StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice
Trimite articolul prin email Procesul bugetar la nivel local : Finate publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Procesul bugetar la nivel localProcesul bugetar la nivel local


Etapele procesului bugetar la nivel local

Fiind parte a bugetului public national, activitatea bugetara la nivel local se circumscrie activitatii bugetare la nivel national, cunoscand aceleasi etape si desfasurandu-se pe baza acelorasi principii, dar privite prin prisma specificitatii activitatii administratiei publice locale.

Activitatea bugetara la nivel local cunoaste patru etape
1. Elaborarea proiectului de buget local cuprinde activitatea de determinare a veniturilor si cheltuielilor la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale cu personalitate juridica (fiecare comuna, oras, municipiu, judet, sector al capitalei si Municipiul Bucuresti);

2. Aprobarea presupune dezbaterea si votarea bugetelor locale de catre autoritatile administratiei publice locale cu functie deliberativa si care au in competenta lor aceasta atributie (consiliile locale, consiliile judetene, precum si Consiliul General al Municipiului Bucuresti);

3. Executia bugetara consta in realizarea veniturilor la termenul si in cuantumul prevazut in bugetul local si efectuarea cheltuielilor conform destinatiei prevazute in bugetul local. Realizarea veniturilor in cuantumul prevazut reprezinta o obligatie minima, in cadrul executiei bugetare putandu-se realiza venituri in cuantumuri superioare celor prevazute. In acelasi timp, efectuarea cheltuielilor conform destinatiei prevazute in bugetele locale reprezinta o obligatie, ce nu poate fi incalcata. Aceasta etapa este cea mai importanta, deoarece presupune transpunerea unor previziuni in plan concret, asigurandu-se astfel finantarea activitatilor si functionarea institutiilor publice de la nivel local;

4. Incheierea exercitiului bugetar presupune o dare de seama completa asupra modului de realizare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor pentru anul bugetar expirat.

Toate actele si operatiunile cu caracter tehnic si normativ, realizate de autoritatile publice competente in scopul elaborarii, adoptarii, executarii si incheierii bugetului

local constituie procedura bugetara 626c26g la nivel local. Aceasta se desfasoara pe parcursul a trei ani calendaristici, deoarece elaborarea proiectului de buget local incepe in anul premergator celui pentru care se intocmeste, continua cu executarea, in cursul anului respectiv si se definitiveaza prin contul de incheiere a exercitiului bugetar, in anul urmator.

Responsabilitatile si competentele actorilor implicati in elaborarea, adoptarea, executarea si incheierea bugetelor locale

Prin termenul de “actori” intelegem autoritatile locale si centrale competente care intervin in procesul de elaborare, adoptare, executare si incheiere a bugetelor locale. Intre actorii administratiei centrale si actorii administratiei locale se poate observa un proces comunicational care se realizeaza atat de jos in sus cat si invers. Tot aceasta axa verticala a nivelurilor ierarhice determina si pozitionarea actorilor formali ai acestor procese. Astfel, putem distinge intre actorii autoritatilor administratiei locale si actorii autoritatilor administratiei centrale.

La nivelul administratiei publice locale, conform Legii privind finantele publice locale, prin expresia “autoritati ale administratiei publice locale”, se intelege:

Primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor capitalei, primarul general al municipiului Bucuresti, precum si presedintii consiliilor judetene. Acestia reprezinta autoritatea executiva si actioneaza ca reprezentant al statului in unitatea administrativ-teritoriala in care a fost ales;

Consiliile locale, Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti reprezinta autoritatile deliberative aflate in serviciul colectivitatii locale. In exercitarea mandatului, consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte.

Intre autoritatile unitatilor administrativ-teritoriale (primar, consiliu local), autoritatile judetene (presedintele consiliului judetean, consiliul judetean), autoritatile centrale

din teritoriu (prefectura, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat), conform legilor in vigoare, nu exista relatie de subordonare ierarhica formala.

