StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Analiza si functiunea contabila a conturilor de rezultateANALIZA SI FUNCTIUNEA CONTABILA A CONTURILOR DE REZULTATE


Conturile din clasele 6 "Conturi de cheltuieli" si 7 "Conturi de venituri" sunt conturi de rezultate, deoarece cu ajutorul lor se determina rezultatele financiare ale unitatii patrimoniale la sfarsitul perioadei de gestiune.


1. CONTURILE DE CHELTUIELICheltuielile intreprinderii reprezinta sume sau valori platite sau de platit pentru: consumurile de bunuri materiale, lucrari executate sau servicii prestate de terti, plata personalului si a altor obligatii legale si contractuale, amortizari si provizioane constituite, valoarea activelor cedate, distruse sau disparute, alte cheltuieli exceptionale.

In conformitate cu legea contabilitatii 82/1991 contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli dupa natura lor, care se grupeaza astfel:

1. Cheltuieli de exploatare in care se cuprind:

- cheltuieli pentru consumul de: materii prime, materiale auxiliare, combustibil, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile precum si: costul de achizitie al materialelor de natura obiectelor de inventar consumate, costul de achizitie al materialelor nestocabile (energie, apa, gaze, etc.), costul de achizitie al animalelor si pasarilor si costul marfurilor vandute;

- cheltuieli cu serviciile si lucrarile efectuate de terti: intretineri si reparatii, locatii de gestiune si chirii, studii si cercetari, colaboratori externi, comisioane, onorarii, cheltuieli de deplasari, detasari, posta si telecomunicatii, servicii bancare si altele.

- cheltuieli cu personalul: salarii si 131c22b alte drepturi de personal, asigurarile si protectia sociala, contributia societatii la asigurarile sociale si asigurari de sanatate si constituirea fondului de somaj, cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea profesionala, alte cheltuieli cu personalul;

- cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate suportate de unitate;

- alte cheltuieli de exploatare, pierderi din creante, alte cheltuieli.

2. Cheltuieli financiare cuprind:

- amenzi, penalitati, donatii si subventii acordate,  cheltuieli cu activele cedate, etc.

- pierderi din creante legate de participatii;

- cheltuieli privind investitiile financiare cedate;

- diferente nefavorabile de curs valutar;

- dobanzi aferente imprumuturilor primite;

- sconturi acordate clientilor;

- pierderi din creante de natura financiara

- alte cheltuieli financiare.

3.Cheltuieli extraordinare: sunt acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea curenta, normala a intreprinderii si se refera la cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare.

4. Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele in care se cuprind:

- amortizarile imobilizarilor corporale si necorporale

- ajustarile pentru riscuri si cheltuieli

- ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

- ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

5.Cheltuieli cu impozitul pe profit - reprezinta impozitul calculat asupra profitului si inclus pe cheltuieli; cheltuielile si veniturile determinate de operatiile asociatiilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform contractului, care se transmit apoi la sfarsitul perioadei de raportare pe baza de decont fiecarui asociat in vederea inregistrarii acestuia in contabilitatea proprie.

Contabilitatea cheltuielilor se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" care cuprind mai multe conturi si grupe de conturi constituite pe baza clasificarii prezentata mai sus, astfel:

a.Pentru cheltuielile de exploatare sunt urmatoarele grupe de conturi:

- grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile"

- grupa 61 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti"

- grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti"

- grupa 63 "Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate"

- grupa 64 "Cheltuieli cu personalul"

- grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare"

b.Pentru cheltuielile financiare se utilizeaza:

- grupa 66 "Cheltuieli financiare"

c.Pentru cheltuieli extraordinare se utilizeaza:

- grupa 67 "Cheltuieli extraordinare"

d.Pentru cheltuieli cu amortizarile si provizioanele se utilizeaza:

- grupa 68 "Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele"

e.Pentru cheltuieli cu impozitul pe profit se utilizeaza:

- grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite"

Conturile de cheltuieli functioneaza dupa regulile conturilor de activ:

- se debiteaza in cursul perioadelor de gestiune cu cheltuielile efectuate in functie de natura lor economica precizate in denumirea conturilor de cheltuieli;

se crediteaza la sfarsitul perioadei de gestiune prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatelor financiare, adica asupra contului

121 "Profit si pierdere"

- la sfarsitul perioadei de gestiune conturile de cheltuieli se inchid, ele nu prezinta sold si, deci nu apar in bilant.


2. CONTURILE DE VENITURI

Veniturile intreprinderii reprezinta sume sau valori incasate sau de incasat din activitatea curenta, cat si castigurile din orice alte surse (cresteri ale beneficiilor).

In conformitate cu legea contabilitatii 82/1991 contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura lor, care se grupeaza astfel:

1. Venituri din exploatare care cuprind:

- venituri din vanzarea produselor, lucrarilor executate sau serviciilor prestate inregistrate pe baza de factura care atesta transferul de proprietate a bunurilor respective asupra clientilor;

- venituri din variatia stocurilor reprezinta variatii in plus sau minus a valorii productiei stocate la cost efectiv la finele perioadei fata de inceputul perioadei

- venituri din productia de imobilizari, reprezinta costul lucrarilor inregistrate ca active imobilizate corporale sau necorporale executate pentru intreprindere;

- venituri din subventii de exploatare reprezinta subventii primite de la bugetul statului pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor precum si alte subventii din partea statului sau a altor agenti economici;

- alte venituri din exploatare cuprind: venituri din creante recuperate si alte venituri posibile din exploatare

2.Venituri financiare in care se cuprind:

- venituri din diferente de curs valutar;

- venituri din imobilizari financiare

- venituri din creante imobilizate

- venituri din investitii financiare pe termen scurt

- venituri din investitii financiare cedate

- venituri din dobanzi

- venituri din sconturi obtinute

- alte venituri financiare

3.Venituri extraordinare sunt acele venituri care nu sunt legate de activitatea curenta, normala a intreprinderii. Exemplu: daune pretinse de detinatorii de polite in urma producerii unor calamitati.

4.Venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor - sunt acele venituri inregistrate in cazul in care nu se mai justifica mentinerea provizioanelor constituite, respectiv are loc realizarea riscului si se acopera cheltuiala sau cheltuiala devine exigibila. Aceste venituri se inregistreaza la venituri din exploatare sau financiare in functie de activitatea unde ele au fost constituite.

Contabilitatea veniturilor se realizeaza cu ajutorul conturilor din

clasa 7 "Conturi de venituri" care cuprinde mai multe grupe de

conturi constituite pe baza clasificarii prezentate mai sus, astfel:

a.Pentru veniturile din exploatare sunt urmatoarele grupe de conturi:

- grupa 70 "Cifra de afaceri"

- grupa 71 "Variatia stocurilor"

- grupa 72 "Venituri din productia de imobilizari"

- grupa 74 "Venituri din subventii de exploatare"

- grupa 75 "Alte venituri din exploatare"

b.Pentru veniturile financiare:

- grupa 76 "Venituri financiare"

c.Pentru veniturile extraordinare:

- grupa 77 "Venituri extraordinare"

d.Pentru veniturile din provizioane:

- grupa 78 "Venituri din provizioane si ajustari pt. deprecieri sau pierderi de valori"

Conturile de venituri au functie contabila de pasiv:

- se crediteaza in cursul lunii cu veniturile obtinute dupa natura lor, pe feluri de venituri, precizate in denumirea conturilor de venituri

- se debiteaza la sfarsitul lunii prin trecerea soldurilor creditoare a conturilor de venituri asupra rezultatelor financiare, adica asupra contului 121 "Profit si pierdere"

- la sfarsitul lunii conturile de venituri nu prezinta sold si deci, ele nu apar in bilantul contabil

3. CONTURILE DE REZULTATE

Rezultatul financiar exprima eficienta cu care unitatea si-a desfasurat activitatea intr-o anumita perioada de gestiune.

Rezultatul financiar poate fi:

- profit cand veniturile realizate sunt mai mari decat cheltuielile efectuate si reprezinta sursa de finantare a activelor unitatii;

- pierdere cand cheltuielile sunt mai mari decat veniturile realizate

Profitul sau pierderea se determina lunar prin inchiderea in mod provizoriu a conturilor de cheltuieli si venituri prin contul de rezultate 121 "Profit si pierdere"

Rezultatul financiar este structurat astfel:

- rezultatul curent este cel obtinut din activitatea de exploatare si cea financiara (venituri din exploatare si financiare - cheltuieli din exploatare si financiare);

- rezultatul extraordinar este obtinut din activitatea extraordinara (venituri extraordinare - cheltuieli extraordinare)

- rezultatul exercitiului este soldul final al contului de profit si pierdere si poate fi rezultatul brut inainte de impozitare si rezultatul net dupa scaderea impozitului pe profit.

Contabilitatea rezultatelor se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 12 "Rezultatul exercitiului" utilizandu-se urmatoarele conturi:

Contul 121 "Profit si pierdere"

- tine evidenta profitului sau pierderii realizata in cursul exercitiului.

- dupa functia contabila este cont bifunctional:

- se crediteaza: la sfarsitul lunii cu sumele inregistrate in cursul perioadei in conturile de venituri la inchiderea acestora cu pierderea contabila reportata

- se debiteaza la sfarsitul lunii  cu cheltuielile inregistrate in cursul lunii in conturile de cheltuieli si preluate din aceste conturi la inchiderea lor

- profitul net este supus repartizarii

- profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat

- soldul poate fi:

. creditor si reflecta profitul realizat

. debitor si reflecte pierderea realizataContul 129 "Repartizarea profitului"

- Tine evidenta modului de repartizare a profitului obtinut

- Are functie contabila de activ:

- Se debiteaza in cursul si la sfarsitul exercitiului curent cu profitul net repartizat pe diferite destinatii

- Se crediteaza la inceputul exercitiului urmator la inchiderea repartizarii definitive a profitului net

- Soldul debitor reprezinta profitul net repartizat pe destinatii

Operatii inregistrate in contabilitate privind rezultatele

1.Se inregistreaza consumuri de materii prime pe baza bonurilor de consum in suma de 15.000 lei

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- materii prime..................- A

- cheltuieli cu materii prime............+ A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura)...A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

- 301 "Materii prime", se crediteaza

- 601 "Cheltuieli cu materii prime", se debiteaza

4.Formula contabila:


2.Se inregistreaza factura privind energia electrica consumata in valoare de 12.000 lei T.V.A. 19%

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- cheltuieli privind energia electrica.........+ A

- T.V.A. deductibila................+ A

- furnizori.....................+ P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)....A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

- 605 "Cheltuieli privind energia si apa", se debiteaza

- 4426 "T.V.A. deductibila", se debiteaza

- 401 "Furnizori", se crediteaza

4.Formula contabila:


2.280


3.Se inregistreaza cheltuieli cu salariile personalului pe baza statelor de salarii in suma de 80.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- cheltuieli cu salariile personalului..........+ A

- personal - salarii datorate..............+ P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum).....A + c = P + c

3.Conturile corespondente di operatie:

- 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se debiteaza

- 421 "Personal - salarii datorate" se crediteaza

4.Formula contabila:


4.Din sectiile de productie se obtin produse finite la cost efectiv de productie de 150.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- produse finite..................+ A

- variatia stocurilor................+ P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)...A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

- 345 "Produse finite" se debiteaza

- 711 "Variatia stocurilor" se crediteaza

4.Formula contabila:


5.Se inregistreaza vanzarea produselor finite catre clienti la pret de facturare 200.000 lei, T.V.A. 19%.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- clienti.....................+ A

- venituri din vanzarea produselor finite.........+ P

- T.V.A. colectata.................+ P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)...A + c = P +c

3.Conturile corespondente din operatie:

- 411 "Clienti" se debiteaza

- 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" se crediteaza

- 4427 "T.V.A. colectata" se crediteaza

4.Formula contabila:38.000


Se descarca gestiunea de produse finite pentru produsele vandute la cost efectiv de 150.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- produse finite..................- A

- variatia stocurilor...............- P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)..A - m = P - m

3.Conturile corespondente din operatie:

- 345 "Produse finite" se crediteaza

- 711 "Variatia stocurilor" se debiteaza4.Formula contabila:


7.Se incaseaza creanta de la clienti prin contul bancar.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- clienti.....................- A

- disponibilitati banesti din cont............+ A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura)..A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

- 411 "Clienti", se crediteaza

- 5121 "Conturi la banci in lei", se debiteaza

4.Formula contabila:


8.La sfarsitul lunii se includ conturile de cheltuieli.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- conturile de cheltuieli cu materia prima (1), cu energia electrica (2) si salariatii (3)..................- A

- profit si pierdere................- P

2.Relatia bilantiera de modificare( de volum)..A - m = P - m

3.Conturile corespondente din operatii:

- 601 "Cheltuieli cu materia prima" se crediteaza

- 605 "Cheltuieli privind energia si apa" se crediteaza

- 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se crediteaza

- 121 "Profit si pierdere" se debiteaza

4.Formula contabila:

9.La sfarsitul lunii se inchid si conturile de venituri.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- venituri din vanzarea produselor finite..........- P

- profit si pierdere.................+ P

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura)...A = P + c - m

3.Conturile corespondente din operatie:

- 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" se debiteaza

- 121 "Profit si pierdere" se crediteaza

4.Formula contabila:


Nota: La sfarsitul lunii se determina rezultatul brut, care este

evidentiat in soldul contului 121 "Profit si pierdere", astfel:

121 "Profit si pierdere"

Debit

Credit

15.000


12.000

200.000

80.000


Rulaj D        107.000

Rulaj C         200.000

Sold C 93.000- reprezinta profitul brut


10.Se inregistreaza impozitul pe profit datorat bugetului statului in suma de 23.250 lei (93.000 x 16% cota de impozit)

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- cheltuieli cu impozitul pe profit.........+ A

- impozitul pe profit.............+ P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)..A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

- 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se debiteaza

- 441 "Impozitul pe profit" se crediteaza

4.Formula contabila:


11.Se achita din contul curent la banca suma datorata bugetului statului.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei- disponibilitatile banesti din cont............- A

- impozitul pe profit................- P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)....A - m = P - m

3.Conturile corespondente:

- 5121 "Conturi la banca in lei" se crediteaza

- 441 "Impozitul pe profit" se debiteaza

4.Formula contabila:


12.Se inchide contul de cheltuieli cu impozitul pe profit.

1.Natura operatiei

Analiza contabila a operatiei:

- cheltuieli cu impozitul pe profit............- A

- profit si pierdere..................- P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)....A - m = P - m

3.Conturile corespondente din operatie:

- 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se crediteaza

- 121 "Profit si pierdere" se debiteaza

4.Formula contabila:


Nota: Dupa inregistrarea si inchiderea contului de cheltuieli cu

impozitul pe profit se determina profitul net ce urmeaza a fi

repartizat si care rezulta din contul 121, astfel:

121 "Profit si pierdere"

Debit

Credit

15.000


12.000

200.000

80.000


14.880


Rulaj D        121.880

Rulaj C         200.000

Sold C 78.120 - reprezinta profitul net de repartizare


13.A.G.A. hotaraste repartizarea profitului net de 78.120 lei pe urmatoarele destinatii:

- constituirea de rezerve..........38.120 lei

- fond de participare la profit.........15.000 lei

- dividende................25.000 lei

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- repartizarea profitului...............+ A

- rezultatul reportat................+ P

- participarea personalului la profit............+ P

- rezerve.....................+ P

- dividende....................+ P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)          A + c = P + c

3.Conturile corespondente:

- 129 "Repartizarea profitului" se debiteaza

- 106 "Rezerve" se crediteaza

- 117 "Rezultatul reportat/Analitic: Participarea salariatilor la profit" se crediteaza

- 117 "Rezultatul reportat" Analitic: Dividende de plata" se crediteaza

4.Formula contabila:


14.Dupa repartizarea definitiva a profitului se inchid conturile 121 si 129.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- repartizarea profitului................- A

- profit si pierdere..................- P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)....A - m = P - m

3.Conturile corespondente din operatie:

- 129 "Repartizarea profitului" se crediteaza

- 121 "Profit si pierdere" se debiteaza

4.Formula contabila:


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact