StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » sisteme fiscale
Trimite articolul prin email Impozite si taxe locale : Sisteme fiscale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Impozite si taxe localeImpozite si taxe locale


Obiectivele cursului: Cunoasterea categoriilor de impozite si taxe locale si a modului de determinare a cuantumului impozitului datorat[1].
Definitii

Impozitele si taxele locale

3. Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

4. Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale

5. Depunerea declaratiilor de persoanele juridice

6. Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale1. Definitii

Expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) rangul unei localitati - rangul atribuit unei localitati conform legii;

b) zone din cadrul localitatii - zone stabilite de consiliul local, in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.


Impozite si taxe locale

a) impozitul pe cladiri;

b) impozitul pe teren;

c) taxa asupra mijloacelor de transport;

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

f) impozitul pe spectacole;

g) taxa hoteliera;

h) taxe speciale;

i) alte taxe locale.


Impozitul pe cladiri

Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazurile in care se prevede diferit.

Impozitul pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in care este amplasata cladirea.

In cazul unei cladiri, aflata in administrarea sau in folosinta, dupa caz, a altei persoane si pentru care se datoreaza chirie in baza unui contract de inchiriere, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre proprietar.

In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in prop 424c22e rietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.

Cladire = orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea.

Scutiri

Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru:

1. cladirile institutiilor publice si cladirile care fac parte din domeniul public si privat al unei unitati administrativ-teritoriale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

2. cladirile care, potrivit legislatiei in vigoare, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee sau case memoriale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si partile lor componente locale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

4. cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar sau universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

5. cladirile unitatilor sanitare de interes national care nu au trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

6. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat', cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

7. cladirile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat', atribuite conform legii;

8. constructiile si amenajarile funerare din cimitire, crematorii;

9. cladirile sau constructiile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

10. cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

11. oricare dintre urmatoarele constructii speciale:

- sonde de titei, gaze, sare;

- platforme de foraj marin;

- orice centrala hidroelectrica, centrala termoelectrica, centrala nuclearoelectrica, statie de transformare si de conexiuni, cladire si constructie speciala anexa a acesteia, post de transformare, retea aeriana de transport si distributie a energiei electrice si stalpii aferenti acesteia, cablu subteran de transport, instalatie electrica de forta;

- canalizatii si retele de telecomunicatii subterane si aeriene;

- cai de rulare, de incinta sau exterioare;

- galerii subterane, planuri inclinate subterane si rampe de put;

- puturi de mina;

- cosuri de fum;

- turnuri de racire;

- baraje si constructii accesorii;

- diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor;

- constructii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de imbunatatiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele si statiile de pompare aferente canalelor;

- poduri, viaducte, apeducte si tuneluri;

- retele si conducte pentru transportul sau distributia apei, produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si retele de canalizare;

- terasamente;

- cheiuri;

- platforme betonate;

- imprejmuiri;

- instalatii tehnologice, rezervoare si bazine pentru depozitare;

- constructii de natura similara stabilite prin hotarare a consiliului local.

Constructiile de natura similara celor prezentate mai sus, avizate prin hotarare a consiliilor locale, sunt scutite de impozit pe cladire pe durata existentei constructiei, pana cand intervin alte modificari.


Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice daca:

a) cladirea este o locuinta noua realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau

b) cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Scutirea de impozit prevazuta se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia. In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al cladirii.


Calculul impozitului pentru persoane fizice

- impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabila a cladirii.

- cota de impozitare este de 0,2% pentru cladirile situate in mediul urban si de 0,1% pentru cladirile din mediul rural.

- valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea corespunzatoare din tabelul urmator:Tipul cladirii

Cladire cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (lei/mp) conditii cumulative

Cladire fara instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (lei/mp)

1. Cladire cu pereti sau cadre din beton armat, caramida arsa, piatra naturala sau alte materiale asemanatoare2. Cladiri cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare3. Constructii anexe corpului principal alaunei cladiri, avand peretii din beton, caramida arsa, piatra sau alte materiale asemanatoare4. Constructii anexe corpului principal al unei cladiri, avand peretii din lemn, caramida nearsa, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare
Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii, prin inmultirea sumei determinate conform alin. anterior cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in urmatorul tabel:


Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii


I

II

III

IV

V

ABCD
In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii coeficientilor de corectie, se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

- cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii coeficientilor de corectie, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.

Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:

a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

Persoanele fizice au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale este cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.


Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50%, inclusiv.

Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15% .

In cazul unei cladiri care a fost reevaluata conform prevederilor legale in vigoare, valoarea de inventar a cladirii este valoarea inregistrata in contabilitatea proprietarului imediat dupa reevaluare;

In cazul unei cladiri care a fost dobandita inainte de 1 ianuarie 1998 si care dupa aceasta data nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri este stabilita de consiliul local intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice.

In cazul unei cladiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplica urmatoarele reguli:

a) impozitul pe cladire se datoreaza de proprietar;b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea cladirii inregistrata in contractul de leasing financiar.

Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.

Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor

In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita.

In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.

In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea.

Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau construirii.

Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.

Plata impozitului

Impozitul pe cladiri se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.


Impozitul pe teren

Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care se prevede altfel.

Impozitul pe teren se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul.

In cazul unui teren, aflat in administrarea sau in folosinta, dupa caz, a altei persoane si pentru care se datoreaza chirie/arenda in baza unui contract de inchiriere/arendare, impozitul pe teren se datoreaza de catre proprietar.

In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

Scutiri

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:

- terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;

- orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;

- orice teren al unui cimitir, crematoriu;

- orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata;

- orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

- orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

- orice teren aferent unei cladiri a unei institutii publice sau unei cladiri care face parte din domeniul public sau privat al unei unitati administrativ-teritoriale, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;

- orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;

- terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

- orice terenuri legate de sistemele hidrotehnice sau de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare;

- terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

- terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

- terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

Calculul impozitului

Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

In cazul unui teren amplasat in intravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati ai terenului cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:


Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii (lei/ha)


I

II

III

IV

V

ABCDIn cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste dupa cum urmeaza:

- prin inmultirea numarului de hectare de teren cu suma corespunzatoare prevazuta mai jos;

- prin inmultirea rezultatului precedent cu coeficientul de corectie corespunzator.

Numarul de metri patrati de teren se inmulteste cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:


Nr. crt.

Categoria de folosinta

Zona (lei vechi/mp)

I

II

III

IV


Teren arabil


Pasune


Faneata


Vie


Livada


Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera


Teren cu apa
X


Drumuri si cai ferate

X

XX

X


Teren neproductiv

X

X

X

X


Suma astfel stabilita conform tabelului de mai sus se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel:


Rangul localitatii

Coeficientul de corectieI


II


III


IV


VIn cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie


Nr. Categoria de folosinta Zona

crt. [lei (RON)/ha]


0 1 A B C D


Teren cu constructii 22 20 18 16

2. Arabil 36 34 32 30

3. Pasune 20 18 16 14

4. Faneata 20 18 16 14

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 40 38 36 34

5.1. Vie pana la intrarea pe rod x x x x

6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 40 38 36 34

6.1. Livada pana la intrarea pe rod x x x x

7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu

exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1 12 10 8 6

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol

de protectie x x x x

8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 4 3 2 1

8.1. Teren cu amenajari piscicole 24 22 20 18

9. Drumuri si cai ferate x x x x

Teren neproductiv x x x x'Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului

Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit.

Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana inceteaza a mai datora impozitul pe teren incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

Impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea.

Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren se modifica pentru intregul teren situat in intravilan corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.

Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.

Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data modificarii folosintei.


Plata impozitului

Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.Taxa asupra mijloacelor de transport


Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anuala pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel.

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de locator.


Scutiri

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:

- autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

- navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

- mijloacele de transport ale institutiilor publice;

- mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public.


Calculul taxei

Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.

In cazul oricaruia dintre urmatoarele mijloace de transport cu tractiune mecanica, taxa asupra mijlocului de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarui 500 cm^3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Mijloc de transport

Valoarea taxei Lei/500 cm^3 sau fractiune

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm^3 inclusiv


2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 si 2000 cm^3 inclusiv


3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 si 2600 cm^3 inclusiv


4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 si 3000 cm^3 inclusiv


5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cm^3


6. Autobuze, autocare, microbuze


7. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv


8. Tractoare inmatriculateIn cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.

Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.


Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport

In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

In cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, taxa asupra mijlocului de transport inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala.

In cazurile prevazute mai sus, taxa asupra mijloacelor de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

Orice persoana care dobandeste/transfera un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita.Plata taxei

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.


Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie denumita in continuare, trebuie sa plateasca o taxa local, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.


Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este suma stabilita de consiliul local intre anumite limite, prevazute in Codul fiscal (ex: pentru suprafata de pana la 150 mp inclusiv, taxa este intre 3,00 lei si 4,00 lei).


Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita pentru zonele urbane.

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare stabilita de consiliul local de pana la 6 lei.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de pana la 6 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de pana la 9 lei pentru fiecare racord.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de pana la 11 lei.

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliile locale in suma de pana la 7 lei.

Pentru aceste taxe, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:

- taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului;- in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;

- pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

- pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

In cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii.


Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice este stabilita de catre consiliul local in suma de pana la 11 lei, in mediul rural, si de pana la 57 lei, in mediul urban.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este de pana la 14 lei.

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, se stabileste de catre consiliul local si este de pana la 23 lei.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste de catre consiliile locale si este de pana la 57 lei.


Scutiri

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:

- certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;

- certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;

- certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean sau local;

- certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;

- autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.

Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si 3% .

Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.


Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.

Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

- in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pana la 203lei;

- in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pana la 17 lei.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.


Scutiri

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa fiind platita de aceasta ultima persoana.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.

Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.


Impozitul pe spectacole

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

Calculul impozitului: Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.

Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:

a) in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala, cota de impozit este egala cu 2%;

b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egala cu 5% .

Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de:

a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si in orice alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;

d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;

f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si Cultelor si Agentia Nationala pentru Sport.

Reguli speciale pentru videoteci si discoteci

In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazute in prezentul articol.

Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

a) in cazul videotecilor, suma este de pana la 0,10 lei;

b) in cazul discotecilor, suma este de pana la 0,20 lei.

Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite cu coeficientul de corectie corespunzator, precizat in tabelul urmator:


Rangul localitatii

Coeficientul de corectieI


II


III


IV


VPersoanele care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaratia se depune pana la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective.


Scutiri

Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.


Plata impozitului

Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului.


Taxa hoteliera


Consiliul local poate institui o taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, intr-o localitate asupra careia consiliul local isi exercita autoritatea.

Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, denumita in continuare taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata aceasta.


Calculul taxei

Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare.

Cota taxei se stabileste de consiliul local si este cuprinsa intre 0,5% si 5% . In cazul unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, cota taxei poate varia in functie de clasa cazarii in hotel.

Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

Scutiri

Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

- persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;

- persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

- pensionarii sau studentii;

- persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

- veteranii de razboi;

- vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit, etc.

Plata taxei

Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.Taxe speciale


Taxe speciale

Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale.

Domeniile in care consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale.Alte taxe locale


Consiliile locale sau consiliile judetene pot institui o taxa zilnica de pana la 10 lei pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice.

Consiliul local sau consiliul judetean poate institui taxe zilnice de pana la 10 lei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venit. Taxa se aplica claselor de echipamente precizate de consiliul local.

Consiliul local poate stabili o taxa anuala de pana la 30 lei pentru vehiculele lente (ex.: autocositoare, autoexcavator, autogreder sau autogreper, buldozer pe pneuri etc.).

Taxele se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedurile elaborate de consiliul local.


Scutiri si facilitati comune

Scutiri si facilitati pentru persoanele fizice

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe nu se aplica pentru:

- veteranii de razboi;

- persoanele fizice prevazute privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica persoanelor fizice prevazute la art. 6 si art. 10 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 42/1990 privind cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora nu se aplica pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele invalide de gradul I sau II.
Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe locale nu se aplica:

a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;

b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii.

Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele cladiri si terenul aferent detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.

Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei cladirii.


Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit.

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datoreaza acest impozit.

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim pe economie ori constau in exclusivitate din ajutor de somaj si/sau pensie de asistenta sociala.

In cazul unei calamitati naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sau o reducere a acestora.

Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora se aplica persoanei respective cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii sau reducerii.

Consiliul local poate acorda scutirea de la plata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pentru terenul aferent investitiilor derulate in conformitate cu Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, cu modificarile ulterioare, pe toata perioada executarii acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data inceperii lucrarilor.


3. Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

Consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, poate majora anual cu maximum 20%, fata de nivelul stabilit pentru anul 2004, in functie de conditiile specifice zonei, orice impozit sau taxa locala


4. Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul gratuit la informatii privind impozitele si taxele locale.


5. Depunerea declaratiilor de persoanele juridice

Orice persoana juridica care datoreaza plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren sau a taxei asupra mijloacelor de transport are obligatia de a calcula impozitul sau taxa respectiva si de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului calendaristic pentru care se calculeaza impozitul sau taxa.
6. Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale

Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizarilor aferente.
Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre sisteme fiscale

Arbitrajul pret - valoare si eficienta pietei financiare
Analiza echilibrului financiar
Gestiunea ciclului de exploatare. gestiunea stocurilor
Sistemul fiscal - concepte, interdependente, teorii
Obiectivul armonizarii fiscale a sistemului fiscal comunitar
Elemente comune pentru sistemele fiscale din uniunea europeana
Caracteristici esentiale ale sistemelor fiscale ale tarilor comunitare
Comparatii intre sistemele fiscale ale statelor membre din uniunea europeana(studiu de caz)
Elemente de armonizare ale sistemului fiscal romanesc
Implementarea aquis-ului comunitar in domeniul fiscalitatii indirecte in romania
Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc
Armonizarea impozitelor directe din romania la directivele comunitatii europene
Implementarea aquis-ului comunitar privind evaziunea fiscala in romania
Evolutia sistemului fiscal romanesc
Prioritati ale reformelor viitoare ale sistemului fiscal al uniunii europene
Modelarea cresterii economice sub impactul fiscalitatii
Armonizarea sistemelor fiscale in comunitatea europeana
Concluzii generale si recomandari de politica fiscalaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare