StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale

Capitolul vii - impozitul pe spectacoleCAPITOLUL VII
  Impozitul pe spectacole


Reguli generale

   Art. 273. Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, denumit in continuare impozitul pe spectacole.Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.


Norme metodologice:

Persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive sau orice alta activitate distractiva, cu caracter permanent sau ocazional, datoreaza impozitul pe spectacole, calculat in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si biletelor de 323b14d intrare sau, dupa caz, in suma fixa, in functie de suprafata incintei, in cazul videotecilor si discotecilor.

Impozitul pe spectacole se plateste lunar, pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul, la bugetele locale ale comunelor, ale oraselor sau ale municipiilor, dupa caz, in a caror raza de competenta se desfasoara spectacolele. La nivelul municipiului Bucuresti impozitul pe spectacole se face venit la bugetul local al sectoarelor in a caror raza de competenta se desfasoara spectacolele.


Codul fiscal:

Calculul impozitului

   Art. 274. Cu exceptiile prevazute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.

Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:

   a) in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala, cota de impozit este egala cu 2%;

   b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egala cu 5%.

Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia de:

   a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

   b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si in orice alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;

   c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;

   d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

   e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;

   f) a se conforma oricaror alte cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si al abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si Cultelor si Agentia Nationala pentru Sport.


Norme metodologice:

Organizatorii de manifestari artistice cinematografice, teatrale, muzicale si folclorice datoreaza impozit pe spectacole, in conditiile prezentelor norme metodologice, calculat asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare/abonamentelor, din care se scade valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, dupa caz, determinata potrivit prevederilor:

   a) Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 14 iunie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;   b) Normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor nr. 48.211/1994 privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 17 octombrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, prin aplicarea urmatoarelor cote:

   a) 2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si internationale;

   b) 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter ocazional.

Contribuabililor care desfasoara activitati sau servicii de natura celor mentionate la art. 274 alin. (2) din Codul fiscal le revine obligatia de a inregistra la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul, dupa caz, atat abonamentele, cat si biletele de intrare si de a afisa tarifele la casele de vanzare a biletelor, precum si la locul de desfasurare a spectacolelor, interzicandu-li-se sa incaseze sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente.

In cazul in care contribuabilii prevazuti la pct. 175 organizeaza aceste spectacole in raza teritoriala de competenta a altor autoritati ale administratiei publice locale decat cele de la domiciliul sau sediul lor, dupa caz, acestora le revine obligatia de a viza abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolele.

Normele privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si al abonamentelor se elaboreaza in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si Cultelor si de Agentia Nationala pentru Sport.

Formularele tipizate aflate in stoc pana la data publicarii normelor prevazute la alin. (1) vor putea fi utilizate pana la epuizare, in conditiile adaptarii corespunzatoare.


Codul fiscal:

Reguli speciale pentru videoteci si discoteci

   Art. 275. In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazute in prezentul articol.

Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

   a) in cazul videotecilor, suma este de pana la 1.000;

   b) in cazul discotecilor, suma este de pana la 2.000 lei.

Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corectie corespunzator, precizat in tabelul urmator:


Rangul localitatii | Coeficient de corectie |
+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+
| 0 | 8,00 |
+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+
| I | 5,00 |
+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+
| II | 4,00 |
+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+
| III | 3,00 |
+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+
| IV | 1,10 |
+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+
| V | 1,00 |
+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+


Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaratia se depune pana la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective.
Norme metodologice:

Prin discoteca, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege activitatea artistica si distractiva desfasurata intr-o incinta prevazuta cu instalatii electronice speciale de lumini, precum si de redare si auditie de muzica, unde se danseaza, indiferent cum este denumita ori de felul cum este organizata ca activitate, respectiv:

   a) integrata sau conexa activitatilor comerciale de natura celor ce intra sub incidenta diviziunii 55 sau a activitatilor de spectacole specifice grupei 923 din CAEN - rev. 1;

   b) integrata sau conexa oricaror alte activitati nementionate la lit. a);

   c) individuala;

   d) cu sau fara disc-jockey.

Nu sunt de natura discotecilor activitatile prilejuite de organizarea de nunti, de botezuri si de revelioane.

Prin videoteca, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege activitatea artistica si distractiva desfasurata intr-o incinta prevazuta cu instalatii electronice speciale de redare si vizionare de filme; nu este de natura videotecii activitatea care intra sub incidenta clasei 9213 din CAEN - rev. 1.

In cazul videotecilor si discotecilor nu se aplica prevederile referitoare la tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si al abonamentelor.

Pentru determinarea impozitului pe spectacole, in cazul videotecilor si discotecilor, prin incinta se intelege spatiul inchis in interiorul unei cladiri, suprafata teraselor sau suprafata de teren afectata pentru organizarea acestor activitati artistice si distractive.

Pentru dimensionarea suprafetei incintei in functie de care se stabileste impozitul pe spectacole se insumeaza suprafetele utile afectate acestor activitati, precum si, acolo unde este cazul, suprafata utila a incintelor in care se consuma bauturi alcoolice, bauturi racoritoare sau cafea, indiferent daca participantii stau in picioare sau pe scaune, precum si suprafata utila a oricaror alte incinte in care se desfasoara o activitate distractiva conexa programelor de videoteca sau discoteca.

Prin zi de functionare, pentru determinarea impozitului pe spectacole, se intelege intervalul de timp de 24 de ore, precum si orice fractiune din acesta inauntrul caruia se desfasoara activitatea de videoteca sau discoteca, chiar daca programul respectiv cuprinde timpi din doua zile calendaristice consecutive.

Cuantumul impozitului, prevazut in suma fixa la art. 275 alin. (2) din Codul fiscal, se stabileste de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator, astfel:

   I. se stabileste o valoare cuprinsa intre limitele prevazute la art. 275 alin. (2) din Codul fiscal;

   II. asupra valorii stabilite potrivit mentiunii de la lit. a) se aplica coeficientul de corectie ce corespunde rangului localitatii respective, astfel;

   a) localitati urbane de rangul 0 . 8,00;

   b) localitati urbane de rangul I . 5,00;

   c) localitati urbane de rangul II . 4,00;   d) localitati urbane de rangul III .. 3 ;

   e) localitati rurale de rangul IV . 1,10;

   f) localitati rurale de rangul V . 1,00;

   III. asupra valorii rezultate potrivit mentiunii de la lit. b) se poate aplica majorarea anuala, hotarata de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu pana la 20%, prevazuta de art. 287 din Codul fiscal, reprezentand impozitul pe spectacole, in lei/m2 zi, ce se percepe pentru activitatea de videoteca sau discoteca.

Contribuabilii care intra sub incidenta art. 275 alin. (1) din Codul fiscal au obligatia sa prezinte releveul suprafetei incintei o data cu depunerea declaratiei fiscale si ori de cate ori intervine o modificare a acestei suprafete, tinand seama de prevederile pct. 179 alin. (1) si (2).

In cazul contribuabililor care organizeaza activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, impozitul pe spectacole se determina pe baza suprafetei incintei afectate pentru organizarea acestor activitati, nefiind necesare bilete sau abonamente.

Contribuabilii care organizeaza activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, in calitatea lor de platitori de impozit pe spectacole, au obligatia de a depune Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe spectacole, in cazul activitatilor artistice si distractive de videoteca si discoteca, stabilita potrivit pct. 256, pana cel tarziu la data de 15 inclusiv, pentru luna urmatoare.


Codul fiscal:

Scutiri

   Art. 276. - Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.


Norme metodologice:

Contractele incheiate intre contribuabilii organizatori de spectacole si beneficiarii sumelor cedate in scopuri umanitare se vor inregistra la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolul, prealabil organizarii acestuia. Pentru aceste sume nu se datoreaza impozit pe spectacol.

Contractele care intra sub incidenta prevederilor art. 276 din Codul fiscal sunt cele ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.


Codul fiscal:

Plata impozitului

   Art. 277. Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului.


Norme metodologice:

Impozitul pe spectacole se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul, la bugetele locale, potrivit destinatiilor prevazute la pct. 172.


Codul fiscal:

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre impozite si taxe locale

Accize
Impozite si taxe locale
Impozitul firmelor straine
Impozitul pe profit
Impozitul pe venit
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
Taxa pe valoarea adaugata (tva)


lupa cautareCAUTA IN SITE