Atributiile autoritatilor administratiei publice locale in domeniul bugetelor locale:

  • Primarul:

intocmeste proiectele de bugete locale, pe baza proiectelor de bugete proprii ale administratiei publice locale, ale institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala;

prezinta proiectele bugetelor locale, echilibrate, directiei finantelor publice si controlului financiar de stat;

elaboreaza noile propuneri de proiecte de bugete locale, pe baza limitelor maxime ale sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a transferurilor cu destinatie speciala si le depun la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat;

elaboreaza raportul privind proiectele de bugete locale;

publica proiectele bugetelor locale in presa locala sau le afiseaza la sediul primariei;

prezinta spre aprobare proiectele de bugete locale, insotite de rapoartele asupra acestora, consiliilor locale, judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetele locale, pentru bugetele proprii si bugetele institutiilor si serviciilor publice subordonate.

Consiliul local:aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare.

  • Presedintele Consiliului Judetean si Consiliul Judetean:

informeaza pe ordonatorii principali de credite din judetele lor/ municipiul Bucuresti despre limitele sumelor defalcate si transferurilor cu destinatie speciala de la bugetul de stat stabilite de Ministerul Finantelor Publice;

aproba bugetul propriu al judetului/Municipiului Bucuresti;

hotarasc repartizarea pe comune, orase si muncipii a cotei din sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat din alte surse, cu consultarea primarilor acestor unitati administrativ-teritoriale si acorda asistenta tehnica de specialitate a directiilor generale a finantelor publice si control financiar de stat;

coordoneaza activitatea consiliilor locale in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Atributiile autoritatilor administratiei publice centrale in domeniul bugetelor locale:

  • Prefect si Prefectura:

vegheaza ca activitatea consiliilor locale, a primarilor, a consiliului judetean, si presedintelui acestuia sa se desfasoare in conformitate cu prevederile legii.

  • Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat:

centralizeaza proiectele de bugete locale la nivelul fiecarui judet/municipiului Bucuresti;

depun la Ministerul Finantelor Publice proiectele de bugete locale pe ansamblul judetului/municipiului Bucuresti;

comunica limitele sumelor defalcate si a transferurilor cu destinatie speciala stabilite de Ministerul Finantelor Publice, consiliilor judetene/Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

centralizeaza si transmit Ministerului Finantelor Publice, noile propuneri de proiecte ale bugetelor locale pe ansamblul judetului/municipiului Bucuresti, elaborate pe baza limitelor sumelor defalcate si transferurilor cu destinatie speciala stabilite de Ministerul Finantelor Publice;

acorda asistenta tehnica de specialitate consiliilor judetene/Consiliului General al Municipiului Bucuresti in vederea repartizarii sumelor defalcate de la unele venituri ale bugetului de stat si a transferurilor cu destinatie speciala comunelor, oraselor, municipiilor/sectoarelor Municipiului Bucuresti;

intocmesc, pe baza bugetelor locale aprobate, si transmit la Ministerul Finantelor Publice bugetele pe ansamblul fiecarui judet/municipiului Bucuresti, cu repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor, grupate in cadrul fiecarui judet/municipiului Bucuresti pe comune, orase, municipii/sectoare ale municipiului Bucuresti.

  • Ministerul Finantelor Publice:

elaboreaza norme metodologice in vederea intocmirii si executiei bugetelor locale;

elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei Publice, norme metodologice pentru aplicarea dispozitiilor legii bugetului de stat referitore la bugetele locale;

examineaza propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si de transferuri cu destinatie speciala, cuprinse in bugetele locale si stabileste limitele acestora, precum si criteriile de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale, urmand a le comunica directiilor generale ale finantelor publice si a controlului financiar de stat;

elaboreaza proiectul bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat si al fondurilor speciale, precum si proiectul legii bugetare si le transmite Guvernului;repartizeaza, impreuna cu Ministerul Administratiei Publice, transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale, pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, pe judete si pe municipiul Bucuresti, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale;

aproba repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a transferurilor cu destinatie speciala.

  • Ministerul Administratiei Publice:

elaboreaza, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, norme metodologice pentru aplicarea dispozitiilor legii bugetului de stat referitoare la bugetele locale;

repartizeaza, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale, pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, pe judete si pe municipiul Bucuresti, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.

  • Guvern:

aproba limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si ale transferurilor cu destinatie speciala, precum si criteriile de repartizare a acestora pe unitati  administrativ- teritoriale, stabilite de Ministerul Finantelor Publice;

isi insuseste proiectul bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat si al fondurilor speciale si le transmite Parlamentului, insotite de proiectele legii bugetare.

  • Parlament:

adopta legea bugetului de stat, prin care sunt stabilite: limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a transferurilor cu destinatie speciala; criteriile de repartizare a acestora pe unitati administrativ-teritoriale; limita cotei din sumele defalcate si transferuri care reprezinta venituri proprii ale judetelor/municipiului Bucuresti; repartizarea, in functie de categoriile de venit din care se defalcheaza sume si cote, precum si de scopul in care se realizeaza defalcarea, pe judete/municipiul Bucuresti, cu evidentierea in cifra absoluta a sumelor care se constituie ca venit propriu al judetelor si a celor care urmeaza a fi distribuite comunelor, oraselor, municipiilor.

La nivelul administratiei centrale distingem intre:

institutiile administratiei centrale, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Administratiei Publice, Guvern, Parlament. Acestea au rolul de a elabora norme metodologice, de a aproba si adopta proiectul legii bugetului de stat in care sunt incluse criteriile si limitele pentru transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale;

institutiile din teritoriu care reprezinta administratia centrala (Prefectura, Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat). Acestea au rolul de a veghea ca activitatile autoritatilor locale sa se desfasoare in conformitate cu cadrul legal (Prefectura) sau intervin activ in procesul de elaborare si aprobare a proiectelor bugetelor locale (Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat). Un rol important il are de asemenea Trezoreria, institutia prin care se realizeaza tranzactii financiare legate de bugetele locale.

Proiectarea si adoptarea bugetelor locale

Exista doua nivele in constructia bugetelor locale. Unul dintre ele se refera la veniturile si cheltuielile realizate pe plan local, iar celalalt la ceea ce se primeste de la nivel central. Intregul buget local (si venituri proprii si venituri primite de la nivel central) parcurge traseul proiectarii si adoptarii trecand prin autoritatea centrala, in speta Ministerul de Finante.

Cotele si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cotele aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si transferurile cu destinatie speciala de la bugetul de stat formeaza venituri ale bugetelor locale si, in consecinta, sunt cuprinse ca atare in bugetele unitatilor administrativ-teritoriale. In stabilirea, aprobarea si distribuirea acestora sunt implicate atat autoritatile administratiei publice locale cat si cele ale administratiei centrale, competentele lor in materie fiind stabilite prin lege. Procedura bugetara privitoare la aceste venituri se intinde pe parcursul a mai multe luni, debutand prin elaborarea proiectelor de bugete locale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor Municipiului Bucuresti, primarul general al Municipiului Bucuresti si presedintii consiliilor judetene (ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale).

Pana la data de 15 mai a fiecarui an, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale mentionati au obligatia de a prezenta proiectul de buget pentru unitatea administrativ-teritoriala din subordine la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului de care apartin. In cazul in care se solicita majorari ale transferurilor, cotelor si sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul urmator, fata de anul in curs, consiliile locale si consiliile judetene au obligatia de a comunica Ministerului Finantelor Publice propunerile in acest sens, cu precizarea cauzelor si fundamentarilor care le determina, pana la data de 1 mai. Proiectele bugetelor sunt insotite de note de fundamentare menite in principal sa justifice pretentiile financiare ale autoritatilor locale.In perioada 15 mai - 1 iunie, directiile generale ale finantelor publice si de la nivel judetean centralizeaza proiectele de bugete locale primite si care cuprind propunerile de cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si propunerile de transferuri cu destinatie speciala, si depun la Ministerul Finantelor Publice situatia acestora pe ansamblul judetelor/Municipiului Bucuresti, pentru corelarea cu proiectul bugetului de stat. Proiectele de buget pe ansamblul judetelor/municipiului Bucuresti se prezinta Ministerului Finantelor Publice insotite de situatia unitatilor administrativ-teritoriale componente la care se propun cote, sume defalcate si transferuri precum si de note de fundamentare a necesitatii, oportunitatii, eficientei si eficacitatii acestora.

Ministerul Finantelor Publice examineaza propunerile de sume defalcate si de transferuri cu destinatie speciala cuprinse in proiectele de bugete locale pe ansamblul fiecarui judet/Municipiului Bucuresti si, avand situatia generala a veniturilor si cheltuielilor previzionate pentru bugetul de stat, stabileste, cu acordul Guvernului, limitele acestor sume, precum si criteriile de repartizare a acestora pe unitati administrativ-teritoriale. Ministerul Finantelor Publice are obligatia ca pana la data de 1 iulie sa comunice directiilor generale ale finantelor publice si ale controlului financiar de stat limitele maxime pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferurile cu destinatie speciala, precum si criteriile de repartizare a acestora. In plus judetele primesc o nota de fundamentare a deciziei luate de minister.

Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat transmit limitele sumelor defalcate si transferurilor cu destinatie speciala consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, urmand ca acestea sa informeze ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale asupra limitelor in discutie.

Pana la data de 20 iulie, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale elaboreaza si depun la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat noile propuneri pentru proiectele de bugete locale, intocmite cu luarea in considerare a limitelor maxime de sume defalcate si transferuri cu destinatie speciala stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

Urmeaza o noua centralizarea a proiectelor de bugete locale pe ansamblul judetelor/Municipiului Bucuresti, centralizare care se realizeaza de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat si se transmite de catre acestea la Ministerul Finantelor Publice pana la data de 1 august a fiecarui an.

Ministerului Finantelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale cu bugete proprii, a proiectelor bugetelor locale pe ansamblul judetelor/ Municipiului Bucuresti si a bugetului propriu, intocmeste proiectul bugetului de stat, proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat si proiectele fondurilor speciale, pe care le depune la Guvern, pana la data de 25 septembrie, insotite de proiectele legilor bugetare.

Guvernul isi insuseste proiectele de bugete mentionate si le depune spre aprobare la Parlament, cel mai tarziu pana la data de 10 octombrie, insotite de un raport privind situatia economico-financiara a tarii si proiectia acesteia pentru anul care urmeaza, precum si de proiectele legilor bugetare.

Parlamentul aproba bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul fondurilor speciale. Cotele si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferurile cu destinatie speciala, evidentiate pe judete/municipiul Bucuresti, se cuprind in anexe la bugetul de stat. Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin legea bugetului de stat, o cota de pana la 25% se aloca bugetului propriu al judetelor (limta maxima a acestei cote se stabileste tot prin legea bugetului de stat), diferenta pana la suma totala aprobata pentru fiecare judet revenind comunelor, oraselor si muncipiilor din respectivul judet.

Repartizarea efectiva a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe comune, orase si municipii se realizeaza de fiecare consiliul judetean, prin hotarare, cu prioritate acelor unitati adminitrativ-teritoriale care inregistreaza venituri proprii insuficiente, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiilor finantelor publice, in functie de criteriile de repartizare aprobate prin legea bugetului de stat.

In termen de maxim 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat (care are loc la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I), ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezinta proiectele de bugete locale spre aprobare consiliilor locale, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Proiectul de buget local se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul primariei, dupa care, in termen de 15 zile, este supus aprobarii consiliului local, judetean sau Consiliului General al Municipiul Bucuresti. Proiectul bugetului local va fi insotit de raportul primarului, al presedintelui consiliului judetean sau al primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, precum si de eventualele contestatii depuse de locuitori, in termenul de 15 zile de la publicarea/afisarea proiectului. Consiliul local, judetean si Consiliul General al Muncipiului Bucuresti se pronunta asupra contestatiilor, dupa care adopta proiectul bugetului local.

Veniturile si cheltuielile prevazute in bugetele locale se repartizeaza pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor, si se aproba, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferuri de la acest buget, de catre Ministerul Finantelor Publice, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat. Aprobarea pentru aceste sume se face pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise la Ministerul Finantelor Publice de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.

Pe baza bugetelor locale aprobate de consiliile locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, directiile generale ale finantelor publice

intocmesc si transmit Ministerului Finantelor Publice bugetele pe ansamblul fiecarui judet/Municipiului Bucuresti, cu repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor, grupate in cadrul fiecarui judet/Municipiului Bucuresti pe comune, orase, municipii/sectoare ale Municipiului Bucuresti.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact