StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Oferta publica : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Oferta publicaOFERTA PUBLICATipuri de oferta


A. de vanzare;

B. de cumparare ;
C. de preluareA. OFERTA PUBLICA DE VANZARE  DE VALORI MOBILIARE


Oferta publica de vanzare este oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa ori comunicata pe alte cai, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei;

Tipuri de oferta de vanzare


Primara

Secundara


Caracteristici comune


Orice oferta publica de valori mobiliare necesita autorizarea C.N.V.M. inainte de publicarea anuntului si/sau a prospectului sau, iar in caz contrar este nula de drept.

Oferta publica de valori mobiliare si alte instrumente financiare va fi realizata prin intermediul uneia sau mai multor societati de servicii de investitii financiare autorizate.

Oferta trebuie initiata in termen de 9 luni de la data ultimelor raportari financiare care stau la baza autorizatiei.

Oferta publica produce toate efectele, daca pe durata valabilitatii sale se pastreaza realitatea, exactitatea si integralitatea informatiilor cuprinse in prospect;

Perioada de valabilitate a ofertei este: 5-180 zile;

Ofertele publice trebuie sa se desfasoare in conditii care sa asigure egalitatea de tratament pentru toti investitorii;

In cadrul perioadei de derulare a ofertei, orice subscriitor poate revoca oferta pana in ultima zi.


Oferta primara reprezinta oferta facuta de un emitent, persoana juridica, difuzata prin mijloacele de comunicare in masa cu scopul de a fi plasata pe piata.

Oferta secundara reprezinta oferta facuta de un actionar, persoana fizica sau juridica, care are ca obiect valori mobiliare emise in prealabil si oferite spre vanzare de catre proprietarul acestora (ca detinator a cel putin 10% din actiunile societatii detinute public).

Oferta primara si secundara este considerata initiala atunci cand valorile mobiliare ale unui emitent sunt oferite pentru prima data public, in vederea transformarii societatii in societate detinuta public.


Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca o oferta publica initiala de actiuni ca sa fie catalogata ca “oferta publica initiala incheiata cu succes” sunt:

actiunile oferite au fost subscrise de minimum 100 de investitori si platite integral;

emitentul isi constituie un capital social de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro;

minimum 10% din numarul total al actiunilor emitentului au fost subscrise in cadrul ofertei publice;


In urma incheierii cu succes a ofertei publice, emitentul isi majoreaza capitalul social cu valoarea totala a emisiunii (valoare nominala * nr. actiuni emise).

Dupa inregistrarea actiunilor la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare , emitentul trebuie sa solicite admiterea respectivelor valori mobiliare pe o piata reglementata (Bursa de Valori Bucuresti sau Bursa Electronica RASDAQ).

Admiterea actiunilor la Bursa de Valori Bucuresti trebuie sa se supuna prevederilor Regulamentului BVB nr.3.

In cazul deschiderii societatii, emitentul solicita admiterea la cota unei piete reglementate a tuturor actiunilor acesteia si nu numai a actiunilor aferente emisiunii care a condus la deschiderea societatii. 616e45g


Oferta publica initiala de vanzare de obligatiuni regulat promovata si incheiata cu succes are ca efect asimilarea societatii comerciale cu o societate detinuta public in ceea ce priveste regulile privind protectia investitorilor in respectivele valori mobiliare.

Daca un emitent doreste sa faca o emisiune publica de obligatiuni, atunci el isi va mari capitalul de imprumut cu valoarea totala a emisiunii.

De asemenea, valoarea totala a emisiunii de obligatiuni nu trebuie sa depaseasca ¾ din capitalul social subscris si varsat al emitentului.

Se considera ca oferta publica de vanzare de obligatiuni s-a incheiat cu succes, atunci cand:

obligatiunile au fost subscrise de minimum 100 de subscriitori;

valoarea imprumutului va fi de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro;Oferta publica initiala de vanzare de obligatiuni convertibile in actiuni.


Deschiderea societatii se face in conditiile in care o astfel de oferta se incheie cu succes, si anume:

minimum 100 de investitori si-au convertit obligatiunile in actiuni;

capitalul social al emitentului este de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro;

minimum 10% din actiunile emitentului sa fie detinute de cel putin 100 de persoane.Neindeplinirea conditiilor impuse de Regulamentul CNVM nr.5/2003 va avea urmatoarele consecinte:

subscrierile vor fi anulate;

sumele varsate de catre subscriitori vor fi inapoiate acestora, fara a se percepe asupra lor nici o taxa, speza sau comision in termen de maxim 48 ore de la data confirmarii de catre C.N.V.M. a rezultatelor ofertei.

cheltuielile ocazionate de derularea ofertei publice vor cadea in sarcina ofertantului si a societatii/societatilor de servicii de investitii financiare implicate, conform prevederilor din contractul de intermediere.


In consecinta, daca o oferta publica initiala de vanzare de valori mobiliare nu se incheie cu succes atunci respectiva societate va ramane o societate inchisa.Prospectul de oferta publica de vanzare de valori mobiliare


La data inregistrarii cererii de autorizare a ofertei publice de vanzare, emitentul trebuie sa fi incheiat cel putin un exercitiu financiar.

Ofertantul depune la CNVM o cerere insotita de:

prospectul de oferta, obligatoriu in limba romana (3 exemplare); (Anexa nr.1 pt. Actiuni si Anexa nr.2 pt. Obligatiuni corporatiste)

anuntul de oferta publica de vanzare ce contine termenii principali ai ofertei; (Anexa nr.4)

copie de pe dovada detinerii valorilor mobiliare subiect al ofertei (in cazul unei oferte publice secundare de vanzare);

hotararea organului statutar care a aprobat respectiva emisiune (in cazul ofertei publice primare de vanzare);

bilanturile contabile pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate sau pe perioada scursa de la infiintare pana la data depunerii la C.N.V.M. a prospectului de oferta, daca emitentul are mai putin de 3 ani de functionare;

rapoartele auditorului financiar/cenzorului extern independent ;

raportarile financiare pentru ultimul trimestru din anul in curs (in cadrul prospectului se va specifica expres daca acestea sunt sau nu auditate);

modelul formularului de subscriere/vanzare;

formular de revocare a subscrierii valorilor mobiliare oferite;

copia dupa contractul de intermediere, de distribuire sau contractul privind activitatile de stabilizare a pretului, dupa caz;

acordul de principiu al unei piete reglementate privind cotarea valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei publice initiale de vanzare.


In perioada de la depunerea cererii de autorizare si pana in momentul autorizarii ofertei publice de vanzare este interzis ofertantului si societatii/societatilor de servicii de investitii financiare implicate sa desfasoare urmatoarele activitati:

oferirea spre vanzare catre public a valorilor mobiliare obiect al ofertei;

acceptarea integrala sau partiala de plati pentru valorile mobiliare obiect al ofertei;

desfasurarea oricaror alte activitati care fac obiectul autorizarii C.N.V.M..


Prospectul de oferta va fi redactat in mod obligatoriu in limba romana si va fi transmis CNVM in 3 exemplareProspectul de oferta va fi comunicat pietei reglementate pe care se tranzactioneaza sau se intentioneaza listarea valorilor mobiliare respective, ulterior autorizarii, pe suport de hartie si suport electronic, in termen de 48 ore inainte de initierea ofertei.

Societatea comerciala emitenta si societatea/societatile de servicii de investitii financiare care intermediaza oferta trebuie sa certifice prospectul si sa se asigure ca acesta prezinta o informare completa, corecta si in deplina concordanta cu realitatea privind emitentul, activitatea acestuia si valorile mobiliare oferite public. In cazul unei oferte publice secundare emitentul este obligat sa puna la dispozitia ofertantului orice informatie necesara pentru intocmirea prospectului de oferta publica.


Orice entitate care a contribuit la realizarea prospectului, emitentul, ofertantul (cand este altcineva decat emitentul), societatea de servicii de investitii financiare, auditorul, va fi responsabila de realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor prezentate de catre fiecare in prospect si in anuntul de oferta. Ori de cate ori prospectul face referire la informatii publice, trebuie precizata obligatoriu sursa acestora.

Pentru orice date reprezentand situatii financiare se va preciza in prospect daca acestea sunt auditate.

In cazul in care ofertantul intentioneaza sa evalueze succesul unei viitoare oferte, acesta trebuie sa solicite C.N.V.M. autorizarea unui prospect preliminar, in vederea difuzarii catre un numar determinat de persoane.

Prospectul preliminar trebuie sa contina pe prima pagina, evidentiata in culoarea rosie, urmatoarea afirmatie: 'Informatiile cuprinse in acest document pot suferi completari sau modificari. Prezentul prospect preliminar nu produce efecte juridice pentru parti. ”Continutul minim al prospectului


In cazul unei oferte publice de actiuni


Prospectul de oferta publica de vanzare de actiuni contine informatii care, date fiind caracteristicile particulare ale emitentului si ale valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei, sunt necesare pentru a permite investitorilor sa faca o evaluare fundamentata asupra activelor si pasivelor, situatiei financiare, profitului si pierderilor emitentului, a perspectivelor acestuia precum si asupra drepturilor derivand din detinerea de valori mobiliare.

Principalele puncte din Prospectul de oferta publica se refera la:


Informatii referitoare la persoanele responsabile de intocmirea prospectului si de auditarea situatiilor financiare ale emitentului

Informatii privind admiterea pe piata reglementata a actiunilor obiect al ofertei publice


Precizarea daca prospectul se refera la valori mobiliare de acelasi tip, deja tranzactionate sau pentru care se urmareste listarea in vederea tranzactionarii pe o piata reglementata.Prospectul de oferta va fi comunicat pietei reglementate pe care se tranzactioneaza sau se intentioneaza listarea valorilor mobiliare respective, ulterior autorizarii, pe suport de hartie si suport electronic, in termen de 48 ore inainte de initierea ofertei.

Ce apare nou?

Daca societatea” X” face o oferta publica initiala de vanzare de valori mobiliare, pe care ulterior le va tranzactiona pe Bursa de Valori Bucuresti, BVB trebuie sa-si dea Acordul de principiu privind admiterea valorilor mobiliare la Cota BVB.

Daca o oferta publica a fost lansata sub mentiunea inscrierii respectivelor valori mobiliare la cota unei piete reglementate, investitorii pot solicita returnarea fondurilor in urmatoarele situatii:

cererea de admitere la cota pietei reglementate nu a fost inaintata pana la inchiderea ofertei;

cotarea este respinsa pentru motive imputabile emitentului, ofertantului sau societatii de servicii de investitii financiare.


Solicitarea returnarii fondurilor plasate va fi trimisa emitentului/ofertantului in maximum 60 de zile de la inchiderea ofertei, respectiv de la respingerea cererii de inscriere.

Valoarea totala a ofertei si numarul de actiuni obiect al acesteia.

Informatii privind posibilitatea de majorare a numarului actiunilor care fac obiectul ofertei, in caz de suprasubscriere.

Numarul de valori mobiliare oferite poate fi marit pe perioada ofertei in urmatoarele conditii:

sa nu aiba loc o modificare a pretului;

sa se incadreze in limita prevazuta de anuntul de oferta si de prospect;

sa nu depaseasca 15% din volumul ofertei anuntat initial;

in caz de oferta primara, hotararea adunarii generale sau a consiliului de administratie, dupa caz, sa prevada aceasta optiune de majorare a ofertei si limitele acesteia.

Informatii referitoare la pret sau la conditiile de determinare a acestuia.

Pretul de oferta poate fi determinat sau determinabil. In cazul in care pretul nu va fi determinat, anuntul de oferta si prospectul vor contine marja de pret si criteriile de determinare. Pretul astfel stabilit va fi determinat oricand pe durata ofertei, pana in ultima zi a subscriptiilor, si va fi notificat C.N.V.M. si comunicat public in aceleasi conditii ca si anuntul de oferta.

Activitatile de stabilizare a pretului pot dura maximum 30 de zile din momentul inchiderii ofertei.


Informatii generale privind emitentul si capitalul acestuia

Descrierea operatiunilor din ultimii trei ani care au dus la modificarea valorii capitalului emis (subscris) si/sau a numarului si claselor de actiuni din care este compus.


Informatii referitoare la activitatile emitentului

Analiza cifrei de afaceri pe ultimele trei exercitii financiare defalcata pe domenii de activitate si piete geografice daca, avand in vedere modul de organizare a vanzarii de produse si a prestarii de servicii care fac obiectul activitatii obisnuite a emitentului, exista diferente considerabile intre aceste domenii si piete.

Amplasarea si dimensiunea sediilor principale ale emitentului si furnizarea unor informatii generale cu privire la proprietatile imobiliare detinute. (Se considera sediu principal cel care realizeaza cel putin 10% din cifra de afaceri).

Informatii in legatura cu toate procedurile judiciare sau arbitrale care au avut sau ar putea avea un impact semnificativ asupra situatiei financiare a emitentului in ultimii trei ani.

Descrierea, pe baza de cifre, a principalelor investitii realizate, incluzand participatiile (actiuni, obligatiuni etc.) in alte entitati, intervenite in decursul ultimelor trei exercitii financiare si in lunile care s-au scurs deja din actualul exercitiu financiar.


Informatii referitoare la activele si pasivele emitentului si la situatia financiara a acestuia

Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe ultimele trei exercitii financiare.

In situatia in care emitentul functioneaza de mai putin de 3 ani se vor include situatiile contabile pentru perioada de functionare pana la momentul depunerii prospectului de oferta.

Informatii privind profitul sau pierderea raportate per actiune ale societatii emitente, pe un exercitiu financiar, dupa plata impozitului, calculate pe ultimele trei exercitii financiare, in cazul in care societatea include bilantul anual propriu in prospect.


Informatiile enumerate mai jos vor fi oferite in orice situatie pentru fiecare societate la care emitentul are o participare directa sau indirecta, daca valoarea intrinseca a acestei participari reprezinta cel putin 10% din capitalul propriu sau este sursa a cel putin 10% din profitul net sau din pierderile emitentului, sau, in cazul unui grup, daca valoarea intrinseca a acestei participari reprezinta cel putin 10% din activele nete consolidate sau este sursa a cel putin 10% din profitul sau pierderile consolidate ale grupului.


Informatii referitoare la administrare, management si supraveghere

Informatii privind activitatea curenta si perspectivele emitentului


Principalii factori de risc ai actiunilor ce fac obiectul ofertei publice

Factori de natura politica, juridica si economica referitoare la piata unde se face emisiunea

Factori de natura economica privind industria in care opereaza emitentul

Factori de risc cu privire la emitent si/sau ofertant

Factori de risc referitori la valorile mobiliare oferite.In cazul unei oferte publice de obligatiuni corporatiste

Informatii privind imprumutul obligatar si admiterea obligatiunilor pe o piata reglementata


Caracteristicile imprumutului.

Valoarea nominala a imprumutului.

Natura si numarul obligatiunilor emise.

Valoarea nominala, pretul de emisiune, pretul de rambursare si rata nominala a dobanzii; in situatia in care dobanda oferita este variabila, descrierea modalitatilor prin care aceasta se determina.

Modalitatea de rambursare a imprumutului, incluzand prevederi privind o eventuala rascumparare anticipata a imprumutului de catre emitent.

Natura si modalitatile de garantare, asigurari si angajamente privind rambursarea imprumutului si plata dobanzilor aferente.

Informatii privind locul unde publicul poate consulta contractele privind garantarea si celelalte elemente asiguratorii privind Precizari privind subordonarea imprumutului obligatar fata de alte datorii ale emitentului prezente sau viitoare.

Informatii privind piata reglementata pe care se intentioneaza listarea obligatiunilor.


Informatii generale privind emitentul si capitalul acestuia


Informatii generale cu privire la capital.

Valoarea capitalului subscris si varsat, numarul si clasele de actiuni din care este compus, cu detalii privind caracteristicile lor principale.

Valoarea obligatiunilor convertibile, a obligatiunilor convertibile in actiuni ale emitentului in alta societate si obligatiuni garantate, cu indicarea conditiilor care le guverneaza si a procedurilor de conversie.

Daca emitentul apartine unui grup, o scurta descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul grupului.Numarul, valoarea intrinseca si valoarea nominala, a oricaror actiuni proprii pe care emitentul sau o alta societate in care acesta are, direct sau indirect, o detinere mai mare de 50%, le detine, daca astfel de valori mobiliare nu apar ca un capitol separat in bilantul contabil.


Informatii referitoare la activitatile emitentului


Informatii referitoare la activele si pasivele emitentului si la situatia financiara a acestuia

Situatiile contabile ale emitentului.

Precizarea urmatoarelor informatii:

suma totala a creditelor acordate emitentului si modalitatea de garantare a acestora;

suma totala a altor imprumuturi contractate de emitent si modalitatea de garantare a acestora.

Un tabel care sa precizeze sursele si utilizarea fondurilor in decursul ultimelor trei exercitii financiare.

Detalii individualizate referitoare la societatile in care emitentul detine o cota de capital de natura sa aiba un impact semnificativ asupra evaluarii propriilor active si pasive si asupra situatiei financiare a acestuia.


Informatii referitoare la administrare, management si supraveghere


Informatii privind activitatea curenta si perspectivele emitentului


Principalii factori de risc ai obligatiunilor corporative ce fac obiectul ofertei publice

Factori de natura politica, juridica si economica referitoare la piata unde se face emisiunea.

Factori de natura economica privind industria in care opereaza emitentul.

Factori de risc cu privire la emitent si ofertant (in cazul ofertei secundare de vanzare).

Factori de risc referitori la valorile mobiliare oferite.Derularea ofertei


Ofertantul va face cunoscuta oferta prin publicarea unui anunt de oferta care sa contina termenii principali ai ofertei.

Anuntul de oferta trebuie publicat in doua cotidiene de difuzare nationala timp de 3 zile consecutiv.

Orice material publicitar referitor la oferta, care va fi utilizat incepand cu momentul publicarii anuntului va fi avizat de C.N.V.M. indiferent de modalitatea de comunicare publica. Materialul publicitar trebuie sa fie exprimat clar si in concordanta cu continutul prospectului de oferta publica de vanzare. Fiecare material publicitar trebuie sa includa urmatorul avertisment 'Cititi prospectul inainte de a subscrie', intr-un mod care sa asigure observarea sa imediata. In situatia materialelor publicitare transmise prin mijloace audiovizuale acest avertisment trebuie cel putin mentionat verbal.

Oferta poate fi initiata dupa cel putin 7 zile de la data publicarii anuntului.

Pe perioada desfasurarii ofertei publice, exceptand cazurile in care se utilizeaza metoda licitatiei si cazul prevazut la art. 80 din O.U.G. nr. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002 nu pot fi modificate pretul sau criteriul de determinare al acestuia, numarul si toate caracteristicile clasei valorilor mobiliare oferite, metoda de intermediere, precum si comisioanele si taxele platite intermediarilor si membrilor grupului de distributie.

In cazul in care pretul este determinabil, subscrierile efectuate si ramase definitive vor fi considerate efectuate la pretul notificat .

Ofertantul trebuie sa se asigure ca societatea de servicii de investitii financiare sau grupul de distributie (daca este cazul) va returna investitorilor diferenta intre valoarea achitata la momentul subscrierii si cea a valorilor mobiliare alocate in maximum 5 zile lucratoare de la inchiderea ofertei publice.

Societatea sau societatile de servicii de investitii financiare implicate intr-o oferta publica de vanzare sunt obligate ca pe intreaga perioada de desfasurare a ofertei sa execute toate ordinele de cumparare ale clientilor, fara nici o exceptie sau preferinta.

Criteriul de alocare a valorilor mobiliare subscrise in cadrul ofertei publice trebuie sa fie precizat in cadrul prospectului de oferta.

Orice investitor poate revoca acceptarea prin notificare catre societatea de servicii de investitii financiare implicata.

Revocarea deciziei de autorizare a unei oferte, pe timpul derularii acesteia, lipseste de efecte subscrierile efectuate pana la momentul revocarii.

Termenul  de valabilitate a ofertei este cel stipulat in anunt si in prospectul de oferta, dar nu poate mai mic de 5 zile lucratoare si mai mare de 6 luni.


Inchiderea ofertei publice de vanzare


Oferta se considera inchisa la expirarea termenului pentru care a fost autorizata.


Societatea de servicii de investitii financiare/societatile de servicii de investitii financiare implicate vor notifica C.N.V.M. cu privire la rezultatele ofertei publice in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inchiderii acesteia.

Prospectul de oferta publica primara de vanzare purtand viza C.N.V.M. si notificarea privind rezultatele ofertei publice vor fi depuse la Registrul Comertului, ca anexe la cererea de inscriere de mentiuni privind modificarea capitalului social, dupa incheierea ofertei publice si realizarea alocarii valorilor mobiliare.


B. OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE


Oferta publica de cumparare este oferta unei persoane fizice sau juridice de a cumpara valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa ori comunicata prin alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea proprietarilor respectivelor valori mobiliare.


Tipul


Oferta publica de cumparare in vederea atingerii pozitiei de control, majoritare si majoritara absoluta;

Oferta publica de preluare, in vederea inchiderii societatii.

Oferta publica de cumparare in vederea atingerii pozitiei de control, majoritare si majoritara absoluta


Caracteristici generale

Orice persoana fizica si juridica care intentioneaza sa ajunga la unul din cele trei praguri trebuie sa deruleze o oferta publica de cumparare.


Daca un ofertant doreste sa ajunga la “pozitia de control” (33% din capitalul social al emitentului), atunci el trebuie sa faca o oferta publica de cumparare numai pentru actiunile ce i-ar conferi atingerea acestei pozitii.

Daca ofertantul “Y” doreste sa obtina o pozitie majoritara (cel putin 50% din capitalul social al emitentului) sau majoritar absoluta (cel putin 75% din capitalul social al emitentului) trebuie sa deruleze o oferta publica de cumparare pentru toate actiunile existente in piata.

Exceptii de la intocmirea prospectului de oferta publica de cumparare se prevad in cazul in care dobandirea pozitiei de control sau majoritare are loc:

in cadrul procesului de privatizare;

prin achizitionarea de actiuni de la Ministerul Finantelor Publice sau de la alte entitati abilitate legal in cadrul procedurii executarii creantelor bugetare.

reducerea capitalului prin rascumpararea de catre societate a actiunilor proprii, urmata de anularea acestora;

majorarea capitalului social prin aport in numerar, in cadrul careia unii dintre actionarii indreptatiti nu isi exercita dreptul de preferinta;

achizitionarea de actiuni in cadrul unei oferte publice de vanzare de actiuni;

conversia obligatiunilor in actiuni, in conformitate cu prevederile prospectului de emisiune aprobat de adunarea generala a actionarilor societatii emitente de obligatiuni;

fuziunea sau succesiunea.


In cazul in care dobandirea pozitiei de control majoritare sau majoritare absolute se realizeaza fara intentie, detinatorul unei asemenea pozitii are una dintre urmatoarele obligatii alternative, in termen de 2 luni de la dobandirea lor:

sa deruleze o oferta publica conform reglementarilor in vigoare

sa instraineze un numar de actiuni corespunzator pierderii pozitiei dobandite fara intentie.


Oferta se deruleaza prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare.

Din momentul publicarii anuntului, emitentul nu mai poate efectua urmatoarele operatiuni, fara a se limita la acestea: majorari de capital social sau emisiune de valori mobiliare care dau drept de subscriptie ori conversie in actiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentand cel putin o treime din activul social net.


Prospectul de oferta

In vederea autorizarii ofertei publice de cumparare, ofertantul trebuie sa depuna la CNVM o cerere insotita de urmatoarele documente:

prospectul de oferta publica (3 exemplare);

anuntul de oferta publica de cumparare;

dovada depunerii garantiei reprezentand cel putin 30% din valoarea actiunilor ce se intentioneaza a fi dobandite prin oferta publica, intr-un cont bancar al intermediarului, suma ce va fi blocata pe toata perioada ofertei, sau scrisoare de garantie bancara ce acopera intreaga valoare a ofertei, emisa in favoarea intermediarului;

copia de pe contractul de intermediere;declaratia ofertantului privind persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in ceea ce priveste societatea emitenta;

documente legale din care sa reiasa preturile la care ofertantul si persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat a achizitionat actiuni ale emitentului in ultimul an (daca este cazul);

declaratia intermediarului ofertei privind inexistenta conflictului de interese;

declaratia intermediarului privind pretul mediu ponderat de tranzactionare pe piata, aferent ultimului an, pentru actiunile emitentului.


Ofertantul va face cunoscuta oferta prin publicarea unui anunt de oferta care sa contina termenii principali ai acesteia.


Pretul in oferta publica de cumparare


Pretul in oferta publica de cumparare va fi exprimat in lei si va fi cel putin egal cu cel mai mare pret dintre:

pretul platit de ofertant sau oricare dintre persoanele cu care actioneaza in mod concertat, pentru valorile mobiliare respective in ultimele 12 luni precedente lansarii ofertei si

pretul mediu ponderat de tranzactionare pe piata a actiunilor emitentului, calculat pe ultimele 12 luni anterioare datei de depunere a documentatiei aferente ofertei publice de cumparare.

In cazul in care pretul in oferta publica nu va putea fi calculat conform metodelor de mai sus, pretul propus de ofertant va reflecta situatia financiara a emitentului cu luarea in considerare a activului net corectat.


Derularea ofertei


Anuntul de oferta publica de cumparare va putea fi lansat oricand dupa autorizarea ofertei publice de cumparare.

Oferta publica de cumparare se considera initiata la data publicarii pentru prima data a anuntului de oferta.

Oferta publica de cumparare devine caduca daca nu a fost initiata in termen de 7 zile lucratoare de la data autorizarii si nu poate fi mai mica de 15 zile lucratoare.

Incepand cu data transmiterii catre C.N.V.M. a cererii de autorizare a ofertei publice de cumparare, intermediarul, ofertantul si persoanele cu care actioneaza in mod concertat nu mai pot efectua operatiuni privind valorile mobiliare emise de societatea vizata, cu exceptia operatiunilor aferente derularii ofertei publice.

Ofertantul sau afiliatii sai nu mai pot lansa o oferta de preluare a aceleiasi societati timp de un an de la inchiderea ofertei precedente.

Orice posesor de actiuni care a subscris in oferta publica de cumparare poate sa revoce ordinul de vanzare pana in ultima zi a perioadei de derulare a ofertei.

Inainte de expirarea perioadei de derulare a ofertei publice de cumparare nu se vor face plati.

Amendamentele aferente ofertelor publice de cumparare autorizate se vor depune la C.N.V.M. cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inchiderea ofertei. In cazul autorizarii amendamentelor referitoare la pret sau alte elemente ale prospectului de oferta publica, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, C.N.V.M. va dispune si prelungirea perioadei de derulare a ofertei publice, astfel incat sa existe cel putin 5 zile lucratoare de la data publicarii amendamentului pana la inchiderea ofertei.


Contraoferta


Din momentul publicarii anuntului unei oferte de cumparare, orice persoana poate lansa o contraoferta avand ca obiect aceleasi valori mobiliare, in urmatoarele conditii:

sa aiba ca obiect cel putin acelasi numar de valori mobiliare;

pretul oferit sa fie cu cel putin 5% mai mare decat cel din prima oferta.

Lansarea unei contraoferte da dreptul primului ofertant sa modifice termenii ofertei.

Lansarea contraofertelor, respectiv modificarea termenilor ofertelor anterioare, se face prin depunerea la C.N.V.M. a documentatiei necesare intr-un termen de maximum 10 zile lucratoare de la publicarea primei oferte. C.N.V.M. va fixa totodata un termen unic de inchidere a ofertelor.


Pentru lansarea unei contraoferte ce va avea ca obiect dobandirea aceleiasi pozitii (semnificativa, de control, majoritara sau majoritar absoluta) ofertantii concurenti vor depune la C.N.V.M. documentatia necesara spre autorizare in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului primei oferte autorizate.

Prin decizia de autorizare a contraofertelor, C.N.V.M. va stabili acelasi termen de inchidere pentru toate ofertele concurente, precum si o data limita pana la care se pot depune spre autorizare amendamentele privind majorarea pretului in cadrul ofertelor concurente.Inchiderea ofertei


Ofertantul, societatea de servicii de investitii financiare sau societatile de servicii de investitii financiare implicate notifica C.N.V.M cu privire la rezultatele ofertei publice in termen de maximum 7 zile lucratoare de la data inchiderii acesteia.


Actiunile depuse in oferta publica de cumparare nu vor fi platite decat dupa inchiderea ofertei, respectiv in termen de 3 zile lucratoare.


Oferta publica de preluare


Actionarul majoritar sau un grup de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine o pozitie care ii confera mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului, are obligatia ca in termen de 12 luni de la dobandirea acestei pozitii sa faca si sa finalizeze o oferta publica de preluare pentru restul de actiuni de pe piata, in vederea transformarii acesteia in societate de tip inchis, cu mentionarea expresa a acestui obiectiv in prospectul de oferta.

In cazul unei oferte de preluare ofertantul va transmite un anunt preliminar C.N.V.M., in termern de 5 zile lucratoare, societatii subiect al preluarii si pietei de tranzactionare a valorilor mobiliare respective si il va publica in cel putin doua ziare centrale si unul local de la sediul emitentului.

Consiliul de administratie al societatii subiect al preluarii va transmite C.N.V.M., ofertantului si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza respectivele valori mobiliare pozitia sa cu privire la oportunitatea preluarii, in termen de 5 zile de la primirea anuntului preliminar de oferta.

Consiliul de administratie poate sa convoace adunarea generala extraordinara spre a se pronunta asupra oportunitatii preluarii si strategiei de urmat. In cazul in care cererea este formulata de un actionar semnificativ, convocarea adunarii generale este obligatorie. Prin derogare de la prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, adunarea se va tine in 5 zile de la publicarea convocarii intr-un ziar de difuzare nationala.

Transmiterea anuntului preliminar de oferta obliga ofertantul sa lanseze, in maximum 20 de zile, o oferta publica de preluare in termeni nu mai putin favorabili decat cei precizati in anuntul preliminar.

De la momentul receptionarii anuntului preliminar si pana la inchiderea ofertei consiliul de administratie al societatii subiect al preluarii va informa C.N.V.M. si piata reglementata asupra tuturor operatiunilor efectuate de catre membrii sai si de catre directorul general cu privire la respectivele valori mobiliare.

De la momentul receptionarii anuntului preliminar consiliul de administratie al societatii subiect al preluarii nu mai poate incheia nici un act si nu poate lua nici o masura care sa afecteze substantial situatia patrimoniala sau obiectivele preluarii, cu exceptia actelor de administrare curenta.

In contextul prezentei sectiuni sunt considerate a afecta substantial situatia patrimoniala, operatiuni incluzand, dar fara a se limita la acestea: majorari de capital social sau emisiune de valori mobiliare care dau drept de subscriptie ori conversie in actiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentand cel putin o treime din activul social net.

Prin derogare pot fi indeplinite acele operatiuni derivate din obligatii asumate inainte de publicarea anuntului de preluare, precum si acele operatiuni aprobate expres de adunarea generala extraordinara convocata special, ulterior anuntului.

Ofertantul este raspunzator de toate pagubele cauzate societatii subiect al ofertei de preluare, daca se probeaza ca aceasta a fost lansata exclusiv in scopul punerii societatii in situatia neluarii unora dintre masurile enuntate mai sus sau al derularii acelor operatiuni aprobate expres de adunarea generala extraordinara convocata special ulterior anuntului.


Derularea ofertei de preluare


Pretul din oferta publica de preluare propus de initiator va fi egal cu media aritmetica a preturilor determinate de un evaluator independent desemnat de acesta, in conformitate cu cel putin doua dintre urmatoarele metode:

a) metoda pretului mediu ponderat de tranzactionare pe piata reglementata, dupa cum urmeaza:

pentru actionarul majoritar sau grupul de persoane prevazut la alin. (1), care la data de 1 decembrie 2002 detine pozitia majoritara absoluta ce ii confera mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului, se va lua in considerare pretul mediu ponderat de tranzactionare al actiunilor pe piata reglementata respectiva, calculat pe perioada de 12 luni precedenta datei de 1 decembrie 2002;

pentru actionarul majoritar sau grupul de persoane prevazut la alin. (1), care dobandeste ulterior datei de 1 decembrie 2002 pozitia majoritara absoluta ce ii confera mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului, se va lua in considerare pretul mediu ponderat de tranzactionare al actiunilor pe piata reglementata respectiva, calculat pe perioada de 12 luni precedenta datei de transmitere catre C.N.V.M. a anuntului preliminar


b) metoda activului net contabil, determinat in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate IAS si cu aplicarea corespunzatoare a ordinului ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, precum si a celorlalte dispozitii legale in domeniu;


c) pretul cel mai ridicat platit pentru actiunile emitentului de catre initiator, cu conditia ca aceasta achizitie sa fi fost efectuata in perioada de 12 luni precedenta lansarii ofertei publice de preluare.

In cazul in care pretul din oferta publica de preluare nu poate fi stabilit ca medie aritmetica a valorilor obtinute prin aplicarea a cel putin doua dintre metodele enumerate mai sus, pretul se va calcula doar pe baza uneia dintre acestea. In situatia in care nu se va putea aplica nici una dintre metodele prevazute mai sus, pretul din oferta va fi stabilit de evaluatorul independent in conformitate cu standardele internationale de evaluare.

Initiatorul va face cunoscut pretul propus in oferta publica de preluare prin publicarea unui anunt in doua cotidiene de circulatie nationala cu cel putin 30 de zile inainte de derularea ofertei.

Anuntul va fi transmis la C.N.V.M. in vederea avizarii cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de publicarea acestuia.

Actiunile emise de societatile detinute public, obiect al unei oferte publice obligatorii de preluare vor fi suspendate de la tranzactionare incepand cu data publicarii anuntului pana la data finalizarii tuturor operatiunilor legate de derularea si inchiderea ofertei publice.

Evaluatorii vor avea la dispozitie minimum 10 zile lucratoare pentru realizarea evaluarii.

Evaluatorii sunt tinuti sa nu utilizeze in interes propriu sau al vreunui tert informatiile privilegiate la care au acces ca urmare a intocmirii raportului de evaluare, in caz contrar fiind supusi rigorilor legii.

Evaluatorul independent numit de actionarul minoritar care a contestat pretul stabilit in cadrul unei oferte publice de preluare in vederea declararii emitentului ca societate de tip inchis va intocmi raportul de evaluare intr-un interval de timp determinat astfel incat in cazul interventiei celui de-al treilea evaluator sa se respecte prevederile art 138 alin. (4), (5) din cadrul O.U.G. 165/2002.

In vederea intocmirii raportului de evaluare, emitentul are obligatia de a pune la dispozitia evaluatorilor imediat toate documentele necesare pentru intocmirea respectivului raport de evaluare.


Retragerea obligatorie de pe piata reglementata

O societate detinuta public isi va pierde acest statut in urmatoarele situatii:

a) cand un actionar majoritar sau un grup de persoane care actioneaza in mod concertat detin legal mai mult de 90% din capitalul social al societatii si promoveaza o oferta publica de preluare, cu scopul de a inchide societatea;

b) ca urmare a hotararii adunarii generale a actionarilor, in cazul in care capitalul social va scadea sub echivalentul in lei a 100.000 euro sau numarul de actionari va scadea sub 100.

c) in cazul in care CNVM constata ca nu au fost indeplinite conditiile legale de listare pe o piata reglementata.

Societatea devine de tip inchis la data notificarii hotararii adunarii generale a actionarilor catre C.N.V.M., dupa mentionarea acesteia la oficiul registrului comertului.

O societate care isi pierde statutul de societate detinuta public sau se afla in proces de dizolvare, conform prevederilor legale, va fi retrasa de pe piata reglementata pe care au fost tranzactionate respectivele valori mobiliare.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact