StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Accize

Sanctiuni

Sanctiuni


Infractiuni

   Art. 245. Constituie infractiuni urmatoarele fapte savarsite de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al societatii: []

   b) achizitionarea de alcool etilic si de distilate de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati de astfel de produse, potrivit titlului VII; []   d) achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatori autorizati potrivit titlului VII.


Norme metodologice:

Intra sub incidenta acestor prevederi alcoolul 747i82h etilic, distilatele si uleiurile minerale utilizate ca materie prima pentru obtinerea altor produse.


   ANEXA Nr. 22@
la normele metodologice de aplicare a prevederilor
titlului VII din Codul fiscal)


@Anexa nr. 22 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal a fost introdusa prin art. I pct. 6 pct. 24 din H.G. nr. 1840/2004.


Denumirea antrepozitarului autorizat

sau a importatorului ..

Codul unic de inregistrare ..

Sediul .


SITUATIA
livrarilor de bauturi slab alcoolizate inregistrate
in stoc la data de 31 decembrie 2003
in luna . anul .


| | Stocul | Stocul |Cantitatea| Stocul la |
|Denumirea produsului|U.M.*)| la |la inceputul lunii| livrata |sfarsitul lunii|
| | |31 decembrie 2003| de raportare | in litri | de raportare |
+----- ----- ----------+------+----- ----- -------+----- ----- --------+----------+----- ----- -----+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----- ----- ----------+------+----- ----- -------+----- ----- --------+----------+----- ----- -----+
+----- ----- ----------+------+----- ----- -------+----- ----- --------+----------+----- ----- -----+
+----- ----- ----------+------+----- ----- -------+----- ----- --------+----------+----- ----- -----+
+----- ----- ----------+------+----- ----- -------+----- ----- --------+----------+----- ----- -----+


Se va inscrie capacitatea recipientului in care este imbuteliat produsul.


Conducerea antrepozitarului autorizat/importatorului,
..


   ANEXA Nr. 23@
la normele metodologice de aplicare a prevederilor
titlului VII din Codul fiscal)


@Anexa nr. 23 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal a fost introdusa prin art. I pct. 6 pct. 24 din H.G. nr. 1840/2004.


DECLARATIE


Subsemnatul .., cu domiciliul in localitatea .,
(numele si prenumele)
str. nr. ., judetul/sectorul .., codul numeric personal .,
declar pe propria raspundere ca produsele rezultate din prelucrarea fructelor, marcurilor din
fructe sau a altor semifabricate predate spre prelucrare in anul 2003/2004 antrepozitului
fiscal , cu sediul in ., si preluate de la acesta, in cantitate de litri,
cu concentratie alcoolica de , sunt destinate in exclusivitate consumului propriu.
Cunoscand dispozitiile art. 292 privind falsul in declaratii din Codul penal, declar ca cele
mentionate mai sus sunt corecte si complete.

Semnatura declarantului Data
. .
   ANEXA Nr. 1*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal


Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.


PROCES-VERBAL DE PRELEVARE
Nr. ../..


Incheiat astazi, , la sediul , data la care s-a procedat, in baza comenzii (nr. si emitent) .., la prelevarea a trei esantioane de in greutate neta totala de (sau volum net total) kg (l) din lotul . cu factura nr. . .

Cele trei esantioane au urmatoarea destinatie:

   a) un esantion este destinat laboratorului, in scopul eliberarii certificatului de expertiza;

   b) un esantion este destinat antrepozitarului autorizat/importatorului si se va transmite cu proces-verbal;

   c) un esantion este destinat biroului vamal la care se efectueaza vamuirea.

Esantioanele au fost prelevate conform normativelor in vigoare in Romania, si anume:

Esantioanele au fost ambalate, etichetate si sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr. . .

Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.


+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- ----+---------+
| Partea semnatara |Numele si prenumele| Delegatia sau|Semnatura|
| | |imputernicirea| |
+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- ----+---------+
| Reprezentantul antrepozitarului | | | |
| autorizat/importatorului | | | |
+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- ----+---------+
| Imputernicitul laboratorului | | | |
| agreat | | | |
+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- ----+---------+
| Autoritatea vamala | | | |
+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- ----+---------+
| Delegatul Oficiului pentru | | | |
| Protectia Consumatorului | | | |
+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- ----+---------+


   ANEXA Nr. 2*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal


Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.


Autoritatea Nationala a Vamilor

Biroul vamal


DOCUMENT
de libera circulatie a alcoolului, distilatelor si a bauturilor
spirtoase, in vrac, provenite din import


Denumirea antrepozitarului autorizat/importatorului .

Codul unic de inregistrare ..

Adresa .

Data intrarii in vama .

Furnizorul extern si tara de provenienta

Numarul si data facturii externe ..

Denumirea produselor si concentratia alcoolica exprimata in procente de

volum ..

Cantitate importata

Destinatia


Conducerea biroului vamal,


Data ..


   ANEXA Nr. 3*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal


Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.


Denumirea antrepozitarului autorizat/importatorului .

Codul unic de inregistrare ..

Sediul .REGISTRU
privind situatia importurilor de alcool, de distilate
si de bauturi spirtoase in vrac si destinatiile acestora

+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------+----- ----- --------------+
| Importuri realizate | Modul de valorificare |
+----+----- ----- -----+----------+----- ----- --------+---------+----- ----- -------+----- ----- --------------+
|Nr. | D.V.I. | Tipul | Cantitatea |Valoarea | Documentul de |Cantitatile utilizate in|
|crt.|(numar si data)|produsului|(litri alcool pur)|accizelor|plata a accizelor| productia proprie |
| | | | | (lei) | | (litri alcool pur) |
+----+----- ----- -----+----------+----- ----- --------+---------+----- ----- -------+----- ----- --------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----+----- ----- -----+----------+----- ----- --------+---------+----- ----- -------+----- ----- --------------+
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+----+----- ----- -----+----------+----- ----- --------+---------+----- ----- -------+----- ----- --------------+

Conducerea antrepozitarului autorizat/importa
torului,
                                  


   ANEXA Nr. 4*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal


Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.


Denumirea antrepozitarului autorizat/importatorului .

Codul unic de inregistrare ..

Sediul .SITUATIA
privind modul de valorificare a alcoolului/distilatelor
in luna . anul .

+------------+-------- ----- ------ ---+----- ----- ----+----- ----- ----+-------------+----- ----- ----+--------+--------+------+
| | | | | Autorizatia | Cantitati | | | |
|Factura/Aviz| Cantitate | Denumirea | Codul |de antrepozit| livrate/ | Pretul |Valoarea|Acciza|
| | - litri alcool pur - |beneficiarului| unic de | fiscal | prelucrate | unitar | -lei - |-lei- |
+-----+------+----------+---------+----- ----- -----+ | inregistrare +-----+-------+- litri alcool|-lei/UM-| | |
|numar| data |prelucrata| vanduta | vanduta in | | al |numar| data | pur - | | | |
| | | |in regim |afara regimului| |beneficiarului| | | | | | |
| | | |suspensiv| suspensiv | | | | | | | | |
+-----+------+----------+---------+----- ----- -----+----- ----- ----+----- ----- ----+-----+-------+----- ----- ----+--------+--------+------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+-----+------+----------+---------+----- ----- -----+----- ----- ----+----- ----- ----+-----+-------+----- ----- ----+--------+--------+------+
+-----+------+----------+---------+----- ----- -----+---------
-----+----- ----- ----+-----+-------+----- ----- ----+--------+--------+------+
+-----+------+----------+---------+----- ----- -----+----- ----- ----+----- ----- ----+-----+-------+----- ----- ----+--------+--------+------+
+-----+------+----------+---------+----- ----- -----+----- ----- ----+----- ----- ----+-----+-------+----- ----- ----+--------+--------+------+
|TOTAL| x | | | | x | x | x | x | | x | | |
+-----+------+----------+---------+----- ----- -----+----- ----- ----+----- ----- ----+-----+-------+----- ----- ----+--------+--------+------+

Conducerea antrepozitarului autorizat/importatorului,   ANEXA Nr. 5*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal


Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.


Autoritatea fiscala teritorialaSITUATIE CENTRALIZATOARE
privind modul de valorificare a alcoolului/distilatelor
in luna .. anul

+----+----- ----- ----------------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+--------+------+
| | | Cantitatea | | |
| | | - litri alcool pur - | | |
|Nr. |Denumirea antrepozitarului+---------+----------+----- ----- -----+----- ----- -----+Valoarea|Acciza|
|crt.| autorizat/importatorului | | | vanduta in | vanduta in | -lei- |-lei- |
| | |realizata|prelucrata|regim suspensiv|afara regimului| | |
| | | | | | suspensiv | | |
+----+----- ----- ----------------+---------+----------+----- ----- -----+----- ----- -----+--------+------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----+----- ----- ----------------+---------+----------+----- ----- -----+----- ----- -----+--------+------+
+----+----- ----- ----------------+---------+----------+----- ----- -----+----- ----- -----+--------+------+
+----+----- ----- ----------------+---------+----------+----- ----- -----+----- ----- -----+--------+------+
+----+----- ----- ----------------+---------+----------+----- ----- -----+----- ----- -----+--------+------+
| | TOTAL | | | | | | |
+----+----- ----- ----------------+---------+----------+----- ----- -----+----- ----- -----+--------+------+


Conducatorul autoritatii fiscale teritoriale,
..

Data ..
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact