StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Auditorul financiar : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Auditorul financiarAUDITORUL FINANCIAR


Cadrul legislativ specific activitatii de audit financiar


Actele normative care reglementeaza activitatea de audit financiar sunt urmatoarele:
Ordonanta de urgenta nr. 75 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar (MO nr. 256 din 4 iunie 1999);

Ordinul M.F. nr. 1129 din 4 august 2000 de aprobarea normelor, regulilor si procedurilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b), c) si d) din O.U.G. 75/1999 privind activitatea de audit financiar (MO nr. 480 din 2 octombrie 2000);

Ordinul M.F.nr. 94 din 29 ianuarie 2001 de aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate (M O nr. 85 din 20 februarie 2001);

Legea nr.133 din 19 martie 2002 de aprobare a OUG 75/1999 privind actvitatea de audit financiar (MO nr. 230 din 5 aprilie 2002);

Ordonanta de urgenta nr. 67 din 29 august 2002 de modificare si completare a OUG nr.75/1999 (MO 649 din 31 august 2002);

Ordinul comun M.F. nr. 1742 din 17 decembrie 2002 si CNVM nr. 106 din 10 decembrie 2002 privind aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor reglementate si supravegheate de Comisa Nationala a Valorilor Mobiliare (M O nr.947 din 23 decembrie 2002);

Legea nr. 12 din 9 ianuarie 2003 de aprobare a O.G. 67/2002 pentru modificarea 343c28d si completarea O.U.G. 75/1999 privind activitatea de audit financiar (M.O. nr. 38 din 23 ianuarie 2003);

Ordonanta de urgenta, republicata, nr. 75 din 1 iunie1999 privind activitatea de audit financiar (MO nr. 598 din 22 august 2003).


Definitia auditorilor financiari, activitatile desfasurate de auditori financiari.Camera Auditorilor Financiari din Romania


Auditorii financiari sunt persoane fizice sau persoane juridice, care au dobandit aceasta calitate si sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania ei putand desfasura:

activitatea de audit financiar;

activitatea de audit intern;

activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala;

activitati de asigurare a managementului financiar-contabil;

activitati de pregatire profesionala de specialitate in domeniu;

activitati de expertiza contabila;

activitati de evaluare;

activitati de reorganizare judiciara si lichidare.


Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitatile mai sus mentionate cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei.

Camera Auditorilor Financiari din Romania este persoana juridica autonoma, organizatie profesionala de utilitate publica fara scop lucrativ care, in numele statului, organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.


Camera are atributii referitoare la:

elaborarea de documente:

Regulamentul de organizare si functionare a Camerei (se aproba de Guvern);

Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar (se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei)

Standardele de audit (se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei);

Programa analitica pentru examenul de aptitudini profesionale (se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei);

Normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar (se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei);

Regulile privind pregatirea continua a auditorilor financiari (se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei);

Normele privind procedurile minimale de audit (se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei).


atribuirea calitatii de auditor financiar si emiterea de autorizatii pentru exercitarea acestei profesii;

organizarea si urmarirea programului de pregatire continua a auditorilor financiari;

controlarea calitatii activitatii de audit financiar;

promovarea actualizarii legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, in concordanta cu reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale;

elaborarea normelor interne privind activitatea Camerei;

retragerea temporara sau definitiva a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar in conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;

asigurarea reprezentarii internationale a profesiei de auditor financiar din Romania.


Camera are sediul in municipiul Bucuresti putand infiinta reprezentante in tara si in strainatate.

Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta, Consiliul si Biroul permanent al Consiliului Camerei.


Camera este alcatuita din persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

detin calitatea de expert contabil de cel putin 4 ani si au studii superioare economice;sunt cenzori la societati comerciale in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la banci, societati de asigurare si reasigurare, in baza unor legi speciale, daca au exercitat aceasta calitate o perioada de 3 ani din ultimii 5 ani;

se bucura de o reputatie profesionala nestirbita.


Membrii Consiliului Camerei sunt alesi in cadrul Conferintei ordinare, putand indeplini cel mult doua mandate. Consiliul alege, pentru aceeasi perioada, Biroul permanent, precum si persoanele care indeplinesc functiile de conducere prevazute de regulamentul de organizare si functionare.


Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice si juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi, auditorii financiari nonactivi sunt acei membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activitatii de audit financiar.


Auditorii financiari, membri ai Camerei, se inscriu in Registrul auditorilor financiari pe cele doua categorii, activi sau nonactivi, in baza declaratiei date pe propria raspundere.


Nu pot fi auditori financiari activi intr-o entitate economica sau, daca au fost desemnati de adunarea generala a entitatii economice respective, decad din aceasta calitate:

rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor;

persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneratie de la administratori ori de la entitatea economica auditata;

persoanele carora le este interzisa functia de administrator, potrivit legii;

persoanele care pe durata exercitarii profesiei de auditor financiar activ au atributii de control financiar in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau in cadrul altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.


Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar persoana fizica candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic si au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

au satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;

sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar;

sa promoveze examenul de aptitudini profesionale.


Persoanele juridice trebuie sa intruneasca urmatoarele cerinte:

persoanele care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit trebuie sa satisfaca conditiile mai sus mentionate pentru persoanele fizice;

majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta direct sau indirect de persoane fizice ori societati de audit care satisfac conditiile pentru auditorii persoane fizice;

majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit trebuie sa fie persoane fizice sau societati de audit care satisfac pentru auditorii persoane fizice.


De asemenea, Camera Auditorilor, la cerere, poate sa atribuie calitatea si sa acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar si persoanelor fizice sau juridice care indeplinesc conditiile mai jos mentionate

persoanele fizice trebuie:

sa posede o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat;

sa fi fost pentru cel putin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, actionarul unei societati ori grup de societati care are in obiectul de activitate auditul financiar;

sa satisfaca cerintele Codului de etica profesionala al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);

sa faca dovada ca poseda cunostintele necesare pentru desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.

persoanele juridice trebuie sa fi dobandit calitatea de auditor financiar intr-un stat strain sau sa faca parte dintr-un grup de societati in care majoritatea actionarilor sau/si a angajatilor detine calitatea de auditor financiar in statul respectiv.


Auditorul financiar poate exercita independent profesia de auditor financiar numai daca este membru persoana activa a Camerei si indeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.


O persoana nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entitati economice daca este angajata a acesteia ori daca are relatii cu aceasta sau cu orice persoana cu care entitatea economica respectiva are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese. Prin incompatibilitate sau conflict de interese se intelege toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independenta in exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar.


Profesia de auditor financiar poate fi exercitata numai de persoanele care indeplinesc conditiile de independenta prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Camerei


Persoanele carora li s-a atribuit calitatea de membru persoana activa a Camerei nu pot angaja sau desfasura activitati care prejudiciaza ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesionala, astfel cum acestea sunt definite in Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.


Integritatea, obiectivitatea sau independenta profesionala nu este afectata daca auditorul financiar isi exercita profesia la doua sau mai multe entitati economice in acelasi timp, in conditiile in care sunt respectate prevederile codului.


Auditorii financiari activi si nonactivi, persoane fizice si juridice, vor fi inscrisi in Registrul auditorilor financiari, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si va fi actualizat anual cu modificarile intervenite.


Auditarea institutiilor reglementate si supravegheate de CNVM


Prin Ordinul comun M.F. nr. 1742 din 17 decembrie 2002 si CNVM nr. 106 din 10 decembrie 2002 s-a instituit obligativitatea, incepand cu situatiile financiare ale anului 2003, (cele ale anului 2002 se retrateaza) aplicarii Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate institutiilor reglementate si supravegheate de Comisa Nationala a Valorilor Mobiliare.


Institutiile supuse acestor reglementari contabile sunt:

societatile de servicii de investitii financiare;

pietele reglementate, altele decat bursele de valori;

sistemele de compensare, decontare, depozitare si registru ale instrumentelor financiare;societatile de registru;

societatile de administrare a investitiilor, pentru activitatea proprie, pentru fondurile deschise de investitii si pentru alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare pe care le administreaza;

societatile de investitii care se autoadministreaza ;

societatile de investitii financiare care se autoadministreaza;

societatile de bursa, pentru activitatea proprie, pentru bursele de marfuri si pentru casele de compensatie organizate ca departamente;

societatile de brokeraj;

casele de compensatie, persoane juridice;

consultantii de investitii, persoane juridice;

alte institutii nominalizate de CNVM prin acte normative.


In prevederile Legii nr. 525 din 17 iulie 2002 de aprobare a O.U.G. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate se mentioneaza ca situatiile financiare si cele privind operatiunile oricarei entitati supuse autorizarii, supravegherii si controlului C.N.V.M. vor fi elaborate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu reglementarile specifice emise de C.N.V.M.

Situatiile financiare vor fi verificate si certificate de auditori financiari, specializati in domeniu, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania.


C.N.V.M. va tine un registru special cu persoanele autorizate sa realizeze activitatea de audit pentru persoanele juridice ce intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la conditiile de inregistrare a auditorilor in registru.


Consideratii privind auditarea activitatii de control intern desfasurata de o societate de servicii de investitii financiare


Activitatea de control intern are menirea in esenta de a asigura:


Credibilitatea raportarilor financiare ale societatii (in sensul corectitudinii intocmirii lor);

Functionarea si eficienta activitatii societatii;

Respectarea legilor, regulamentelor, normelor aplicabile domeniului.


Intre obiectivele legate de raportarile financiare, defasurarea activitatilor, conformarea cu legislatia si componenetele controlului intern, exista o stansa legatura prin aceea ca aceste componente reprezinta "necesarul" in indeplinirea obiectivelor societatii.


Prin auditarea activitatii de control intern, auditorul va urmari sa inteleaga functionarea fiecareia dintre componenete, respectiv:

a. A cadrului in care se desfasoara activitatea de control intern:

Factorii care influenteaza calitatea mediului de control sunt:

integritatea si valorile etice promovate in cadrul societatii;

angajarea responsabilitatii individuale;

angajarea responsabilitatii consiliului de administratie, de executie, al auditorilor interni;

filozofia de management si stilul de conducere adoptat;

structura organizatorica a societatii;

delegarea de competente si responsabilitati;

politica de personal,etc.


O evaluare a riscului (mangementul riscului) legat de raportarile financiare


Factorii de risc care pot influenta calitatea raportarilor financiare sunt determinati de :

Modificarile aparute in cadrul legislativ aplicabil sau in functionarea societatii ;

Personalul nou - angajat in cadrul compartimentului de control intern;

Revizuirea, innoirea sistemului informational in societate;

Extinderea rapida a activitatii societatii;

Adoptarea de noi procedee in desfasurarea operatiunilor sau a sistemului informational;

Intrarea pe piete noi sau desfasurarea de activitati cu produse noi, pentru care brokerii au putina experienta;

Restructurarea activitatii care determina redistribuirea responsabilitatilor in cadrul societatii;

Introducerea activitatilor externe (riscul valutar);

Modificari in principiile, metodele contabile care influentaeza intocmirea situatiilor financiare.


Riscurile majore ale unuie societatii de servicii de investitii financiare sunt:

Riscul operational, care poate apare in derularea tranzactiilor ca urmare a neinregistrarii corecte a acestora sau a expunerii excesive la operatiunii cu risc;

Riscul de pierderi din creditari (riscul de creditare), prin aparitia de pierderi cand o terta parte contractuala nu-si indeplineste obligatiile de plata (tranzactii in contul de marja, vanzari in lipsa,etc);Riscul de piata care poate determina aparitia de pierderi ca urmare a fluctuatiei preturilor la piata (modificarea ratei dobanzilor pentru instrumentele cu venit fix, riscul valutar,etc);

Riscul de litigiu - pierderi care pot aparea ca urmare a unor procese (specific societatilor de investitii financiare sunt procesele care includ activitati de plasament garantat, cele de derularea operatiunilor in contul clientilor,

Riscul modificarii cadrului legislativ, care poate determina aparitia de pierderi prin plata de amenzi, suspendarea activitatii, retragerea autorizatiei de functionare;b. A activitatilor de control (politici si proceduri)

Activitatile de control relevante pentru auditor se refera la:

Realitatea inregistrarii tranzactiilor (sunt inregistrare numai tranzactiile care au avut loc);

Integralitatea inregistrarii tranzactiilor (toate tranzactiile valabile sunt inregistrate);

Autorizarea efectuarii tranzactiilor (aprobarea tranzactiilor inainte de executarea lor si de inregistrare);

Corectitudinea valorii tranzactiilor (valoarea este corect determinata aritmetic);

Identificarea corecta a conturilor, a clientilor in care se inregistreaza fiecare tranzactie;

Determinarea transparentei inregistrarilor (procesul de incheiere a unei tranzactii este reflectata in contabilitate in toate etapele de derulare a acesteia);

Inregistrarea tranzactiilor in perioada contabila aferenta incheierii ei;

Respectarea legislatiei in vigoare la incheierea unei tranzactii (respectarea regulamentelor CNVM, BVB, BER, etc)

c. A metodelor contabile de inregistrare, prelucrare, raportare a: tranzactiilor efectuate, a activelor, a pasivelor si a capitalului propriu:

Identificarea si inregistrarea tranzactiilor valide;

Descrierea detaliata, periodica a tranzactiilor pentru incadrarea corespunzatoare a acestora pentru nevoi de raportare financiara;

Inregistrarea corecta a valorii tranzactiilor;

Determinarea perioadei in care a avut loc tranzactia si inregistrarea ei in perioada contabila aferenta;

Prezentarea adecvata a tranzactiilor in raportarile financiare;


Monitorizarea (supravegherea) activitatii de control

Monitorizarea activitatii de control intern are drept scop evaluarea calitatii activitatii de control intern in perioadele anterioare pentru a efectua eventuale corectii.

Activitatile specifice unei societati de servicii de investitii financiare care sunt supuse supravegherii sunt urmatoarele:

Vanzari si Conformare cu legislatia aplicabila activitatii de vanzare, monitorizand operatiunile de:

Deschidere de noi conturi;

Initiere a ordinelor;

Verificare a legalitatii activitatior de vanzare;

Procesare tranzactii, operatiunile monitorizate fiind:

Tranzactii de vanzare/cumparare

Decontare tranzactii, operatiunile monitorizate fiind:

Intrari/Iesiri de valori mobiliare

Operatiuni in marja;

Custodie;

Inregistrarea transferului dreptului de proprietate;

Inregistrarea in conturile clientilor a dividendelor, a dobanzilor aferente valorilor mobilare

Inregistrare a valorilor mobiliare aflate in proces de splitare, de consolidare sau in "asteptare" pentru societati aflate in proces de reorganizare, fuzionare, etc

Operatiunile cu produse swap si derivate

Operatiunile in calitate de principal (operatiunile din contul propriu si in contul de plasament garantat);

Operatiuni de imprumut/creditari cu valori mobiliare;

Operatiuni de imprumuri bancare (pentru clienti pentru proprii actionari);

Operatiuni cu contracte repo si reverse repo

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact