StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Revocarea pentru neexecutarea sarcinii

Revocarea pentru neexecutarea sarcinii


397. Revocarea donatiilor pentru neindeplinirea sarcinilor. Donatia este revocabila pentru neindeplinirea sarcinilor. Desi textul de lege foloseste cuvantul "conditii", este unanim admis ca legiuitorul face referire la sarcinile impuse donatarului fie in folosul donatorului, fie in folosul unui tert, fie chiar in folosul donatarului.

In limita sarcinii impuse donatarului, donatia devine un contract sinalagmatic. Ca in orice contract sinalagmatic, in cazul neexecutarii culpabile a obligatiilor contractuale de catre una din parti, cealalta parte poate solicita fie executarea silita a obligatiilor, fie rezolutiunea contractului (art. 1020, 1021 C.civ.).Revocarea dona­tiei pentru neindeplinirea sarcinii nu este decat aplicarea principiului general prevazut de art. 1020 C.civ., potrivit caruia conditia rezolutorie este intotdeauna subinteleasa in contractele sinalagmatice, daca una din parti nu-si executa obligatiile.

Astfel, ca in orice contract sinalagmatic, in cazul neindeplinirii totale sau partiale a sarcinii, donatia va fi supusa regulilor consacrate de art. 1021 C.civ. si donatorul va putea alege intre a solicita fie executarea silita a sarcinii, fie rezolutiunea (revocarea) contractului cu daune-interese

In consecinta, art. 830 C.civ. reprezinta aplicarea in materia donatiilor a regulilor care carmuiesc conditia rezolutorie tacita in contractele sinalagmatice.

Mai mult, art. 832 C.civ. dispune ca revocarea donatie 525f59f i pentru neindeplinirea sarcinii "nu se face de drept niciodata", ci ea trebuie pronuntata de instanta judecatoreasca. Dispozitia generala continuta de art. 1021 C.civ. se aplica si acestui caz de revocare a donatiei, astfel ca instanta judecatoreasca investita cu solutionarea cererii de revocare va putea acorda, la cerere, dupa circumstante, un termen de gratie donatarului pentru in­deplinirea sarcinii.

Partile pot stipula in contract un pact comisoriu expres in temeiul caruia neindeplinirea sarcinilor de catre donatar conduce de drept la revocarea donatiei, fara somatie sau cerere de chemare in judecata, caz in care instanta de judecata nu va putea acorda un termen, ci se va margini numai a constata ca donatia este de drept revocata prin neexecutarea sarcinii . Pe de alta parte, partile sunt libere sa stipuleze in contract renuntarea donatorului la dreptul de a cere revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii

Potrivit art. 1021 C.civ., in masura in care exe­cutarea sarcinii este inca posibila, donatorul poate solicita instantei de judecata execu­tarea contractului, si nu revocarea. Executarea sarcinii va putea fi solicitata si de tertul in folosul caruia sarcina a fost impusa; nefiind parte in contractul de donatie, tertul nu va putea cere revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii in favoarea lui, acest drept apartinand numai donatorului, mostenitorilor sai si creditorilor. Donatarul nu se poate elibera de executarea sarcinii, renuntand la beneficiul liberalitatii intrucat donatia este un contract si nu poate fi revocata decat prin consimtamantul ambelor parti. Obligatia donatarului de a-si executa sarcinile impuse prin contract subzista si in cazul pieirii fortuite a bunului ce a facut obiectul liberalitatii, caci riscul pieirii bunului ii apartine (res perit domino) in calitatea sa de proprietar, de la data perfectarii conventiei.

Urmand acelasi regim juridic ca si rezolutiunea conventiilor sinalagmatice, revocarea donatiei pentru neindeplinirea sarcinii va opera numai in cazul unei neexecutari culpabile din partea donatarului.

Daca neexecutarea sarcinii este imputabila donatorului sau nu este imputabila nici uneia din parti, revocarea donatiei este inadmisibila

Revocarea donatiei pentru neindeplinirea sarcinii sau, dupa caz, executarea sarcinii, poate fi ceruta in primul rand de donator, indiferent ca sarcina a fost stipulata in folosul sau, al unui tert sau chiar al donatarului.

Daca sarcina este stipulata in folosul unui tert, cum am precizat anterior, acesta nu poate solicita revocarea donatiei, ci numai executarea sarcinii.

Revocarea donatiei sau executarea sarcinii poate fi solicitata si de mostenitorii donatorului si, in temeiul art. 974 C.civ., fiind o actiune patrimoniala, revocarea poate fi ceruta si de creditorii donatorului pe calea actiunii oblice.

Creditorii mostenitorilor pot introduce si ei actiunea in revocarea donatiei, daca debitorul lor nu a renuntat la actiune

Articolul 830 C.civ. prevede efectele admiterii actiunii in revocarea donatiei pentru neindeplinirea sarcinii: "Cand donatiunea este revocata pentru neindeplinirea conditiilor, bunurile reintra in mana donatorului, libere de orice sarcina si ipoteca".

Prin urmare, revocarea donatiei produce efectul sau imediat si contra donatarului si contra tertilor dobanditori, si desfiinteaza definitiv si retroactiv donatia, in raport cu orice persoana.

Cum am precizat anterior, revocarea donatiei pentru neindeplinirea sarcinii este similara rezolutiunii si produce aceleasi efecte. Rezolutiunea (revocarea) donatiei are drept efect desfiintarea cu efect retroactiv a donatiei si repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului. Bunurile donate se reintorc in patrimoniul donatorului.

Cat priveste restituirea fructelor de catre donatar, in doctrina s-au exprimat pareri diferite cu privire la momentul de la care donatarul datoreaza restituirea fructelor bunului donat. Impartasim opinia potrivit careia donatarul este obligat la restituirea fructelor de la data cererii de chemare in judecata intrucat donatorul, pe langa vointa de a-si vedea sarcina indeplinita, si-a exprimat si intentia liberala de a-l gratifica pe donatar, de a-i mari patrimoniul ori, aceasta intentie liberala nu si-ar mai gasi justificare daca donatarul ar fi obligat la restituirea tuturor fructelor percepute de la data incheierii contractului

Daca donatarul a executat partial sarcina ce i-a fost impusa prin contract, in cazul revocarii donatiei, el are dreptul la restituirea prestatiilor de la donator, partile fiind repuse in situatia anterioara incheierii donatiei (art. 1019 C.civ.).

De asemenea, donatorul este obligat sa restituie donatarului toate cheltuielile necesare pe care acesta din urma le-a facut cu bunul donat.

Dupa cum dispune art. 830 C.civ., bunul donat reintra in patrimoniul donatorului liber de orice sarcina si ipoteca.

Textul art. 830 are in vedere numai sarcinile pe care donatarul le-a constituit dupa incheierea contractului, nu si sarcinile existente anterior donatiei care vor subzista si dupa revocare.

Revocarea donatiei are drept efect desfiintarea tuturor instrainarilor cu titlu gratuit sau oneros ale bunurilor donate facute de donatar cat si desfiintarea tuturor drepturilor reale pe care donatarul le-ar fi constituit in favoarea unor terti, ca urmare a aplicarii principiului resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis.

Impotriva tertului dobanditor al bunului, donatorul, dupa admiterea actiunii in revo­carea donatiei, are deschisa calea actiunii in revendicare.

Tertul dobanditor al bunului mobil, obiect al donatiei, poate opune donatorului dispozitiile art. 1909 C.civ. cu privire la prescriptia instantanee pentru posesorul de buna-credinta.

In cazul donatiei imobiliare, actiunea in revendicare a donatorului, desi imprescrip­tibila, va putea fi paralizata prin invocarea prescriptiei achizitive (uzucapiunea) de catre tertul posesor.

Donatorul va fi obligat sa restituie tertului dobanditor toate cheltuielile pe care acesta le-a facut pentru conservarea si imbunatatirea bunului.

Tertul dobanditor nu va fi obligat sa restituie fructele decat de la data cererii de chemare in judecata.

Regulile cu privire la revocarea donatiei pentru neindeplinirea sarcinilor sunt aplica­bile tuturor formelor de donatie, inclusiv darului manual afectat de sarcini


398. Revocarea legatelor pentru neindeplinirea sarcinii. In cazul in care le­ga­tarul nu executa sarcinile la care era afectat legatul, persoanele interesate vor putea cere fie executarea silita, fie revocarea judecatoreasca a legatului pentru neindeplinire de sarcini.

Revocarea lega­tu­lui poate fi ceruta in caz de neexecutare a sarcinii sau in cazul in care execu­tarea nu este conforma dispozitiilor testatarului. Pentru a putea opera revocarea judecatoreasca, trebuie sa fie vorba de o sarcina propriu‑zisa pe care legatarul este obligat sa o execute si nu de o simpla recomandare facuta de testator . Instanta va putea acorda un termen de gratie pentru executarea sarcinii.

In ceea ce priveste faptul daca revocarea legatului se poate pronunta numai pentru neexecutarea culpabila a sarcinilor sau daca ea are loc si in cazul in care executarea a fost imposibila din cauza fortei majore sau a cazului fortuit, in doctrina exista mai multe opinii.

Intr‑o prima opinie, s‑a apreciat ca revocarea judecatoreasca opereaza chiar si in cazul in care neexecutarea sarcinilor se datoreaza cazului fortuit sau fortei majore, atunci cand sarcina impusa de testator a reprezentat cauza impulsiva si de­ter­minanta a legatului . Intr‑o a doua opinie, s‑a considerat ca revocarea jude­catoreasca se poate pronunta numai daca neexecutarea este culpabila, nu si daca ea se datoreaza cazului fortuit sau fortei majore, iar atunci cand, prin neexecutarea legatului, dispare "cauza impulsiva determinanta" legatul poate fi lipsit de eficacitate devenind caduc . A fost exprimata si o a treia opinie potrivit careia revocarea judecatoreasca nu poate interveni daca neexecutarea sarcinilor se datoreaza cazului fortuit sau fortei majore, decat in cazul in care instanta ar aprecia ca "sarcina constituie, in intentia dispunatorului, o conditiune rezolutorie expresa la care este supusa liberalitatea"

Impartasim cea de‑a doua opinie, con­si­derand ca, in general, revocarea judecatoreasca pentru neexecutarea sarcinii nu poate opera in situatia in care ea se datoreaza cazului fortuit sau fortei ma­jore, deoarece, in principiu, revocarea judecatoreasca are ca temei culpa legata­rului. Avand in vedere faptul ca instanta trebuie sa aprecieze intentia exacta a dispunatorului pentru a se indeplini intocmai dispozitiile de ultima vointa ale tes­ta­torului, ori de cate ori din modul de redactare a testatorului va rezulta ca testa­torul a inteles sa lege eficacitatea legatului de executarea sarcinii, legatul va putea fi revocat chiar daca neexecutarea se datoreaza cazului fortuit sau fortei majore. Bineinteles, testatorul poate sa dispuna prin testament faptul ca persoa­nele interesate nu au decat calea actiunii in executare a sarcinii (sau actiunea in revocarea pentru alte temeiuri decat neexecutarea sarcinii)

Actiunea in revocarea legatelor pentru neindepli­nirea sarcinii se prescrie in termenul general de prescriptie de 3 ani. Termenul incepe sa curga de la data neindeplinirii sarcinii sau de la data cand titularul drep­tului la actiune a cunoscut sau trebuia sa cunoasca acest lucru.
Trib. Suprem, sectia civila, decizia nr. 1573/1971, Repertoriu. 1969-1975, p. 135.

D. Alexandresco, op. cit., p. 428.

Trib. Suceava, decizia nr. 1569/1956, cu nota de B. Diamant, J.N. nr. 2/1957, p. 329, citata din C. Turianu, op. cit., p. 130. In cazul unei donatii cu sarcina intretinerii donatorului de catre donatar, daca donatarul decedeaza anterior donatorului, donatorul nu poate solicita revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii, de vreme ce prin contractul de donatie a renuntat la acest drept, pastrand dreptul de a cere revocarea pentru celelalte cauze legale prevazute de art. 829 C.civ.

Fr. Deak, op. cit., p. 172; D. Chirica, op. cit., p. 163; Trib. Arad, decizia nr. 851/1981, R.R.D., nr. 12/1982, cu nota de L. Mihai, p. 42-48.

D. Alexandresco, op. cit., p. 430.

In acest sens, G.P. Petrescu, op. cit., p. 385; C. Hamangiu, I. Rosetti-Balanescu, Al. Baicoianu, op. cit., p. 496. Pentru o opinie contrara, a se vedea D. Alexandresco, op. cit., p. 424: "donatarul va trebui sa restituie nu numai lucrul daruit, dar si fructele percepute atat in urma cat si inaintea cererii de revocare, pentru ca el nu se poate folosi de un contract pe care el insusi nu a voit sa-l execute. Toate fructele se cuvin daruitorului, ca unul ce n-a incetat niciodata de a fi proprietarul lucrului daruit".

Trib. jud. Brasov, decizia nr. 993/1984, R.R.D. nr. 7/1985, p. 70, citata din C. Turianu, op. cit., p. 123.

Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 1229/1959, C.D. nr. 66/1959, p. 193‑195.

D. Alexandresco, op. cit., p. 455‑446; C. Hamangiu, I. Rosetti‑Balanescu, Al. Baicoianu, op. cit., p. 235, nr. 1519; E. Safta‑Romano, op. cit., p. 259.

M. Eliescu, op. cit., p. 269; D. Chirica, op. cit., p. 135.

M.B. Cantacuzino, op. cit., p. 340‑341; Fr. Deak, op. cit., p. 278.

Trib. reg. Suceava, decizia civila nr. 1569/1956, cu Nota de B. Diamant, J.N. nr. 2/1957, p. 329 si urm.; M. Eliescu, op. cit., p. 269; D. Chirica, op. cit., p. 136.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact