StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Calculul profitului brut, al profitului impozabil sl net de repartizatSocietatile comerciale industriale si alte firme cu caracter industrial isi pot determina profitul brut dupa urmatoarele metode :
a) metoda calculului direct pe produs si pe total cifra de afaceri;
b) metoda raportarii la perioada de baza (metoda analitica).
a) Prin prima metoda, profitul brut se determina pe fiecare produs, pe grupe de produse si pe total cifra de afaceri. Aceasta metoda este simpla si da rezultate exacte, ceea ce face sa fie utilizata de catre toate societatile comerciale industriale.
La determinarea profitului trebuie sa se tina seama de costul productiei marfa ce se fabrica in anul curent, cat si de dimensionarea optima a stocurilor de produse finite si a facturilor emise si neincasate de la sfarsitul perioadei (trim., an) exprimate in costuri si in preturile de vanzare.
Astfel, stocurile de produse finite si de facturi emise si neincasate de la inceputul perioadei exprimate in costuri se obtin prin adaugarea la costurile stocurilor de produse finite si a produselor facturate din anul precedent, a cheltuielilor de comercializare aferente acestora in anul curent.
Stocurile de produse finite si facturile emise dar neincasate la sfarsitul trimestrului sau anului curent, in costuri se iau din fisele de magazie si din documentele conile.
b) Metoda raportarii la perioada de baza de calcul al profitului
Aceasta metoda de calcul al profitului brut poate fi folosita de societatile comerciale industriale pentru rificarea rezultatelor obtinute prin metoda directa de determinare a profitului si a cuantificarii principalilor factori ce influenteaza marimea profiturilor in societatile comerciale.
Pentru determinarea profitului brut prin metoda raportarii la perioada de baza, trebuie sa se efectueze urmatoarele operatiuni :
' determinarea profitului si a ratei profitului pentru anul precedent;
' calcularea profitului la productia marfa programata a se fabrica in anul curent, in conditiile mentinerii ratei profitului din anul precedent;
' silirea profitului rezultat din reducerea costurilor productiei din anul curent;
' determinarea influentei modificarii structurii productiei fabricate in anul curent, in favoarea produselor cu renilitate sporita ;
' calcularea profitului aferent modificarii preturilor de vanzare in anul curent fata de anul precedent, in functie de cerere si oferta ;
' calcularea profitului aferent diferentei dintre stocurile de produse finite si facturile emise si neincasate existente la inceputul si sfarsitul trimestrului sau anului curent;
' determinarea sumei totale a profitului brut din trimestrul sau anul curent.
Pe baza profitului realizat in anul precedent si a cheltuielilor efectuate, se calculeaza rata profitului din activitatea de baza.
Pentru a calcula profitul aferent productiei marfa programata a se fabrica in anul curent sau in trimestrul respectiv se inmulteste valoarea productiei programata a se fabrica exprimata in costurile realizate in anul de baza cu rata profitului din anul de baza.In acest caz, profitul din anul curent creste direct proportional cu sporirea productiei a se fabrica in anul curent.
Orice reducere a costurilor in anul curent fata de anul precedent conduce la cresterea profitului si inrs.
Determinarea influentei modificarii costurilor in anul curent fata de anul precedent se face facand diferenta dintre volumul productiei fabricate in anul curent exprimat in costurile anului de baza si volumul productiei fabricate exprimat in costurile anului curent. Din aceasta operatiune poate sa rezulte fie profit, fie pierdere, atat pe fiecare sortiment de produs fabricat, cat si pe total cifra de afaceri.In cazul modificarii ponderii produselor cu o anumita renilitate sau calitate, al caror pret de vanzare este mai mare datorita caracteristicilor tehnico-economice, se produc schimbari in volumul profitului in anul curent.
Pentru a determina influenta modificarii structurii sortimentale a productiei se calculeaza mai intai greutatea specifica a fiecarui produs, fata de totalul productiei fabricate (in unitati naturale sau valoric) in perioada de baza (precedenta) si in anul curent.
Prin inmultirea greutatilor specifice respecti cu rata profitului fiecarui sortiment (produs) realizata in anul de baza, se obtin coeficienti medii de renilitate corespunzatori anului precedent si ai anului curent.
Profitul obtinut ca urmare a modificarii greutatii specifice a sortimentelor (produselor) fabricate in anul curent va fi egal cu produsul dintre volumul productiei din anul curent exprimat in costurile anului de baza si diferenta pozitiva sau negativa dintre coeficientii medii de renilitate din anul curent si, respectiv, din anul de baza.
Se pot obtine fie profituri sau pierderi, atat pe fiecare produs, cat si pe total cifra de afaceri.In cazul modificarii preturilor de vanzare in anul curent fata de anul precedent, in sensul cresterii sau diminuarii, va aa o influenta pozitiva sau negativa asupra profitului din anul curent.Intrucat in societatile comerciale industriale raman, in mod obiectiv, la sfarsitul anului, stocuri de produse finite aflate in magazie care urmeaza sa fie vandute in anul curent, sau chiar sunt in expeditie si se incaseaza in anul viitor, trebuie sa fie luate in consideratie la determinarea profitului in anul curent.
Deoarece aceste stocuri provin din anul de baza, la calculul profitului se vor folosi pretul de vanzare negociat la contractarea productiei si costurile din anul de baza.
Profitul aferent acestor stocuri si facturi emise si neincasate se calculeaza fie prin metoda directa de calcul a profitului, fie prin aplicarea ratei profitului realizata in anul de baza.
Pentru stocurile de produse si facturi emise si neincasate de la sfarsitul trimestrului sau anului curent, profitul se calculeaza ca diferenta dintre valoarea lor la preturile de vanzare negociate prin contracte si valoarea lor in costurile de productie din anul curent sau prin aplicarea ratei profitului calculata in anul curent.
Profitul total brut obtinut aferent cifrei de afaceri prin metoda raportarii la perioada de baza (analitica) se determina prin insumarea algebrica a tuturor influentelor factorilor care au actionat in anul curent atat pozitiv sau negativ ' asupra marimii profitului, fata de exercitiul financiar din anul precedent (baza).
Conform datelor din bilantul conil anual, profitul impozabil se determina ca diferenta intre activul bilantului de la sfarsitul anului fiscal, diminuat cu obligatiile si activul de la inceputul anului fiscal, diminuat cu obligatiile aferente minus aportul efectuat la capitalul social in cursul anului si niturile silite prin Ordonanta Gurnului nr. 70 din 1994 ca fiind neimpozabile, plus cheltuielile nedeductibile si alte elemente prevazute in bilantul conil, in functie de specificul activitatii contribuabilului platitor de impozit pe profit.In scopul determinarii profitului impozabil se iau in calcul toate profiturile, castigurile si cresterile de acti din orice s


ursa, inclusiv orice operatiuni efectuate in favoarea asociatilor, respectiv actionarilor, intr-un an fiscal.
Pentru determinarea profitului impozabil trebuie sa se tina seama de incadrarea contribuabililor in mari sau mici. Prin contribuabil mic se intelege contribuabilul care intr-un an fiscal indeplineste cumulativ urmatoarele conditii :
a) este o persoana juridica romana a carei cifra de afaceri nu a depasit 10 miliarde lei intr-o perioada de 12 luni, care se incheie la data de 30 noiembrie a anului fiscal precedent;
b) nu are mai mult de 299 salariati permanenti la inceputul anului fiscal;
c) agentul economic (unitatea patrimoniala) a fost mic contribuabil in toti anii fiscali de la infiintarea sa.
Pentru reflectarea corecta a profitului impozabil (determinat cum am aratat mai inainte), contribuabilii mari si mici au obligatia de a inregistra in evidenta conila, ca nituri, contravaloarea bunurilor mobile livrate, valoarea bunurilor imobiliare pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, valoarea prestarilor de servicii facturate si a lucrarilor executate si alte castiguri, indiferent de sursa.


Astfel, in nituri se includ :
a) nituri din exploatare, respectiv din vanzari de produse, marfuri,, servicii prestate, lucrari executate si din alte activitati, din productia stocata, din productia de imobilizari, din subntii de exploatare, dupa caz, precum, si orice alte nituri ;
b) nituri financiare, respectiv nituri din participatii, titluri de plasament, actiuni, diferente de curs valutar, dobanzi, creante imobilizate, alte nituri financiare ;
c) nituri exceptionale, respectiv din operatii de gestiune (din desubiri si penalitati), din operatiuni de capital (subntii pentru institii virate la nituri, nituri din cedarea actilor) si alte nituri exceptionale.
In cheltuielile efectuate pentru realizarea niturilor se includ :
a) cheltuieli de exploatare, respectiv cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri, cheltuieli cu lucrari si servicii executate la terti, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu impoz'tele, taxele si varsamintele asimilate, alte cheltuieli de exploatare ;
b) cheltuieli financiare, respectiv cheltuieli privind titlurile de plasament cedate, cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile, pierderi din creante legate de participatii, alte cheltuieli financiare.
c) cheltuieli exceptionale, respectiv cheltuielile privind operatiile de capital, a celor din operatii' nile de gestiune ;
d) cheltuieli cu amortizarea capitalului imobilizat in acti corporale si necorporale.In derea calculului profitului impozabil se iau in consideratie numai cheltuielile cu amortizarea capitalului imobilizat in acti corporale deductibile.
Pentru a determina amortizarea deductibila, actile corporale sunt impartite in 6 grupe, cu urmatoarele cote anuale de amortizare :


Grupa I, durata de functionare 1 an ' la 4 ani, cota 40% ;
Grupa II, durata de functionare 4 ani ' la 8 ani, cota 17% ;
Grupa III, durata de functionare 8 ani ' la 12 ani, cota 10% ;
Grupa IV, durata de functionare 12 ani ' la 20 ani, cota 7% ;
Grupa V, durata de functionare 20 ani ' la 30 ani, cota 4,5% ;
Grupa VI, durata de functionare peste 30 ani, cota 2%.
Actile corporale a caror durata de functionare nu poate fi silita, sunt incluse in grupa 4.
Actile corporale din grupele 1, 2, 3, 4, 5 sunt impartite in subgrupe separate pe fiecare grupa, iar deducerea amortizarii pentru fiecare subgrupa se determina prin aplicarea cotelor de amortizare mentionate mai sus asupra soldului subgrupei de la sfarsitul anului fiscal.
La aplicarea acestei metodologii trebuie sa se tina seama de doua ipoteze si anume :
' cand valoarea actilor corporale instrainate in timpul anului fiscal este mai mare decat soldul subgrupei ia sfarsitul anului fiscal, surplusul rezultat se include in nituri si soldul subgrupei este zero ;
' daca soldul subgrupei la sfarsitul anului fiscal, dupa deducerea amor-^ tizarii aferente acestei perioade, este mai mic de 200 000 iei, se deduce intreaga
suma a soldului.
De asemenea, cheltuielile c;i reparatiile aduse actilor corporale pentru fiecare subgrupa sunt deductibile in iimita a 5% din soldtil subgrupei de ia inceputul anuiui, iar diferenta se adauga ia soldul grupei de ia sfarsitul anului financiar.
Cheltuielile pentru care nu se admite deducerea la determinarea profitului impozabil sunt:
a) impozitul pe profit datorat de agentul economic precum si impozitul pe nitul realizat in strainatate ;
b) amortizarea peste Umilele prevazute de Legea nr. 15/199a privind amortizarea capitalului imobilizat in acti corporale si necorporale ;
c) amenzi si penalitati datorate calre autoritatile romane sau straine ;
d) cheltuielile ocazionale de mese, cadoiui, distractii etc, care depasesc limitele de cheltuieli pentru actiuni de reclama, protocol si publicitate, prevazute de legea brgefara anuala;
c) sumele utilizate pentru constituirea de provizioane, rezer sau majorarea rezerlor, cu exceptia celor create de banci in ii mita a 2 Sa suta din soldul creditelor acordate si a fondului de rezerva, potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, a rezerlor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare, precum si a fondului de rezerva in limita a 5 la suta din profitul conil anual, pana acesta va atinge a cincea parte din capitalul social ;
f) cheltuieli cu sponsorizarea peste limita prevazuta in Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea. Aceasta limita este de 5 la suta din profitul impozabil ;
g) cheltuielile cu dobanzile ce depasesc limita prevazuta de lege < Ordonanta).
Profitul impozabil silit, tinand seama de cheltuielile deductibile si nedeductibile, se calculeaza lunar, cumnat de ia inceputul anului.
Profitul impozabil al unui contribuabil mic se determina ca diferenta intre niturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora dintr-un an financiar.
Amortizarea actilor corporale se face in concordanta cu registrele conile, fara actualizarea acestora ia inflatie. De asemenea, cheltuielile cu reparatiile sunt deductibile la nilul lor efectiv, dar insa nu mai mult de 5 la suta din valoarea ramasa a actilor corporale inscrisa in bilantul conil
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare