StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » economie comerciala
Trimite articolul prin email Societatea cu raspundere limitata : Economie comerciala Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Societatea cu raspundere limitata
SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATANotiune. Constituire. Functionare.

Dizolvare. Lichidare.1. Notiunea si caracterele societatii cu raspundere limitata.
Societatea cu raspundere limitata este forma de societate comerciala aparuta mai tarziu in activitatea comerciala.

Aceasta forma de societate s-a ivit din nevoia de a satisface anumite cerinte ale activitatii comerciale.

Art.2 lit.e din Legea nr.31/1990 prevede ca societatea cu raspundere limitata este acea societate ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita aportului lor.

Societatea cu raspundere limitata poate fi definita ca o societate constituita, pe baza deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii beneficiilor si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor.


Din definitia data rezulta caracterele societatii cu raspundere limitata:

a) asocierea se bazeaza pe increderea asociatilor. Societat 242j94c ea are deci un caracter intuitu personae, ca si societatile de persoane;


b) capitalul social este divizat in anumite fractiuni denumite parti sociale. Aceste parti sociale nu sunt reprezentate prin titluri negociabile;


c) asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor.


Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.

Distinct de societatea cu raspundere limitata de tip clasic, constituita din doi sau mai multi asociati, Legea nr.31/1990 reglementeaza si societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.

Potrivit art.210 din lege, societatea cu raspundere limitata se poate constitui prin aportul unui singur asociat, care va fi detinatorul tuturor partilor sociale.

O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi insa asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.

Pentru a exclude eludarea acestei interdictii, legea prevede ca o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata alcatuita dintr-o singura persoana.

In cazul incalcarii acestor interdictii, orice persoana interesata si statul, prin Ministerul Finantelor Publice, poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituite (art.211 din Legea nr.31/1990).


2. Constituirea societatii cu raspundere limitata.

Societatea cu raspundere limitata se constituie potrivit dispozitiilor art.3, 22 si 23 din Legea nr.31/1990.

La baza constituirii societatii se afla contractul de societate si statutul societatii. In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, actul constitutiv il reprezinta statutul societatii (act constitutiv).

Pentru constituirea societatii cu raspundere limitata trebuie indeplinite formalitatile cerute de lege.


2.1. Actele constitutive ale societatii.

Potrivit art.32 din Legea nr.31/1990, societatea cu raspundere limitata se va constitui prin contract de societate si statut, care se incheie in forma autentica.


a) Contractul de societate

Contractul de societate privind constituirea societatii cu raspundere limitata trebuie sa cuprinda mentiunile cerute de art.3 pentru

societatea in nume colectiv. In plus, acest contract trebuie sa prevada si repartizarea partilor sociale intre asociati (art.32 din Legea nr.31/1990).


Asociatii.

La constituirea societatii cu raspundere limitata pot participa persoane fizice si persoane juridice.

Numarul asociatilor este lasat la aprecierea persoanelor interesate sa constituie societatea. Fiind vorba de incheierea unui contract, se intelege ca trebuie sa existe cel putin doi asociati.


Firma societatii.

Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire care sa arate obiectul de activitate si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata” sau „S.R.L.” (art.33 din Legea nr.26/1990).


Capitalul social.

Potrivit art.3 din Legea nr.31/1990, contractul de societate trebuie sa prevada capitalul social subscris si varsat.

Asociatii vor fixa suma care reprezinta capitalul social, in functie de nevoile societatii, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege.

In privinta varsarii capitalului social, in doctrina si in practica judiciara exista puncte de vedere diferite.

Din chiar dispozitiile legii rezulta ca asociatii se pot intelege, in sensul varsarii unei parti din capitalul social la constituirea societatii, iar restul sa fie varsat ulterior, la termenele cuvenite. Art.3 din lege cere ca in contract sa se arate „capitalul social subscris varsat”, precum si „data la care se va varsa intregul capital social subscris”.

Potrivit unui alt punct de vedere, intregul capital social subscris trebuie varsat la constituirea societatii. Temeiul solutiei l-ar constitui dispozitiile art.200 din Legea nr.31/1990, care sanctioneaza pe administratorii societatii cu raspundere limitata in cazul cand au inceput operatii in numele societatii fara „sa se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social”.
Aporturile asociatilor.

In contractul de societate trebuie sa se prevada aportul fiecarui asociat, in numerar sau alte bunuri (art.3 din Legea nr.31/1990).Pentru protejarea intereselor societatii si ale tertilor, legea prevede ca prestatiile in munca si creantele nu pot constitui aport in societate.

In privinta aporturilor in natura, legea stabileste ca acestea vor putea reprezenta cel mult 60% din capitalul social. Limitarea se raporteaza la capitalul social, iar nu la aportul fiecarui asociat si urmareste asigurarea unui minim de numerar pentru inceperea activitatii societatii.

Bunurile care reprezinta aporturile in natura trebuie predate la data constituirii societatii (art.32 alin.3 din Legea nr.31/1990). Aceasta conditie este justificata de necesitatea ca in patrimoniul societatii sa existe anumite elemente care, la nevoie, sa poata fi urmarite de creditorii sociali.


Partile sociale.

Capitalul social se divide in fractiuni denumite parti sociale. Ele au o valoare nominala egala.

Potrivit legii, partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile (art.32 alin.4 din Legea nr.31/1990). Emiterea de titluri negociabile reprezentand parti sociale are drept consecinta sanctionarea penala a administratorului societatii.

In contractul de societate trebuie sa se arate numarul partilor sociale si repartizarea lor intre asociati.


b) Statutul societatii.

Statutul societatii cu raspundere limitata se incheie in forma autentica. El cuprinde aceleasi elemente ca si contractul de societate, cu deosebirea ca statutul dezvolta elementele care privesc organizarea si functionarea societatii. Statutul este menit sa intregeasca contractul de societate, pentru a asigura cadrul juridic al constituirii societatii.

In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, statutul este singurul act constitutiv al societatii (art.210 alin.4 din Legea nr.31/1990).2.2. Formalitatile necesare constituirii societatii.

Formalitatile necesare constituirii societatii cu raspundere limitata sunt cele prevazute de art.3, 22 si 23 din Legea nr.31/1990 si anume: intocmirea actelor constitutive; autorizarea functionarii societatii de catre instanta judecatoreasca; publicitatea prin Monitorul Oficial, inmatricularea societatii in registrul comertului si inscrierea fiscala a societatii.

Aceleasi sunt formalitatile si pentru constituirea societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.


3. Functionarea societatii cu raspundere limitata.

a) Adunarea asociatilor

Adunarea asociatilor este organul de deliberare si decizie al societatii cu raspundere limitata. Ea exprima vointa sociala si, in consecinta, decide in toate problemele esentiale ale activitatii societatii.

Adunarea asociatilor se convoaca la sediul societatii, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.

In mod obisnuit, convocarea adunarii asociatilor se face de catre administratorii societatii.


Atributiile adunarii asociatilor.

Adunarea asociatilor are, potrivit art.142 din Legea nr.31/1990, ca principale atributii:

- aproba bilantul si stabileste repartizarea beneficiului net;

- desemneaza pe administratorii si cenzorii societatii; ii revoca pe acestia si le da descarcarea pentru activitatea lor;

- decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru prejudiciile cauzate societatii. Intr-un atare caz, desemneaza si persoana insarcinata sa exercite actiunea in raspundere;

- modifica, in conditiile legii, contractul de societate si statutul societatii.

In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, atributiile mentionate apartin asociatului in cauza (art.210 din Legea nr.31/1990).


Hotararile adunarii asociatilor.

Potrivit legii, hotararile luate de adunarea asociatilor cu respectarea contractului de societate, statutului si dispozitiilor legale sunt obligatorii pentru toti asociatii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.


Trebuie aratat ca legea nu cere aducerea la cunostinta tertilor a hotararilor adunarii asociatilor, asa cum prevede pentru hotararile adunarii generale a actionarilor. Cu toate acestea, consideram ca aceste hotarari trebuie inregistrate la registrul comertului, daca ele se refera la acte sau fapte a caror inregistrare este prevazuta de lege (art.21 din Legea nr.26/1990).


b) Administratorii societatii.

Societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori (art.145 din Legea nr.31/1990).

Administratorii pot fi asociati sau neasociati si sunt desemnati prin contractul de societate sau de adunarea asociatilor.

Cat priveste revocarea administratorilor, ea se poate face prin votul tuturor asociatilor, daca administratorii au fost numiti prin contractul de societate, sau cu votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, daca administratorii au fost desemnati de catre adunarea asociatilor.


Atributiile administratorilor.

Administratorii societatii cu raspundere limitata, la fel ca si administratorii oricarei societati comerciale, pot face toate operatiile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii, afara de restrictiile stabilite prin contractul de societate si statutul societatii.Art.146 din Legea nr.31/1990 prevede obligatia administratorilor de a tine un registru al asociatilor societatii.

Nerespectarea obligatiei de tinere a registrului asociatilor atrage raspunderea personala si solidara a administratorilor pentru prejudiciile cauzate societatii.

Dreptul de a reprezenta societatea cu raspundere limitata apartine administratorului care a fost desemnat prin contractul de societate sau ulterior prin decizia adunarii asociatilor in calitate de reprezentant al societatii. Daca prin contractul de societate nu s-a stabilit care administrator are puterea de reprezentare a societatii, legea prezuma ca dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator (art.45 din Legea nr.31/1990).

In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, atributiile administratorilor sunt exercitate de catre asociatul unic, daca el are si calitatea de administrator (art.210 alin.2 din Legea nr.31/1990).


c) Controlul gestiunii societatii.

In societatea cu raspundere limitata, controlul asupra gestiunii societatii se realizeaza in mod diferit.

In anumite cazuri, controlul gestiunii se efectueaza prin cenzorii societatii, ca si in cazul societatii pe actiuni.

In alte cazuri, controlul gestiunii este asigurat de catre asociati, ca si in cazul societatii in nume colectiv.


Cenzorii societatii.

Potrivit art.147 din Legea nr.31/1990, statutul societatii cu raspundere limitata poate prevedea alegerea unuia sau mai multor cenzori de catre adunarea asociatilor. Aceasta facultate a asociatilor privind alegerea cenzorilor cunoaste o limitare. Art.147 alin.2 din lege dispune ca daca numarul asociatilor trece de cincisprezece, numirea cenzorilor este obligatorie.

Deci, cenzorii, ca organ de control al gestiunii, pot exista in orice societate cu raspundere limitata, cu deosebirea ca, in societatile mici, cu cel mult 15 asociati, alegerea cenzorilor este facultativa, pe cand in societatile mai mari, cu peste 15 asociati, alegerea cenzorilor este obligatorie.

Cenzorii societatii trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorului contabil, care poate fi si un neasociat.

Art.147 din Legea nr.31/1990 dispune ca cenzorii societatii cu raspundere limitata se aleg de adunarea asociatilor. Legea nu prevede posibilitatea desemnarii cenzorilor prin contractul de societate si statutul societatii, asa cum stabileste pentru societate pe actiuni.


Controlul gestiunii de catre asociati.

Daca in societatea cu raspundere limitata nu exista cenzori, controlul gestiunii se asigura de catre asociati. In acest sens, art.147 alin.4 din Legea nr.31/1990 prevede ca, in lipsa de cenzori, fiecare dintre asociati, care nu este administrator al societatii, va exercita dreptul de control.

Cat priveste continutul dreptului de control, legea precizeaza ca este similar dreptului pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv.


d) Bilantul contabil.

Societatea cu raspundere limitata trebuie ca, la sfarsitul exercitiului financiar, sa intocmeasca bilantul contabil, in conditiile prevazute de Legea nr.82/1991 asupra contabilitatii (art.130 si art.149 din Legea nr.31/1990).

Bilantul contabil se compune din: bilant, contul de profit si pierderi, anexe si raportul de gestiune.

Administratorii trebuie sa prezinte, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii asociatilor, bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative.

Potrivit legii, bilantul societatii va fi aprobat de adunarea asociatilor, dupa care va fi depus de administratori, in termen de 15 zile, la registrul comertului, pentru a fi mentionat in registru si publicat in Monitorul Oficial (art.149 din Legea nr.31/1990).


Beneficiile si dividendele.

Scopul societatii este acela de a obtine beneficii. Potrivit legii, aceste beneficii sunt destinate impartirii intre asociati sub forma de dividende, precum si constituirii fondului de rezerva al societatii.

Actionarii au dreptul la dividende potrivit contractului de societate, iar in lipsa unei stipulatii, proportional cu cota de participare la capitalul social (art.37 alin.2 din Legea nr.31/1990).

Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea asociatilor, care fixeaza dividendul.


e) Transmiterea partilor sociale.

Asociatii societatii cu raspundere limitata primesc, in schimbul aporturilor lor, parti sociale. Aceste parti sociale confera calitatea de asociat, cu toate drepturile si obligatiile aferente.

Cu toate ca nu sunt reprezentate prin titluri negociabile, partile sociale incorporeaza anumite valori si deci ele pot fi transmise, in conditiile legii. Transmiterea partilor sociale implica si transmiterea calitatii de asociat in societatea cu raspundere limitata.Legea nr.31/1990 reglementeaza transmiterea partilor sociale intre asociati, catre persoane din afara societatii si prin succesiune.

In privinta conditiilor cerute pentru transmiterea partilor sociale, Legea nr.31/1990 distinge dupa cum transmiterea se face intre asociati, catre persoane din afara societatii sau pe cale succesorala.


Cesiunea partilor sociale intre asociati.

Art.150 din Legea nr.31/1990 dispune ca partile sociale pot fi transmise intre asociati.

In absenta reglementarii conditiilor unei atare transmiteri, se vor aplica principiile generale.

Cesiunea partilor sociale intre asociati presupune incheierea unui contract intre asociatul cedent si asociatul cesionar. Intrucat cesiunea are ca rezultat o schimbare a repartizarii partilor sociale fata de cea initiala din contractul de societate, consideram ca cesiunea trebuie sa imbrace forma autentica.


Cesiunea partilor sociale intre asociati si persoane din afara societatii.

O cesiune a partilor sociale poate interveni intre asociati si persoane din afara societatii. Deoarece o asemenea cesiune poate afecta caracterul personal al societatii, art.150 alin.2 din Legea nr.31/1990 prevede ca ea este permisa numai daca a fost aprobata de asociatii care reprezinta cel putin trei patrimi din capitalul social.

Deci, in acest caz, pentru cesiunea partilor sociale este necesara o hotarare prealabila in acest sens luata de adunarea asociatilor.


Transmiterea partilor sociale pe cale succesorala.

Potrivit art.150 alin.3 din Legea nr.31/1990, „in cazul dobandirii unei parti sociale prin succesiune, prevederile alin.2 (care permit transmiterea partilor sociale catre persoane din afara societatii) nu sunt aplicabile daca prin contractul de societate sau statut nu se dispune altfel”.f) Retragerea asociatului din societate.

Legea nr.31/1990 recunoaste posibilitatea asociatului de a se retrage din societatea cu raspunderea limitata.

Potrivit art.142 alin.2 din lege, asociatul are dreptul sa se retraga din societate cand nu este de acord cu modificarile aduse contractului de societate sau statutului societatii, dar numai daca acest drept a fost prevazut in actele constitutive.

In absenta unor dispozitii legale care sa reglementeze retragerea asociatului din societatea cu raspundere limitata, trebuie sa admitem ca se vor aplica aceleasi principii, ca si in cazul societatii in nume colectiv.

Retragerea unui asociat din societate produce o schimbare in structura initiala a societatii, ceea ce impune modificarea contractului de societate si statutului societatii.

Retragerea din societate produce efecte asemanatoare excluderii din societate (art.142 alin.2 din Legea nr.31/1990).

Astfel, asociatul retras are dreptul la beneficii si suporta pierderile pana in ziua retragerii sale. El nu poate cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate potrivit contractului de societate.

Apoi, asociatul are dreptul la o suma de bani care sa reprezinte valoarea cuvenita asociatului din patrimoniul social (art.167 din Legea nr.31/1990).

Daca la data retragerii, exista operatii in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele, neputand sa isi retraga partea ce i se cuvine decat dupa terminarea operatiilor in cauza.

In sfarsit, asociatul retras din societate ramane obligat fata de terti pentru operatiile facute de societate, pana in ziua retragerii din societate (art.168 din Legea nr.31/1990).


g) Excluderea asociatului din societate.

Excluderea unui asociat din societatea cu raspundere limitata are loc in aceleasi conditii ca si excluderea asociatilor din societatile de persoane. Intr-adevar, Titlul V al Legii nr.31/1990, „Despre excluderea asociatilor”, cuprinde dispozitii care privesc excluderea asociatilor din societatea in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata.


4. Dizolvarea si lichidarea societatii cu raspundere limitata.

Societatea cu raspundere limitata se dizolva si se lichideaza potrivit regulilor generale referitoare la dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale si regulilor speciale prevazute de lege pentru aceasta forma de societate.


a) Dizolvarea societatii.

Cauzele de dizolvare a societatii cu raspundere limitata sunt cele prevazute de art.169 din Legea nr.31/1990, care sunt cauze generale si deci aplicabile si societatii cu raspundere limitata.

Art.170 din lege prevede insa ca societatea cu raspundere limitata se dizolva si in cazul cand numarul asociatilor se reduce la unul singur, datorita falimentului, incapacitatii, excluderii, retragerii sau mortii celorlalti asociati. Acest caz special de dizolvare nu este aplicabil, evident, societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

Societatea cu raspundere limitata se dizolva si in cazul micsorarii capitalului social sub plafonul minim legal, daca asociatii nu decid completarea lui (art.169 lit.c din Legea nr.31/1990).

Cu privire la societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, legea reglementeaza un caz special de dizolvare. Aceasta societate se dizolva daca au fost incalcate conditiile prevazute de art.211 alin.1 si 2 din Legea nr.31/1990. Dizolvarea se poate cere de catre orice persoana interesata si de catre stat, prin Ministerul Finantelor (art.211 alin.3 din Legea nr.31/1990).


b) Lichidarea societatii.

Societatea cu raspundere limitata se lichideaza potrivit dispozitiilor Legii nr.31/1990 si prevederilor contractului de societate, in masura in care acestea din urma nu sunt incompatibile cu lichidarea societatilor comerciale.

Cat priveste societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, care a fost dizolvata in conditiile art.211 alin.3 din Legea nr.31/1990, lichidarea ei se face in conditiile prevazute pentru societatea cu raspundere limitata.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact