StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Societatea detinuta public si reguli speciale privind societatile detinute publicSOCIETATEA DETINUTA PUBLIC SI REGULI SPECIALE PRIVIND SOCIETATILE DETINUTE PUBLICSocietate detinuta public - Cadrul juridic si de reglementare
Piesa de baza a legislatiei societatilor comerciale din Romania o reprezinta Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicat cu modificarile si completarile ulterioare (denumita prescuratat Legea societatilor comerciale nr.31/1990).

Ultima modificare si completare a a acestei legi a fost adusa prin Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Al doilea pilon de rezistenta al legislatiei societatilor comerciale este mai specific : OUG 28/2002 privind valorile mobiliare (denumita prescurtat OUG 28/2002), serviciile de investitii financiare si pietele reglementate aprobata prin Legea 525/2002 si trateaza situatia specifica a « societatilor detinute public ».

Alte reglementari specifice societatilor detinute public sunt cuprinse in urmatoarele regulamente emise de catre C.N.V.M :Regulamentul nr.2/1996 privind informarea periodica si continua, realizata de emitentii de valori mobiliare, respectiv Regulamentul nr.5/2003 privind oferta publica de valori mobiliare si alte instrumente financiare.


Definitie - Societate detinuta public


Conform definitie introduse de OUG 28/2002 societatea detinuta public este  " o societate comerciala pe actiuni constituita prin subscriptie publica sau o societate ale carei valori mobiliare au facut obiectul unei oferte publice regulat promovate si incheiate cu succes ".


Definitie - Societate pe actiuni


Art. 91 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republic 313i88d ata cu modificarile si completarile ulterioare descrie "societatea pe actiuni ", astfel:


" (1) In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator.

(2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv;
in caz contrar ele vor fi nominative. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, caz in care se inregistreaza in registrul actionarilor.
(3) Actiunile emise de o societate pe actiuni, ca urmare a subscriptiei prin oferta publica de valori mobiliare, definita ca atare prin O.U.G. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt supuse reglementarilor aplicabile pietei organizate pe care acele actiuni sunt tranzactionate."


Definitie - Oferta publica de vanzare, Societate detinuta public


Conform ultimei reglementari in materie, respectiv Regulamentului CNVM nr.5/2003 privind oferta publica de valori mobiliare si alte instrumente financiare, oferta publica de vanzare poate fi:


primara daca are ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii, cu scopul de a fi plasate pe piata.

secundara daca are ca obiect valori mobiliare emise in prealabil si oferite spre vanzare de catre proprietarul acestora.


Oferta publica de vanzare primara sau secundara este considerata oferta initiala atunci cand valorile mobiliare ale unui emitent sunt oferite pentru prima data public, in vederea transformarii societatii in societate detinuta public.


De asemenea "orice entitate care a emis valori mobiliare, altele decat actiuni, printr-o oferta publica, se asimileaza societatii detinute public in ceea ce priveste regulile privind protectia investitorilor in respectivele valori mobiliare"


Criteriile care califica drept oferta publica initiala regulat promovata si incheiata cu succes sunt urmatoarele :


oferta publica de actiuni in urma careia sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:

actiunile oferite au fost subscrise de minimum 100 de investitori si platite

integral;

emitentul isi constituie un capital social de cel putin echivalentul in lei a

100.000 euro;

minimum 10% din numarul total al actiunilor emitentului au fost subscrise in

cadrul ofertei publice;


oferta publica de obligatiuni in urma careia sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:

obligatiunile au fost subscrise de minimum 100 de subscriitori;

valoarea imprumutului va fi de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro;


oferta publica de obligatiuni convertibile in actiuni in conditiile ofertei publice de actiuni.


Prevederile aceluiasi regulament definesc cele doua notiuni oferta publica initiala si societate detinuta public care se completeza si se definesc in strinsa legatura prin urmatorul articol:


«Art. 10 (1) Oferta publica initiala de actiuni, regulat promovata si incheiata cu succes are ca efect transformarea societatii comerciale in societate detinuta public.

(2) Oferta publica initiala de obligatiuni, regulat promovata si incheiata cu succes, are ca efect asimilarea societatii comerciale cu o societate detinuta public in ceea ce priveste regulile privind protectia investitorilor in respectivele valori mobiliare.

(3) Oferta publica initiala de obligatiuni convertibile in actiuni, regulat promovata si incheiata cu succes, are ca efect tranformarea societatii comerciale in societate detinuta public, daca la sfarsitul periodei de conversie sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) minimum 100 de investitori si-au convertit obligatiunile in actiuni;

b) capitalul social al emitentului este de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro;

c) minimum 10% din actiunile emitentului sa fie detinute de cel putin 100 de persoane. »


Definitie - Societate de tip inchis
Conform definitie introduse de OUG 28/2002 societatea de tip inchis este  "societatea comerciala care nu indeplineste conditiile pentru a fi calificata drept societate detinuta public."


In conformitate cu prevederile aceleasi ordonante o societate detinuta public isi va pierde acest statut in urmatoarele trei situatii:


cand un actionar majoritar sau un grup de persoane care actioneaza in mod concertat detin legal mai mult de 90% din capitalul social al societatii si promoveaza o oferta publica de preluare, cu scopul de a inchide societatea;

ca urmare a hotararii adunarii generale a actionarilor, in cazul in care capitalul social va scadea sub echivalentul in lei a 100.000 euro, iar numarul de actionari va scadea sub 100.

in cazul in care CNVM constata ca nu au fost indeplinite conditiile legale de listare pe o piata reglementata.


Societatea care isi pierde statutul de societate detinuta public sau se afla in proces de dizolvare, conform prevederilor legale, va fi retrasa de pe piata reglementata pe care au fost tranzactionate respectivele valori mobiliare, iar data la care o societatea devine de tip inchis este data notificarii hotararii adunarii generale a actionarilor catre C.N.V.M., dupa mentionarea acesteia la oficiul registrului comertului.

Reguli speciale privind societatile detinute public


Reguli generale


OUG 28/2002 reprezinta cel mai important act normativ care reglementeaza statutul special al societarilor detinute public - entitati comerciale care atrag capital prin subscriptie publica sau ale caror valori mobiliare au fost supuse unei oferte publice regulat promovate si incheiate cu succes.


In conformitate cu prevederile acestei ordonante o societate detinuta de public  are urmatoarele obligatii cu caracter general:


Sa solicite unei piete reglementate introducerea pentru tranzactionare pe respectiva piata a valorilor mobiliare emise, in termen de o luna de la dobandirea statutlui de societate detinuta public;

Sa inregistreze respectivele valori mobiliare la O.E.V.M. ;

Sa respecte cerintele de raportare stabilite prin reglementari C.N.V.M. si ale pietelor reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise;


Conform art.103 din OUG 28/2002 o societate comerciala care a efectuat o oferta publica de valori mobiliare sau de alte instrumente financiare, diferite de cele de natura actiunilor, se asimileaza societatii detinute public in ceea ce priveste regulile privind protectia investitorilor in respectivele valori mobiliare sau alte instrumente financiare.


De asemenea aceeasi ordonanta vorbeste despre statutul de societate detinuta public in cazul societatilor care rezulta in urma proceselor de fuziune/divizare. Astfel, "divizarea unei societati detinute public sau fuziunea unei societati cu o societate detinuta public va avea ca efect crearea si/sau mentinerea de societati detinute public."


Reguli privind Adunarile Generale ale Actionarilor


Adunarea Generala a Actionarilor este organismul decizional suprem dintr-o societate detinuta de public si prin urmare OUG 28/2002 ii acorda o atentie speciala acestuia si completeaza reglementarile in materie ale Legii societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele articole:


«Art. 107.

Convocarea adunarii generale a actionarilor societatilor detinute public se va face prin publicarea convocatorului si prin transmiterea unei instiintari C.N.V.M. si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societate.


Art. 108.

(1) Convocarea adunarii generale la cererea actionarilor semnificativi ai societatii detinute public se va face in mod obligatoriu de catre administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate in cererea formulata.

(2) Convocarea prevazuta la alin. (1) se va face cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, republicata, cu modificarile ci completarile ulterioare.


Art. 109.

(1) Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara adunarea generala a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

(2) Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala autentificata.

(3) Hotararile adoptate cu impiedicarea dovedita a accesului unuia sau mai multor actionari ori a reprezentantilor acestora in adunarea generala a actionarilor pot fi atacate in instanta in conditiile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.


Art. 115.

(1) Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

(2) Inchirierile de active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori afiliate depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an depasind aceeasi valoare se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

(3) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1) si (2) oricare dintre actionari poate solicita instantei judecatoresti anularea actului juridic incheiat si urmarirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societatii. »


Reguli privind Consiliul de Administratie


Consiliul de Administratie reprezinta interfata dintre actionari si directorii executivi ai societatii care se ocupa de este activitatea de zi cu zi a societatii comerciale.

Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste solutii pentru numirea Consiliului de Administratie si pentru functionarea lui functionarea lui efectiva iar OUG 28/2002 implementeaza noi reguli inspirate din sistemul de guvernanta corporativa.


Astfel, conform art.110 din OUG 28/2002 cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie al societatilor detinute public poate fi ales prin metoda votului cumulativ, iar la cererea unui actionar semnificativ alegerea pe baza acestei metode se va face in mod obligatoriu.


In aplicarea articolului mentionat anterior a fost aprobat in luna martie a acestui an Regulamentul CNVM nr. 3/2004 privind aplicarea metodei votului cumulativ in cadrul societatilor detinute public.


De asemenea, aceeasi ordonanta reglementeaza obligativitatea publicarii hotararilor Consiliului de Administratie, atat in Monitorul Oficial cat si in doua ziare de difuzare nationala, respectiv stabileste intervalul de timp obligatoriu in care trebuie publicate acestea.


«Art. 111.

(1) Hotararile luate de consiliul de administratie al unei societati detinute public, in exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, vor fi depuse la oficiul registrului comertului si vor fi publicate atat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua ziare de difuzare nationala timp de 3 zile consecutiv si se vor transmite C.N.V.M. si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii.

(2) Hotararile mentionate la alin. (1), contrare legii sau actului constitutiv, pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de catre oricare dintre actionari. »


Conform amendamentelor introduce de OUG 28/2002, administratorii societatilor detinute public au obligatia de a prezenta C.N.V.M. rapoarte , care vor fi publicate in Buletinul C.N.V.M., si in care vor declara orice act juridic incheiat de catre societate cu administratori, angajati, actionarul cu pozitie majoritara al societatii sau cu persoane implicate ori cu persoane afiliate acestora, a caror valoare cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 Euro.
Aceste rapoartele trebuie sa mentioneze intr-un capitol special actele juridice incheiate sau amendamentele la acestea si vor preciza in mod obligatoriu urmatoarele elemente: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, sumele datorate reciproc de parti, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata, precum orice alte informatii solicitate de C.N.V.M.


Reguli privind dividendele distribuite


Ordonanta clarifica doua probleme legate de "data de referinta" care determina identitatea actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor si sa primeasca dividende. Se specifica de asemenea ca data la care se vor plati dividendele tuturor actionarilor indreptati sa le primeasca trebuie sa nu fie mai mare de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendului. In conditiile in care aceasta data nu este specificata - dividendele se platesc in maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.«Art. 114.

(1) Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa primeasca dividende este data stabilita pentru determinarea actionarilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor care fixeaza dividendul.

(2) Odata cu fixarea dividendelor adunarea generala a actionarilor va stabili si data la care acestea se vor plati actionarilor. Aceasta nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendului.

(3) In cazul in care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor conform alin. (2), acestea se platesc in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.

(4) Hotararea adunarii generale de fixare a dividendului, adoptata ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei OUG, se depune in termen de 15 zile la Oficiul registrului comertului pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Hotararea constituie titlu executoriu, in temeiul caruia actionarii pot incepe executarea silita impotriva societatii, potrivit legii. »


Reguli privind cerintele de raportare, transparenta si asigurarea accesului la informatii


Legea societatilor comerciale nr.31/1990  stabileste evidentele pe care trebuie sa le tina o societate pe actiuni precum si cerintele minime privind accesul la informatii pentru actionari si alte parti interesate. Standarde mai ridicate de acces la informatii privind accesul la informatii, pentru societatile tranzactionate pe piata reglementata, sunt stabilite de OUG 28/2002.

Asa cum am amintit mai sus una din indatoririle fundamentale ale unei societati detinute public este aceea de respecta cerintele de raportare stabilite prin reglementari ale C.N.V.M. si ale pietelor reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de acestea.


In conformitate cu prevederile OUG 28/2002, investitorii au dreptul de acces la informatie certa, suficienta si facuta publica la momentul oportun privind valorile mobiliare, emitentii acestora si activitatea lor.

In aceeasi Ordonanta se sublinieaza dublul rol al CNVM de a elabora reglementari pentru a garanta investitorilor acces la informatii pe baze nediscriminatorii si a impune respectarea acestora.


Cele doua articole ale ordonantei care fac referire la aceaste cerinte de raportare ce trebuie indeplinite de catre socitatilor detinute public sunt urmatoarele:

«Art. 121.

Societatile detinute public vor intocmi si transmite C.N.V.M. rapoarte curente, semestriale si anuale. C.N.V.M. va emite reglementari privind continutul minim al acestor rapoarte si publicitatea obligatorie de efectuat pe cheltuiala societatii.


Art. 122.

In cazul aparitiei unui eveniment important, societatile detinute public vor intocmi in termen de 24 ore rapoarte curente, conform reglementarilor C.N.V.M. si ale pietelor reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de acestea. »


Accesul la informatii al actionarilor a fost extins prin prevederi speciale vizand in mod special actionarii minoritari. Conform art. 106 din OUG 28/2002 actionarii care detin individual sau impreuna cu altii cel putin 5% din actiunile emise de societatile detinute public pot solicita trimestrial auditorilor financiari sau cenzorilor societatii rapoarte cu privire la operatiuni din gestiunea acesteia.

Administratorii impreuna cenzorii si auditorii financiari, dupa caz, au obligatia sa analizeze operatiunile reclamate si sa intocmeasca, in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii, un raport pe care il vor transmite spre publicare in Buletinul CNVM.

Actionarii reprezentand cel putin 5% din capitalulul social pot adresa    In cazul in care nu dau curs in termenul solicitat


Exista insa si situatii in care societatile detinute public pot solicita motivat C.N.V.M. ca anumite informatii sa nu fie facute publice, ci sa fie tratate ca informatii confidentiale. Aceste informatii nu trebuie sa intre insa, in categoria informatiilor relevante necesare investitorilor pentru evaluarea activitatii, a profitului sau a pierderilor societatii.


OUG 28/2002 stabileste ca avizul C.N.V.M. va putea fi dat numai atunci cand informatiile prezentate justifica necesitatea pastrarii confidentialitatii acestora, in interesul emitentului si al actionarilor.


Reguli privind majorarile de capital


Articolul nr.116 din OUG28/2002 stabileste si clarifica in acelasi timp importante aspecte legate de realizarea majorarilor de capital social al societatilor detinute public , astfel:

Interzice aporturile in natura la majorarea capitalului social al societatilor detinute public, cu  urmatoarele exceptii :

aporturilor constand din terenurile de incinta pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor si pentru care majorarea de capital social se efectueaza de drept, conform OUG. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

aporturilor in natura, stabilite concret prin contractele de privatizare, si a celor hotarate de catre adunarea generala a actionarilor, in temeiul art. 14 din Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii;

aporturilor in natura aduse la majorarea capitalului social ca urmare a unor obligatii asumate in contractele de privatizare, respectiv de postprivatizare;

investitiei directe constand in aport in natura, realizata in conditiile stabilite prin OUG. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, aprobata cu modificari prin Legea 241/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

oricaror alte aporturi in natura prevazute in legi speciale.


Majorarea capitalului social prin aporturi, in numerar sau in natura, se face cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor societatii;


Capitalului social nu se poate majora prin noi aporturi inainte de actualizarea valorii imobilizarilor aflate in patrimoniul societatii;


Pretul de subscriere a actiunilor emise pentru majorarea capitalului social se va calcula obligatoriu prin adaugarea unei prime de emisiune cel putin egala cu diferenta de valoare dintre activul net pe actiune si valoarea nominala inregistrata a actiunii; Valoarea activului net pe actiune se determina luand in considerare valoarea activelor imobilizate, actualizata la data convocarii adunarii generale a actionarilor de majorare a capitalului social;


In toate cazurile in care actiunile nu sunt subscrise in virtutea dreptului de preferinta, pretul de subscriere a actiunilor nu poate fi mai mic decat pretul determinat in conformitate cu prevederile alineatul precedent;
Capitalului social nu se poate majora prin noi aporturi inainte de actualizarea valorii imobilizarilor aflate in patrimoniul societatii; Actualizarea valorii activelor imobilizate se calculeaza in corelatie cu rata inflatiei inregistrata intre data ultimei lor evaluari sau actualizari si data convocarii adunarii generale a actionarilor de majorare a capitalului social, precum si valoarea de piata a bunurilor respective.


Actiunile emise la majorarea capitalului social prin aport in numerar vor trebui platite integral la data subscrierii acestora;


Reguli speciale privind auditorul financiar


In conformitate cu art.128 din OUG 28/2002 se stabileste obligativitatea elaborari situatiilor financiare si a celor privind operatiunile in conformitate cu prevederile legale in vigoare si reglementarile specifice emise de C.N.V.M. pentru toate entitatile supuse autorizarii, supravegherii si controlului C.N.V.M.. De asemenea se prevede faptul ca situatiile financiare vor fi verificate si certificate de auditori financiari, specializati in domeniu membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania.


De asemenea una din prevederile aceleeasi ordonante descrie rolurile disticte pentru celor doi importanti pioni implicati care fac parte din structura romaneasca a guvernantei corporatiste : cenzorul si auditorul financiar.

Astfel, cenzorii societatii detinute public supravegheaza si verifica gestiunea societatii, precum si corectitudinea si oportunitatea tranzactiilor sau a actelor incheiate de aceasta cu administratorii, angajatii, actionarii societatii sau persoanele afiliate ori persoane implicate cu acestia iar auditorii financiari verifica situatiile financiare in conformitate cu dispozitiile legale.Reguli speciale privind societatile ale caror valori mobiliare sunt inscrise la Cota Bursei de Valori Bucuresti (BVB)OUG 28/2002 introduce urmatoarele conditii minime pe care o societate detinuta public ar trebui sa le indeplineasca pentru a putea solicita inscrierea la Cota BVB, a valorilor sale mobiliare:

Capital social, capitalizare anticipata

Sa aiba o capitalizare bursiera anticipata de cel putin un milion de euro, exprimata in lei, sau un capital social reprezentand echivalentul in lei a cel putin un milion de euro, in masura in care valoarea capitalizarii bursiere nu se poate anticipa;

Perioada de functionare

Sa fi functionat in ultimii 3 ani anteriori listarii si sa fi publicat situatiile financiare anuale pentru aceeasi perioada;

Actiuni detinute de public

Minimum 25% din actiuni sa fie detinute de public.


Conform aceleeasi ordonante, bursele de valori pot admite la cota oficiala valori mobiliare emise de societati detinute public care nu indeplinesc cerintele minime prevazute, cu aprobarea C.N.V.M.


O societate este listata la Cota BVB la cerere, cu conditia sa satisfaca anumite criterii. Exista doua seturi de astfel cerinte pentru societatile care doresc inscrierea la cele doua categorii ale Cotei BVB : Categoria I si Categoria II (de baza).


Principalele cerinte pentru cotarea la Categoria II (de baza) a BVB


Libera transferabilitate a valorilor mobiliare

Valorile mobiliare inscrise la Cota BVB trebuie sa fie liber transferabile.


Inregistrarea valorilor mobiliare

Inscrierea valorilor mobiliare la Cota BVB se va face pentru:

a)      valori mobiliare evidentiate prin inscriere in cont;

b)      valori mobiliare emise in forma fizica si imobilizate conform procedurilor BVB.


Capital social

Capitalul social trebuie sa fie de cel putin echivalentul in lei a 2 milioane EURO, la cursul BNR.

Furnizarea de servicii adecvate catre detinatorii de valori mobiliare

In vederea asigurarii protectiei investitorilor, societatea emitenta trebuie sa asigure detinatorilor valorilor sale mobiliare servicii adecvate si un flux de informatii cantitativ si calitativ corespunzator. Calitatea serviciilor si a fluxului de informatii mai sus mentionate va fi apreciata de catre Bursa, de la caz la caz.

Furnizarea de informatii

Furnizarea informatiilor de catre societatea emitenta va fi facuta in concordanta cu prevederile unor capitole speciale din Regulamentele si Procedurile BVB intr-un mod care sa asigure publicului investitor accesul echitabil la informatiile necesare luarii deciziei de a investi.


Certificarea datelor furnizate de catre emitent

Certificarea datelor furnizate de catre societatea emiteta trebuie facuta de catre institutii specializate.


Angajamentul de inscriere si mentinere la Cota Bursei

In vederea inscrierii si mentinerii la Cota Bursei a valorilor mobiliare, societatea emitenta va trebui sa adere la conditiile si termenii Angajamentului de inscriere si mentinere la Cota Bursei.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact