StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » economie generala
Trimite articolul prin email Capitalul : Economie generala Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

CapitalulCAPITALUL PROPRIU

Desfasurarea oricarei activitati impune exsintenta si utilizarea anumitor mijloace materiale si banesti .Sursa de constituire a acestor mijloace economice o constituie capitalul.

In acceptiunea cea mai larga , capitalul ca factor de productie “reprezinta o valoare sub forma de bani si bunuri , destinate activitatii economice din care se obtin alte bunuri si servicii.”
Privit prin prisma dreptului de proprietate , capitalul imbraca doua forme distincte ,si anume:

*capital propriu

*capital strain .

Capitalul propriu constituie resursa de finantare proprie ,destinata pentru procurarea activului patrimonial pe o durata nedeterminata .Capitalul propriu este dobandit prin aportul proprietarului si prin autofinantare .Se concretizeaza in :capital social sau individual , prime legate de capital , rezerve , rezultatul reportat , rezultatul exercitiului financiar, subventiile pentru investitii , provizioanele reglementate si provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.

Capitalul strain (capital imprumutat si atras ) constituie o expresie a finantarii straine a bunurilor componente ale patrimoniului pentru care titularul trebuie sa indeplineasca o anumita prestatie sau sa dea un echivalent valoric .El cuprinde toate datoriile fata de terti pe termen lung si scurt , cum sunt :creditele, obligatiile comerciale fata de furnizori, datoriile fiscale ,salariile etc.CAPITALUL SOCIALCapitalul social , ca o componenta a capitalului propriu , se constituie la infiintarea unitatii patrimoniale ,fiind o conditie a existentei si functionarii acesteia .Atat actionarii cat si asociatii care detin cote parti din capitalul social sunt considerati coproprietari ai unitatii patrimoniale , avand drepturi la dividende ce se acorda din profitul obtinut la inchiderea exercitiului financiar .

Capitalul social se diferentiaza in capital social subscris si nevarsat si capital social subscris si varsat .

Capital social subscris si nevarsat reprezinta partea din capitalul subscris care nu a fost inca fizic pus la dispozitia unitatii patrimoniale ,iar capitalul social subscris si varsat se concretizeaza in valoarea aportului n natura si in n numerar pus la dispozitia uintatii de catre actionari si asociati,rezervele incorporate in capital si profitul capitalizat .

Contabilitatea capitalului social se realizeaza cu ajutorul contului sintetic 101 “Capital social “, dezvoltat in doua conturi sintetice de gradul ll,1011 “capital social subscris si nevarsat “ si 1012 “ capital social subscris si varsat “, conturi de pasiv .

Contul 1011 “Capital social subscris si nevarsat “ se crediteaza cu capitalul subscris de actionari si asociati, dar nevarsat si se debiteaza cu capitalul social subscris si varsat.Soldul final creditor reflecta capitalul social subscris si nevarsat .

Contul 1012 “Capital social subscris si varsat” se crediteaza cu capital subscris si varsat , precum si cu cresterile de capital si se debiteaza cu reducerile de capital.Soldul final creditor reflecta capitalul social subscris si varsat.

Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea de noi actiuni ,capitalizarea profitului , incorporarea in capitalul social a primelor legate de capital si rezervelor in situatia in care acestea depesesc limitele stabilite si alte operatiuni.

Reducerea capitalului social se poate face prin reducerea numarului de actiuni sau diminuarea valorii nominale a acestora ,rascumparaea actiunilor , acoperirea pierderilor inregistrate in exercitiile financiare precedente si alte operatii.Retragerea capitalului social de unul sau mai multi asociati,in urma aprobarii generale a actionarilor si asociatilor , in urma aprobarii generale a actionarilor si asociatiilor , se evidentiaza in contabilitate tot cu ajutorul contului 456 .”Decontarile cu actionarii privind capitalul”
PRIMELE LEGATE DE CAPITALPrimele legate de capital reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale atribuite actionarilor si asociatilor .

Inregistrarea in contabilitate se realizeaza cu ajutorul contului 104 “ Prime legate de capital “, cont de pasiv , care inregistreaza in credit primele stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii sau aportului de capital ,iar in debit primele legate de capital , incorporate in capitalul social si primele trecute la rezerve.Soldul creditor al contului reflecta primele de capital neincorporate in capitalul social sau netrecute la rezerve .

Contul 104 este dezvoltat in doua conturi sintetice de gradul ll ,care evidentiaza structura acestora:1041 “Prime de emisiune sau de aport “ si 1042 “Prime de fuziune “.

a)Primele de emisiune sau de aport asigura conditii de egalitate la obtinerea dividendelor pentru toti actionarii unitatii patrimoniale , indiferent de data participarii acestora la constituirea capitalului social.

b) Primele de fuziune reprezinta diferenta dintre valoarea bunurilor primite ca aport si suma cu care s-a majorat capitalul social al unitatii patrimoniale absorbante.

DIFERENTE DIN REEVALUARE
Diferentele din reevaluare reprezinta plusurile de valoare rezultate ca diferenta intre valoarea actuala (mai mare ) si valoarea de intrare inregistrata in contabilitate a elementelor patrimoniale de activ ( mai mica) supuse reevaluarii in conditiile legi.Cu ocazia reevaluarii , valoarea activelor supuse acestei operatii creste comparativ cu valoarea lor de intrare , aceasta sporire de valoare fiind considerata de unitatea patrimoniala sigura si durabila.

Contabilitatea diferentelor din reevaluare se realizeaza cu ajutorul contului 105 “Diferente din reevaluare” , cont de pasiv, care evidentiaza in credit valoarea diferentelor favorabile aferenta activelor reevaluate , iar in debit valoarea diferentelor incorporate in capitalul social si valoarea diferentelor incorporate in rezerve.

Soldul creditor al contului reprezinta valoarea diferentelor aferente activelor reevaluate .
REZERVELE
Rezervele reprezinta in principiu profitul capitalizat in mod durabil , fiind asimilate resursele proprii..

Caracteristica de baza a rezervelor consta in aceea ca ele se constituie din profitul realizat de unitatea patrimoniala la sfarsitul exercitiului financiar si din primele de capital .Rezervele sunt structurate in urmatoarele categorii:

  • rezerve legale ,
  • rezerve statutare ,
  • alte rezerve .

Rezervele legale se constituie din profitul brut al unitatii patrimoniale , in cotele prevazute de lege .In aceste rezerve se include si excedentul obtinut prin emisiunea de actiuni la un curs mai mare decat valoarea lor nominala ,daca acesta nu este folosit pentru plata cheltuielilor de emisiune sau pentru amortizarea lor .Limita maxima a rezervelor legale este de 20% pentru societati comerciale si regii autonome si 25% pentru societatile comerciale cu participare de capital strain .

Revervele statutare se constituie anual din profitul net obtinut de unitatile patrimoniale , conform prevederilor din statutul acestora . Aceste rezerve se utilizeaza pentru acoperirea pierderilor inregistrate in unele exercitii financiare .

Alte rezerve , neprevazute de lege ori statut , se constituie facultativ pe seama profitului net si sunt folosite pentru majorarea capitalului social sau alte scopuri ,aceasta in conformitate cu hotararea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor .

In contabilitate , rezervele se evidentiaza cu ajutorul contului 106 “Rezerve”cont de pasiv , care inregistreaza in credit rezervele constituite din profitul realizat in exercitiile precedente si primele de capital trecute la rezerve , iar in debit inregistreaza rezervele destinate cresterii capitalului social si cele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile anterioare .

Soldul creditor al contului reprezinta rezervele existente .

Contul 106 “ Reverve “ este dezvoltat in trei conturi sintetice de gradul ll , care reflecta natura acestora .

1061-Rezerve legale

1063-Rezerve statutare

1068-Alte rezerve


Unitatea patrimoniala poate decide ca o parte din rezervele neconsumate sa fie incorporate in capitalul social.

REZULTATUL REPORTAT
In categoria capitalurilor proprii sunt cuprinse si rezultatele financiare reportate din exercitiile financiare precedente , a caror repartizare sau acoperire a fost amanata de adunarea generala a asociatilor si actionarilor. In unele exercitii financiare unitatea patrimoniala poate inregistra pierderi, situatie in care aceastea se trec in bilantul de acoperire a lor , fie de rezervele constituite in exercitiile financiare anterioare , fie prin micsorarea capitalului social .

In situatia cand unitatea a obtinut profit,iar acesta nu a fost repartizat la sfarsitul exercitiului financiar ( sau nu a fost repartizat in totalitate), el se reporteaza in exercitiul urmeator , adunarea generala urmand sa decida repartizarea lui , fie la capitalul social , fie la rezerve.

Contabilitatea rezultatului financiar din exercitiile precedente se realizeaza cu ajutorul contului 107 “ Rezultatul raportat” , cont bifunctional care inregistreaza in credit rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile anterioare , profitul realizat in exercitiile precedente , nerepartizat si pierderile inregistrate n exercitiile precedente care diminueaza capitalul social , iar in debit inregistreaza pierderea inregistrata in exercitiile precedente care nu a fost acoperita si profitul realizat in exercitiul precedent destinat cresterii capitalului social .

Soldul final debitor al contului reflecta pierderea neacoperita .Soldul final creditor al contului reprezinta profitul nerepartizat.
CAPITALUL INDIVIDUALCapitalul individual este format din valoarea aportului adus de intreprinzator , constand in imobilizari , numerar (in lei sau valuta) , sume depuse in conturile de disponibil si profitul capitalizat .

In contabilitate , capitalul individual se evidentiaza cu ajutorul contului 108” Contul intreprinzatorului individual”, cont de pasiv, care functioneaza astfel: in credit inregistreaza aporturile in natura si bani ale intreprinzatorului , iar in debit inregistreaza valoarea aportului retras de intreprinzator si valoarea pierderilor inregistrate , suportate de intreprinzator .

Soldul creditor al contului reprezinta aportul intreprinzatorului individual.

In contabilitate operatiile privind constituirea , majorarea sau reducerea capitalului individual se inregistreaza direct in contul 108” Contul intreprinzatorului individual” fara a utiliza contul 456” Decontari cu asociatii privind capitalul”.
SUBVENTIILE PENTRU INVESTITII
Subventiile pentru investitii sunt constituite din sumele alocate de la bugetul de stat sau din alte surse de care beneficiaza unitatea patrimoniala in vederea producerii sau achizitionarii de imobilizari , pentru finantarea unor activitati pe termen lung sau altor cheltuieli de natura investitiilor.

In aceasta structura patrimoniala de pasiv se include si valoarea bunurilor de natura imobilizarilor primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere .

Valoarea subventiilor pentru investitii se inregistreaza la venituri pe masura amortizarii bunurilor respective .

Scopul principal al subventiilor pentru investitii il constituie dezvoltarea unitatii patrimoniale si cresterea eficientei activitatii acesteia .

Receptia imobilizarilor corporale din subventii se contabilizeaza la fel ca orice lucrare de investitie capitala, fara insa a se deconta pe seama fondurilor proprii . Lunar are loc majorarea veniturilor din subventii pentru investitii , care sunt egale cu amortizarea lunara aferenta acestor imobilizari.In contabilitate , subventiile pentru investitii se evidentiaza cu ajutorul contului 131 “ Subventii pentru investitii”, cont de pasiv, care inregistreaza in credit valoarea subventiilor primite , valoarea imobilizarilor primite prin donatii sau cu titlu gratuit si plusuri de inventar la imobilizari , iar in debit valoarea subventiilor virate la rezultatul exercitiului.

Soldul creditor al contului evidentiaza valoarea subventiilor pentru investitii nevirate la rezultatul exercitiului.
PROVIZIOANELE ASIMILATE CAPITALULUIa)      Provizioanele reglementateProvizioanele reglementate reprezinta rezerve destinate activitatii viitoare, permise a se constitui de catre legislatia economica nationala.

Aceste provizioane prezinta caracteristicile rezervelor supuse impozitarii asupra carora insa opereaza o sarcina latenta de impozitare care nu este contabilizata. Ratiunea pentru care se constituie provizioanele reglementate este determinata de avantajul fiscal obtinut de agentul economic care le constituie.

Provizioanele de aceasta natura sunt utilizate, de regula, pentru: investitii , cresterea preturilor, fluctuatia cursurilor de schimb, etc. Atunci cand provizioanele acopera o depreciere reala , ele trebuie, pentru cota parte corespunzatoare deprecierii reale , sa asigure diminuarea activului sau a pasivului. In caz contrar , prezentarea informatiilor in bilant si contul de rezultate va fi denaturata.

Contabilitatea provizioanelor reglementate se realizeaza cu ajutorul contului 141”Provizioane reglementate”. Este un cont de pasiv , care se crediteaza cu valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor reglementate si se debiteaza cu sumele reprezentand anularea sau consumarea provizioanelor.

Soldul creditor al contului reflecta provizioanele reglementate constituite la dispozitia agentilor economici .

Deci, in momentul constituirii , aceste provizioane influenteaza in mod indirect , prin reducere, profitul obtinut. Astfel , se creeaza temporar un avantaj fiscal pentru unitatea patrimoniala , care pe masura revenirii asupra provizionului , valoarea acestora se trece la venituri , determinand cresterea profiturilor si a impozitului pe profit.

Provizioanele reglementate sunt asimilate capitalului datorita caracterului lor relativ stabil pentru o anumita perioada , fara alte obligatii cum ar fi: dobanzi , prime si penalitati.b) Provizioanele pentru riscuri si cheltuieliDesfasurandu-si activitatea in conditiile concrete ale economiei de piata concurentiale , orice agent economic este supus mai mult sau mai putin la numeroase riscuri si cheltuieli . Aceste riscuri si cheltuieli , avand precizat clar obiectul lor , determina potrivit principiului prudentei constituirea de provizioane.

De regula, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie la finele exercitiului financiar pentru acele elemente patrimoniale a caror realizare sau plata este incerta si pentru cheltuielile care devin exigibile in perioadele urmatoare , cum sunt : litigiile, amenzile si penalitatile , despagubirile , daunele si alte datorii incerte , cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantii acordate clientilor, pierderi latente aferente unor datorii pe termen lung in devize si alte provizioane specifice anumitor sectoare de activitate .

Un provizion nu poate fi constituit decat pentru deprecierile reversibile. Ele sunt destinate sa acopere riscurile si cheltuielile nascute in cursul exercitiului , a caror marime nu poate fi estimata decat aproximativ intrucat ele se vor produce in viitor .Daca marimea si realizarea sunt sigure, acestea vor fi contabilizate ca datorii , iar daca riscul nu este nici individualizat si nici estimat este convenabila constituirea unei rezerve prin prelevare din profit.

In toate cazurile , provizioanele trebuie sa fie estimate la valoarea lor financiara viitoare , apreciata la data inchiderii exercitiului , tinand cont de informatiile disponibile la aceasta data. Prin valoare financiara viitoare se intelege valoarea estimata a riscului, insa tinand cont de efectele unei posibile actualizari sau indexari.

Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se tine pe feluri de provizioane , dupa natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. La finele exercitiului financiar provizioanele constituie la inchiderea exercitiului precedent sau in cursul exercitiului se analizeaza si regularizeaza astfel : in cazul majorarii provizionului vor creste cheltuielile , iar in cazul reducerii sau anularii acestuia vor creste veniturile exceptionale din provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

In contabilitate, aceste provizioane sunt evidentiate cu ajutorul contului 151” Provizioane pentru riscuri si cheltuieli”, cont de pasiv care inregistreaza in credit valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli cand acestea privesc activitatea de exploatare , financiara si cu caracter exceptional , iar in debit valoarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli reduse sau anulate care privesc activitatea de exploatare , financiara si cu caracter exceptional.

Soldul creditor al contului reprezinta provizioane pentru riscuri si cheltuieli constituite.

In functie de natura , scopul sau obiectul pentru care au fost constituite “ Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli “ se dezvolta in urmatoarele conturi sintetice de gradul II , si anume :

1511 – “ Provizioane pentru litigii”

1512 – “ Provizioane pentru garantii acordate clientilor”

1513 – “ Provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii”

1514 – “ Provizioane pentru pierderi din schimb valutar”

1518 – “ Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli”

La finele fiecarui exercitiu , provizioanele constituite la sfarsitul anului anterior se analizeaza si se regularizeaza.CAPITALUL STRAIN
O unitate patrimoniala care doreste atragerea de capitaluri suplimentare pentru desfasurarea activitatii sale are la indemana utilizarea unor resurse variate grupate sub denumirea de “imprumuturi si datorii asimilate”.

Aceste resurse au fost incluse in cadrul clasei de conturi care privesc capitalul, intrucat datorita termenului lor de utilizare (peste un an ) sunt asimilate capitalului unei unitati patrimoniale.

In componenta acestei structuri patrimoniale de pasiv se cuprind: imprumuturile din emisiunea de obligatiuni , creditele bancare pe termen lung si mijlociu, concesiunile si alte datorii asimilate, datoriile legate de participatii, precum si dobanzile aferente.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact