risc – gradul de risc de accidente in muncasi de imbolnavire profesionala, tariful de risc – procentajul din fondul brut de salarii realizat, corespunzator clasei de risc, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale – exprimarea valorica a tarifului de risc si perioada de referinta – ultimii trei anteriori anului de calcul a contributiei de asigurare.

Clasele de risc se vor determina pe baza a patru indici de frecventa, care reprezinta procentajele de accidentare, invaliditate sau deces, imbolnaviri profesionale si frecventa salariatilor care lucreaza in in conditii de munca speciale.


2. Contributia la asigurarile sociale de sanatate

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii si promovarii sanatatii populatiei care asigura acordarea unui pachet de servicii de baza[2]. Ele au un caracter  obligatorii si functioneaza descentralizat, pe baza principiului solidaritatii si subsidiaritatii in colectarea si utilizarea fondurilor, precum si a dreptului alegerii libere de catre asigurati a medicului, a unitatii sanitare si a casei de asigurari de sanatate.

Constituirea fondurilor de asigurari sociale de sanatate se face din contributia asiguratilor, din contributia persoanelor fizice si juridica care angajeaza personal salariat, din subventii de la bugetul de sta, precum si din alte surse.

Administrarea fondului de asigurari sociale de sanatate se face prin Casa nationala de Asigurari de Sanatate si prin casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti.

Asiguratii si membrii lor de familie au dreptul la servicii medicale, in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii.

Sunt supuse in mod obligatoriu asigurarii, urmatoarele categorii de persoane:

cetateni romani cu domiciliul in tara;

cetateni romani si apatrizii care au resedinta in Romania;

Asiguratii vor plati o contributie lunara pentru asigurarile sociale de sanatate. Calitatea de asigurat se dovedeste cu carnetul de asigurari sociale pentru sanatate. Pot beneficia de asigurarea de sanatate, fara plata contributiei urmatoarele categorii de persoane:

copii si tinerii pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, studenti sau ucenici si daca nu realizeaza venituri din munca;

persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca sau se afla in girja familiei;

sotul, sotia, parintii si bunicii, fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Calitatea de salariat a asiguratilor se dobandeste din ziua incheierii contractului individual de munca si se pastreaza pe toata durata acestuia. Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine celui care angajeaza persoane salariate.

Are calitatea de asigurat, fara plata contributiei pentru asigurari sociale de sanatate, persoana aflata in una din situatiile, pe durata acesteia:

satisface stadiul militar in termen;

se afla in concediu medical, in concediu pentru sarcina si lauzie sau in concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav pana la varsta de 6 ani;

executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv ;

face parte dintr-o familie care beneficiaza de ajutor social.

Fondul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si fondurile caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti se formeaza din:

contributii ale persoanelor fizice si juridice in proportie de 6,5% -salariati si 7% -unitate;

subventii de la bugetul de stat si de la bugetele locale;

alte venituri.

Cuantumul contributiei banesti lunare a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5% si se aplica la venitul brut.

Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se deduce din impozitul pe salariu sau din impozitul pe venit, dupa caz, stabilit potrivit legii, si se varsa la casa de asigurari de sanatate.

Persoanele juridice care angajeaza personal salariat au obligatia sa retina si sa vireze casei de asigurari de sanatate teritoriale contributia pentru sanatate datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva; acestea au obligatia sa anunte casei de asigurari de sanatate orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor.

Persoanele juridice au obligatia platii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate de 5,5%, raportat la fondul de salarii. Fondul total de salarii brute lunare, realizate de asigurati mentionati include:

salariile de baza;

indemnizatiile, ca unica forma de remunerare a activitatii;salariile de baza aferente personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara;

sporurile, adaosurile si indemnizatiile;

salariile de merit;

sumele realizate prin plata cu ora, garzile, indemnizatiile clinice;

stimulentele si premiile de orice fel care se platesc din fondul de salarii;

indemnizatiile pentru concediul de odihna;

indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, din fondul de salarii;

drepturile banesti platite din fondul de salarii angajatilor cu conventie civila de prestari de servicii, cu exceptia cazului in care acestia au incheiat si un contract individual de munca;

alte sume platite din fondul de salarii.

Pentru pensionari, pentru beneficiarii ajutorului de somaj si ai alocatiei de sprijin, precum si pentru persoanele care lucreaza pe baza de conventii civile, contributia pentru asigurari sociale de sanatate se retine, o data cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza plata acestor drepturi. Contributia pentru plata asigurarilor sociale de sanatate se vireaza casei de asigurari de sanatate la care este arondata pesoana in cauza.

Nerespectarea obligatiei platii contributiei duce la diminuarea pachetului de servicii de baza dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei si se stabileste pe baza de documente justificative, stabilite prin contractul cadru.

Angajatorii care au obligatia platii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate potrivit legii asigurarilor sociale de sanatate, si care nu o respecta datoreaza majorari pentru perioada de intarziere, egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor. Daca datoria nu se achita in termen de o luna de la data scadenta, casa de asigurari de sanatate va introduce dispozitie de incasare silita.

Fondurile de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza pentru:

plata medicamentelor si serviciilor medicale acordate;

cheltuieli de administrare si functionare, in cota de maximum 5%;

fond de redistribuire, in cota de 7%;

fond de rezerva, in cota de 5%.

Completarea declaratiei cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stadiul de cotizare sau contributia fata de fond, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii. Alaturi de aceasta sunt considerate contraventii urmatoarele fapte:

a)     nedepunerea la termen a declaratiei ;

b)     nevirarea contributiei datorate de catre persoanele fizice si juridice;

c)           refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de fond;

d)          refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari documentele financiar-contabile justificative si actele de evidenta financiar-contabila privind mosul de utilizare a sumelor decontate din fond.

Bugetul de stat suporta cheltuielile legate de construirea unor unitati sanitare si pentru aparatura medicala de mare performanta, precum si pentru activitatea de diagnostic, curativa si de reabilitare de importanta nationala, pentru recuperarea capacitatii de munca.


3. Contributia la fondul de somaj

De la 1 ianuarie 2008 contributiile individuale pentru asigurarile de somaj datorate de angajati reprezinta 0,5% iar pentru angajatori este de 1% pentru perioada ianuarie – noiembrie 2008 si de 0,5% incepand cu luna decembrie 2008.

Veniturile bugetului asigurarilor de somaj se constituie din:

a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, asimilate angajatorului;

b) contributiile individuale ale persoanelor asigurate;

c) contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj;

d) venituri din alte surse, inclusiv finantare externa.

Daca aceste surse nu acopera finantarea cheltuielilor, deficitul bugetar de stat va fi acoperit din subventii de la bugetul de stat.

Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza de trezoreria statului.

Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 1%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii[3]

Tot in obligatia angajatorilor sta si retinerea si virarea lunara a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 0.5%16, aplicata asupra salariului de baza lunar brut, corespunzator functiei indeplinite, la care se adauga, dupa caz, indemnizatia de conducere, salariul de merit si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza.

Fondul total de salarii brute lunare, realizate de asigurati mentionati include:

a) salariile de baza;

b) indemnizatiile, ca unica forma de remunerare a activitatii;

c) salariile de baza aferente personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara;

d) sporurile, adaosurile si indemnizatiile;

e) salariile de merit;

f) sumele realizate prin plata cu ora, garzile, indemnizatiile clinice;

g) stimulentele si premiile de orice fel care se platesc din fondul de salarii;

h) indemnizatiile pentru concediul de odihna;

i) indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, din fondul de salarii;

j) drepturile banesti platite din fondul de salarii angajatilor cu conventie civila de prestari de servicii, cu exceptia cazului in care acestia au incheiat si un contract individual de munca;

k) alte sume platite din fondul de salarii.

Termenul de plata a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj este, dupa caz, de cel mult 5 zile de la:

a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale sau a drepturilor membrilor cooperatori pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata acestor drepturi o singura data pe luna;

b) data stabilita pentru plata chenzinei a doua, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor chenzinal;

c) data stabilita prin contractul de asigurare pentru somaj.

Pentru neplata contributiilor datorate la termenele prevazute se aplica majorari de intarziere potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.

In cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege.

Recuperarea debitelor din contributii si majorari se poate face si prin compensarea cu active imobile din patrimoniul debitorilor, evaluate de institutii autorizate in conditiile legii, cu conditia ca acestea sa fie necesare functionarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si sa fie prevazute in programul de investitii.

Din sursele financiare constituite in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj se acopera, in principal, urmatoarele cheltuieli privind :

plata indemnizatiilor de somaj;

plata contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate pentru beneficiarii indemnizatiilor de somaj, stabilite conform legii;

platile compensatorii potrivit legii;

taxe, comisioane si alte cheltuieli ocazionate de efectuarea platilor;

finantarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a masurilor pentru prevenirea somajului;

finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele in cautarea fortei de munca;

finantarea studiilor rapoartelor si analizelor privind piata muncii, comandate institutiilor de specialitate de catre Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;

cofinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala pe baza unor acorduri internationale;

rambursarea imprumuturilor contractate in ocnditiile legii, precum si plata de dobanzi si comisioane aferente acestora.

Nivelul cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se fundamenteaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de munca, in functie de indicatorii sociali stabiliti pe baza analizelor, studiilor si prognozelor privind evolutiile de pe piata muncii.

Incalcarea prevederilor prezentei legii privind sistemul asigurarilor pentru somaj atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala.

Incalcarea de catre angajator a obligatiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj constand in sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda.

Retinerea de catre angajator de la salariati a contributiilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 zile in conturile stabilite potrivit reglementarilor in vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda.

Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune:

a) necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante;

b) neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania;

c) nedepunerea lunara a declaratiei;

d) neachitarea majorarilor de intarziere si a penalitatilor in termen de 60 de zile calendaristice de la constatare;

e) necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru indeplinirea atributiilor sale prevazute de lege.

Calculul si virarea obligatiilor la S.C COROANA S.A.catre Bugetul Aigurarilor Sociale, Fondul C.N.PA.S. si Bugetul Asigurarilor de Somaj se face lunar, odata cu intocmirea statului de salarii, moment in care se inregsitreaza in evidenta unitatii datoria catre bugetele mai sus mentionate, iar stingerea acestor obligatii se realizeaza odata cu plata lor prin virament bancar.

Studiind balanta de verificare a societatii cat si statul de salarii se desprind urmatoarele concluzii: in luna decembrie 2007 agentul economic S.C COROANA S.A. a avut un fond de salarii in suma de 58.837,30 lei. Prin urmare, datoria societatii catre Casa Judeteana de Pensii Buzau in ceea ce priveste contributia de asigurari sociale suportata de angajator, in cota de 22% s-a calculat dupa cum urmeaza:

Fond Total salarii – Concedii Med suportate de unitate = Baza de calcul C.A.S, unde:

F.T.S = 55.837,30

C. Med = 1.107,30

Rezulta: baza de calcul C.A.S. = 5730

C.A.S. = 5730* 22% = 12.040,60 lei

Intrucat la momentul decembrie 2007 unitatea a avut 3 salariati care au beneficiat de concediul medical din Bugetul Asigurarilor Sociale, ei realizad in suma de 1.810,64 lei aceasta se va trece in Declaratia lunara privind obligatiile de plata la Bugetul de Stat (Declaratia 100), la rubrica: sume deductibile din C.A.S. viramentul se va face numai pe diferenta ramasa, respectiv 10.229,95 lei.

De asemenea, sililara contributiei de asigurari sociale este si contributia de 0,5% la fondul de accidente si boli profesionale care se aplica la aceeasi baza de calcul ca si C.A.S.-ul. Deci suma ce reflecta acest fond va fi:

5730 * 0,5% = 273,65 lei

In afara de acestea, unitatea mai trebuie sa constituie si sa vireze la Fondul CNAS Buzau o taxa de 9,5%, aplicabila la fondul total de salarii, suma ce reprezinta contributia angajatului la asigurarile sociale de sanatate, aceasta fiind in suma de 065,78 lei.

Aceasta valoare a rezultat din aplicarea procentului de 9,5% asupra sumei de 58.082,57 constituita din 55.837,30 (fond total salarii) si 2.245,27 (concediul medical).

O a patra si ultima taxa pe care o suporta angajatorul este cea in cota de 0,5%  din fondul total de salarii si reprezinta contributia unitatii la constituirea Fondului de Somaj ca principala sursa a Bugetului Asigurarilor de Somaj.

Prin aplicarea cotei de 0,5% la fondul total de salarii (55.837,30) se obtine sum de 1.675,19 lei ce reprezinta obligatia de plata a unitatii la Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala, suma regasita in Declaratia 100. Aceasta se intocmeste lunar de catre S.C COROANA S.A. si se depune pana la cel tarziu 25 ale lunii urmatoare platii salariilor, la Directia Generala de Formare Profesionala Buzau.

In luna decembrie, luna de inchidere a exercitiului financiar, indicatorii au fost aproximativi egali si nu exista modificari semnificative la nivelul salariilor acordate angajatilor, ceea ce poate fi explicat si datorita unei mai bune stabilitati a monedei nationale pe piata valutara, fapt ce a determinat o mentinere relativ constanta a puterii de cumparare.Anexa 2.1.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2007

DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI

Denumire: S.C. COROANA S.A.

Localitate: Buzau

Judet/sector: Buzau

Strada: Piata Daciei, nr.1


Denumirea indicatorului

Nr.

crt

Anii

 

2006

2007

1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04)

01

2901.08

4691.55

Productia vanduta

(ct. 701+702+703+704+705+706+708)

02

1768.61

3159.14

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)

03

1132.46

1532.41

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

042. Variatia stocurilor (ct. 711)

Solduri creditoare

05

21.10

65.52

Solduri debitoare

06


32.94

3. Productia imobilizata (ct. 721+722)

07Alte venituri din exploatare

(ct. 754+758)

08

68.99

996

VENITURI DIN EXPLOATARE  - TOTAL

(rd. 01+05-06+07+08)

09

2991.18

4819.09

5. a) cheltuieli cu  materiile prime si materiale consumabile (ct. 601+602-7412)

10

348.37

692.26

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

11

437.05

491.84

b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)

12

109.67

151.42

c) cheltuieli privind marfurile (ct.607)

13

566.60

803.00

6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)

14

646.71

763.22

a) Salarii  (ct. 621+641-7414)

15

477.45

575.56

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)

16

169.25

187.66

7. a) Amortizarea si provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)1788.25

173.07

a..1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)

18

88.25

173.07

a..2) Venituri (ct.7813+7815)

19b) ajustarea valorilor activelor circulante (rd. 21-22)

20

38.90


b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)

21

38.90


b.2) Venituri (ct. 754+7814)

228. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

23

435.58

781.82

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+622+623+624+625+626+628-7416)

24

403.89

748.20

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 653)

25

16.95

13.11

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)

26

173

20.51

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)

27- Cheltuieli (ct. 6812)

28- venituri (ct. 7812)

29CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL

(rd. 10 la  14+17+20+23+27)

30

2636.14

3856.66

REZULTAT DIN EXPLOATARE

- Profit (rd.09-30)

31

355.04

962.43

- Pierdere (30-09)

329. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)

33- din care, in cadrul grupului

3410. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)

35- din care, in cadrul grupului

3611. Venituri din dobanzi (ct. 766)

37

22

12.60

- din care, in cadrul grupului

38Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)

39

-18.79

15.69

VENITURI FINANCIARE – TOTAL  (rd.33+35+37+39)

40

-16.59

16.95

Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)

41- Cheltuieli (ct. 686)

42- venituri (ct. 786)

4313. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)

44

63.79

90.87

- din care, in cadrul grupului

45Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)

46

43.91

33.42

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)

47

107.71

921

REZULTATUL FINANCIAR

- Profit (rd. 40-47)

48- Pierdere (rd. 47-40)

49

109.37

77.26

REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI

- Profit (rd. 09+40-30-47)

50

245.66

885.17

- Pierdere (rd. 30+47-09-40)

51VENITURI EXTRAORDINARE  – TOTAL (ct.771)

52CHELTUIELI EXTRAORDINARE – TOTAL (ct.671)

53REZULTAT EXTRAORDINAR

Profit (rd. 52-53)

54Pierdere (rd.53-52)

55VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)

56

2985.93

4836.05

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)

57

2743.86

3950.87

REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

Profit (rd. 56-57)

58Pierdere (rd.57-56)

58Impozitul pe profit (ct. 691)

60

53.07

227.16

20. Alte cheltuieli cu impozite ce nu apar in elem de mai sus (ct. 698)

6121. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

Profit (rd. 58-59-60-61)

62

195.28

658.00

Pierdere (rd.59+60+61-58)

63

Anexa 2.2

DECLARATIE

PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

Pe anul 2007

DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI

Denumire: S.C COROANA S.A.

Localitate: Buzau

Judet/sector: Buzau

Strada: Piata Daciei, nr.1


Nr.

crt


Denumire indicatori
Sume

1.

Venituri din exploatare

1.

72138,65

2.

Cheltuieli de exploatare

2.

063.319,99

3.

Rezultat din exploatare (rd. 1-rd2)

3.

660.818,66


Venituri financiare


16.953,44

5.

Cheltuieli financiare

5.

9214,10

6.

Rezultat financiar (rd.4-rd.5)

6.

-77.260,65

7.

Venituri extraordinare

7.

9960,88

8.

Cheltuieli extraordinare8.

20.511,82

9.

Rezultat extraordinar (rd.7-rd.8)

9.

7449,06

10.

Rezultat brut(rd.3+rd.6+rd.9)

10.

658.007,07

11.

Elemente similare veniturilor

11.


12.

Elemente similare cheltuielilor

12.


13.

Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.10+rd.11-rd.12)

13.

658.007,07

1

Amortizarea fiscala

1

20.157,16

15.

Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar reportate din perioada precedenta

15.


16.

Rezerva totala deductibila

16.


17.

Rezerve deductibile constituite de banci, fonduri de garantare, societati de credit ipotecar si cooperative de credit

17.


18.

Alte sume deductibile

18.


19.

Total deduceri (total rd.14 pana la rd.18)

19.

20.157,16

20.

Dividende primite de la o alta persoana juridica romana

20.

637.849,91

21.

Alte venituri neimpozabile

21.

227.166,61

22.

Total venituri neimpozabile(rd.20+rd.21)

22.

227.166,61

23.

Profit/pierdere (rd.13-rd.19-rd.22)

23.


2

Cheltuieli cu impozitul pe profit

2


25.

Impozitul pe venitul realizat in strainatate

25.


26.

Amenzi, confiscari, dobanzi pentru plata cu intarziere datorate catre autoritatile romane sau straine, altele decat cele prevazute in contractele comerciale incheiate intre persoanele rezidente

26.

16.367,11

27.

Cheltuieli de protocol care depasesc limitele prevazute de lege

27.


28.

Cheltuieli de sponsorizare ce depasesc limita legala

28.

180,00

29.

Cheltuieli cu amortizarea contabila

29.

32.682,82

30.

Cheltuieli cu provizioanele si cu rezervele care depasesc limita prevazuta de lege

30.


31.

Cheltuieli cu dobanzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare

31.


32.

Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar pe perioada urmatoare

32.


33.

Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

33.


3

Alte cheltuieli nedeductibile

3


35.

Total cheltuieli nedeductibile (rd.24 la rd.34)

35.

278.016,54

36.

Total profit impozabil /pierdere fiscala pentru anul de reportare, inainte de reportarea pierderii (rd.23+rd.35)

36.

915.866,45

37.

Pierdere fiscala in perioada curenta, de reportat pentru perioada urmatoare

37.


38.

Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti

38.


39.

Profit impozabil /pierdere fiscala, de recuperat in anii urmatori  (rd.36-rd.37+rd.38)

39.

915.866,45

40.

Total impozit pe profit (total rd.40.1 la rd.40.4), din care:

40.

228.966,61

40.1

Impozitul aferent profitului care se impune cu cota de 25%

40.1

228.966,61

40.2

Impozitul aferent profitului care se impune cu cota de 5%

40.2


40.3

Impozitul aferent profitului care se impune cu cota de 10%

40.3


40.4

Impozit de 5% aplicat veniturilor din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor

40.4


41.

Total credit fiscal (tatl rd.41.1 la 41.3), din care:

41.


41.1

Credit fiscal extern

41.1


41.2

Impozit pe profit scutit

41.2


41.3

Reduceri pe impozit pe profit calculate potrivit legii in vigoare

41.3


42.

Impozit pe profit datorat (rd.40-rd.41)

42.

228.966,61

43.

Sume reprezentand sponsorizare/mecenat, burse private, in limita prevazuta de lege

43

1.800,00

4

Impozit pe profit datorat final (rd.42-rd.43)

4

227.166,61

45.

Impozit pe profit stabilit in urma inspectiei fiscale pe anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular

45.


46.

Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin Declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat

46.

137.943,27

47.

Diferenta de impozit pe profit datorat [rd.44-(rd.45+rd.46)]

47.

89.223,33Bibliografie

Georgeta Vintila “ Metode si tehnici fiscale” Ed.Bucuresti 2006

Iulian Vacarel “ Finante Publice “ Ed.Didactica si Pedagogica,Bucuresti 2007

Petre Brezeanu “ Fiscalitate “ Bucuresti 1999

Tatiana Mosteanu “ Politici fiscal si bugetare “ Ed.Universitara

O.G nr 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala

Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal , modificata si completata prin O.U.G nr 138 / 2004 , aprobata si modificata prin Legea nr .163 / 2005

Codul fiscal si normele metodologice dse aplicare , Editura Sedcom Libris 2005

Ordonanta Guvernului nr.36 din 30.01.2002 privind impozitele si taxele locale , publicata in Monitorul Oficial nr.92 din 02.02.2002

Legea 19 / 2000 privind sistemul public de pensii

Legea 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor de somaj , publicata in Monitorul Oficial nr.181 din 18.03.2002

Nicoleta Vintila “Fiscalitate” Ed.Sylvi Bucuresti 2004

Legea 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale .

Legea 387 / 2007 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008

Hotararea Guvernului nr. 1278 din 13.11.2002 , articolul 6 , publicata in Monitorul Oficial nr. 875 din 012.2002

O.G nr.26 / 2000 cu privire la ascociatii si fundatii cu modificarile si comletarile ulterioare

Legea 230 / 2007 privind asociatiile de proprietari, republicata cu modificarile ulterioare.

O.U.G nr 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiuni publice si a contractelor de servicii, modificata cu O.U.G nr 94 din 010.2007

O.G nr 26 / 2002 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare

Legea Patronatelor 356 / 2001

Ana Morariu , Gabriel Radu , Mirela Paunescu – Contabilitate si fiscalitate – Editura Ponto , Constanta 2005

[1] Legea 19/17.03.2000 privind contributiile Asigurarilor Sociale

[2] Legea 19/2000 privind contributia la Asigurari sociale de Sanatate

[3] Legea 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor de somaj.

16Legea 387 / 2007 art 17.alin(1),lit(b)privind asigurarile sociale de stat pe anul 2008
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact