StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Accize

Capitolul i - accize armonizate - scutiri la plata accizelor

SECTIUNEA a 7-a
  Scutiri la plata accizelor


Scutiri generale

   Art. 199. Produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor atunci cand sunt destinate pentru:   a) livrarea in contextul relatiilor consulare sau diplomatice;

   b) organizatiile internationale, recunoscute ca atare de catre autoritatile publice ale Romaniei, si membrii acestor organizatii, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale, care pun bazele acestor organizatii, ori prin acorduri incheiate la nivel statal sau guvernamental;

   c) fortele armate apartinand oricarui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord (NATO), cu exceptia Fortelor Armate ale Romaniei, precum si pentru personalul civil care le insoteste sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor;

   d) consumul aflat sub incidenta unui acord incheiat cu tari ne-membre sau organizatii internationale, cu conditia ca un astfel de acord sa fie permis ori autorizat cu privire la scutirea de taxa pe valoarea adaugata.

Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.

Accizele nu se aplica pentru importul de produse accizabile aflate in bagajul calatorilor si al altor persoane fizice, cu domiciliul in Romania sau in strainatate, in limitele si in conformitate cu cerintele prevazute de norme.


Norme metodologice:


Scutirile de la plata accizelor prevazute la art. 199 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda direct atunci cand beneficiarul achizitioneaza produsele accizabile de la un antrepozit fiscal, denumit in continuare furnizor, cu exceptia situatiilor prevazute la pct. 21.2, 21.3 si 21.4.

Beneficiaza de scutire si contractantii fortelor armate apartinand oricarui stat-parte la Tratatul Atlanticului de Nord, asa cum sunt definiti in acordurile speciale (NATO/SOFA), precum si Ministerul Apararii Nationale cand achizitioneaza produse accizabile pentru/sau in numele fortelor NATO.

Pentru aplicarea scutirilor prevazute la art. 199 alin. (1) lit. a), b) si d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarul scutirii - persoana juridica, se va adresa Ministerului Afacerilor Externe, in vederea stabilirii cantitatilor de produse accizabile care pot fi achizitionate in regim de scutire, pe grupe de produse, asa cum sunt prevazute la art. 162 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul scutirii prevazuta la art. 199 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarul scutirii - persoana juridica, se va adresa Ministerului Apararii Nationale, in vederea determinarii cantitatilor de produse, asa cum sunt prevazute la art. 162 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cantitatile solicitate potrivit prevederilor de la alin. (3) si (4) vor reprezenta necesarul estimat la nivelul unui an, sau, dupa caz, necesarul aferent perioadei de stationare pe teritoriul Romaniei atunci cand aceasta perioada este mai mica de un an.

Dupa stabilirea cantitatilor de produse accizabile, Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Apararii Nationale, dupa caz, vor transmite autoritatilor fiscale teritoriale care deservesc beneficiarul - persoana juridica, o situatie centralizatoare cuprinzand cantitatile stabilite pentru fiecare beneficiar.

Pentru fiecare operatiune de achizitie de pe teritoriul Romaniei de produse accizabile in regim de scutire, beneficiarul va utiliza certificatul de scutire al carui model este prevazut in anexa nr. 17.

Pentru fiecare operatiune de achizitie intracomunitara de produse accizabile in regim de scutire, beneficiarul va utiliza certificatul de scutire reglementat de Regulamentul Comisiei nr. 31/1996, al carui model este prevazut in anexa nr. 18.

In situatiile prevazute la alin. (7) si (8) certificatul de scutire reprezinta actul doveditor pentru antrepozitarul autorizat pentru scutirea de la plata accizelor a bunurilor destinate institutiilor, conform art. 199 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Certificatul de scutire se intocmeste de catre destinatar si se certifica de autoritatea competenta a statului membru gazda al acestuia inainte de expedierea produselor accizabile. In cazul Romaniei, autoritatea competenta pentru stampilarea certificatelor de scutire, este autoritatea fiscala care deserveste beneficiarul.

In situatia in care beneficiarul scutirii se afla pe teritoriul Romaniei, certificatul de scutire se intocmeste in 2 exemplare:

   a) un exemplar se pastreaza de catre expeditor, ca parte a documentatiei sale;

   b) exemplarul al doilea insoteste transportul de la furnizor la beneficiar si se pastreaza de catre beneficiarul scutirii.

Antrepozitarul autorizat expeditor are obligatia de a inregistra in evidentele sale certificatele de scutire de accize, aferente fiecarei operatiuni in parte.

Transportul produselor accizabile de la furnizor la beneficiar este insotit, pe langa certificatul de scutire de accize si de documentul administrativ de insotire prevazut la pct. 14.

La sosirea produsului la beneficiar, acesta trebuie sa completeze toate cele 3 exemplare ale documentului administrativ de insotire la rubricile aferente primitorului si, inainte de desigilarea si descarcarea produsului, sa solicite autoritatii fiscale care il deserveste, desemnarea unui reprezentant al acesteia, care in maximum 48 de ore trebuie sa efectueze verificarea si certificarea datelor inscrise in cele 3 exemplare ale documentului administrativ de insotire.

Din cele 3 exemplare certificate de catre reprezentantul autoritatii fiscale care deserveste beneficiarul, exemplarul 3 se transmite de catre beneficiar antrepozitului fiscal expeditor, iar exemplarul 4 se transmite autoritatii fiscale care deserveste beneficiarul. Exemplarul 2 ramane la beneficiar.

In cazul carburantilor auto achizitionati prin statiile de distributie, scutirea de la plata accizelor se va acorda prin restituire.

Beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevazuti la art. 199 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor adresa Ministerului Afacerilor Externe sau, dupa caz, Ministerului Apararii Nationale, pentru determinarea cantitatilor anuale de carburanti, defalcate pe luni, ce urmeaza a fi achizitionate in regim de scutire de accize, pentru fiecare autoturism si persoana in parte.

Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Apararii Nationale vor transmite autoritatii fiscale ce deserveste beneficiarul, lista cuprinzand cantitatile de carburanti determinate potrivit alin. (2).

Cu ocazia fiecarei aprovizionari cu carburanti auto de la statiile de distributie, beneficiarul scutirii va solicita bonul fiscal emis prin aparatul de marcat electronic fiscal. Bonul fiscal va fi stampilat de vanzator, care va inscrie pe verso numarul de inmatriculare al autoturismului si denumirea/numele cumparatorului.

In vederea restituirii sumelor reprezentand accize, beneficiarii scutiri 424c26e lor - institutii, organizatii - vor depune inclusiv pentru personalul angajat, pana la finele lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala ce deserveste beneficiarul, urmatoarele documente;

   a) cererea de restituire, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 19;

   b) un centralizator in care vor fi enumerate bonurile fiscale si cantitatile de carburanti achizitionate in luna pentru care se face solicitarea, la care se vor atasa bonurile fiscale certificate in mod corespunzator de vanzator, in copie si in original.

In cazul in care solicitantul scutirii de accize beneficiaza si de scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru carburanti auto, cererea de restituire de accize se va depune odata cu cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata.

Compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii fiscale care deserveste beneficiarul, va verifica informatiile inscrise in cererea de restituire, confruntandu-le cu datele din bonurile fiscale, dupa care va determina suma accizelor de restituit pentru fiecare solicitant in parte.

Restituirea accizelor se efectueaza in termen de 45 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

Dupa solutionarea cererii, documentele originale vor fi restituite beneficiarului.

In cazul importului de produse accizabile dintr-o tara terta, regimul de scutire de accize se acorda direct in baza certificatului de scutire prevazut in anexa nr. 17.

Certificatul de scutire se intocmeste de beneficiar in doua exemplare vizate de autoritatea fiscala care deserveste beneficiarul, pentru fiecare operatiune in parte.

Un exemplar al certificatului de scutire de accize, impreuna cu documentul vamal, insotesc transportul produselor accizabile de la biroul vamal de intrare in Romania pana la beneficiar si se pastreaza de catre acesta.

Al doilea exemplar se pastreaza de biroul vamal.

In cazul in care importul se realizeaza printr-un alt birou vamal de intrare in teritoriul comunitar decat cel prevazut la alineatul (3), transportul produselor accizabile va fi insotit de documentul vamal si de exemplarul certificatului de scutire al beneficiarului.

Scutirea de la plata accizelor se acorda direct beneficiarilor scutirilor in baza certificatului de scutire prevazut in anexa nr. 17 si in cazul produselor accizabile achizitionate de la un importator pentru care accizele au fost platite de acesta in vama.@

Certificatul de scutire se intocmeste de beneficiar in doua exemplare vizate de autoritatea fiscala care deserveste beneficiarul, pentru fiecare operatiune in parte.@

Un exemplar al certificatului de scutire de accize insoteste transportul produselor accizabile de la importator catre beneficiar si se pastreaza de catre acesta, iar al doilea exemplar se pastreaza de catre importator.@

Importatorul livreaza beneficiarului scutirii produsele accizabile la preturi fara accize si va solicita compensarea/restituirea accizelor aferente cantitatilor astfel livrate, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.@

In vederea restituirii sumelor reprezentand accizele, importatorul va depune pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, urmatoarele documente:

   a) cererea de restituire de accize;

   b) copia facturilor de livrare catre beneficiarul scutirii, in care este inscrisa mentiunea 'scutit de accize';

   c) dovada platii accizelor in vama;

   d) copia certificatului de scutire, aferent fiecarei operatiuni.@

Modelul cererii de restituire a accizei este cel din anexa nr. 19.@


@Alin. (6)-(11) ale Pct. 21.3 de la Titlul VII au fost introduse prin art. I pct. C pct. 28 din H.G. nr. 213/2007.


In cazul electricitatii si gazului natural, regimul de scutire se acorda in baza certificatului de scutire al carui model este prevazut in anexa nr. 17, intocmit de beneficiar si vizat de autoritatea fiscala care deserveste beneficiarul.

Certificatul de scutire de accize va avea valabilitate 12 luni consecutive.

Certificatul de scutire de accize se intocmeste in doua exemplare. Un exemplar ramane la beneficiar iar al doilea se va prezenta operatorului economic de gaz natural si de electricitate ce realizeaza furnizarea direct catre beneficiar si va ramane la acesta.

In baza certificatului de scutire de accize furnizorul de gaz natural si furnizorul de electricitate vor emite beneficiarului facturi la preturi fara accize.@


@Pct. 21 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 37 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Scutiri generale

   Art. 199.

Accizele nu se aplica pentru importul de produse accizabile aflate in bagajul calatorilor si al altor persoane fizice, cu domiciliul in Romania sau in strainatate, in limitele si in conformitate cu cerintele prevazute de norme.


Norme metodologice:

Sunt scutite de la plata accizelor la import, produsele accizabile aflate in bagajul personal al calatorilor, provenind din tari terte, cu conditia ca importul sa nu aiba caracter comercial.

Procedura si conditiile pentru acordarea scutirii prevazuta la alin. (1) sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Sunt asimilate produselor accizabile aflate in bagajul personal al calatorilor si loturile mici cu caracter necomercial expediate de catre persoane fizice dintr-o tara terta unor persoane fizice din Romania.@


@Pct. 211 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 39 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

   Art. 200. Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice prevazute la art. 162, atunci cand sunt:

   a) complet denaturate, conform prescriptiilor legale;

   b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;

   c) utilizate pentru producerea otetului cu codul NC 2209;

   d) utilizate pentru producerea de medicamente;

   e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2% in volum;

   f) utilizate in scop medical in spitale si farmacii;

   g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fara crema, cu conditia ca in fiecare caz concentratia de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia altor produse.

Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1), precum si produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin norme.


Norme metodologice:

Alcoolul etilic se considera a fi complet denaturat atunci cand denaturarea se face cu denaturantii notificati de catre fiecare stat membru la Comisia Europeana si acceptati de catre aceasta si celelalte state membre.

In cazul Romaniei, produsele admise a fi utilizate pentru denaturarea completa a alcoolului, la un hectolitru de alcool pur, sunt:

   a) 1 gram de benzoat de denatoniu,

   b) 2 litri de metiletilcetona (butanona) si

   c) 0,2 grame de albastru de metilen.

In cazul alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul Romaniei pentru fabricarea de produse ce nu sunt destinate consumului uman, substantele admise pentru denaturarea acestuia sunt cel putin una din urmatoarele:


a) pentru industria cosmetica
1. Dietilftalat 0,1% in vol.
2. Ulei de menta 0,15% in vol.
3. Ulei de lavanda 0,15% in vol.
4. Benzoat de benzil 5,00% in vol.
5. Izopropanol 2,00% in vol.
6. 1,2 propandiol 2,00% in vol.
b) pentru alte industrii
1. Alcooli superiori 0,4 kg/1000 l
2. Violet de metil 1,0 g/1000 l
3. Benzina extractie 0,6 kg/1000 l
4. Monoetilen glicol 3,5 kg/1000 l
5. Salicilat de etil/metil 0,6 kg/1000 l
6. Fenolftaleina 12 g/1000 l
7. Albastru de metilen 3,5 g/1000 l


Producatorii care din motive sanitare, tehnice sau comerciale, nu pot folosi alcoolul complet denaturat si nici cel partial denaturat cu substantele prevazute la alin. (2) si (3), vor solicita autoritatii fiscale competente aprobarea utilizarii ca denaturant a substantelor pe care ei le propun. Solicitarea va trebui sa cuprinda motivele pentru care este necesara aprobarea acelui denaturant specific, si descrierea componentelor de baza ale denaturantului propus, precum si declaratia pe propria raspundere a faptului ca celelalte componente ale produsului in care se va utiliza alcoolul denaturat nu intra in reactie cu substantele propuse ca denaturanti, astfel incat sa anuleze denaturarea.

In cazul scutirii prevazute la art. 200 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin consum uman se intelege consum uman alimentar.

Denaturarea completa a alcoolului etilic se realizeaza numai in antrepozite fiscale pentru productia de alcool etilic, sub supravegherea autoritatii fiscale.

Operatiunea de denaturare a alcoolului se poate realiza astfel:

   a) fie prin adaugarea succesiva a substantelor denaturante admise in cantitatea de alcool ce urmeaza a fi denaturata;

   b) fie prin adaugarea in cantitatea de alcool ce urmeaza a fi denaturata a unui amestec realizat in prealabil din substantele denaturante admise.

Denaturarea alcoolului se realizeaza potrivit urmatoarei proceduri:

   a) cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de a efectua operatiunea de denaturare, antrepozitul fiscal solicita, in sens, pentru aceasta, acordul autoritatii fiscale teritoriale;

   b) in cererea de solicitare a acordului, antrepozitarul autorizat trebuie sa mentioneze cantitatea de alcool ce urmeaza a fi denaturata, denaturantul ce urmeaza a fi utilizat, procedura de denaturare, data si ora operatiunii de denaturare, destinatia alcoolului denaturat justificata prin comenzile primite din partea utilizatorilor si copiile autorizatiilor de utilizatori finali;

   c) in functie de rezultatele verificarii datelor cuprinse in documentatia depusa, autoritatea fiscala teritoriala decide asupra acceptarii operatiunii de denaturare si desemneaza reprezentantul sau care va supraveghea efectuarea acestei operatiuni. In situatia in care datele cuprinse in documentatia prezentata nu corespunde realitatii, autoritatea fiscala teritoriala respinge solicitarea de efectuare a operatiunii de denaturare;

   d) operatiunea de denaturare se consemneaza intr-un registru special, care se pastreaza in antrepozitul fiscal, in care se vor inscrie: data efectuarii operatiunii, cantitatea denaturata, substantele si cantitatile utilizate pentru denaturare, precum si numele si semnatura reprezentantului autoritatii fiscale.@

In cazul scutirii prevazuta la art. 200 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este scutit numai alcoolul etilic utilizat pentru productia de medicamente asa cum sunt definite in Directivele 2001/82/CEE si 2001/83/CEE.

In toate situatiile prevazute la art. 200 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu conditia ca aprovizionarea sa fie efectuata direct de la un antrepozit fiscal.

Atunci cand utilizatorul face achizitii intracomunitare de alcool etilic in vederea utilizarii in scopurile prevazute la art. 200 alin. (1) lit. b)-g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa detina si calitatea de operator inregistrat sau de operator neinregistrat.

In cazul alcoolului etilic importat dintr-o tara terta in vederea utilizarii in scopurile prevazute la art. 200 alin. (1) lit. b)-g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, importatorul trebuie sa fie si utilizatorul materiei prime.

Scutirea se acorda direct pentru:

   a) situatiile prevazute la art. 200 alin. (1) lit. a), b), d), f) si g) din Codul fiscal;@

   b) antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic care utilizeaza alcoolul etilic ca materie prima in scopurile prevazute la art. 200 alin. (1) lit. a), b), c) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

   c) alcoolul etilic denaturat si alte produse alcoolice denaturate, importate si utilizate de catre importatori in procesul de productie.

In toate situatiile de scutire directa, scutirea se acorda pe baza autorizatiei dz utilizator final. Aceasta autorizatie se elibereaza tuturor utilizatorilor care achizitioneaza produse in regim de scutire de la plata accizelor.

Autorizatia de utilizator final se emite de catre autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi are sediul solicitantul.

Modelul autorizatiei de utilizator final este prezentat in anexa nr. 20.

Autorizatia de utilizator final se emite in trei exemplare, cu urmatoarele destinatii:

   a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final;

   b) al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala teritoriala emitenta;

   c) exemplarul trei se pastreaza de catre antrepozitul fiscal expeditor.

Autorizatia de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului, insotita de:

   a) actul de constituire - in copie si original - din care sa rezulte ca societatea desfasoara o activitate care necesita consumul de alcool etilic si de alte produse alcoolice;

   b) fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de la plata accizelor la nivelul unui an pentru fiecare produs in parte, identificat prin codul NC si denumirea comerciala;

   c) dovada constituirii unei garantii in favoarea autoritatii fiscale, care sa reprezinte 3% din accizele aferente cantitatii aprobate. Aceasta dovada se depune la autoritatea fiscala emitenta in termen de 15 zile de la data aprobarii autorizatiei. Forma si modul de constituire a garantiei sunt cele prevazute la pct. 20 alin. (5), (6) si (7). Garantia nu se constituie in cazul antrepozitarilor autorizati care functioneaza in sistem integrat.@

   d) orice informatie si documente pe care autoritatea fiscala teritoriala le considera necesare pentru eliberarea autorizatiei.

Eliberarea autorizatiei este conditionata de depunerea garantiei.

Dupa eliberarea autorizatiilor, autoritatile fiscale teritoriale vor tine o evidenta stricta a acestora prin inscrierea in registrele speciale ale autorizatiilor de utilizatori finali eliberate in domeniul alcoolului etilic si produselor alcoolice. De asemenea, vor asigura publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a listei cuprinzand acesti operatori economici, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni.@

In toate situatiile de scutire directa, livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea acestora este obligatoriu insotita de exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului administrativ de insotire, prevazut la pct. 14.

La sosirea produsului la operatorul economic utilizator, acesta trebuie sa completeze toate cele 3 exemplare ale documentului administrativ de insotire la rubricile aferente primitorului si, inainte de desigilarea si descarcarea produsului, sa solicite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea desemnarea unui reprezentant al acesteia, care in maximum 48 de ore trebuie sa efectueze verificarea si certificarea datelor inscrise in documentul administrativ de insotire.

Din cele 3 exemplare certificate de catre reprezentantul autoritatii fiscale teritoriale, exemplarul 3 se transmite de operatorul economic utilizator la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 4 se transmite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia primitorul isi desfasoara activitatea. Exemplarul 2 ramane la operatorul economic utilizator.

In cazul scutirilor directe, daca in termen de 45 de zile lucratoare de la expedierea produsului, antrepozitul fiscal expeditor nu primeste copia documentului administrativ de insotire certificat, va instiinta despre acest fapt autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei in termen de 5 zile. Autoritatea fiscala emitenta va verifica in urmatoarele 3 zile realitatea informatiei si in cazul in care aceasta se va dovedi reala, va analiza motivele care au generat acest fapt si va decide asupra masurii de executare a garantiei constituita de beneficiarul scutirii.

In situatia in care antrepozitul fiscal expeditor nu comunica neindeplinirea prevederii de la alin. (24), operatiunea respectiva se considera eliberare pentru consum si dupa expirarea termenului de 5 zile acciza devine exigibila.

Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final de alcool etilic si de alte produse alcoolice, poate fi suplimentata in situatii bine justificate in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei.

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final au obligatia de a transmite autoritatii fiscale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitiile de alcool etilic in regim de scutire directa, care va cuprinde: cantitatea de alcool etilic achizitionata, cantitatea de alcool etilic utilizata in scopul pentru care a fost acordata scutirea, stocul de alcool etilic la sfarsitul lunii cantitatea de produs finit rezultata.

Neprezentarea situatiei centralizatoare prevazute la alin. (27) atrage anularea autorizatiei de utilizator final si odata cu aceasta plata accizelor aferente cantitatilor achizitionate si utilizate in scopul pentru care a fost emisa autorizatia de utilizator final.

Autorizatia de utilizator final se anuleaza daca ea a fost emisa pe baza unor date inexacte sau incomplete si:

   a) daca solicitantul cunostea sau trebuia in mod rezonabil sa cunoasca caracterul inexact sau incomplet; si

   b) daca autorizatia nu a fost emisa pe baza unor elemente exacte si complete.

Decizia de anulare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte incepand cu data emiterii autorizatiei.

Nu se elibereaza autorizatie de utilizator final atunci cand persoana a comis o infractiune grava sau infractiuni repetate la reglementarile vamale sau fiscale.

Autorizatia de utilizator final are valabilitate 12 luni consecutive.

In situatiile de scutire indirecta, livrarea produselor se face la preturi cu accize, urmand ca operatorii economici utilizatori sa solicite compensarea/restituirea accizelor, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune la autoritatea fiscala teritoriala, cererea de scutire de accize, insotita de:

   a) copia facturii de achizitie a alcoolului etilic, in care acciza sa fie evidentiata distinct;

   b) dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis;

   c) dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea, constand intr-o situatie centralizatoare a cantitatilor efectiv utilizate si a documentelor aferente.

Modelul cererii de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

Depozitele farmaceutice achizitioneaza alcoolul etilic la preturi cu accize si il livreaza catre spitale si farmacii la preturi fara accize. In aceste conditii, pretul de vanzare al alcoolului etilic va fi stabilit de catre depozitul farmaceutic pe baza pretului de achizitie al acestui produs care nu are inclusa acciza, astfel incat spitalele si farmaciile sa beneficieze de facilitatea prevazuta de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru cantitatile de alcool etilic livrate la preturi fara accize spitalelor si farmaciilor, depozitele farmaceutice pot solicita compensarea/restituirea accizelor. In acest sens, depozitele farmaceutice vor depune la autoritatea fiscala teritoriala, cererea de scutire de accize, insotita de:

   a) copia facturii de achizitie a alcoolului etilic, in care acciza sa fie evidentiata distinct;

   b) dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis;

   c) dovada cantitatii de alcool etilic livrata spitalelor si farmaciilor la preturi fara accize, constand intr-o situatie centralizatoare a documentelor aferente cantitatilor efectiv livrate.@


@Pct. 22 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 39 din H.G. nr. 1861/2006.

Lit. d), alin. (8) al Pct. 22 de la Titlul VII a fost modificata prin art. I pct. C pct. 29 din H.G. nr. 213/2007.

Lit. a), alin. (13) al Pct. 22 de la Titlul VII a fost modificata prin art. I pct. C pct. 30 din H.G. nr. 213/2007.

Lit. c), alin. (18) al Pct. 22 de la Titlul VII a fost modificata prin art. I pct. C pct. 31 din H.G. nr. 213/2007.

Alin. (13) al Pct. 22 de la Titlul VII a fost modificata prin art. I pct. C pct. 32 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Scutiri pentru tutun prelucrat

   Art. 2001. Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci cand este destinat in exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor.

Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazuta la alin. (1), vor fi reglementate prin norme.


Norme metodologice:

Tutunul prelucrat reprezentand tigarete, este scutit de plata accizelor atunci cand este destinat unor teste stiintifice sau unor teste de piata, cu conditia ca testarea sa nu se realizeze prin comercializarea acestor produse, ci prin mijloace specifice cercetarii stiintifice sau cercetarii de piata.

Loturile destinate scopului prevazut la alin. (1) nu pot depasi cantitatea de 200.000 de bucati tigarete pe semestru.@


@Pct. 221 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 40 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal

Scutiri pentru produse energetice si energie electrica

   Art. 201. Sunt scutite de la plata accizelor:

   a) produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru aeronave, altele decat aviatia turistica in scop privat. Prin aviatie turistica in scop privat se intelege utilizarea unei aeronave de catre proprietarul sau sau de catre persoana fizica sau juridica ce o detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si in special, altele decat transportul de persoane ori de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritatilor publice;

   b) produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru navigatia in apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decat pentru navigatia ambarcatiunilor private de agrement. De asemenea, este scutita de la plata accizelor si electricitatea produsa la bordul ambarcatiunilor. Prin ambarcatiune privata de agrement se intelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau sau de catre persoana fizica ori juridica ce o detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si, in special, altele decat transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice;

   c) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia de energie electrica, precum si energia electrica utilizata pentru mentinerea capacitatii de a produce energie electrica;

   d) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia combinata de energie electrica si energie termica;

   e) produsele energetice - gazul natural, carbunele si combustibilii solizi -, folosite de gospodarii si/sau organizatii de caritate;

   f) combustibilii pentru motor utilizati in domeniul productiei, dezvoltarii, testarii si mentenantei aeronavelor si vapoarelor;

   g) combustibilii pentru motor utilizati pentru operatiunile de dragare in cursurile de apa navigabile si in porturi;

   h) produsele energetice injectate in furnale sau in alte agregate industriale in scop de reducere chimica, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;

   i) produsele energetice care intra in Romania dintr-o tara terta, continute in rezervorul standard al unui autovehicul cu motor destinat utilizarii drept combustibil pentru acel autovehicul, precum si in containere speciale si destinate utilizarii pentru operarea, in timpul transportului, a sistemelor ce echipeaza acele containere;

   j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit in scop de ajutor umanitar;

   k) orice produs energetic achizitionat direct de la operatori economici producatori, importatori sau distribuitori, utilizat drept combustibil pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de batrani, orfelinatelor si altor institutii de asistenta sociala, institutiilor de invatamant si lacasurilor de cult;

   l) produsele energetice, daca astfel de produse sunt facute din sau contin unul ori mai multe din urma produse:

produse cuprinse in codurile NC de la 1507 la 1518;

produse cuprinse in codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90 80 la 3824 90 99 pentru componentele lor produse din biomase;

produse cuprinse in codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica;

produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse in codurile NC 4401 si 4402.

   m) energia electrica produsa din surse regenerabile de energie;

   n) energia electrica obtinuta de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele stationare de energie electrica in curent continuu, instalatiile energetice amplasate in marea teritoriala care nu sunt racordate la reteaua electrica si sursele electrice cu o putere activa instalata sub 250 KW;

   o) produsele cuprinse la codul NC 2705, utilizate pentru incalzire.

Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.


Norme metodologice:

In situatiile prevazute la art. 201 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, scutirea se acorda direct cu conditia ca aprovizionarea sa se efectueze numai de la un antrepozit fiscal.

Se pot aproviziona cu produse energetice destinate exclusiv utilizarii drept combustibil pentru motor pentru aeronave la preturi de livrare fara accize:

   a) operatorii economici care detin certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile si/sau de contracte de prestari de servicii cu societati detinatoare de certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile;

   b) persoana care detine certificat de autorizare ca operator aerian.@

Certificatele prevazute la alin. (2) se elibereaza de Regia Autonoma 'Autoritatea Aeronautica Civila Romana'.

Se pot aproviziona cu produse energetice destinate exclusiv utilizarii drept combustibil pentru motor pentru navigatia in apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare la preturi de livrare fara accize:

   a) operatorii economici care detin autorizatii ca distribuitori de combustibil pentru motor pentru navigatie;

   b) persoana care detine certificat de autorizare pentru navigatie.

Operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a) si alin. (4) lit. a) trebuie sa se autorizeze ca antrepozite fiscale de depozitare. Aceasta obligatie revine operatorilor economici care dispun de spatii de depozitare corespunzatoare si efectueaza operatiuni de alimentare cu combustibil pentru motor a aeronavelor, precum si a navelor si ambarcatiunilor.@

Zilnic antrepozitele fiscale de productie vor inscrie toate cantitatile de combustibil pentru motor livrate cu destinatia utilizarii exclusive pentru aeronave, respectiv nave, in jurnale speciale intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 21.

Jurnalele mentionate la alin. (6) se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa si vor fi prezentate in termen de 5 zile de la expirarea lunii, autoritatii fiscale teritoriale in care isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal, in vederea inregistrarii si vizarii de catre aceasta.

Operatorii economici prevazuti la alin. (5) vor inregistra zilnic toate cantitatile intrate si iesite in jurnalele privind intrarile si iesirile de combustibil pentru motor destinate utilizarii exclusive pentru aeronave si nave, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 22.@

Jurnalele mentionate la alin. (8) se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa si vor fi prezentate in termen de 15 zile de la expirarea lunii autoritatii fiscale teritoriale in care isi desfasoara activitatea operatorul economic, in vederea inregistrarii si vizarii de catre aceasta.

Lunar, pana la 25 a lunii urmatoare celei de raportare, autoritatile fiscale teritoriale au obligatia sa transmita Directiei generale de tehnologie a informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, datele din jurnalele prevazute la alin. (7) si (9) in vederea centralizarii acestora la nivel national.

Directia generala de tehnologie a informatiei va transmite lunar, pana la sfarsitul lunii urmatoare, situatia centralizatoare pe tara privind cantitatile de combustibil pentru motor utilizate exclusiv pentru aeronave precum si situatia centralizatoare pe tara privind cantitatile de combustibil pentru motor utilizate exclusiv pentru nave, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia antifrauda fiscala si Garda financiara.

Situatiile centralizatoare prevazute la alin. (11) vor fi verificate lunar de catre autoritatile fiscale teritoriale cu atributii de control.

Verificarea va avea in vedere cantitatile livrate si respectiv aprovizionate, dupa caz, precum si utilizarea efectiva a acestora in scopul declarat.

Deplasarea combustibilului pentru motor intre antrepozite fiscale va fi insotita obligatoriu de documentul administrativ de insotire potrivit procedurii prevazuta la pct. 14.


@Alin. (2), (4), (5) si (8) ale Pct. 23.1 de la Titlul VII au fost modificate prin art. I pct. C pct. 33 din H.G. nr. 213/2007.


23.2 (1) In situatiile prevazute la art. 201 alin. (1) lit. c), d) si h) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct, cu conditia ca energia electrica sa provina de la operatori economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), iar produsele energetice sa fie aprovizionate direct de la un antrepozit fiscal, de la un operator inregistrat, de la un importator, din operatiuni proprii de import, de la companii de extractie a carbunelui sau alti operatori economici care comercializeaza acest produs ori de la un distribuitor autorizat, in cazul gazului natural.@

Pentru aplicarea scutirii, titularii centralelor de productie de energie electrica, ai centralelor combinate de energie electrica si termica, precum si operatorii economici utilizatori ai produselor energetice prevazute la art. 201 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal vor solicita autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi au sediul autorizatii de utilizator final pentru produse energetice.@

Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (2) energia electrica si gazul natural.@

Autorizatiile de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului, insotita de:

   a) actul de constituire - in copie si original - din care sa rezulte ca societatea desfasoara o activitate de productie de energie electrica sau productie combinata de energie electrica si termica;

   b) fundamentarea cantitatilor ce urmeaza a fi achizitionate in regim de scutire de plata accizelor.@

Autorizatiile de utilizator final se emit de autoritatea fiscala teritoriala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 20, si au o valabilitate de 3 ani.@

Autorizatiile de utilizator final se emit in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii:

   a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final;

   b) al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala teritoriala emitenta;

   c) al treilea exemplar se pastreaza de catre antrepozitul fiscal expeditor, de catre operatorul inregistrat sau de catre importator.@

Cantitatile de produse scutite de plata accizelor, inscrise intr-o autorizatie pentru fiecare an de valabilitate a acesteia, vor reprezenta media anuala a cantitatilor utilizate in ultimii 3 ani. Pentru operatorii economici care nu au activitate de minimum 3 ani, cantitatile vor fi estimate pe baza normelor de consum si a productiei preconizate a se realiza.@

Dupa eliberarea autorizatiilor, autoritatile fiscale teritoriale vor tine o evidenta stricta a acestora prin inscrierea in registrele speciale ale autorizatiilor de utilizatori finali eliberate in domeniul produselor energetice.

Beneficiarii scutirilor vor tine evidente contabile privind intrarile si consumurile efective de produse achizitionate in regim de scutire.

Livrarea produselor energetice si a electricitatii se face la preturi fara accize.

Deplasarea produselor energetice de la antrepozitul fiscal catre operatorul economic utilizator este obligatoriu insotita de exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului administrativ de insotire, prevazut la pct. 14.

La sosirea produsului la operatorul economic utilizator, acesta trebuie sa completeze toate cele 3 exemplare ale documentului administrativ de insotire la rubricile aferente primitorului si, inainte de desigilarea si descarcarea produsului, sa solicite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea desemnarea unui reprezentant al acesteia, care in maximum 48 de ore trebuie sa efectueze verificarea si certificarea datelor inscrise in documentul administrativ de insotire.

Din cele 3 exemplare certificate de catre reprezentantul autoritatii fiscale teritoriale, exemplarul 3 se transmite de operatorul economic utilizator la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 4 se transmite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia primitorul isi desfasoara activitatea. Exemplarul 2 ramane la operatorul economic utilizator.

Daca in termen de 45 de zile lucratoare de la expedierea produsului antrepozitul fiscal expeditor nu primeste copia documentului administrativ de insotire certificat, va instiinta despre acest fapt autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei in termen de 5 zile. Autoritatea fiscala emitenta va verifica in urmatoarele 3 zile realitatea informatiei si in cazul in care aceasta se va dovedi reala, va analiza motivele care au generat acest fapt si va dispune incasarea accizelor aferente cantitatilor inscrise in document.@

In situatia in care antrepozitul fiscal expeditor nu comunica neindeplinirea prevederii de la alin. (14), operatiunea respectiva se considera eliberare pentru consum si dupa expirarea termenului de 5 zile acciza devine exigibila.

Trimestrial, pana la data de 15 a lunii imediat urmatoare trimestrului, detinatorii de autorizatii de utilizator final sunt obligati sa prezinte autoritatii fiscale emitente a autorizatiei, o situatie centralizatoare privind cantitatile de produse energetice achizitionate in decursul unui trimestru, cantitatile utilizate in scopul desfasurarii activitatilor pentru care se acorda scutirea si stocul de produse energetice ramas neutilizat.

Neprezentarea situatiilor prevazute la alin. (16) atrage anularea autorizatiilor.

Operatorii inregistrati, importatorii sau operatorii economici care achizitioneaza produse energetice in vederea livrarii in regim de scutire directa catre centralele de productie de energie electrica sau productie combinata de energie electrica si termica vor livra produsele catre aceste centrale la preturi fara accize si vor solicita autoritatii fiscale competente restituirea accizelor aferente cantitatilor livrate cu aceasta destinatie, care au fost platite la momentul receptiei, importului sau al achizitiei. Nu intra sub incidenta acestor prevederi beneficiarii scutiri 424c26e lor care utilizeaza produse energetice provenite din operatiuni proprii de import, pentru care scutirea se acorda direct.@

In vederea restituirii accizelor in situatia prevazuta la alin. (18), operatorul inregistrat, importatorul sau operatorul economic va depune la autoritatea fiscala competenta la care a efectuat plata o cerere de scutire de accize al carei model va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. Cererea va fi insotita de copia autorizatiei de utilizator final a centralei beneficiare a scutirii si de documentul care atesta plata accizelor de catre operatorul inregistrat, importator sau operatorul economic.@

Autorizatia de utilizator final se anuleaza daca ea a fost emisa pe baza unor date inexacte sau incomplete si:

   a) daca solicitantul cunostea sau trebuia in mod rezonabil sa cunoasca caracterul inexact sau incomplet; si

   b) daca autorizatia nu a fost emisa pe baza unor elemente exacte si complete.

Decizia de anulare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte incepand cu data emiterii autorizatiei.

Abrogat.@

Atunci cand in situatiile prevazute la art. 201 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, centralele de productie de energie electrica sau centralele de productie combinata de energie electrica si termica, preiau produse energetice cu titlu de imprumut de la rezerva de stat in baza unor acte normative speciale, preluarea se face in baza autorizatiei de utilizator final. Atat achizitionarea de produse energetice de la un antrepozit fiscal autorizat, in vederea stingerii obligatiei, cat si restituirea efectiva a cantitatilor astfel preluate se efectueaza in regim de scutire de la plata accizelor, in baza autorizatiei de utilizator final.


@Alin. (1)-(7), (14), (18) si (19) ale Pct. 23.2 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 34 din H.G. nr. 213/2007.

Alin. (22) al Pct. 23.2 de la Titlul VII a fost abrogat prin art. I pct. C pct. 35 din H.G. nr. 213/2007.


23.3 (1) In situatia prevazuta la art. 201 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, scutirea se acorda direct, cu conditia ca produsele sa fie achizitionate direct de la operatorii economici inregistrati la autoritatea fiscala centrala in calitate de furnizori de produse energetice, ori - in cazul gazului natural provenit dintr-un stat membru - direct de la un distribuitor/furnizor autorizat/licentiat de autoritatea competenta din acel stat membru.

Produsele energetice - respectiv gazul natural, carbunele si combustibilii solizi -, sunt scutite de la plata accizelor, atunci cand sunt furnizate consumatorilor casnici, precum si organizatiilor de caritate.

In intelesul prezentelor norme metodologice organizatiile de caritate sunt organizatiile care au inscrise in obiectul de activitate si care desfasoara efectiv activitati caritabile cu titlu gratuit in domeniul sanatatii, al protectiei mamei si copilului, al protectiei batranilor, al persoanelor cu handicap, al persoanelor care traiesc in saracie sau in cazuri de calamitati naturale.

In cazul organizatiilor de caritate, scutirea se acorda in baza autorizatiei de utilizator final emise de autoritatea fiscala teritoriala la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe beneficiarul scutirii, mai putin in cazul gazului natural, pentru care nu este obligatorie detinerea acestei autorizatii.@

Autorizatiile de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a organizatiei de caritate, insotita de:

   a) actul de constituire - in copie si original - din care sa rezulte ca societatea desfasoara una din activitatile prevazute la alin. (3);

   b) fundamentarea cantitatilor ce urmeaza a fi achizitionate in regim de scutire de la plata accizelor, la nivelul unui an calendaristic;

   c) orice informatie si documente pe care autoritatea fiscala teritoriala le considera necesare pentru eliberarea autorizatiilor.

Autorizatiile de utilizator final se emit de autoritatea fiscala teritoriala, dupa modelul prevazut in anexa nr. 20 si au o valabilitate de 3 ani consecutivi.

Autorizatiile de utilizator final se emit in trei exemplare, cu urmatoarele destinatii:

   a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final;

   b) al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala teritoriala emitenta;

   c) exemplarul trei se pastreaza de catre furnizorul produselor energetice.

Dupa eliberarea autorizatiilor, autoritatile fiscale teritoriale vor tine o evidenta stricta a acestora prin inscrierea in registrele speciale a autorizatiilor de utilizatori finali eliberate in domeniul produselor energetice.

Beneficiarii scutirilor vor tine evidente contabile privind intrarile si consumurile efective de produse achizitionate in regim de scutire.

Anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru anul precedent, fiecare organizatie de caritate care detine autorizatie de utilizator final este obligata sa prezinte autoritatii fiscale emitente a autorizatiei, o situatie centralizatoare privind cantitatile de produse energetice achizitionate in decursul unui an calendaristic, cantitatile utilizate in scopul desfasurarii activitatilor caritabile si stocul de produse energetice ramas neutilizat.

Neprezentarea situatiei centralizatoare prevazute la alin. (10), atrage anularea autorizatiei de utilizator final si odata cu aceasta plata accizelor aferente cantitatilor achizitionate si utilizate in scopul pentru care a fost emisa autorizatia de utilizator final.

Autorizatia de utilizator final se anuleaza daca ea a fost emisa pe baza unor date inexacte sau incomplete si:

   a) daca solicitantul cunostea sau trebuia in mod rezonabil sa cunoasca caracterul inexact sau incomplet; si

   b) daca autorizatia nu a fost emisa pe baza unor elemente exacte si complete.

Decizia de anulare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte incepand cu data emiterii autorizatiei.

Nu se elibereaza autorizatie de utilizator final atunci cand persoana a comis o infractiune grava sau infractiuni repetate la reglementarile vamale sau fiscale.


@Alin. (4) al Pct. 23.3 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 36 din H.G. nr. 213/2007.


In situatiile prevazute la art. 201 alin. (1) lit. f) si g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, scutirea se acorda indirect, cu conditia ca aprovizionarea sa se efectueze de la un antrepozit fiscal.

Inainte de fiecare achizitie de combustibil pentru motor in regim de scutire, utilizatorul va face o cerere la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea. Cererea va fi insotita de un memoriu in care va fi descrisa operatiunea pentru care este necesar consumul de combustibil pentru motor si se vor mentiona: perioada de desfasurare a operatiunii, numarul orelor de functionare ale motoarelor si ale instalatiilor de dragare si consumul normat de combustibil pentru motor.

Trimestrial, operatorii economici pot solicita compensarea/restituirea accizelor potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune la autoritatea fiscala teritoriala, cererea de scutire de accize, insotita de:

   a) copia facturii de achizitie a combustibilului pentru motor, in care acciza sa fie evidentiata distinct;

   b) dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis;

   c) dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea, constand in copia documentului care atesta realizarea operatiunilor de dragare - certificata de autoritatea competenta in acest sens.

Modelul cererii de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

In intelesul prezentelor norme, combustibilii pentru motor utilizati in domeniul productiei, dezvoltarii, testarii si mentenantei aeronavelor si vapoarelor inseamna inclusiv combustibili pentru motor utilizati in domeniul testarii si mentenantei motoarelor ce echipeaza aeronavele si vapoarele.

In cazul scutirii de la art. 201 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in intelesul prezentelor norme metodologice:

   a) 'rezervor standard' inseamna:

rezervoarele fixate definitiv de producator pe toate autovehiculele de acelasi tip ca si vehiculul in cauza si a caror montare definitiva permite carburantului sa fie utilizat direct, atat pentru propulsie cat si pentru functionarea in timpul transportului, daca este cazul, a sistemelor frigorifice si a altor sisteme. De asemenea, sunt considerate rezervoare standard rezervoarele de gaz montate pe autovehicule destinate utilizarii directe a gazului ca si carburant, precum si rezervoarele adaptate altor sisteme cu care poate fi echipat vehiculul;

rezervoarele fixate definitiv de producator pe toate containerele de acelasi tip ca si containerul in cauza si a carui montare definitiva permite carburantului sa fie utilizat direct pentru functionarea, in timpul transportului, a sistemelor frigorifice si a altor sisteme cu care pot fi echipate containerele speciale;

   b) 'containere speciale' inseamna orice container echipat cu dispozitive special destinate sistemelor frigorifice, de oxigenare, de izolare termica sau altor sisteme.

In situatia prevazuta la art. 201 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, scutirea se acorda direct, in baza actelor normative emise pentru gratuitati in scop de ajutor umanitar.

In situatia prevazuta la art. 201 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, scutirea se acorda direct atunci cand aprovizionarea se efectueaza de la un antrepozit fiscal. Scutirea se acorda direct si in cazul furnizarii gazului natural.

Scutirea se acorda in baza autorizatiei de utilizator final emise de autoritatea fiscala teritoriala la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe beneficiarul scutirii, mai putin in cazul gazului natural, pentru care nu este obligatorie detinerea acestei autorizatii.@

Autorizatia de utilizator final se emite in trei exemplare, cu urmatoarele destinatii:

   a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final;

   b) al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala teritoriala emitenta;

   c) exemplarul trei se pastreaza de catre operatorul economic furnizor.

Cantitatile de produse scutite de plata accizelor, inscrise in autorizatii, vor reprezenta media anuala a cantitatilor utilizate in ultimii 3 ani. Pentru operatorii economici care nu au activitate de minimum 3 ani, cantitatile vor fi estimate pe baza datelor determinate in functie de perioada de utilizare a combustibilului pentru incalzire si de parametrii tehnici ai instalatiilor.

Dupa eliberarea autorizatiilor, autoritatile fiscale teritoriale vor tine o evidenta stricta a acestora prin inscrierea in registrele speciale ale autorizatiilor de utilizatori finali eliberate in domeniul produselor energetice.

Beneficiarii scutirilor vor tine evidente contabile privind intrarile si consumurile efective de produse achizitionate in regim de scutire.

Livrarea produselor energetice se face la preturi fara accize.

Deplasarea produselor energetice de la antrepozitul fiscal catre operatorul economic utilizator este obligatoriu insotita de exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului administrativ de insotire, prevazut la pct. 14.

La sosirea produsului la utilizator, acesta trebuie sa completeze toate cele 3 exemplare ale documentului administrativ de insotire la rubricile aferente primitorului si, inainte de desigilarea si descarcarea produsului, sa solicite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea desemnarea unui reprezentant al acesteia, care in maximum 48 de ore trebuie sa efectueze verificarea si certificarea datelor inscrise in documentul administrativ de insotire.

Din cele 3 exemplare certificate de catre reprezentantul autoritatii fiscale teritoriale, exemplarul 3 se transmite de operatorul economic utilizator la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 4 se transmite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia primitorul isi desfasoara activitatea. Exemplarul 2 ramane la operatorul economic utilizator.

Daca in termen de 45 de zile lucratoare de la expedierea produsului, antrepozitul fiscal expeditor nu primeste copia documentului administrativ de insotire certificat, va instiinta despre acest fapt autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei in termen de 5 zile. Autoritatea fiscala emitenta va verifica in urmatoarele 3 zile realitatea informatiei si in cazul in care aceasta se va dovedi reala, va analiza motivele care au generat acest fapt si va stabili obligatia de plata a accizelor in sarcina utilizatorului.

In situatia in care antrepozitul fiscal expeditor nu comunica neindeplinirea prevederii de la alin. (11), operatiunea respectiva se considera eliberare pentru consum si dupa expirarea termenului de 5 zile acciza devine exigibila.

In intelesul prezentelor norme metodologice prin lacasuri de cult se inteleg lacasurile asa cum sunt definite potrivit legislatiei in domeniul cultelor.

Trimestrial, pana la data de 15 a lunii imediat urmatoare trimestrului, detinatorii de autorizatii de utilizator final sunt obligati sa prezinte autoritatii fiscale emitente a autorizatiei, o situatie centralizatoare privind cantitatile de produse energetice achizitionate in decursul unui trimestru, cantitatile utilizate in scopul desfasurarii activitatilor pentru care se acorda scutirea si stocul de produse energetice ramas neutilizat.

Neprezentarea situatiei centralizatoare prevazute la alin. (14) atrage anularea autorizatiei de utilizator final si odata cu aceasta plata accizelor aferente cantitatilor achizitionate si utilizate in scopul pentru care a fost emisa autorizatia de utilizator final.

Autorizatia de utilizator final se anuleaza daca ea a fost emisa pe baza unor date inexacte sau incomplete si:

   a) daca solicitantul cunostea sau trebuia in mod rezonabil sa cunoasca caracterul inexact sau incomplet; si

   b) daca autorizatia nu a fost emisa pe baza unor elemente exacte si complete.

Decizia de anulare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte incepand cu data emiterii autorizatiei.

Nu se elibereaza autorizatie de utilizator final atunci cand persoana a comis o infractiune grava sau infractiuni repetate la reglementarile vamale sau fiscale.

In cazul produselor energetice achizitionate de la importatori sau de la alti operatori economici, scutirea de la plata accizelor se acorda indirect, prin restituire.

Pentru restituirea accizelor, beneficiarul scutirii va depune la autoritatea fiscala teritoriala cererea de scutire de accize, insotita de:

   a) copia facturii de achizitie a produselor energetice;

   b) dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea.

Modelul cererii de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.


@Alin. (2) al Pct. 23.7 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 37 din H.G. nr. 213/2007.


In situatia prevazuta la art. 201 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand produsele energetice utilizate drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor denumit si biocarburant, sunt produse in totalitate din biomase, scutirea este totala.

Prin 'biomasa' se intelege fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor provenite din agricultura - inclusiv substante vegetale si animale -, silvicultura si industriile conexe, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si urbane.

Prin 'biocarburanti' se intelege combustibilii lichizi sau gazosi pentru transport, produsi din biomasa.

Produsele considerate biocarburanti sunt prevazute la art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport.

Amestecul in vrac dintre biocarburanti si carburantii traditionali in conformitate cu legislatia specifica se poate realiza numai in antrepozite fiscale sub supraveghere fiscala.

Atunci cand produsele energetice contin un procent de minim 2% in volum produse obtinute din biomase, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport, se practica o acciza redusa dupa cum urmeaza:


- benzina cu plumb - 536,06 euro/tona
- 412,77 euro/1000 litri
- benzina fara plumb - 416,56 euro/tona
- 320,74 euro/1000 litri
- motorina - 301,44 euro/tona
- 254,71 euro/1000 litri


Ori de cate ori procentul minim de produse obtinute din biomase continut obligatoriu de produsele energetice se va modifica, Guvernul la propunerea Ministerului Finantelor Publice va stabili nivele corespunzatoare ale accizelor reduse ce urmeaza a fi practicate pentru carburanti.

In cazul scutirii de la plata accizelor a energiei electrice prevazuta la art. 201 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in intelesul prezentelor norme metodologice 'surse regenerabile de energie' sunt: eoliana, solara, geotermala, a valurilor, a mareelor, energia hidro-, biomasa, gaz de fermentare a deseurilor, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz.

Scutirile de la plata accizelor pentru motorina si kerosenul utilizate drept combustibil pentru motor in situatiile prevazute la art. 201 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda cu conditia ca aceste produse sa fie marcate potrivit prevederilor Directivei nr. 95/60/CE privind marcarea fiscala a motorinei si kerosenului, precum si celor din legislatia nationala specifica in domeniu.

Marcarea motorinei si a kerosenului se face numai in antrepozite fiscale, sub supraveghere fiscala, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.@


@Pct. 23 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 41 din H.G. nr. 1861/2006.


In toate situatiile in care se elibereaza autorizatii de utilizator final, autoritatile fiscale teritoriale vor tine o evidenta stricta a acestora prin inscrierea in registrele speciale a autorizatiilor de utilizator final eliberate in domeniul produselor energetice. De asemenea, vor asigura publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a listei cuprinzand acesti operatori economici, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni.

Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final de produse energetice poate fi suplimentata in situatii bine justificate in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei.

In toate situatiile in care scutirea de la plata accizelor este conditionata de constituirea garantiei, forma si modul de constituire a garantiei sunt cele prevazute la alin. (5), (6) si (7) de la pct. 20.@


@Pct. 23.11 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 38 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact