StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale

Capitolul iv - taxa asupra mijloacelor de transport

CAPITOLUL IV
  Taxa asupra mijloacelor de transport


Reguli generale

   Art. 261. Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anuala pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in pre 232i89c zentul capitol se prevede altfel.Taxa prevazuta la alin. (1), denumita in continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de locator.


Norme metodologice:

Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde are domiciliul fiscal proprietarul.@


@Pct. 93 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 44 din H.G. nr. 1861/2006.


Contribuabilii care detin in proprietate mijloace de transport care trebuie inmatriculate in Romania datoreaza impozitul pe mijloacele de transport in conditiile titlului IX din Codul fiscal.

Prin sintagma mijloc de transport care trebuie inmatriculat, prevazuta la art. 261 alin. (1) din Codul fiscal, se intelege orice mijloc de transport, proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, si care, potrivit legii, face obiectul inmatricularii.@


@Pct. 94 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 44 din H.G. nr. 1861/2006.


In cazul in care proprietarii, persoane fizice sau juridice straine, solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, acestia au obligatia sa achite integral impozitul datorat, pentru intreaga perioada pentru care solicita inmatricularea, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.@


@Pct. 95 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 44 din H.G. nr. 1861/2006.


In cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar incheiat pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica, are obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2007, insotita de o copie a contractului de leasing. Pentru contractele de leasing incheiate dupa data de intai ianuarie 2007, locatarul are obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale competente, insotita de o copie a contractului de leasing, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de leasing.@


@Pct. 951 de la Titlul IX a fost introdus prin art. I pct. H pct. 44 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Scutiri

   Art. 262. - Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:

   a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

   b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

   c) mijloacele de transport ale institutiilor publice;

   d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public.


Norme metodologice:

Contribuabilii care se afla in situatia prevazuta la art. 262 lit. a) din Codul fiscal au obligatia sa prezinte compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala isi au domiciliul fotocopia documentului oficial care atesta situatia respectiva, precum si documentele care atesta ca mijlocul de transport este adaptat handicapului acestora.

Obligatia de a depune declaratia fiscala, in conditiile art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, revine si persoanelor fizice care intra sub incidenta art. 262 lit. a) din Codul fiscal, prin care se acorda scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica.@


@Pct. 97 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 45 din H.G. nr. 1861/2006.


Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care contribuabilii interesati prezinta compartimentelor de specialitate ale administratiei publice locale documentele prin care atesta situatiile, prevazute de lege, pentru care sunt scutiti.@


@Pct. 98 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 45 din H.G. nr. 1861/2006.


Intra sub incidenta prevederilor art. 262 lit. b) atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri, barcilor si luntrelor folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in unitatile administrativ-teritoriale din Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei.

Unitatile administrativ-teritoriale prevazute la pct. 99 se stabilesc prin ordine ale prefectilor judetelor respective, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.

Ordinele prefectilor se aduc la cunostinta publica, vor fi comunicate autoritatilor administratiei publice locale interesate, in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi publicate in monitorul oficial al judetului respectiv, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 534/2003, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 75/2003.

Navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite in alte scopuri decat pentru transportul persoanelor fizice sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport in conditiile titlului IX din Codul fiscal. Pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport, navele fluviale de pasageri sunt asimilate vapoarelor prevazute in tabelul de la art. 263 alin. (7) pct. 8 din Codul fiscal.@


@Pct. 101 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 46 din H.G. nr. 1861/2006.


Prin sintagma folosite pentru transportul persoanelor fizice, prevazuta la art. 262 lit. b) din Codul fiscal, se intelege folosirea atat pentru activitati ce privesc necesitatile familiale, cat si pentru activitati recreativ-distractive.

Prevederile pct. 97 se aplica deopotriva persoanelor fizice si persoanelor juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri, barcilor si luntrelor care nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.

Intra sub incidenta prevederilor art. 262 lit. d) din Codul fiscal operatorii de transport public local de calatori a caror activitate este reglementata prin Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 86/2001.

Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiti de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare si microbuze, prevazute in tabelul de la art. 263 alin. (2) pct. 3 din Codul fiscal, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2001.@


@Pct. 105 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 47 din H.G. nr. 1861/2006.


Contribuabilii care au ca obiect al activitatii productia si/sau comertul cu mijloace de transport nu datoreaza taxa prevazuta la cap. IV al titlului IX din Codul fiscal pentru acele mijloace de transport inregistrate in contabilitate ca stocuri.


Codul fiscal:

Scutiri

   Art. 262. - Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:

   a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

   b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

   c) mijloacele de transport ale institutiilor publice;

   d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public.

   e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare.


Norme metodologice:

Prin vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare, se au in vedere vehiculele definite prin Reglementarile privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.@


@Pct. 1061 de la Titlul IX a fost introdus prin art. I pct. H pct. 48 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal

Calculul taxei

   Art. 263. Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.

In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cm sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:


| | Suma, in lei, pentru |
|Nr. | Tipuri de autovehicule |fiecare grupa de 200 cm3 |
|crt.| |sau fractiune din aceasta|
+----+-------- ----- ------ ----- ----- ----+----- ----- ---------------+
| | Motorete, scutere, motociclete si autoturisme | |
| | cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 | 7 |
| | inclusiv | |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- ----+----- ----- ---------------+
| | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre | 15 |
| | 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv | |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- ----+----- ----- ---------------+
| | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre | 30 |
| | 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv | |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- ----+----- ----- ---------------+
| | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre | 60 |
| | 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv | |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- ----+----- ----- ---------------+
| | Autoturisme cu capacitatea cilindrica de | 120 |
| | peste 3.001 cm3 | |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- ----+----- ----- ---------------
+
| | Autobuze, autocare, microbuze | 20 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- ----+----- ----- ---------------+
| | Alte autovehicule cu masa totala maxima | |
| | autorizata de pana la 12 tone | 25 |
| |inclusiv, precum si autoturismele de teren din | |
| | productie interna | |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- ----+----- ----- ---------------+
| | Tractoare inmatriculate | 15 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- ----+----- ----- ---------------+


In cazul unui atas, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:


+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----+
| | NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007 |
|Numarul axelor si masa totala | Impozitul, in lei |
| maxima autorizata +----- ----- --------------+----- ----- ------------+
| | Vehicule cu sistem de |Vehicule cu alt sistem|
| |suspensie pneumatica sau| de suspensie |
| |un echivalent recunoscut| |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|I. Vehicule cu doua axe | X | X |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|1. Masa peste 12 tone, dar nu | 100 | 110 |
|mai mult de 13 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|2. Masa peste 13 tone, dar nu | 110 | 218 |
|mai mult de 14 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|3. Masa peste 14 tone, dar nu | 218 | 307 |
|mai mult de 15 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|4. Masa peste 15 tone | 307 | 694 |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|II. Vehicule cu trei axe | X | X |
+---------

----- ----- -----------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|1. Masa peste 15 tone, dar nu | 110 | 137 |
|mai mult de 17 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|2. Masa peste 17 tone, dar nu | 137 | 281 |
|mai mult de 19 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|3. Masa peste 19 tone, dar nu | 281 | 365 |
|mai mult de 21 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|4. Masa peste 21 tone, dar nu | 365 | 563 |
|mai mult de 23 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|5. Masa peste 23 tone, dar nu | 563 | 874 |
|mai mult de 25 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|6. Masa peste 25 tone | 563 | 874 |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|III. Vehicule cu patru axe | X | X |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|1. Masa peste 23 tone, dar nu | 365 | 370 |
|mai mult de 25 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|2. Masa peste 25 tone, dar nu | 370 | 578 |
|mai mult de 27 tone |

| |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|3. Masa peste 27 tone, dar nu | 578 | 917 |
|mai mult de 29 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|4. Masa peste 29 tone, dar nu | 917 | 1.361 |
|mai mult de 31 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|5. Masa peste 31 tone | 917 | 1.361 |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+


In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:


+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----+
| | NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007 |
|Numarul axelor si masa totala | Impozitul, in lei |
| maxima autorizata +----- ----- --------------+----- ----- ------------+
| | Axa/axe motoare cu |Axa/axe motoare cu alt|
| |suspensie pneumatica sau|sistem de suspensie |
| |un echivalent recunoscut| |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|I. Vehicule cu 2+1 axe | X | X |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|1. Masa peste 12 tone, dar nu | 100 | 110 |
|mai mult de 14 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|2. Masa peste 14 tone, dar nu | 110 | 120 |
|mai mult de 16 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|3. Masa peste 16 tone, dar nu | 120 | 130 |
|mai mult de 18 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|4. Masa peste 18 tone, dar nu | 130 | 140 |
|mai mult de 20 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|5. Masa p

este 20 tone, dar nu | 140 | 190 |
|mai mult de 22 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|6. Masa peste 22 tone, dar nu | 190 | 246 |
|mai mult de 23 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|7. Masa peste 23 tone, dar nu | 246 | 443 |
|mai mult de 25 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|8. Masa peste 25 tone | 443 | 778 |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|II. Vehicule cu 2+2 axe | X | X |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|1. Masa peste 23 tone, dar nu | 120 | 177 |
|mai mult de 25 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|2. Masa peste 25 tone, dar nu | 177 | 291 |
|mai mult de 26 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|3. Masa peste 26 tone, dar nu | 291 | 428 |
|mai mult de 28 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|4. Masa peste 28 tone, dar nu | 428 | 517 |
|mai mult de 29 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+---------

----- ----- -----+----- ----- ------------+
|5. Masa peste 29 tone, dar nu | 517 | 849 |
|mai mult de 31 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|6. Masa peste 31 tone, dar nu | 849 | 1178 |
|mai mult de 33 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|7. Masa peste 33 tone, dar nu | 1178 | 1789 |
|mai mult de 36 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|8. Masa peste 36 tone | 1178 | 1789 |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|III. Vehicule cu 2+3 axe | X | X |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|1. Masa peste 36 tone, dar nu | 938 | 1305 |
|mai mult de 38 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|2. Masa peste 38 tone | 1.305 | 1774 |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|IV. Vehicule cu 3+2 axe | X | X |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|1. Masa peste 36 tone, dar nu | 829 | 1150 |
|mai mult de 38 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|2. Masa peste 38 tone, dar nu | 1150 | 1591

|
|mai mult de 40 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|3. Masa peste 40 tone | 1591 | 2354 |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|V. Vehicule cu 3+3 | X | X |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|1. Masa peste 36 tone, dar nu | 471 | 570 |
|mai mult de 38 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|2. Masa peste 38 tone, dar nu | 570 | 851 |
|mai mult de 40 tone | | |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+
|3. Masa peste 40 tone | 851 | 1356 |
+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- --------------+----- ----- ------------+


In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (5), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:


+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+----- ----- -----------+
| Masa totala maxima autorizata | Impozitul (lei) |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+----- ----- -----------+
|a) Pana la 1 tona inclusiv | 7 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+----- ----- -----------+
|b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone | 24 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+----- ----- -----------+
|c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 37 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+----- ----- -----------+
|d) Peste 5 tone | 46 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+----- ----- -----------+


In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:


+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
| Mijlocul de transport pe apa | Impozitul lei |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si | 15 |
|uz personal | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri | 40 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|3. Barci cu motor | 150 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|4. Nave de sport si agrement*) | intre 0 si 800 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|5. Scutere de apa | 150 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|6. Remorchere si impingatoare: | X |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|a) pana la 500 CP inclusiv | 400 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP, inclusiv | 650 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP, inclusiv | 1.000 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|d) peste

4.000 CP | 1.600 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune | 130 |
|din acesta | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: | X |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone, inclusiv | 130 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana | 200 |
|la 3.000 tone, inclusiv | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+
|c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone | 350 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------+----- ----- -------+


Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentului cod.


In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.


Norme metodologice

Impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica este anual si se stabileste in suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport prevazut la art. 263 din Codul fiscal, pentru fiecare 200 cm3 sau fractiune din aceasta.@


@Pct. 107 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 49 din H.G. nr. 1861/2006.


Impozitul pe mijloacele de transport, datorat potrivit pct. 5 din tabelul prevazut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se stabileste numai pentru tractoarele inmatriculate.


@Pct. 108 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 50 din H.G. nr. 1861/2006.


Prin sintagma 'document similar', prevazuta la art. 263 alin. (8) din Codul fiscal, se intelege adeverinta eliberata de o persoana fizica sau de o persoana juridica specializata, care este autorizata sa efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se atesta capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata.

Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2007, in cazul unui autoturism avand capacitatea cilindrica de 1500 cm3:

   A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are capacitatea cilindrica de 1500 cm3.

   B. Explicatii privind modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport. astfel cum rezulta textul art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:

Se determina numarul de fractiuni a 200 cm3: capacitatea cilindrica a autoturismului se imparte la 200 cm3, respectiv: 1.500 cm3 : 200 cm3 = 7,5; pentru calcul se considera fractiunea de 0,5 din 200 cm3 la nivel de unitate, rezulta 8 fractiuni.

Se determina impozitul pe mijloacele de transport:

in tabelul prevazut la art. 263, alin. (2) din Codul fiscal, se identifica suma corespunzatoare unui autoturism cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv, respectiv 7 lei/200 cm3;

numarul de fractiuni prevazut la pct. 1 se inmulteste cu suma prevazuta la subpct. 2.1, respectiv: 8 x 7 lei/200 cm3 = 56 lei;

avand in vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal si considerand ca in anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007 autoritatea deliberativa a hotarat majorarea impozitului pe mijloacele de transport cu 15%, suma determinata la subpct. 2.2 se majoreaza cu acest procent sau, pentru usurarea calculului, aceasta suma se inmulteste cu 1,15, respectiv: 56 lei x 1,15 = 64,40 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1) din prezentele norme metodologice, fractiunea de 0,40 lei fiind sub 500 lei se neglijeaza, impozitului pe mijloacele de transport se rotunjeste la 64 lei.

Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2007, in cazul unui autoturism avand capacitatea cilindrica de 2.500 cm3:

   A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are o capacitate cilindrica de 2.500 cm3.

   B. Explicatii privind modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, astfel cum rezulta din 263 alin. (2) din Codul fiscal:

Se determina numarul de fractiuni a 200 cm3: capacitatea cilindrica a autoturismului se imparte la 200 cm3, respectiv: 2.500 cm3 : 200 cm = 12,50; pentru calcul se considera fractiunea de 0,50 la nivel de unitate, rezulta 13 fractiuni;

Se determina taxa asupra mijloacelor de transport:

in tabelul prevazut la art. 263, alin. (2) din Codul fiscal, se identifica suma corespunzatoare unui autoturism cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv v, respectiv: 30 lei/200 cm3;

numarul de unitati prevazut la pct. 1 se inmulteste cu suma prevazuta la subpct. 2.1, respectiv: 13 x 30 lei/200 cm3 = 390 lei;

avand in vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal si considerand ca, in anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, autoritatea deliberativa a hotarat majorarea impozitului asupra mijloacelor de transport cu 20%, suma determinata la subpct. 2.2 se majoreaza cu acest procent sau, pentru usurarea calculului, aceasta suma se inmulteste cu 1,20, respectiv: 390 lei x 1,20 = 468 lei.@


@Pct. 109 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 51 din H.G. nr. 1861/2006.


Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea taxei asupra mijloacelor de transport se efectueaza de catre compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza de competenta se afla domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.@


@Pct. 110 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 52 din H.G. nr. 1861/2006.


Pentru categoriile de autovehicule de transport marfa prevazute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal, impozitul anual se stabileste in suma fixa in lei/an, in mod diferentiat, in functie de numarul de axe, de masa totala maxima autorizata si de sistemul de suspensie cu care sunt dotate.

Prin masa totala maxima autorizata se intelege masa totala a vehiculului incarcat, declarata admisibila cu prilejul autorizarii de catre autoritatea competenta.

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata, avute in vedere la calcularea impozitului, sunt cele inscrise in cartea de identitate a autovehiculului in randul 7 si, respectiv, randul 11.

Daca sistemul de suspensie nu este inscris in caseta libera din cartea de identitate a autovehiculului ca informatie suplimentara, detinatorii vor prezenta o adeverinta eliberata in acest sens de catre Regia Autonoma 'Registrul Auto Roman'.

In cazul autovehiculelor de pana la 12 tone inclusiv, destinate prin constructie atat transportului de persoane, cat si de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevazute la pct. 4 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar in cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevazute la art. 263 alin. (4) pct. I, II si III din Codul fiscal. Intra sub incidenta acestui alineat automobilele mixte si automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de prevederile legale in vigoare.@


@Pct. 111 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 52 din H.G. nr. 1861/2006.


In cazul in care contribuabilii nu depun documentele care sa ateste sistemul suspensiei, impozitul pe mijloacele de transport se determina corespunzator autovehiculelor din categoria 'vehicule cu alt sistem de suspensie'.@


@Pct. 112 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 52 din H.G. nr. 1861/2006.


Pentru remorci, semiremorci si rulote impozitul anual este stabilit in suma fixa in lei/an, in mod diferentiat, in functie de masa totala maxima autorizata a acestora.@


@Pct. 113 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 52 din H.G. nr. 1861/2006.


Nu intra sub incidenta prevederilor pct. 113, mijloacele de transport care fac parte din combinatiile de autovehicule - autovehicule articulate sau trenuri rutiere - de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.


Impozitul pe mijloacele de transport se stabileste pentru fiecare mijloc de transport cu tractiune mecanica, precum si pentru fiecare remorca, semiremorca si rulota care are cartea de identitate a vehiculelor, chiar daca acestea circula in combinatie.@


@Pct. 115 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 52 din H.G. nr. 1861/2006.


Sub incidenta prevederilor de la art. 263 alin. (7), randul 4 din tabel, respectiv, nave de sport si agrement, se include orice ambarcatiune, indiferent de tip si de modul de propulsie, al carei corp are lungimea de 2,5 m pana la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile si care este destinata utilizarii in scopuri sportive si recreative definite de art. (2) alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement.@


@Pct. 1151 de la Titlul IX a fost introdus prin art. I pct. H pct. 53 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal

Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport

   Art. 264. In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

In cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, taxa asupra mijlocului de transport inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala.

In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), taxa asupra mijloacelor de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

Orice persoana care dobandeste/transfera un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita.

Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza mijloace de transport cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.


Norme metodologice:

Impozitul pe mijloacele de transport, precum si obligatiile de plata accesorii acesteia, datorate pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care se realizeaza instrainarea intre vii a mijlocului de transport, reprezinta sarcina fiscala a partii care instraineaza.

La instrainarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, va transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului, precum si certificatul fiscal prin care se atesta ca are achitata impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexa la contractul de vanzare-cumparare.@

In situatia in care prin certificatul fiscal eliberat de catre compartimentul de specialitate se atesta existenta unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea actului notarial pana la prezentarea documentului, in original, privind stingerea obligatiilor bugetare respective.

Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pana la data de la care se face scaderea.

Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru oricare dintre situatiile prevazute de lege, se face dupa cum urmeaza:

   a) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs situatia respectiva;

   b) proportional cu perioada cuprinsa intre data mentionata la lit. a) si sfarsitul anului fiscal respectiv.@


@Alineatul (11) de la pct. 116 a fost introdus prin art. I lit. H pct. 24 din H.G. nr. 84/2005.

Pct. 116 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 54 din H.G. nr. 1861/2006.


Sunt supuse impozitulUI pe mijloacele de transport numai vehiculele ce intra sub incidenta cap. IV al titlului IX din Codul fiscal, respectiv:

   a) mijloacele de transport cu tractiune mecanica, prevazute la art. 263 alin. (2) si (3) din Codul fiscal;

   b) autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal;

   c) combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal;

   d) remorcile, semiremorcile si rulotele, prevazute la art. 263 alin. (6) din Codul fiscal;

   e) mijloacele de transport pe apa, prevazute la art. 263 alin. (7) din Codul fiscal.

In aplicarea prevederilor art. 263 alin. (3) din Codul fiscal, pentru determinarea impozitulUI pe mijloacele de transport in cazul motocicletelor, motoretelor si scuterelor prevazute cu atas, nivelurile din tabelul de la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal se majoreaza cu 50%.@


@Pct. 117 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 54 din H.G. nr. 1861/2006.


Pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 264 din Codul fiscal, referitoare la dobandire, instrainare si radiere/scoatere din evidente, se fac urmatoarele precizari:

   a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite; in situatiile in care contribuabilii - persoane fizice sau persoane juridice - dobandesc in strainatate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, oricare dintre cele prevazute de cap. IV al titlului IX din Codul fiscal, data dobandirii se considera data emiterii de catre autoritatea vamala romana a primului document in care se face referire la mijlocul de transport in cauza;

   b) impozitul pe mijloacele de transport se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a avut loc instrainarea sau radierea;

   c) instrainarea priveste pierderea proprietatii pe oricare dintre urmatoarele cai:

transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege;

furtul mijlocului de transport respectiv, furt inregistrat la autoritatile competente in conditiile legii si pentru care acestea elibereaza o adeverinta in acest sens, pana la data restituirii mijlocului de transport furat catre proprietarul de drept, in situatia in care vehiculul este recuperat, ori definitiv, in situatia in care bunul furat nu poate fi recuperat;

   d) radierea, in intelesul art. 264 alin. (2) din Codul fiscal, precum si al prezentelor norme metodologice, consta in scoaterea din evidentele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport care intra sub incidenta pct. 122 alin. (2).@


@Pct. 118 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 54 din H.G. nr. 1861/2006.


In conformitate cu prevederile art. 264 din Codul fiscal, coroborate cu precizarile de la pct. 118 din prezentele norme metodologice, se stabilesc urmatoarele doua actiuni corelative dreptului de proprietate, in raport cu care se datoreaza ori se da la scadere impozitul pe mijloacele de transport, respectiv:

   a) dobandirea mijlocului de transport, potrivit celor prevazute la pct. 118 lit. a), care genereaza datorarea impozitului pe mijloacele de transport, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite;

   b) instrainarea mijlocului de transport, potrivit celor mentionate la pct. 118 lit. c) din prezentele norme metodologice, care genereaza scaderea impozitului pe mijloacele de transport, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost instrainate.@


@Pct. 119 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 54 din H.G. nr. 1861/2006.


Prezentele norme metodologice, in cazul mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, se completeaza cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, denumita in continuare Hotararea Guvernului nr. 610/1992, in aplicarea careia s-au emis Instructiunile Ministerului de Interne, Ministerului Finantelor si Ministerului Transporturilor nr. 290/2.802/1.189/1993, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993, denumite in continuare Instructiuni.

Pentru definirea categoriilor de folosinta ale vehiculelor rutiere se vor avea in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, cu modificarile si completarile ulterioare.@


@Alin. (2) al Pct. 120 de la Titlul IX a fost introdus prin art. I pct. H pct. 55 din H.G. nr. 1861/2006.


Potrivit art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 610/1992, cartea de identitate a vehiculului este documentul care atesta, pentru persoana care o detine, dreptul de proprietate numai daca datele din aceasta coincid cu datele din oricare dintre documentele prevazute la alin. (3).

Pentru inregistrarea mijloacelor de transport in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice se utilizeaza declaratiile fiscale stabilite potrivit pct. 256, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica.

La declaratia fiscala prevazuta la alin. (2) se anexeaza o fotocopie de pe cartea de identitate, precum si fotocopia certificata 'pentru conformitate cu originalul' de pe contractul de vanzare-cumparare, sub semnatura privata, contractul de schimb, factura, actul notarial (de donatie, certificatul de mostenitor etc.), hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau orice alt document similar.

Pentru mijloacele de transport scaderea impozitului se poate face atat in cazurile instrainarii acestora, potrivit prevederilor pct. 118 lit. c), cat si in cazurile in care mijloacele de transport respective sunt scoase din functiune.

Mijlocul de transport scos din functiune corespunde mijlocului de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorat sau care are piese lipsa, fiind impropriu indeplinirii functiilor pentru care a fost creat.

Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice, scaderea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile ulterioare.

In lipsa documentului prevazut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport cu care figureaza inregistrat in evidentele compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare a contribuabilului si a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobandit acel mijloc de transport, imprejurarile care au condus la pierderea acestuia.@

Impozitul pe mijloacele de transport nu se da la scadere pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.

Structurile teritoriale de specialitate ale Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei nu pot sa radieze din evidentele proprii mijloacele de transport cu tractiune mecanica, potrivit art. 47 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificarile ulterioare, daca proprietarul nu prezinta certificatul de atestare fiscala prin care se atesta ca are achitat impozitul pe mijloacele de transport aferenta pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care indeplineste conditiile de scadere din evidentele fiscale:

   a) in cazul instrainarii mijlocului de transport; sau

   b) in cazul in care mijlocul de transport respectiv este scos din functiune; si

   c) numai daca proprietarul care solicita radierea prezinta certificatul de atestare fiscala prin care atesta ca are achitata impozitul aferent pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate al mijlocului de transport respectiv.

Structurile teritoriale de specialitate ale Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei au obligatia ca la inmatricularea autovehiculelor dobandite prin acte juridice intre vii sa solicite certificatul de atestare fiscala prin care se atesta ca persoana care a instrainat mijlocul de transport respectiv are achitata taxa aferenta pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate.@

Actele de transfer al dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie sa fie insotite de un certificat de atestare fiscala emis de organele fiscale locale in a caror raza teritoriala se afla inregistrat fiscal mijlocul de transport. Prin certificatul de atestare fiscala se atesta achitarea la zi a tuturor obligatiilor bugetare locale scadente la data de intai a lunii urmatoare instrainarii. In certificatul de atestare fiscala nu se cuprind creantele bugetare aflate in litigiu, in schimb se va mentiona despre faptul ca sunt in litigiu creante in cuantum de .. lei.@

Instrainarea mijloacelor de transport fara respectarea prevederilor alin. (5) conduce la nulitatea actelor de instrainare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizeaza de orice persoana interesata la instanta de judecata competenta. Declararea nulitatii actului de instrainare se comunica organului fiscal, contribuabililor implicati si unitatilor teritoriale ale Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor in vederea rectificarii situatiei fiscale si evidentei privind inmatricularile auto.@

Mijloacele de transport noi, care nu au fost inmatriculate niciodata, inregistrate ca marfa in contabilitatea producatorilor sau dealerilor nu intra sub incidenta prevederilor alin. (5) si (6).@


@Alineatul (2) de la pct. 122 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 25 din H.G. nr. 84/2005.

Pct. 122 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 56 din H.G. nr. 1861/2006.

Alin. (5), (6) si (7) ale Pct. 122 de la Titlul IX au fost introduse prin art. I pct. H pct. 56 din H.G. nr. 1861/2006.


Detinerea unor piese sau a unor caroserii de autovehicule nu inseamna ca acel contribuabil are un autovehicul taxabil.

In caz de transformare a autoturismului prin schimbarea caroseriei, nu se stabileste un nou impozit, deoarece capacitatea cilindrica a motorului nu se modifica.@


@Pct. 123 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 56 din H.G. nr. 1861/2006.


Contribuabilii care datoreaza impozit pe mijloacele de transport sunt datori sa indeplineasca obligatiile prevazute de art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, atat in ceea ce priveste declararea dobandirii sau instrainarii, dupa caz, a mijlocului de transport, cat si in ceea ce priveste schimbarile intervenite ulterior declararii, referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru, sau alte situatii care determina modificarea cuantumului impozitului, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.@


@Pct. 124 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 56 din H.G. nr. 1861/2006.


In cazul schimbarii domiciliului, a sediului sau a punctului de lucru, pe teritoriul Romaniei, contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse impozitului au obligatia sa declare, conform art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, in termen de 30 de zile, la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala unde sunt inregistrate aceste mijloace de transport, data schimbarii si noua adresa.

In baza declaratiei fiscale prevazute la alin. (1), compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale transmite dosarul in vederea impunerii, in termen de 15 zile, compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, dupa caz, specificand ca, in baza confirmarii primirii, va da la scadere impozitul cu incepere de la data de intai a lunii in care s-a schimbat domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, urmand ca impunerea sa se stabileasca cu incepere de la aceeasi data la noua adresa.

Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, dupa caz, verifica pe teren, inainte de confirmarea primirii dosarului, exactitatea datelor privind noua adresa, confirmand preluarea debitului in termenul prevazut de lege.@


@Pct. 125 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 56 din H.G. nr. 1861/2006.


In cazul instrainarii mijloacelor de transport, impozitul stabilit in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de instrainare, cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea sau, dupa caz, radierea, potrivit prevederilor pct. 118 lit. c).

Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale va proceda la scaderea impozitului si va comunica, in termen de 15 zile, la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala noul proprietar, in calitatea sa de dobanditor, isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, numele sau denumirea acestuia, adresa lui si data de la care s-a acordat scaderea din sarcina vechiului proprietar.

Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala dobanditorul isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, este obligat sa confirme primirea datelor respective in termen de 30 de zile si sa ia masuri pentru impunerea acestuia.

In ceea ce priveste inscrierea sau radierea din evidentele autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport, dispozitiile prezentelor norme metodologice se complinesc cu cele ale instructiunilor mentionate la pct. 120.@


@Pct. 126 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 56 din H.G. nr. 1861/2006.


In cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse impozitului, plecati din localitatea unde au declarat ca au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, fara sa incunostinteze despre modificarile intervenite, impozitele aferente se debiteaza in evidentele fiscale, urmand ca ulterior sa se faca cercetari pentru a fi urmariti la plata, potrivit reglementarilor legale.

In cazul in care prin cercetarile intreprinse se identifica noua adresa, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in evidenta carora se afla mijloacele de transport respective vor transmite debitele la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala unde contribuabilii si-au stabilit noua adresa, in conditiile legii.@


@Pct. 127 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 56 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Plata taxei

   Art. 265. Taxa asupra mijlocului de transport se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a taxei auto, datorata pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

In cazul unui mijloc de transport detinut de un nerezident, taxa asupra mijlocului de transport se plateste integral in momentul inregistrarii mijlocului de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii de administratie publica locala.


Norme metodologice:

Prevederile pct. 71 si 72 se aplica in mod corespunzator si in cazul impozitului pe mijloacele de transport.@


@Pct. 128 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 57 din H.G. nr. 1861/2006.


Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania in conditiile art. 35 din regulamentul prevazut la pct. 122 alin. (4), au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (1) au obligatia sa achite integral impozitul asupra mijloacelor de transport pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:

   a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;

   b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.@


@Pct. 129 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 57 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact