StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » sisteme fiscale
Trimite articolul prin email Organizarea si functionarea ministerului economiei si finantelor si a agentiei nationale de administrare fiscala : Sisteme fiscale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Organizarea si functionarea ministerului economiei si finantelor si a agentiei nationale de administrare fiscalaOrganizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala


Obiective: Cunoasterea rolului si a functiilor Ministerului Economiei si Finantelor ca organ de specialitate al administratiei publice centrale.

Principiile care stau la baza activitatii Ministerului Economiei si Finantelor. Organizarea si conducerea ministerului.
Organizarea si conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


Ministerul Economiei si Finantelor este organizat[1] si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guv 616i83g ernului, care aplica Strategia si Programul de guvernare in domeniul finantelor publice.

Ministerul Finantelor Publice este minister cu rol de sinteza, institutie publica cu personalitate juridica.

In subordinea Ministerului Economiei si Finantelor este organizata si functioneaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat.

Ministerul Rconomiei si Finantelor contribuie la elaborarea si implementarea Strategiei si a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici.

Ministerul Economiei si Finantelor indeplineste urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice;

b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul sau de activitate;

c) de elaborare si implementare a politicii bugetare si a politicii fiscale a Guvernului;

d) de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale;

e) de administrare a veniturilor statului;

f) de contractare si administrare a datoriei publice;

g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;

h) de exercitare a controlului financiar public intern;

i) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

j) de elaborare si supraveghere a cadrului legal in domeniul contabilitatii;

k) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;

l) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;

m) de autoritate a administratiei publice centrale de specialitate, prin care se asigura elaborarea si implementarea politicii in domeniul sistemelor de management financiar si control la institutiile publice.

Ministerul Economiei si Finantelor urmareste indeplinirea masurilor necesare in vederea realizarii cerintelor de aderare la Uniunea Europeana in domeniul sau de activitate.

Principiile care stau la baza activitatii Ministerului Economiei si Finantelor sunt:

a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea finantelor publice pe termen mediu;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene;

c) intarirea autoritatii institutiei;

d) perfectionarea managementului fondurilor publice;

e) transparenta activitatii in toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.

Ministerul Economiei si Finantelor are, in principal, urmatoarele atributii in vederea realizarii functiilor sale:

1. propunerea de strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reforma in domeniul finantelor publice;

2. elaborarea proiectului bugetului de stat, al legii bugetului de stat si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si a proiectului legii de rectificare a bugetului de stat;

3. stabilirea echilibrului bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificarii acestuia;

4. stabilirea de metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;

5. urmarirea executiei operative a bugetului general consolidat; stabilirea masurilor necesare pentru incasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor in vederea incadrarii in deficitul bugetar aprobat;

6. elaborarea proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat, al legii bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;

7. analiza, fundamentarea, propunerea cadrului legislativ si stabilirea de masuri privind imprumuturile necesare in vederea acoperirii deficitului bugetar si refinantarii datoriei publice sau pentru actiuni si lucrari de interes public; administrarea datoriei publice, urmarirea rambursarii acesteia si achitarea dobanzilor aferente, in conditiile legii;8. elaborarea si actualizarea metodologiei privind criteriile de evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice;

9. coordonarea monitorizarii intregului program de investitii publice;

10. administreaza contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, scop in care incheie conventii cu aceasta;

11. colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar si valutar si informeaza semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii in acoperirea deficitului sau utilizarii excedentului din contul curent al balantei de plati externe;

12. contractarea si garantarea imprumuturilor de stat de pe piata financiara interna si externa, in scopul si in limitele competentelor stabilite de lege;

13. elaborarea, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.C.D.E.), a proiectului romanesc de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmarirea actualizarii acestuia in concordanta cu recomandarile adoptate de O.C.D.E.;

14. negocierea, pregatirea, parafarea, semnarea si ratificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;

15. urmarirea realizarii unui management eficient si coerent al sistemului fiscal romanesc, avand ca scop elaborarea si mentinerea unui sistem fiscal unitar, stabil si armonizat, in stransa concordanta cu indicatorii macroeconomici din Strategia de modernizare a administratiei publice;

16. elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul contabilitatii financiare si de gestiune si urmarirea perfectionarii acestuia in corelatie cu normele europene in domeniu;

17. deruleaza operatiuni de incasari si plati, ca participant direct al Sistemului national de plati;

18. urmarirea respectarii angajamentelor asumate prin acordurile incheiate cu organismele financiare internationale in domeniul datoriei publice;

19. elaborarea politicii vamale in concordanta cu cadrul legislativ existent, precum si actele normative in realizarea acesteia;

20. asigurarea administrarii monopolului de stat, in conditiile legii;

21. reprezintarea statului, ca subiect de drepturi si obligatii, in fata instantelor, precum si in orice alte situatii in care acesta participa nemijlocit, in nume propriu, in raporturi juridice, daca legea nu stabileste in acest scop un alt organ;

22. asigurarea relatiei cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti exponenti ai societatii civile in problemele specifice activitatii sale;

23. asigurarea fundamentarii, coordonarii si realizarii activitatilor specifice procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pe domeniile din competenta si responsabilitatea sa;

In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Finantelor Publice colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale, cu alte institutii publice si cu alte organisme.

Organizarea si conducerea Ministerului Economiei si Finantelor

Conducerea Ministerului este exercitata de catre ministrul economiei si finantelor, care reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate. Ministrul finantelor publice indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.

Ministrul este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat si de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de secretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru. Fiecare secretar de stat coordoneaza un anumit numar de directii generale.

In cadrul Ministerului Economiei si Finantelor Publice este organizata Autoritatea de Plata, al carei nucleu este format din Directia generala a Fondului National de Preaderare si o parte a activitatii Oficiului de Plati si Contractare PHARE.

Totodata, in structura Ministerului Finantelor Publice este organizata la nivel de directii generale, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar si Autoritatea de Management pentru Infrastructura.


In subordinea sau sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor se afla urmatoarele unitati:

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

- Autoritatea Nationala a Vamilor;

- Garda Financiara

- Comisariatul general

- Comisariatele regionale

- Directiile generale ale finantelor publice judetene in subordinea carora functioneaza administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice orasenesti si administratiile finantelor publice comunale;

- Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in subordinea careia functioneaza administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

- Directia generala de administrare a marilor contribuabili
Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala tine evidenta Registrului Taxelor Fiscale si Nefiscale din Romania, care poate fi consultat pe site-ul www.mfinante.ro .


Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Principalele obiective ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt:

a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, conform competentelor, precum si a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de platitori, persoane juridice si persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilati ai acestora si alte persoane care au obligatii fata de bugetul de stat;

b) aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare in domeniul sau de activitate;

c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;

d) aplicarea in domeniul vamal a masurilor specifice rezultate din Programul de guvernare si din legislatia in domeniul vamal.


In realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala are, in principal, urmatoarele atributii:

1. asigurarea aplicarii corecte, unitare si nediscriminatorie a legislatiei fiscale;

2. elaborarea si/sau avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competenta;

3. actioneaza prin mijloace specifice pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, in conditiile legii;

4. exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea fiscala;

5. exercita urmarirea, supravegherea si controlul fiscal si vamal pe intreg teritoriul national, al respectarii legislatiei in domeniul impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si al celorlalte venituri bugetare pentru a caror administrare este competenta potrivit legii;

6. elaboreaza proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare;

7. administreaza depunerea de catre platitori a declaratiilor de impunere la impozite, taxe, contributii sociale si alte venituri bugetare potrivit legii, precum si evidenta platilor efectuate;

8. elaboreaza si aplica procedurile de impunere pentru persoanele juridice si persoanele fizice, conform dispozitiilor legale;

9. furnizeaza Ministerului Finantelor Publice informatii necesare fundamentarii estimarii veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

10. analizeaza periodic modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competenta, stabilind masurile necesare pentru incadrarea acestora in nivelurile stabilite potrivit legii;

11. furnizeaza structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentarii calculului contributiei Romaniei la bugetul Comunitatii Europene;

12. urmareste realizarea unui management eficient si coerent al administrarii fiscale, avand ca scop mentinerea unei administrari fiscale unitare, stabile si armonizate;

13. gestioneaza si coordoneaza schimbul de informatii intern si intracomunitar privind taxa pe valoarea adaugata si accize;

14. reprezinta statul in fata instantelor, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si alte activitati ale agentiei, direct sau prin unitatile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, in baza mandatelor transmise; renuntarea la drepturile statului in litigiile care au legatura cu raporturile juridice fiscale poate fi formulata de organele fiscale numai cu acordul Guvernului;

Conducerea si organizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Agentia Nationala de Administrare Fiscala este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

In cadrul Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala este organizata si functioneaza Autoritatea Nationala a Vamilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, cu buget propriu.

In cadrul Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala este organizata si functioneaza Garda Financiara, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, cu buget propriu.
HG nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre sisteme fiscale

Arbitrajul pret - valoare si eficienta pietei financiare
Analiza echilibrului financiar
Gestiunea ciclului de exploatare. gestiunea stocurilor
Sistemul fiscal - concepte, interdependente, teorii
Obiectivul armonizarii fiscale a sistemului fiscal comunitar
Elemente comune pentru sistemele fiscale din uniunea europeana
Caracteristici esentiale ale sistemelor fiscale ale tarilor comunitare
Comparatii intre sistemele fiscale ale statelor membre din uniunea europeana(studiu de caz)
Elemente de armonizare ale sistemului fiscal romanesc
Implementarea aquis-ului comunitar in domeniul fiscalitatii indirecte in romania
Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc
Armonizarea impozitelor directe din romania la directivele comunitatii europene
Implementarea aquis-ului comunitar privind evaziunea fiscala in romania
Evolutia sistemului fiscal romanesc
Prioritati ale reformelor viitoare ale sistemului fiscal al uniunii europene
Modelarea cresterii economice sub impactul fiscalitatii
Armonizarea sistemelor fiscale in comunitatea europeana
Concluzii generale si recomandari de politica fiscalaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare