StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozitul pe venit
Trimite articolul prin email Capitolul viii - venituri din premii si din jocuri de noroc : Impozitul pe venit Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Capitolul viii - venituri din premii si din jocuri de norocCAPITOLUL VIII
  Venituri din premii si din jocuri de noroc


Codul fiscal:

Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole

   Art. 74
In cazul contribuabililor care realizeaza venituri banesti din agricultura, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, impozitul se calculeaza prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, incepand cu data de 1 ianuarie 2008, impozitul fiind final.


Norme metodologice:

Termenul de virare a impozitului retinut, potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.@


@Pct. 1491 de la Titlul III a fost introdus prin art. I pct. C pct. 32 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

   Art. 75.

Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decat cele prevazute la art. 42.

Veniturile din jocuri de noroc cuprind castigurile realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice, altele decat cele realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu castiguri.


Norme metodologice:

In aceasta categorie se cuprind venituri in bani si/sau in natura, ca de exemplu:

venituri sub forma de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultura, stiinta si arta la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri nationale sau internationale, concursuri pe meserii sau profesii;

venituri sub forma de premii in b 828d36i ani si/sau in natura acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti prevazuti in legislatia in materie, pentru rezultatele obtinute la competitii sportive interne si internationale, altele decat:

   a) veniturile prevazute la art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

   b) veniturile platite de entitatea cu care acestia au relatii generatoare de venituri din salarii potrivit cap. III al titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

venituri sub forma de premii obtinute urmare practicilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor prin publicitate, potrivi legii.

venituri impozabile obtinute din jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, potrivit legii.

Prin castiguri de tip jack-pot se intelege castigurile acordate aleatoriu, prin intermediul masinilor mecanice sau electronice cu castiguri, din sumele rezultate ca urmare a aditionarii separate a unui anumit procent din sumele derulate ca urmare a exploatarii acestor mijloace de joc, in scopul acordarii unor castiguri suplimentare persoanelor participante la joc in momentul respectiv.

Aditionarea sumelor din care se acorda castigurile de tip jack-pot se realizeaza in cadrul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel putin doua masini mecanice sau electronice cu castiguri, evidentierea acumularii putand fi realizata prin dispozitive auxiliare sau in cadrul sistemului uneia sau mai multor mijloace de joc interconectate in sistem.

Organizatorii activitatii de exploatare a masinilor mecanice sau electronice cu castiguri au obligatia de a evidentia distinct castigurile de tip jack-pot acordate.@


@Pct. 150 de la Titlul III a fost modificat prin art. I pct. C pct. 33 din H.G. nr. 1861/2006.


In scopul delimitarii veniturilor din premii de veniturile din jocuri de noroc, sunt considerate castiguri de natura jocurilor de noroc cele acordate participantilor la joc de catre orice persoana juridica autorizata sa exploateze astfel de jocuri de noroc, conform legislatiei in materie.@


@Pct. 1501 de la Titlul III a fost introdus prin art. I pct. C pct. 34 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

   Art. 77. Venitul sub forma de premii dintr-un singur concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net.

Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului brut.

Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.

Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 8.000.000 lei pentru fiecare concurs, realizate de acelasi organizator sau platitor.

Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final.

Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.


Norme metodologice:

Platitorii de venituri din jocuri de noroc sunt obligati sa organizeze evidenta astfel incat sa poata determina castigul realizat de fiecare persoana fizica si sa retina impozitul datorat aferent acestuia.


Codul fiscal:

Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

   Art. 77. Venitul sub forma de premii dintr-un singur concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net.

Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care nu depaseste cuantumul de 100 milioane lei si cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 100 milioane lei.

Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.

Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 6.000.000 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi.

Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final.

Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.


Norme metodologice:Incepand cu data de 1 mai 2005 inclusiv, veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, aplicandu-se cotele de impozit de mai jos asupra venitului net calculat ca diferenta intre venitul brut si suma neimpozabila de 6 milioane lei, astfel:

cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care este mai mic sau egal cu 100 milioane lei; si

cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 100 milioane lei.@


@Punctul 1511 al Titlului III, a fost introdus prin art. I pct. 10 Lit. B din H.G. nr. 610/2005.


Codul fiscal:

Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

   Art. 771. La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:

   a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:

3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;

   b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:

2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.


Norme metodologice:

Definirea unor termeni:

   a) prin contribuabil, in sensul art. 77 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege persoana fizica careia ii revine obligatia de plata a impozitului. In cazul transferului dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia prin acte juridice intre vii, contribuabil este cel din patrimoniul caruia se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramitele acestuia: vanzatorul, donatorul, credirentierul, transmitatorul in cazul contractului de intretinere, etc. In contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au toti copermutantii (coschimbasii).

In cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauza de moarte, prin succesiune legala sau testamentara, calitatea de contribuabil revine mostenitorilor legali sau testamentari precum si legatarilor cu titlul particular.

   b) prin constructii de orice fel se intelege:

constructii cu destinatia de locuinta;

constructii cu destinatia de spatii comerciale;

constructii industriale, hale de productie, sedii administrative, platforme industriale, garaje, parcari;

orice constructie sau amenajare subterana ori supraterana cu caracter permanent, pentru a carei edificare este necesara autorizatia de constructie in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   c) prin terenul aferent acestora (constructiilor) se intelege terenuri - curti, constructii -, conform titlului de proprietate.

   d) prin terenuri de orice fel, fara constructii, se intelege: terenurile situate in intravilan sau extravilan.

   e) prin transferul dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia se intelege instrainarea prin acte juridice intre vii, a dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia indiferent de tipul sau natura actului prin care se realizeaza acest transfer: vanzare - cumparare, donatie, renta viagera, intretinere, schimb, inclusiv in cazul cand transferul se realizeaza printr-o hotarare judecatoreasca.

   f) data de la care incepe sa curga termenul este data dobandirii, iar calculul termenului se face in conditiile dreptului comun.

   g) pentru constructiile noi si terenul aferent acestora, termenul curge de la data incheierii procesului-verbal de receptie finala, in conditiile legii.

   h) pentru constructiile neterminate si terenul aferent, termenul se calculeaza de la data expirarii termenului legal pentru finalizarea constructiei prevazut in autorizatia de construire.

   i) actul de partaj voluntar sau judiciar si actul de schimb sunt supuse impozitarii; data dobandirii imobilelor care fac obiectul acestor acte, va fi data la care fiecare coproprietar (coindivizar) sau copermutant (coschimbas) a dobandit proprietatea.

   j) pentru terenurile libere de constructii dobandite prin acte succesive, care au fost alipite ori alipite si dezlipite anterior instrainarii, termenul curge de la data actului de alipire sau dezlipire.

Pentru terenurile (dezlipite) dezmembrate libere de constructii, dobandite printr-un singur act, termenul curge de la data dobandirii dreptului de proprietate.@


@Punctul 1512 al Titlului III, a fost introdus prin art. I pct. 10 Lit. B din H.G. nr. 610/2005.

Pct. 1512 de la Titlul III a fost modificat prin art. I pct. C pct. 35 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:

   a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;

   b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti.


Norme metodologice:

Nu se datoreaza impozit la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale: Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, si Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si orice alte acte normative cu caracter reparatoriu.

Este exceptata de la plata impozitului transmiterea dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia prin donatie intre rude ori afini pana la gradul III inclusiv, precum si intre soti. Dovada calitatii de sot, ruda sau afin se face cu acte de stare civila.

Instrainarea ulterioara a proprietatilor imobiliare dobandite prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale, precum si prin donatie, indiferent de gradul de rudenie, va fi supusa impozitarii.Face exceptie de la plata impozitului transmiterea dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia pentru proprietatile imobiliare din patrimoniul afacerii.@


@Punctul 1513 al Titlului III, a fost introdus prin art. I pct. 10 Lit. B din H.G. nr. 610/2005.

Pct. 1513 de la Titlul III a fost modificat prin art. I pct. C pct. 36 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la alin. (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.


Norme metodologice:

Finalizarea procedurii succesorale are loc la data emiterii certificatului de mostenitor.

In situatia in care succesiunea legala sau testamentara este dezbatuta si finalizata prin emiterea certificatului de mostenitor legal/legatar in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii sau se emite certificat de mostenitor suplimentar nu se datoreaza impozit.

Succesiunea finalizata dupa expirarea termenului de 2 ani, ca si suplimentarea certificatului de mostenitor/legatar dupa implinirea termenului de 2 ani (aceluiasi termen) se impoziteaza.

In situatia in care bunurile imobile din masa succesorala sunt supuse impozitarii, notarul public va calcula si comunica cuantumul acestora la data depunerii cererii de deschidere a procedurii succesorale.

Impozitul datorat va fi achitat de catre contribuabil la data intocmirii incheierii finale de catre notarul public.

Impozitul se calculeaza la valoarea masei succesorale supusa impozitarii. Prin masa succesorala supusa impozitarii se intelege diferenta pozitiva dintre activul si pasivul succesiunii. In pasivul succesiunii se includ creantele certe si lichide dovedite prin acte autentice si/sau executorii, precum si cheltuielile de inmormantare de pana la 1000 RON, cheltuielile de inmormantare nu trebuie dovedite cu inscrisuri.@


@Punctul 1514 al Titlului III, a fost introdus prin art. I pct. 10 Lit. B din H.G. nr. 610/2005.

Pct. 1514 de la Titlul III a fost modificat prin art. I pct. C pct. 37 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. In cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la aceasta valoare.


Norme metodologice:

La transmiterea dreptului de proprietate, impozitul prevazut la art. 771 alin. (1) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare se calculeaza la valoarea declarata de parti. In cazul in care valoarea declarata de parti este mai mica decat valoarea orientativa stabilita de expertizele intocmite de catre Camerele Notarilor Publici, impozitul se va calcula la aceasta din urma valoare.

La constituirea sau transmiterea dezmembramintelor dreptului de proprietate. impozitul se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea orientativa intocmita de Camera Notarilor Publici. Aceeasi valoare se va stabili si la stingerea pe cale conventionala sau prin consimtamantul titularului a acestor dezmembraminte.

La transmiterea nudei proprietatii impozitul se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 80% din valoarea orientativa stabilita prin expertizele Camerei Notarilor Publici.

Pentru constructiile neterminate, la instrainarea acestora valoarea se va stabili pe baza unui raport de expertiza, care va cuprinde valoarea constructiei neterminate la care se adauga valoarea terenului aferent declarata de parti, dar nu mai putin decat valoarea stabilita prin expertizele Camerei Notarilor Publici. Raportul de expertiza va fi intocmit pe cheltuiala contribuabilului, de un expert autorizat in conditiile legii.

Pentru actul de partaj impozitul se determina la valoarea masei partajabile si se suporta de copartajanti proportional cu cota detinuta din dreptul de proprietate, raportat la data dobandirii fiecarui imobil ce compune masa partajabila.

La schimb impozitul se calculeaza la valoarea fiecaruia din bunurile imobile transmise.@


@Punctul 1515 al Titlului III, a fost introdus prin art. I pct. 10 Lit. B din H.G. nr. 610/2005.

Pct. 1515 de la Titlul III a fost modificat prin art. I pct. C pct. 38 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Camerele notarilor publici vor actualiza, o data pe an, expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.


Norme metodologice:

Expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile vor fi comunicate directiilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana la data de 31 decembrie a anului fiscal curent pentru a fi utilizate in anul fiscal urmator.@


@Pct. 1516 de la Titlul III a fost modificat prin art. I pct. C pct. 39 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal

Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va incasa de notarul public inainte de autentificarea actului sau, dupa caz, intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii. In cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3), se va realiza printr-o hotarare judecatoreasca, impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va incasa de catre instantele judecatoresti la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii. Impozitul calculat si incasat se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Pentru inscrierea drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica indeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, in cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de inscriere pana la plata impozitului.


Norme metodologice:

Impozitul se va calcula si incasa de catre notarul public, anterior autentificarii actului sau semnarii incheierii de finalizare a procedurii succesorale.

Impozitul poate fi platit de catre contribuabil fie in numerar la sediul biroului notarului public, fie prin virament bancar intr-un cont al biroului notarial.Documentul de plata al impozitului de catre contribuabili, se va invoca in incheierea de autentificare, respectiv certificatul de mostenitor legal/testamentar sau suplimentar.

Dispozitiile prezentelor norme se aplica si in cazul in care transferul dreptului de proprietate se face prin hotarare judecatoreasca.

Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti definitive si irevocabile in cauze referitoare la transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, vor asigura calcularea si incasarea impozitului datorat potrivit prevederilor alin. (6), prin organul fiscal din raza de competenta teritoriala a instantei de fond, comunicand acestuia hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii.@


@Pct. 1517 de la Titlul III a fost modificat prin art. I pct. C pct. 40 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

   Art. 772. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art. 771.

Notarii publici care autentifica actele intre vii translative ale dreptului de proprietate au obligatia de a calcula, de a incasa si de a vira impozitul la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost autentificat actul.

In cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut, in maximum 5 zile de la data instrainarii bunului, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal. Contribuabilii care nu au domiciliul fiscal in Romania declara venitul obtinut la organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat imobilul instrainat.


Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare

   Art. 773. - Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, cuprinzand urmatoarele elemente pentru fiecare tranzactie:

   a) partile contractante;

   b) valoarea inscrisa in documentul de transfer;

   c) impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

   d) taxele notariale aferente transferului.


Norme metodologice:

Abrogate.@


@Pct. 1518-15111 de la Titlul III au fost abrogate prin art. I pct. C pct. 41 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Definirea veniturilor din alte surse

   Art. 78.

In aceasta categorie se includ, insa nu sunt limitate, urmatoarele venituri:

   a) prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;

   b) castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare;

   c) venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale;

   d) venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial;

   e) venituri primite de persoanele fizice din activitati desfasurate pe baza contractelor/conventiilor civile, incheiate potrivit Codului civil, altele decat cele care sunt impozitate conform cap. II si conform optiunii exercitate de catre contribuabil. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris, in momentul incheierii fiecarei/fiecarui conventii/contract civil si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestei/acestui conventii/contract.

Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, prin normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, altele decat veniturile care sunt neimpozabile in conformitate cu prezentul titlu.


Norme metodologice:

In aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, in aceasta categorie se includ, de exemplu, urmatoarele venituri realizate de persoanele fizice:

remuneratiile pentru munca prestata in interesul unitatilor apartinand Directiei Generale a Penitenciarelor, precum si in atelierele locurilor de detinere, acordate, potrivit legii, condamnatilor care executa pedepse privative de libertate;

veniturile primite de studenti sub forma indemnizatiilor pentru participarea la sedintele senatului universitar;

veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea si care nu provin din gospodaria proprie;

sumele platite de catre organizatori persoanelor care insotesc elevii la concursuri si alte manifestari scolare;

indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare si locale;

veniturile obtinute de persoanele care fac figuratie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate si altele asemenea.

tichetele cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de venituri din salarii;@

venituri, altele decat cele de la art. 42 lit. k) distribuite de persoanele juridice constituite in conform legislatiei privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.@


@Liniutele 7 si 8 ale pct. 152 de la Titlul III au fost introduse prin art. I pct. C pct. 42 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact