StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Modificari in modul de organizare si functionare al unei ssif : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Modificari in modul de organizare si functionare al unei ssifModificari in modul de organizare si functionare al unei SSIF


Autorizarea prealabila

SSIF va supune autorizarii prealabile a CNVM urmatoarele modificari in modul de organizare si functionare:

majorarea/reducerea capitalului social si/sau modificarea obiectului de activitate;
modificarea structurii actionariatului;

modificarea componentei 858f55i consiliului de administratie si/sau a conducerii executive;

schimbarea sediului social;

schimbarea denumirii;

infiintarea de sedii secundare.


Inaintea inregistrarii la oficiul registrului comertului a modificarilor de mai sus SSIF va solicita CNVM autorizarea prealabila de modificare/completare a documentelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de functionare.

Autorizatia prealabila emisa de CNVM este valabila pana la data transmiterii certificatului de inscriere de mentiuni de la oficiul registrului comertului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberarii acesteia.


CNVM va decide cu privire la emiterea autorizatiei prealabile a modificarilor in modul de organizare si functionare a SSIF, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor justificative corespunzatoare, cu exceptia situatiei in care SSIF are obligatia de a notifica CNVM intentia oricarei persoane de a achizitiona, direct sau indirect, actiuni ale acesteia care i-ar conferi dobandirea unei pozitii care ar atinge sau ar depasi de modificare a structurii actionariatului in sensul dobandirii unor pozitii intre pragurile de 10%, 20%, 33% sau 50% din totalul capitalului social sau al drepturilor de vot, caz in care CNVM va fi notificata in termen de doua zile de la data luarii la cunostinta, de catre SSIF


Majorarea/reducerea capitalului social si/sau modificarea obiectului de activitate


SSIF va depune la CNVM o cerere insotita de urmatoarele documente, dupa caz:

hotararea organului statutar al SSIF. In cazul reducerii capitalului social, hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, sa arate motivele pentru care se face reducerea si modalitatea de efectuare;

actul aditional la actul constitutiv al SSIF, in original sau in copie legalizata;

dovada varsarii capitalului social in contul deschis in acest scop la o banca;

raportul de evaluare efectuat conform legii, in cazul aportului in natura, si actele care atesta proprietatea, cu respectarea conditiilor prevazute de reglementari

ultimul bilant contabil inregistrat la administratia financiara teritoriala;

raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorarii/reducerii de capital social;

dovada achitarii in contul CNVM a tarifului pentru obtinerea autorizatiei.


Fuziune/divizare

Pentru obtinerea autorizatiei prealabile a majorarii/reducerii capitalului social, ca urmare a operatiunilor de fuziune/divizare, SSIF vor depune la CNVM urmatoarele documente:
a) cerere de autorizare prealabila a majorarii/reducerii capitalului social;
b) cerere de suspendare a activitatii societatii absorbite/divizate, insotita de documentele
aferente

c) hotararile adunarilor generale extraordinare ale SSIF participante;

d) proiectul de fuziune/divizare;

e) proiectul actului aditional modificator al actelor constitutive ale SSIF participante;

bilanturile contabile de fuziune/divizare;

raportul administratorilor si al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;

g) dovada achitarii in contul CNVM a tarifului pentru obtinerea autorizatiei;

h) orice alte informatii pe care CNVM le poate solicita in vederea analizarii documentatiei.

SSIF rezultate in urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizarii vor solicita CNVM, dupa caz:

retragerea autorizatiei de functionare a SSIF participante la fuziune, cu respectarea prevederilor aferente

autorizarea de infiintare/functionare, in conformitate cu prevederile aferente
Modificarea structurii actionariatului


SSIF are obligatia de a notifica CNVM intentia oricarei persoane de a achizitiona, direct sau indirect, actiuni ale acesteia care i-ar conferi dobandirea unei pozitii care ar atinge sau ar depasi 10%, 20%, 33% sau 50% din totalul capitalului social sau al drepturilor de vot, prezentand in acest sens documentele prevazute in cazul autorizarii infiintarii SSIF pentru persoanele juridice, persoanele fizice si declaratii pe proprie raspundere pentru actionarii persoane juridice sau fizice care detin mai mult de 5% din capitalul social al SSIF care sa cuprinda toate detinerile directe sau indirecte, individuale si/sau impreuna cu persoane care actioneaza in mod concertat in orice societate comerciala detinuta public sau inchisa, precum si orice alte documente pe care CNVM le poate solicita.

Dobandirea unor pozitii intre pragurile mentionate va fi notificata CNVM in termen de doua zile de la data luarii la cunostinta, de catre SSIF, cu anexarea documentelor justificative corespunzatoare.


CNVM are la dispozitie maximum 60 de zile de la data notificarii pentru a aproba participarea la capitalul social sau pentru a respinge cererea, comunicand in scris solicitantului hotararea sa.


In cazul in care CNVM este de acord cu dobandirea pozitiilor mentionate mai sus, SSIF are obligatia de a solicita, in termen de 60 de zile, autorizarea modificarii structurii actionariatului, prezentand in acest sens o cerere insotita de urmatoarele documente:

actul aditional la actul constitutiv, in original sau in copie legalizata, dupa caz;

contracte de cesiune;

extras din Registrul actionarilor;

noua structura a actionariatului;

dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei.


Modificarea componentei consiliului de administratie si/sau a conducerii executive

Pentru autorizarea prealabila a modificarilor privind componenta consiliului de administratie si a conducerii executive, SSIF va depune la CNVM o cerere insotita de urmatoarele documente:

hotararea organului statutar;

actul aditional la actele constitutive ale SSIF, in original sau in copie legalizata;

documentele pentru fiecare dintre membrii consiliului de administratie si ai conducerii executive si dovada promovarii cursului de pregatire pe piata de capital, recunoscut de CNVM pentru directorii executivi si pentru cel putinunul dintre membrii consiliului de administratie

decizia de desfacere sau incetare a contractului individual de munca ori demisia, in cazul directorilor executivi;

dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei.

Schimbarea sediului social si a denumirii


In vederea obtinerii autorizatiei prealabile pentru schimbarea sediului social, SSIF va depune la CNVM o cerere insotita de urmatoarele documente:

hotararea organului statutar;

actul aditional la actele constitutive ale SSIF, in original sau in copie legalizata;

copia legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatului destinat sediului social necesar functionarii SSIF, din care sa rezulte ca acesta va asigura buna desfasurare a activitatii pentru care a fost autorizata si a carui suprafata sa nu fie mai mica de 70mp.;

declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al SSIF, sub semnatura olografa, cu privire la existenta dotarii tehnice necesare desfasurarii activitatii SSIF;

dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei.

In vederea obtinerii autorizatiei prealabile a schimbarii denumirii SSIF, aceasta va depune la C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) hotararea organului statutar;

b) actul aditional la actele constitutive ale SSIF, in original sau in copie legalizata;

dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei.Infiintarea de sedii secundare


Categorii


SSIF pot infiinta urmatoarele categorii de sedii secundare:

a) sucursale, unde se vor putea presta toate serviciile de investitii financiare autorizate de catre C.N.V.M. pentru respectiva SSIF.

b) agentii, unde se vor putea presta doar anumite servicii de investitii financiare :

preluarea ordinelor de tranzactionare de la clienti si transmiterea acestora, in vederea executarii, catre o sucursala aflata in aceeasi raza teritoriala cu agentia sau catre sediul central

distribuirea de titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv.


Activitatile de tranzactionare propriu-zise si de decontare cu clientii se vor desfasura numai la sediul social al SSIF sau la sediul secundar de tip sucursala.


Situatii

Lunar, in vederea intocmirii situatiei financiare generale a SSIF se vor transmite catre sediul social :

situatia centralizatoare a operatiunilor desfasurate in cadrul sucursalelor si, respectiv, agentiilor din subordine (acolo unde este cazul)

balantele de verificare aferente activitatii sucursalelor


Lunar toate documentele aferente preluarii ordinelor de tranzactionare primite la agentie vor fi transmise, in original, in vederea arhivarii, catre sucursala sau sediul social, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.


Autorizarea sediului secundar de tip sucursala


Conditii de indeplinit cumulativ :


a) sa dispuna de un spatiu destinat exclusiv sediului sucursalei, care sa asigure buna desfasurare a activitatii si a carui suprafata sa nu fie mai mica de 50 m^2. Spatiul destinat sediului sucursalei nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor;

b) sa aiba telefon si fax;

c) sa asigure o dotare tehnica adecvata desfasurarii activitatii in cadrul sucursalei;

d) directorul sucursalei sa indeplineasca conditiile :

sa fi promovat un curs de pregatire pe piata de capital recunoscut de CNVM ;

sa nu aiba antecedente penale si fiscale ;

sa nu se afle sub interdictia unei sanctiuni date de CNVM, BNR, CSA referitoare la interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale reglementate de OUG nr. 28/2002 aprobata si modificata prin legea nr. 525/2002

e) sa aiba angajati cel putin 2 agenti pentru servicii de investitii financiare si cel putin un angajat in cadrul Compartimentului de control intern al sucursalei, autorizati de C.N.V.M. in conformitate cu prevederile prezentului regulament;

f) sa aiba un regulament propriu de organizare si functionare, avizat de catre sediul social, in care se va face referire la agentiile subordonate, respectiv la evidenta si controlul activitatii agentiilor;

g) sa aiba un sistem de evidenta si prelucrare a ordinelor de tranzactionare.

Autorizarea sediului secundar de tip agentie


Conditii de indeplinit cumulativ :

a) sa dispuna de un spatiu destinat exclusiv sediului agentiei, care sa asigure buna desfasurare a activitatii si a carui suprafata sa nu fie mai mica de 15 m^2;

b) sa aiba telefon si fax;

a)      sa fie conectata printr-un computer la sediul central al SSIF;

b)      sa aiba cel putin un agent pentru servicii de investitii financiare autorizat pentru agentie.


Autorizarea prealabila a infiintarii de sedii secundare

SSIF va prezenta C.N.V.M. o cerere in care se va preciza statutul sediului secundar (sucursala sau agentie), insotita de urmatoarele documente:

a) hotararea organului statutar al SSIF;

b) actul aditional la actul constitutiv al SSIF (in original sau in copie legalizata);

c) copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului secundar. Acesta va fi reinnoit si depus la C.N.V.M. in maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de asociere in participatie ca dovada a detinerii spatiului destinat sediului secundar. In cazul contractului de subinchiriere, se va prezenta declaratia in forma scrisa a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subinchiriat, insotita de copia legalizata a contractului de inchiriere, inregistrat la autoritatea fiscala;

d) declaratie pe propria raspundere din partea reprezentantului legal al SSIF privind indeplinirea conditiilor prevazute pentru autorizarea sediului secundar de tip sucursala, in care se vor inscrie numarul de telefon si de fax si numele agentilor pentru servicii de investitii financiare autorizati care lucreaza la respectivele sedii secundare;

e) regulamentul de organizare si functionare care va cuprinde proceduri speciale privind evidenta si controlul activitatii desfasurate la sediile secundare in legatura cu atributiile si raspunderea personalului si agentilor pentru servicii de investitii financiare care isi desfasoara activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situatiei si/sau documentelor la sediul social;

f) dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact