StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » sisteme fiscale
Trimite articolul prin email Taxa pe valoarea adaugata : Sisteme fiscale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Taxa pe valoarea adaugataTaxa pe valoarea adaugata


Obiectivele cursului: Dobandirea cunostintelor necesare pentru intelegerea mecanismului TVA, a regimului deductibilitatii, a obligatiilor declarative si de plata .
Definitie. Sfera de aplicare

Persoane impozabile si activitatea economica

Operatiuni impozabile

Locul operatiunilor impozabile

Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

Baza de impozitare

Cotele de impozitare

Scutiri

Regimul deducerilor

Perioada fiscala

Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt

Determinarea taxei de plata sau a sumei negative de taxa

Regularizarea si rambursarea taxei

Platitorii taxei pe valoarea adaugata

Regimul special de scutire

Obligatiile platitorilor de taxa pe valoarea adaugata

Responsabilitatile platitorilor si ale organelor fiscaleDirective transpuse: capitolul TVA din Codul Fiscal transpune Directiva 112 a CE.


Definitie: Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor Codului Fiscal.


Semnificatia unor termeni si expresii

achizitie reprezinta bunurile si serviciile obtinute sau care urmeaza a fi obtinute de o persoana impozabila, prin urmatoarele operatiuni: livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, efectuate sau care urmeaza a fi efectuate de alta persoana catre aceasta persoana impozabila, achizitii intracomunitare si importuri de bunuri;

achizitie intracomunitara de bunuri

obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

active corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative, daca acest activ are durata normala de utilizare mai mare de un an si valoare mai mare decat limita prevazuta prin hotarare a Guvernului;

baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile

bunuri reprezinta bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Energia electrica, energia termica, gazele naturale, agentul frigorific si altele de aceasta natura se considera bunuri corporale mobile;

produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul si bauturile alcoolice si tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare, cu exceptia gazului distribuit prin sistemul de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice;

codul de inregistrare in scopuri de TVA reprezinta codul atribuit de catre autoritatile competente din Romania persoanelor care au obligatia sa se inregistreze sau un cod de inregistrare similar, atribuit de autoritatile competente dintr-un alt stat membru;

livrare intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora.

persoana impozabila reprezinta persoana fizica, grupul de persoane, institutia publica, persoana juridica, precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica;

servicii furnizate pe cale electronica sunt: furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenanta la distanta a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice - software - si actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la dispozitie de baze de date, furnizarea de muzica, de filme si de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea si difuzarea de emisiuni si evenimente politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si furnizarea de servicii de invatamant la distanta. Atunci cand furnizorul de servicii si clientul sau comunica prin curier electronic, aceasta nu inseamna in sine ca serviciul furnizat este un serviciu electronic;

taxa colectata reprezinta taxa aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabila, precum si taxa aferenta operatiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei;

taxa deductibila reprezinta suma totala a taxei datorate sau achitate de catre o persoana impozabila pentru achizitiile efectuate;

vanzarea la distanta reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia.

o persoana impozabila are un sediu fix in Romania daca dispune in Romania de suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii impozabile;

o persoana impozabila este stabilita in Romania in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- persoana impozabila are in Romania un sediu central, o sucursala, o fabrica, un atelier, o agentie, un birou, un birou de vanzari sau cumparari, un depozit sau orice alta structura fixa, cu exceptia santierelor de constructii;

- structura este condusa de o persoana imputernicita sa angajeze persoana impozabila in relatiile cu clientii si furnizorii;

- persoana care angajeaza persoana impozabila in relatiile cu clientii si furnizorii sa fie imputernicita sa 848d32i efectueze achizitii, importuri, livrari de bunuri si prestari pentru persoana impozabila;

- obiectul de activitate al structurii respective sa fie livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

Comunitate si teritoriu comunitar inseamna teritoriile statelor membre

stat membru si teritoriul statului membru inseamna teritoriul fiecarui stat membru al Comunitatii pentru care se aplica Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene, in conformitate cu art. 299 din acesta, cu exceptia teritoriilor terte si a tarilor terte prevazute de lege.


Operatiuni impozabile

sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;

- locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania;

- livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila;

- livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din activitati economice

(activitatile producatorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate).

Este, de asemenea, operatiune impozabila si importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana, daca locul importului este in Romania.

Pot fi operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania:

- o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de derogare, care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru;

- o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana;

- o achizitie intracomunitara de produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila, care actioneaza ca atare, sau de o persoana juridica neimpozabila.

Exista derogari conform carora nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc anumite conditii (ex.: valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin norme).

Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania:

- achizitiile intracomunitare de bunuri a caror livrare in Romania ar fi scutita;

achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata in cadrul unei operatiuni triunghiulare de o persoana impozabila, denumita cumparator revanzator, care este inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru, dar nu este stabilita in Romania, in anumitor conditii.

achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si de antichitati atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare, iar bunurile au fost taxate in statul membru de unde sunt furnizate;

- achizitia intracomunitara de bunuri care urmeaza unei livrari de bunuri aflate in regim vamal suspensiv sau sub o procedura de tranzit intern, daca pe teritoriul Romaniei se incheie aceste regimuri sau aceasta procedura pentru respectivele bunuri.


Operatiunile impozabile pot fi:

operatiuni taxabile, pentru care se aplica cotele prevazute in Codul Fiscal;

- operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa, dar este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii.

- operatiuni scutite de taxa fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii;

- operatiuni prevazute anterior care sunt scutite fara drept de deducere, fiind efectuate de intreprinderile mici care aplica regimul special de scutire prevazut de Codul Fiscal, pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii;

- importuri si achizitii intracomunitare, scutite de taxa.


Persoane impozabile si activitatea economica

Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

Activitatile economice cuprind activitatile producatorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

Nu actioneaza de o maniera independenta angajatii sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de munca sau prin orice alte instrumente juridice care creeaza un raport angajator/angajat in ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea sau alte obligatii ale angajatorului.

Institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitatile care sunt desfasurate in calitate de autoritati publice.

Pot fi insa persoane impozabile pentru anumite activitati: telecomunicatii, furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si altele de aceeasi natura, transport de bunuri si de persoane, servicii prestate in porturi si aeroporturi, livrarea de bunuri noi, produse pentru vanzare, activitatea targurilor si expozitiilor comerciale, depozitarea etc

Este considerat ca persoana impozabila unica un grup de persoane impozabile stabilite in Romania, care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar si economic.


Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei


1. Livrarea de bunuri este transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.

Livrarea intracomunitara de bunuri.

Sunt considerate livrari de bunuri si urmatoarele:

- predarea efectiva a bunurilor catre o alta persoana, ca urmare a unui contract care prevede ca plata se efectueaza in rate sau a oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing;

- transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, in urma executarii silite;

- trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri.

Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.Importul de bunuri reprezinta intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri care nu se afla in libera circulatie in intelesul art. 24 din Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene.


Nu constituie livrare de bunuri:

bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora, precum si bunurile pierdute ori furate, dovedite legal;

- bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate, in anumite conditii;

perisabilitatile, in limitele prevazute prin lege;

bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;

acordarea in mod gratuit de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, alte bunuri acordate in scopul stimularii vanzarilor;

acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare.


2. Prestarea de servicii

Se considera prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri.

Prestarile de servicii cuprind si operatiuni cum sunt:

- inchirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing;

- transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;

angajamentul de a nu desfasura o activitate economica, de a nu concura cu alta persoana sau de a tolera o actiune ori o situatie;

- prestarile de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau in numele unei autoritati publice sau potrivit legii;

servicii de intermediere efectuate de persoane care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand intervin intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

Schimbul de bunuri sau servicii intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata.


Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei


Locul livrarii de bunuri se considera a fi

- locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert. Daca locul livrarii se situeaza in afara teritoriului comunitar, locul livrarii realizate de catre importator si locul oricarei livrari ulterioare se considera in statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se considera a fi transportate sau expediate din statul membru de import;

locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre alta persoana in numele furnizorului, in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau unui montaj;

- locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;

- locul de plecare a transportului de pasageri, in cazul in care livrarile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuata in interiorul Comunitatii,

In cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau al livrarii de energie electrica, catre un comerciant persoana impozabila, locul livrarii se considera locul unde comerciantul persoana impozabila este stabilit sau are un sediu fix pentru care se livreaza bunurile sau, in absenta unui astfel de sediu, locul in care acesta are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuita.

Locul livrarii este intotdeauna in Romania, in cazul vanzarilor la distanta de produse accizabile, efectuate dintr-un stat membru catre persoane neimpozabile din Romania, altele decat persoanele juridice neimpozabile.


Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor (conditionat insa de comunicarea din partea cumparatorului a unui cod de inregistrare in scopuri de TVA valabil).


Locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar.


Locul prestarii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate.

Prin derogare, pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:

- locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile;

- locul unde se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport, altele decat cele de transport intracomunitar de bunuri;

- locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri.

- locul in care se presteaza serviciile, in cazul unei prestari de servicii constand in activitati accesorii transportului, cum sunt incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora.

locul unde sunt prestate serviciile, in cazul urmatoarelor servicii: servicii culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii si cele ale organizatorilor de astfel de activitati si expertize privind bunurile mobile corporale, precum si lucrarile efectuate asupra acestora.


Inchirierea sau leasingul de mijloace de transport se considera ca are locul prestarii:

- in Romania, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila, stabilita sau care are un sediu fix in afara Comunitatii, de la care serviciile sunt prestate, daca serviciile sunt efectiv utilizate in Romania de beneficiar;

- in afara Comunitatii, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila, stabilita sau avand sediul fix in Romania, de la care serviciile sunt prestate, daca serviciile sunt efectiv utilizate in afara Comunitatii de beneficiar.


Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata


Faptul generator reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.

- la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor;

- pentru livrarile de bunuri in baza unui contract de consignatie sau in cazul operatiunilor similare, cum ar fi stocurile la dispozitia clientului, livrarile de bunuri in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca bunurile sunt livrate la data la care consignatarul sau, dupa caz, beneficiarul devine proprietar al bunurilor.

- pentru livrarile de bunuri imobile, faptul generator intervine la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator.

pentru prestarile de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertiza si alte servicii similare, faptul generator ia nastere la data emiterii situatiilor de lucrari sau, dupa caz, la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar.


Exigibilitatea taxei reprezinta data la care autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza legii, sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei, chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata.

Exigibilitatea platii taxei reprezinta data la care o persoana are obligatia de a plati taxa la bugetul statului. Aceasta data determina si momentul de la care se datoreaza majorari de intarziere pentru neplata taxei.

Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii intervine la data la care are loc faptul generator.

Prin derogare, exigibilitatea taxei intervine:

la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator;

- la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora;

- la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare, de jocuri sau alte masini similare.Pentru achizitii intracomunitare de bunuri faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia. Exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. Prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru, daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

Pentru livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.


Pentru importul de bunuri faptul generator si exigibilitatea intervin la data la care intervin faptul generator si exigibilitatea taxelor vamale.


Baza de impozitare


Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.

Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate anterior pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii.

Baza de impozitare cuprinde si urmatoarele:

- impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede altfel, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata;

- cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului.

Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea in vama a bunurilor, stabilita conform legislatiei vamale in vigoare, la care se adauga orice taxe, impozite, comisioane si alte taxe datorate in afara Romaniei, precum si cele datorate ca urmare a importului bunurilor in Romania, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata care urmeaza a fi perceputa.


Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele

- rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei;

- sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;

- dobanzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu intarziere;

- valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb, fara facturare;

- sumele achitate de furnizor sau prestator, in numele si in contul clientului, si care apoi se deconteaza acestuia, precum si sumele incasate in numele si in contul unei alte persoane.


Cursul de schimb valutar

Daca elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprima in valuta, cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in vama.

Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.


Cotele de taxa


Cota standard este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotei reduse.

Cota redusa este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:

serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii si evenimente culturale, cinematografe;

livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii;

livrarea de proteze si accesorii ale acestora, cu exceptia protezelor dentare;

livrarea de produse ortopedice;

livrarea de medicamente de uz uman si veterinar;

- cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping.


Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator.

Cota aplicabila pentru importul de bunuri este cota aplicabila pe teritoriul Romaniei pentru livrarea aceluiasi bun.

Cota aplicabila pentru achizitii intracomunitare de bunuri este cota aplicata pe teritoriul Romaniei pentru livrarea aceluiasi bun si care este in vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei.


Operatiuni scutite de taxa


Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii

- spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati;- prestarile de servicii efectuate in cadrul profesiunii lor de catre stomatologi si tehnicieni dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuata de stomatologi si de tehnicieni dentari;

- prestarile de ingrijire si supraveghere efectuate de personal medical si paramedical, conform prevederilor legale aplicabile in materie;

- transportul bolnavilor si al persoanelor accidentate, in vehicule special amenajate in acest scop, de catre entitati autorizate in acest sens;

- livrarile de organe, sange si lapte, de provenienta umana;

- activitatea de invatamant prevazuta in Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formarea profesionala a adultilor, precum si prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de aceste activitati, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati autorizate;

livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate de caminele si cantinele organizate pe langa institutiile publice si entitatile autorizate, in folosul exclusiv al persoanelor direct implicate in activitatile;

meditatiile acordate in particular de cadre didactice din domeniul invatamantului scolar, preuniversitar si universitar;

- prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de asistenta si/sau protectia sociala, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca avand caracter social, inclusiv cele livrate de caminele de batrani;

- prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de protectia copiilor si a tinerilor, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca avand caracter social;

- prestarile de servicii strans legate de practicarea sportului sau a educatiei fizice, efectuate de organizatii fara scop patrimonial pentru persoanele care practica sportul sau educatia fizica;

- activitatile specifice posturilor publice de radio si televiziune, altele decat activitatile de natura comerciala;

- serviciile publice postale, precum si livrarea de bunuri aferenta acestora;


Sunt de asemenea scutite de taxa:

Anumite prestari de servicii de natura financiar-bancara:

acordarea si negocierea de credite, precum si administrarea creditelor de catre persoana care le acorda;

- negocierea garantiilor de credit ori a altor garantii sau orice operatiuni cu astfel de garantii, precum si administrarea garantiilor de credit de catre persoana care acorda creditul;

administrarea de fonduri speciale de investitii;

- arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, cu anumite exceptii prevazute de lege (Codul Fiscal)

- livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil.

- etc.


Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare

importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de taxa in interiorul tarii;

achizitia intracomunitara de bunuri al caror import in Romania este in orice situatie scutit de taxa;

- importul, in regim diplomatic sau consular, al bunurilor scutite de taxe vamale;

reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile in afara Comunitatii, daca bunurile se afla in aceeasi stare in care se aflau la momentul exportului si daca importul respectiv beneficiaza de scutire de taxe vamale;

- importul de aur efectuat de Banca Nationala a Romaniei; etc.


Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar

Sunt scutite de taxa:

livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau;

prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, legate direct de exportul de bunuri;

livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, cu anumite exceptii prevazute in Codul Fiscal;Regimul deducerilor


Sfera de aplicare a dreptului de deducere

Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.

Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul realizarii de operatiuni taxabile. In caz contrar, taxa este nedeductibila.


Nu sunt deductibile:

taxa aferenta sumelor achitate in numele si in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia, precum si taxa aferenta sumelor incasate in numele si in contul altei persoane, care nu sunt incluse in baza de impozitare a livrarilor/prestarilor efectuate;

taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.


Conditii de exercitare a dreptului de deducere

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau, sa detina o factura care sa cuprinda toate informatiile prevazute de lege;

pentru taxa achitata pentru importul de bunuri, sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punct de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau;

pentru taxa aferenta unei achizitii intracomunitare de bunuri sa detina o factura sau documentul prevazut de lege si sa inregistreze taxa ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia nastere exigibilitatea;


Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila. Pro-rata


Taxa deductibila aferenta achizitiilor realizate de persoanele impozabile cu regim mixt sau persoanele partial impozabile se deduce pe baza de pro-rata.

Pro-rata se determina ca raport intre:

- suma totala, fara taxa, dar cuprinzand subventiile legate direct de pret, a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numarator; si

- suma totala, fara taxa, a operatiunilor prevazute la lit. a) si a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate in scopul finantarii operatiunilor scutite fara drept de deducere sau operatiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a taxei.


Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa

Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA are dreptul sa scada din valoarea totala a taxei colectate, pentru o perioada fiscala, valoarea totala a taxei pentru care, in aceeasi perioada, a luat nastere si poate fi exercitat dreptul de deducere.

In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile si formalitatile de exercitare a dreptului de deducere in perioada fiscala de declarare sau in cazul in care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prevazute de lege, persoana impozabila isi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale in care sunt indeplinite aceste conditii si formalitati sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai mult de 5 ani consecutivi, incepand cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza celui in care a luat nastere dreptul de deducere.

Dreptul de deducere se exercita chiar daca nu exista o taxa colectata sau taxa de dedus este mai mare decat cea colectata pentru perioada fiscala.


Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania

Persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilita in alt stat membru, poate solicita rambursarea taxei achitate.

Persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA si nu este stabilita in Comunitate poate solicita rambursarea taxei achitate daca, in conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de rambursare in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite/taxe similare aplicate in tara respectiva.

Persoana neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, dar care efectueaza in Romania o livrare intracomunitara scutita de mijloace de transport noi poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achizitia efectuata de aceasta in Romania a respectivului mijloc de transport nou. Rambursarea nu poate sa depaseasca taxa care s-ar aplica daca livrarea de catre aceasta persoana a mijloacelor de transport noi respective ar fi livrare taxabila.

In cazul in care se constata ca cererile de rambursare sunt frauduloase si nu se aplica o sanctiune administrativa, organele fiscale competente refuza orice rambursare catre persoana impozabila respectiva pe o perioada de 2 ani de la data depunerii cererii frauduloase.


Rambursarile de taxa catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

In situatia in care taxa aferenta achizitiilor efectuate de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, care este deductibila intr-o perioada fiscala, este mai mare decat taxa colectata pentru operatiuni taxabile, rezulta un excedent in perioada de raportare, denumit suma negativa a taxei.

Suma negativa a taxei, cumulata, se determina prin adaugarea la suma negativa a taxei, rezultata in perioada fiscala de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, daca nu s-a solicitat a fi rambursat.

Taxa de plata cumulata se determina in perioada fiscala de raportare prin adaugarea la taxa de plata din perioada fiscala de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, pana la data depunerii decontului de taxa, din soldul taxei de plata al perioadei fiscale anterioare.

Persoanele impozabile pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul de taxa din perioada fiscala de raportare, decontul fiind si cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative in decontul perioadei fiscale urmatoare. Daca persoana impozabila solicita rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reporteaza in perioada fiscala urmatoare. Nu poate fi solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu in decontul perioadei fiscale urmatoare.

Rambursarea soldului sumei negative a taxei se efectueaza de organele fiscale, in conditiile si potrivit procedurilor stabilite prin normele in vigoare.

Pentru operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA pot beneficia de rambursarea taxei, potrivit procedurii prevazute printr-un ordin al ministrului finantelor publice.


Persoanele obligate la plata taxei


Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania este persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii taxabile, cu exceptia cazurilor pentru care clientul este obligat la plata taxe.

Orice persoana care inscrie taxa pe o factura sau in orice alt document care serveste ca factura este obligata la plata acesteia.

Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare

Persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila este obligata la plata taxei.

Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri

Plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii este obligatia importatorului.


Raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei

Beneficiarul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, daca factura:

nu este emisa;

- cuprinde date incorecte/incomplete in ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: denumirea/numele, adresa, codul de inregistrare in scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare;

nu mentioneaza valoarea taxei sau o mentioneaza incorect.

Daca beneficiarul dovedeste achitarea taxei catre persoana obligata la plata taxei, nu mai este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei.

Furnizorul sau prestatorul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, daca factura sau autofactura:

nu este emisa;

cuprinde date incorecte/incomplete in ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: numele/denumirea, adresa, codul de inregistrare in scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare.


Regimuri speciale


Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici

Persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, poate solicita scutirea de taxa, numita regim special de scutire.

Cifra de afaceri care serveste drept referinta este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

livrarile de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabila;

livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi.

Persoana impozabila care indeplineste conditiile prevazute mai sus pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa.
Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, este mai mare sau egala cu plafonul de scutire de 35.000 euro in decursul unui an calendaristic, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa.

Dupa atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii, persoana impozabila nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire, chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de scutire.

Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire:

nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor;

nu are voie sa mentioneze taxa pe factura sau alt document;

- este obligata sa mentioneze pe orice factura o referire articolul din Codul Fiscal pe baza caruia se aplica scutirea.


Se aplica regim special de scutire si pentru:

- agentiile de turism

- bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati

- aurul de investitii

- persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile


Obligatiile persoanelor impozabile


Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA

Persoana impozabila care este stabilita in Romania, si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent:

- inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:

1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire de 35.000 euro (regimul special de scutire pentru intreprinderile mici);

2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

- daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire, in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau depasit acest plafon;

daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Aceste prevederi se aplica si pentru persoana impozabila care:

efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a taxei;

- efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora.

Nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoana impozabila numai pentru ca efectueaza ocazional livrari intracomunitare de mijloace de transport noi.


O persoana impozabila care nu este stabilita si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul. Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania persoanele stabilite in afara Comunitatii care efectueaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania si care sunt inregistrate intr-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitate.


In cazul in care o persoana este obligata sa se inregistreze si nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente inregistreaza persoana respectiva din oficiu.

Organele fiscale competente pot anula inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA daca persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA.


Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare

Persoana impozabila care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze si persoana juridica neimpozabila care intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara in Romania au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA inaintea efectuarii achizitiei intracomunitare, in cazul in care valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara.


Prevederi generale referitoare la inregistrare

Codul de inregistrare in scopuri de TVA, are prefixul 'RO', conform Standardului international ISO 3166 - alpha 2.

Persoanele inregistrate trebuie sa comunice codul de inregistrare in scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor.


Facturarea

Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Persoana inregistrata trebuie sa autofactureze, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.

Persoana impozabila emite o factura, in cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, pentru fiecare vanzare la distanta pe care a efectuat-o.

Persoana impozabila va emite o autofactura, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru.

Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;

data emiterii facturii;

- denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare ale persoanei impozabile care emite factura;

- denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei;

denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz;

numele si adresa cumparatorului, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care cumparatorul este inregistrat, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri;

- denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;

- data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului;

- baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;

indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei.

Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

Se pot transmite facturi prin mijloace electronice.


Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei trebuie sa autofactureze, pana cel mai tarziu in a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator.


Evidenta operatiunilor

Persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatii lor economice.

Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifica drept persoane inregistrate in scopuri de TVA, in scopul desfasurarii oricarei operatiuni, trebuie sa tina evidente pentru orice operatiune supusa TVA.

Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor achizitiilor intracomunitare. Evidentele trebuie intocmite si pastrate astfel incat sa cuprinda informatiile, documentele si conturile, inclusiv registrul nontransferurilor si registrul bunurilor primite din alt stat membru, in conformitate cu prevederile din norme.

In cazul asociatiilor in participatiune care nu constituie o persoana impozabila, drepturile si obligatiile legale privind taxa revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului incheiat intre parti.


Perioada fiscala

Perioada fiscala este luna calendaristica.

Prin derogare, perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere care nu a depasit plafonul de 100.000 euro al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor.

Persoana impozabila care are obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata.


Decontul de taxa

Persoanele inregistrate trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pentru fiecare perioada fiscala, un decont de taxa, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva.

Decontul de taxa intocmit de persoanele inregistrate cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere, suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei, precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de Ministerul Economiei si Finantelor.

Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se inscriu la randurile de regularizari.


Alte declaratii

Persoanele neinregistrate ca platitor de TVA trebuie sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru:

achizitii intracomunitare;

operatiuni pentru care sunt obligate la plata taxei.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata trebuie intocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice si se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor. Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.


Declaratia recapitulativa

Fiecare persoana impozabila trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unui trimestru calendaristic, o declaratie recapitulativa privind livrarile intracomunitare, conform modelului stabilit de Ministerul Economiei si Finantelor.

Declaratiile recapitulative se depun numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru astfel de operatiuni.


Plata taxei la buget

Orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prezentate anterior.


Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale

Orice persoana obligata la plata taxei poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a taxei catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a decontului si declaratiilor la organul fiscal competent.

Taxa este administrata de catre organele fiscale si de autoritatile vamale, pe baza competentelor lor.


Registrul persoanelor impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata

Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala administreaza o baza de date electronice, care contine informatii asupra tranzactiilor desfasurate de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in vederea realizarii schimbului de informatii in domeniul taxei pe valoarea adaugata cu statele membre ale Uniunii Europene.


Masuri de simplificare


Furnizorii si beneficiarii bunurilor/serviciilor de natura:

- deseuri si materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora,

- bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa, cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul;

materialul lemnos

au obligatia sa aplice masuri de simplificare. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA.

Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri de natura celor enumerate anterior furnizorii sunt obligati sa inscrie mentiunea 'taxare inversa', fara sa inscrie taxa aferenta. Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii inscriu taxa aferenta, pe care o evidentiaza atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Pentru operatiunile supuse masurilor de simplificare nu se face plata taxei intre furnizor si beneficiar.

In situatia in care furnizorul/prestatorul nu a mentionat 'taxare inversa' in facturile emise pentru bunurile/serviciile care se incadreaza la aceste prevederi, beneficiarul este obligat sa aplice taxare inversa, sa nu faca plata taxei catre furnizor/prestator, sa inscrie din proprie initiativa mentiunea 'taxare inversa' in factura si sa indeplineasca obligatiile prevazute.
Titlul VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre sisteme fiscale

Arbitrajul pret - valoare si eficienta pietei financiare
Analiza echilibrului financiar
Gestiunea ciclului de exploatare. gestiunea stocurilor
Sistemul fiscal - concepte, interdependente, teorii
Obiectivul armonizarii fiscale a sistemului fiscal comunitar
Elemente comune pentru sistemele fiscale din uniunea europeana
Caracteristici esentiale ale sistemelor fiscale ale tarilor comunitare
Comparatii intre sistemele fiscale ale statelor membre din uniunea europeana(studiu de caz)
Elemente de armonizare ale sistemului fiscal romanesc
Implementarea aquis-ului comunitar in domeniul fiscalitatii indirecte in romania
Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc
Armonizarea impozitelor directe din romania la directivele comunitatii europene
Implementarea aquis-ului comunitar privind evaziunea fiscala in romania
Evolutia sistemului fiscal romanesc
Prioritati ale reformelor viitoare ale sistemului fiscal al uniunii europene
Modelarea cresterii economice sub impactul fiscalitatii
Armonizarea sistemelor fiscale in comunitatea europeana
Concluzii generale si recomandari de politica fiscalaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare