StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » sisteme fiscale
Trimite articolul prin email Organizarea activitatii de control fiscal : Sisteme fiscale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Organizarea activitatii de control fiscalOrganizarea activitatii de control fiscal
Utilizand modalitatii si procedee specifice de investigare, controlul fiscal se realizeaza in scopul prevenirii, constatarii si inlaturarii cauzelor de sustragere de la calcularea, evidenta si plata sumelor datorate, potrivit legii, bugetului de st 727j91h at si bugetelor locale a caror administrare revine Ministerului Finantelor publice sau, dupa caz, autoritatilor administratiei publice locale.
Prin control fiscal se intelege ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii declaratiilor, precum si verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili.

Actul legislativ care reglementeaza controlul fiscal este Ordonanta Guvernului numarul 70 din 28 august 1997.

Potrivit legii, sunt supusi controlului fiscal contribabilii, persoane fizice si juridice, romane si straine, precum si asociatiile fara personalitate juridica, carora le revin obligatii fiscale.

Obligatiile fiscale cuprind:

 • obligatia de declarare a bunurilor, a veniturilor impozabile sau dupa caz, a impozitelor datorate;
 • obligatia de calculare, de inregistrare in evidentele contabile si de plata la termenele legale a impozitelor;
 • obligatia de calculare, de inregistrare in evidentele contabile si de plata la termenele legale a impozitelor care se realizeaza prin stopaj la sursa;
 • orice alte obligatii legale ce revin contribuabililor in aplicarea si executarea legilor fiscale.

Prin impozite sunt definite sumele datorate, potrivit legii, bugetului de st 727j91h at si bugetelor locale, precum si orice alte sume care constituie venituri de natura fiscala, a caror administrare revine Ministerului Finantelor publice.

Controlul fiscal se exercita de catre Ministerul Finantelor publice si unitatile sale teritoriale prin aparatul fiscal si organele de control fiscal abilitate de lege, denumite organe de control fiscal, precum si de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. Organizarea, competenta teritoriala si atributiile aparatului fiscal se aproba de catre Ministerul Finantelor publice. Angajatii organelor fiscale indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.

In exercitarea atributiilor ce le revin, organele de control fiscal au o serie de drepturi si obligatii.

Principalele drepturi ce revin organelor de control fiscal sau dupa caz, serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale sunt:

 • Sa examineze orice inscrisuri, documente, registre sau evidente contabile ale contribuabililor, care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a impozitelor datorate si pentru modul de respectare a obligatiilor fiscale de catre acestia;
 • Sa solicite contribuabililor toate informatiile, justificarile sau explicatiile referitoare la declaratiile sau la documentele supuse controlului. In cazul in care se solicita raspunsul in scris, contribuabilii sunt obligati sa furnizeze informatiile respective in termen de 3 zile de la primirea solicitarii;
 • Sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal sau dupa caz, la sediul serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. Solicitarea se face in scris si cuprinde, in mod obligatoriu, data, ora si locul intalnirii, precum si scopul acestora. Solicitarea se comunica contribuabilului cu cel putin 10 zile inaintea datei fixate pentru intalnire;
 • Sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea obiectelor sau surselor impozabile;
 • Sa ridice extrase sau sa faca copii de pe orice inscris, document sau inregistrare contabila;
 • Sa retina, in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, in schimbul unei dovezi scrise si semnate de organul fiscal, orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea impozitelor datorate de catre contribuabili, pe o perioada de maximum 30 de zile. In cazuri exceptionale, cu aprobarea conducerii organului fiscal, perioada de retinere poate fi prelungita pana la 90 de zile;
 • Sa intre, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori in prezenta unei alte persoane desemnata de contribuabil, in orice incinta de afaceri a contribuabilului sau in orice alte incinte sau locuri in care exista bunuri impozabile sau in care se desfasoara activitati producatoare de venituri. Accesul este permis in timpul programului normal de lucru al contribuabilului, iar in afara acestuia, numai cu autorizarea scrisa a conducerii organului de control fiscal sau, dupa caz, a conducerii serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale si cu acordul contribuabilului;
 • Sa intre in incaperile care reprezinta domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtamantul scris al acesteia. In caz de refuz, organul fiscal va solicita autorizarea instantei judecatoresti competente, aplicandu-se dispozitiile Codului de procedura penala civila privind ordonanta presedentiala.

In cazul in care evidentele contabile sau orice alte evidente sunt tinute cu ajutorul sistemelor de prelucrare automata a datelor, controlul se poate exercita asupra ansambului informatiilor, datelor si prelucrarii informatice care concura, direct sau indirect, la obtinerea rezultatelor contabile sau fiscale si la elaborarea declaratiilor, precum si asupra documentatiei referitoare la analiza, programarea si executarea prelucrarilor.

In scopul determinarii modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si a stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele fiscale sunt in drept sa solicite informatii de la:

persoane fizice sau juridice care detin in pastrare sau administrare bunuri sau sume de bani ale contribuabililor sau care au relatii de afaceri cu acestia;

organe ale administratiei publice centrale si locale, institutii publice sau de interes public;institutii publice sau private care inregistreaza, sub orice forma, incheierile de contracte, circulatia marfurilor pe caile de comunicatie de orice fel, evidenta populatiei sau a bunurilor, exploatarea proprietatilor si alte asemenea.

Persoanele, organele, institutiile mentionate mai sus sunt obligate ca, in termenul specificat in solicitare, sa funizeze informatiile si sa puna la dispozitia organelor de control fiscal actele, evidentele si datele respective.

Toate actele, datele si informatiile obtinute de catre organele de control fiscal sau dupa caz, de serviciile de specialitate ale autoritatiilor publice locale, vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului si vor putea fi luate in considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta.

In cazuri temeinic justificate, organele de control fiscale pot solicita persoanelor, potrivit competentelor teritoriale, sa faca declaratii sau sa prezinte documente, considerate necesare pentru a stabili daca persoana in cauza are sau nu calitatea de contribuabil.

Organele de control fiscal au obligatia sa exercite controlul fiscal in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatilor curente ale contribuabililor. Pe intreaga durata a controlului fiscal organele de control au obligatia de a actiona cu profesionalism, dovedind corectitudine si obiectivitate in relatiile cu contribuabilii controlati si cu celelalte persoane cu care vin in contact pe parcursul indeplinirii atributiilor de serviciu.

In baza constatarilor efctuate ca urmare a actiunilor de control, Ministerul Finantelor publice, prin organele sale de control, are dreptul:

sa stabileasca in sarcina contribuabililor diferente de impozite, precum si sa calculeze majorari de intarziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate;

sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute de legile fiscale;

sa dispuna masurile necesare indeplinirii corecte, de catre contribuabili, a obligatiilor fiscale ce le revin.

Pe intrega durata a controlului fiscal, contribuabilii au dreptul:

sa fie informati asupra desfasurarii controlului si asupra eventualelor situatii neclare;

sa fie primii solicitati, in cazul in care sunt disponibili, pentru a furniza informatii, explicatii si justificari;

sa beneficieze de asistenta de specialitate;

sa fie protejati pe linia secretului fiscal.

Contribuabilii sunt obligati sa puna la dispozitia organelor de control fiscal sau, dupa caz, serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, toate documentele tehnico-operative si contabile, evidentele si orice fel de inscrisuri care stau la baza calcularii corecte si in cuantumul legal a impozitelor datorate.

Neprezentarea, cu rea-credinta, a documentelor cu ocazia controlului efectuat la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, nu vor fi luate in considerare ulterior, cu ocazia solutionarii eventualelor obiectiuni, contestatii si plangeri impotriva actelor de control.

Contribuabilii care, potrivit legii, organizeaza si conduc contabilitatea proprie, sunt obligati sa pastreze evidentele contabile, precum si documentele justificative pe baza carora s-au facut inregistrarile contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii la organul fiscal, pana la indeplinirea termenului de prescriptie a dreptului organelor fiscale de a stabili diferente de impozite.

Evidentele contabile si documentele justificative se pastreaza si se arhiveaza intr-un mod adecvat,care sa permita desfasurarea normala a controlului fiscal.

Masurile dispuse ca urmare a controlului fiscal pot fi contestate de catre contribuabili, potrivit legii.

Contribuabilii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt obligati sa coopereze la desfasurarea in conditii optime a controlului fiscal, prin respectarea drepturilor organelor de control fiscal si acordarea sprijinului necesar in exercitarea acestor drepturi.

Controlul fiscal se poate desfasura la sediul, domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului fiscal.Controlul fiscal se poate desfasura si in oricare alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul, acesta din urma avand, in acest caz, obligatia asigurarii conditiilor si documentelor necesare derularii normale a actiunii de control.

Timpul afectat efectuarii controlului fiscal este stabilit de catre organele fiscale in functie de obiectivele controlului si nu poate fi mai mare de 3 luni.

Controlul fiscal la sediul contribuabilului sau in alt loc stabilit de comun acord cu acesta se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioada supusa impozitarii.

Prin exceptie, conducatorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, de la data incheierii controlului fiscal si pana la implinirea termenului de prescriptie, apar date suplimentare, necunoscute organului fiscal la data efectuarii controlului, care influenteaza sau modifica rezultatele acestuia.

Rezultatele controlului fiscal se consemneaza obligatoriu in :

procese-verbale de control

note de constatare

procese-verbale de constatare a contraventilor

note unilaterale

note de prezentare.


II.2. Controlul exercitat de Directia Controlului Fiscal
Directia Controlului Fiscal este organul de specialitate al Ministerului Finantelor Publice care exercita in teritoriu controlul fiscal in baza legilor in vigoare, a hotararilor si programelor Guvernului, a sarcinilor Ministerului Finantelor Publice si a limitelor de competenta stabilite.

Directia Controlului Fiscal are urmatoarele atributii:

 • exercita, potrivit legii, controlul asupra respectarii de catre contribuabili a prevederilor legale privind stabilirea, evidentierea si plata integrala si la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat;
 • verifica contribuabilii cu privire la respectarea dispozitiilor legale de organizare si desfasurare a activitatilor economice producatoare de venituri impozabile sau bunurile supuse impozitelor si taxelor;
 • verifica documente, inscrisuri, registre sau evidente contabile ale contribuabililor, necesare realizarii obiectului controlului;
 • stabileste in sarcina contribuabililor diferente de impozite si taxe si calculeaza majorari de intarziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate;
 • constata contraventiile si aplica amenzile prevazute de legile fiscale si dispune masurile necesare indeplinirii corecte, de catre contribuabili, a obligatiilor fiscale ce le revin;
 • sesizeaza organele de cercetare penala in cazul constatarii de abateri care indeplinasc conditiile de infractiuni;
 • confisca, in conditiile legii, bunurile sustrase de la plata impozitelor si taxelor, precum si sumele in lei si valuta dobandite ilicit;
 • intocmeste si transmite organelor de executare silita titlurile executorii si celelalte documente necesare pentru inceperea executarii silite;
 • verifica organizarea si conducerea evidentelor contabile ale contribuabililor in vederea stabilirii, inregistrarii si platii impozitelor si taxelor la bugetul de stat;
 • actioneaza, prin mijloace specifice, pentru identificarea si combaterea evaziunii fiscale;
 • realizeaza programul de control al directiei, transmis si avizat de Directia generala de indrumare si control fiscal;
 • urmareste modul de respectare a normelor metodologice privind controlul fiscal si a legislatiei fiscale de catre aparatul de control fiscal si propune masuri organizatorice si legislative pentru perfectionarea si cresterea eficientei controlului fiscal;
 • coordoneaza si indruma activitatea de control fiscal pentru persoanele fizice, desfasurata de catre structurilor cu asemenea atributii apartinand unitatilor fiscale teritoriale;
 • controleaza aplicarea normelor legale privind administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al statului din regiile autonome, companiile si societatile nationale, societatile comerciale unde statul detine participatii;
 • primeste, analizeaza si rezolva direct sesizarile, reclamatiile si memoriile primite de la persoanele fizice si juridice privind fiscalitatea, administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al satului, abaterile de la disciplina financiar-valutara si contabila;
 • colaboreaza cu directiile din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice, Sectiile Garzii Financiare, unitatile vamale, precum si cu alte organe judetene ale administratiei de stat, pe linia elaborarii, aplicarii si executarii reglementarilor in domeniile financiar-valutar si contabil, prevenirea si combaterea fenomenului de evaziune fiscala;
 • intocmeste si prezinta conducerii Directiei generale de indrumare si control fiscal rapoarte, informari si sinteze privind modul de realizare a sarcinilor din programele de activitate si face propuneri pentru imbunatatirea activitatii de control fiscal;
 • asigura, in colaborare cu Directia Generala a Finantelor Publice, formarea profesionala continua a aparatului de control fiscal;
 • solicita avize Ministerului Finantelor Publice prin Directia generala de indrumare si control fiscal in vederea fundamentarii si finalizarii constatarilor controlului;
 • propune conducerii Directiei Generale a Finantelor Publice dimensioanarea posturilor din activitatea de control fiscal in raport de : numarul de contribuabili persoane fizice si juridice, dispersia teritoriala a contribuabililor, unitati fiscale teritoriale, volumul obligatilor fiscale restante, gradul de conformitate voluntara a contribuabililor in achitarea obligatiilor fiscale, intinderea fenomenului evaziunii fiscale;
 • asigura intocmirea referatelor cuprinzand propunerile pentru solutionarea contestatiilor la actele de control si inaintarea acestora, sub semnatura conducerii Directiei controlului fiscal, catre serviciul de specialitate al directiei Generale a Finantelor Publice sau directiei de specialitate din minister, competente sa le solutioneze;
 • in timpul controlului intreprinde toate masurile legale pentru incasarea creantelor bugetare ale agentului economic verificat, in care scop solicita conform legii infiintarea masurilor asiguratorii si sesizeaza, in termen util, compartimentele specializate ale directiei generale, in legatura cu eventualele intentii ale contribuabilului de a se sustrage de la plata acestora prin diverse metode (instrainarii de patrimoniu, lichidare voluntara);
 • prezinta Directiei generale de indrumare si control fiscal din Ministerul Finantelor Publice, propuneri de perfectionare si completare a actelor normative din domeniul fiscal, in functie de constatarile organelor de control in actiunile desfasurate;
 • analizeaza necesitatea si oportunitatea solicitarilor formulate de organele de control privind reverificarea unor perioade impozabile in cadrul termenului legal de prescriptie;
 • verifica respectarea reglementarilor financiar-valutare si bugetare;
 • verifica respectarea prevederilor legale referitoare la constituirea si utilizarea fondurilor speciale, subventiilor, realizarea investitiilor publice;
 • verifica si avizeaza, conform legislatiei in vigoare, documentele justificative prezentate de agentii economici prin care se solicita acordarea de subventii, prime, diferente de pret de la bugetul de stat;
 • dispune suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor contabile si fiscale si urmareste realizarea acestora.Directia Controlului Fiscal este coordonata de un director general adjunct si are urmatoarea structura organizatorica (Anexa nr.1):

serviciul (biroul) programare, coordonare, sinteza si indrumare a activitatii de control fiscal la persoanele fizice;

servicii (birouri) de control fiscal (intre 2 si 6);

serviciul (biroul) de control al gestionarii si administrarii patrimoniului public si privat al statului;

serviciul (biroul) de control fiscal la marii contribuabili;

serviciul (biroul) informatii fiscale, identificarea si combaterea evaziunii fiscale.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre sisteme fiscale

Arbitrajul pret - valoare si eficienta pietei financiare
Analiza echilibrului financiar
Gestiunea ciclului de exploatare. gestiunea stocurilor
Sistemul fiscal - concepte, interdependente, teorii
Obiectivul armonizarii fiscale a sistemului fiscal comunitar
Elemente comune pentru sistemele fiscale din uniunea europeana
Caracteristici esentiale ale sistemelor fiscale ale tarilor comunitare
Comparatii intre sistemele fiscale ale statelor membre din uniunea europeana(studiu de caz)
Elemente de armonizare ale sistemului fiscal romanesc
Implementarea aquis-ului comunitar in domeniul fiscalitatii indirecte in romania
Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc
Armonizarea impozitelor directe din romania la directivele comunitatii europene
Implementarea aquis-ului comunitar privind evaziunea fiscala in romania
Evolutia sistemului fiscal romanesc
Prioritati ale reformelor viitoare ale sistemului fiscal al uniunii europene
Modelarea cresterii economice sub impactul fiscalitatii
Armonizarea sistemelor fiscale in comunitatea europeana
Concluzii generale si recomandari de politica fiscalaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare