StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept financiar
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Controlul financiarControlul financiar


Obiectiv general: cunoasterea sistemului de control 333b12d financiar public.

Obiective operationale:

Stabilirea conceptului de control 333b12d financiar si integrarea sa in sfera finantelor publice;prezentarea functiilor controlului financiar;

Stabilirea formelor controlului financiar, pentru acoperirea ariei acestuia, lato sensu;

cunoasterea principalei forme de control 333b12d extern - controlul financiar preventiv si controlul financiar ulterior - modului de organizare si exercitarer

1. Notiunea de control 333b12d

2. Functiile controlului

3. Organizarea controlului financiar. Forme

4. Controlul financiar preventiv

4.1. Controlul financiar preventiv propriu

4.2. Controlul financiar preventiv delegat

5. Controlul financiar ulterior

5.1. Controlul exercitat de Curtea de Conturi

1. Notiunea de control 333b12d

Concept

 
Etimologic, cuvantul control provine din expresia latina contra rolus, care inseamna verificarea unui act original dupa originalul care, in acest scop, se afla in posesia unei alte persoane.

Controlul financiar este o componenta structurala a finantelor publice, este o componenta a activitatii financiare a statului. Controlul financiar este strans legat de fondurile banesti ale statului si ale celorlalte colectivitati publice, reprezentand, in esenta, o activitate de verificare a respectarii si aplicarii conforme a normelor juridice referitoare la formarea, administrarea si intrebuintarea acestora. Prin dimensiune si obiective, controlul financiar nu se poate rezuma la verificarea componenta cheltuielilor bugetare, vizand, in egala masura atat componenta veniturilor bugetare, mai ales, pe cele fiscale (formarea resurselor financiare ale statului si ale celorlalte entitati publice) cat si creditul public.

In cadrul economiei de piata, controlul financiar este implicat in toate activitatile economico-sociale, contribuind la imbinarea si reglarea intereselor individuale si ale societatii intr-un ansamblu unitar. Avand un rol pregnant in toate fazele proceselor de productie, se impune intarirea rolului sau, organizatoric si arie de exercitare.

Controlul financiar este mai mult decat un act administrativ, este o necesitate obiectiva, data din nevoia de a respecta legile din orice domeniu de activitate si din dreptul de a cunoaste cum sunt administrate, gestionate veniturile societatii.

Controlul financiar este actiunea de stabilire a exactitatii unor operatiuni materiale, ce se efectueaza fie anticipat executarii acestora, fie concomitent cu derularea lor, fie dupa realizarea lor. Activitatea de control 333b12d consta in verificarea indeplinirii cu corectitudine, in spiritul legalitatii, a diferitelor acte si operatiuni, conform unor ordine si principii bine stabilite, a cauzelor care au generat deficientele constate si in stabilirea masurilor pentru inlaturarea acestora.

Prin esenta sa, prin sfera si dimensiuni, controlul financiar nu se confunda cu activitatea de formare si intrebuintare a fondurilor banesti de interes public si nici cu alte activitati aparent similare, de exemplu, expertizele, reviziile, inspectiile, verificarile.

Controlul financiar are o caracterizare legala completa, din care se degaja un regim juridic propriu, ce il separa de celelalte componente structurale ale finantelor publice.

Temei juridic special

 
Are o reglementare juridica speciala, separata de actele normative aplicabile celorlalte componente structurale ale finantelor publice, chiar daca este conceput sa se exercite asupra acestora: Legea nr. 30/1990 privind organizarea controlului financiar si a Garzii Financiare, Legea nr. 94/1992 privind Curtea de Conturi, OUG. nr. 119/1999 privind auditul intern si contolul financiar preventiv, Codul de procedura fiscala (pentru componenta veniturilor fiscale - inspectia fiscala).


2. Functiile controlului financiar

Controlul financiar, componenta de baza a controlului economic, are ca obiectiv cunoasterea de catre stat a modului de formare si administrare a mijloacelor materiale si financiare de catre agentii economici publici, a modului de realizare si cheltuire a banului public, el urmarind asigurarea si consolidarea echilibrului financiar, asigurarea eficientei economico-financiare, in final, dezvoltarea economiei nationale.

Din ansamblul reglementarilor din domeniu, se pot desprinde ca functii ale controlului fiananciar urmatoarele:

a. functia de evaluare, conform careia, prin controlul financiar se apreciaza, se estimeaza situatia existenta la un moment dat, rezultatele obtinute la sfarsitul unei perioade, modul de desfasurare a activitatii in conditiile de normalitate, legalitate si eficienta date;

b. functia preventiva, conform careia unul dintre obiectivele exercitarii controlului il constituie evitarea si eliminarea fraudelor inainte de consumarea actelor si operatiunilor financiare, organizarea controlului financiar preventiv fiind chiar o expresie a acestei functii;

c. functia de documentare, ce permite cunoasterea proceselor care au loc in activitatea economica, a rezultatelor activitatii defasurate in structurile economice, relevarea fraudelor si depistarea cauzelor acestora, precum si depistarea cauzelor acestora, controlul participand nemijlocit la actul de conducere economica, furnizand date si informatii pentru fundamentarea deciziilor economico - financiare;

d. functia recuperatorie, prin care se tinde la restabilirea ordinii juridice financiare incalcate, prin recupararea prejudiciilor cauzate de cei controlati si prin stabilirea raspunderii lor juridice, in modalitatile si in formele prevazute de lege;

e. functia educativa, care ii vizeaza, in egala masura, pe controlori si controlati si impune o diversitate de activitati pentru generalizarea experientei pozitive in activitatea de control 333b12d , cat si pentru formarea unor specialisti de inalta tinuta profesionala, dar si a unor executanti cunoscatori ai reglementarilor juridice in litera si spiritul lor.


3. Organizarea controlului financiar

2.1. Formele controlului financiar

Controlul financiar are o arie larga de desfasurare, vizand orice activitate desfasurata de persoanele fizice si juridice care se afla sub incidenta reglementarilor juridice financiare.

Practic, o viziune de ansamblu asupra acestuia necesita luarea in calcul atat a entitatilor competente cu exercitarea, cat si a sferei acestuia, rezultand din totalitatea actelor, faptelor, operatiunilor supuse acestuia, indiferent de entitatea care le realizeaza, publica sau privata.In doctrina financiara, controlul financiar a fost clasificat prin prisma criteriilor:

Clasificare

 
a. obiectivul urmarit, in raport cu care s-au stabilit:

- controlul fiscal;

controlul financiar preventiv;

- auditul intern;

- controlul financiar ulterior;

b. in functie de momentul in care se exercita, in raport cu care se disting:

- controlul preventiv (in conditiile OUG. nr. 119/1999, intern sau extern);

- controlul concomitent;

- controlul ulterior (dupa consumarea actelor, operatiunilor supuse controlului financiar, ex. controlul exercitat de organele Curtii de Conturi);

c. in functie de organul care il exercita, in raport cu care se poate disocia:

- controlul financiar intern sau propriu (intra aici controlul financiar preventiv propriu, definit ca activitatea prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora si auditul intern, activitate interna, organizata independent in strucura unei institutii publice si sub directa subordonare a conducatorului acesteia, ce consta in efectuarea de verificari, inspectii, analize ale sistemului propriu de control 333b12d intern, in scopul evaluarii obiective a masurii in care acesta asigura indeplinirea obiectivelor institutiei publice si utilizarea resurselor in mod economic, eficace si eficient (art. 2 lit. c din OUG. nr. 119/1999);

- controlul financiar extern (intra aici controlul financiar exercitat de organele Curtii de Conturi si controlul financiar exercitat de organele Ministerului Finantelor Publice -Directia generala a controlului financiar de stat, Garda financiara, controlorii delegati pentru efectuarea controlului financiar prevetiv la ordonatorii principali de credite;

Este clasificarea cea mai elocventa, acoperitoare pentru caracterul sistemic al controlului financiar si pe a carei structura vom derula demersul nostru in prezentul capitol.

d. dupa volumul documentelor si al operatiunilor supuse controlului financiar, acesta poate fi:

- control financiar total, ce se exercita asupra tuturor actelor si operatiunilor realizate de la ultimul control financiar, la zi;

- control financiar prin sondaj, ce se exercita asupra celor mai reprezentative documente si operatiuni, ducand la unele concluzii cu caracter general asupra obiectului urmarit;

e. dupa durata controlului, avem:

- control financiar permanent sau continuu (ex. controlul financiar preventiv);

- control financiar periodic (ex. controlul exercitat de organele din structura Curtii de Conturi);

f. dupa domeniul economic controlat, controlul poate fi:

- control fiscal, definit ca ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii declaratiilor, verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili;

- control vamal (are ca scop verificarea indeplinirii conforme a obligatiilor care rezulta din dispozitiile juridice vamale);

- controlul creantelor statului; intra aici verificarea, post - factum, a modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si sectorului public, precum si a modului de gestionare a patrimoniului public si privat al statului si unitatilor administrativ - teritoriale);

- alte forme de control 333b12d .4. Controlul financiar preventiv

Notiuni generale

 
In Romania, sistemul financiar are la baza dispozitiile Constitutiei, art. 137 alin. 1, potrivit caruia "formarea, administrarea, intrebuintarea si controlul resurselor financiare ale statului, ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice sunt reglementate prin lege". Practic, controlul financiar este conceput ca o dimensiune esentiala a sistemului financiar, alaturi de formarea, administrarea si intrebuintarea resurselor financiare publice si avand la baza principiul legalitatii activitatii financiare, in toata complexitatea sa ("prin lege").

Controlul financiar preventiv poate fi, in raport cu organul/persoanele care il exercita, propriu (intern), atunci cand se exercita din interiorul institutiei publice sau extern (delegat), atunci cand se exercita din afara acesteia.

Sediul materiei este dat de Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv.

Domeniul legii este circumscris de operatiunile vizate de acest act normativ, supuse obligatoriu controlului financiar preventiv, realizate de institutiile publice in acceptiunea legii, cat si de alte persoane, care gestioneaza fonduri publice cu orice titlu si/sau administreaza patrimoniul public, in privinta gestionarii si administrarii patrimoniului public in cauza.

4.1. Controlul financiar preventiv propriu

Persoanele imputernicite

Competenta de exercitare

 
Controlul financiar preventiv este reglementat in scopul de a interveni operativ si de a opri actele si operatiunile financiare neconforme si intre acestea, prioritar, aprobarea si ordonantarea cheltuielilor bugetare.

Controlul financiar preventiv se exercita de catre organele proprii ale institutiilor publice, respectiv contabilul sef sau pesoanele imputernicite de acesta, din subordinea acestuia, cu aprobarea ordonatorului de credite, cu trasarea limitelor imputernicirii si conditionat de indeplinirea conditiilor prevazute de lege privind accesul si exercitarea acestei activitati.

Controlul financiar preventiv propriu se exercita de catre persoane imputernicite in acest scop si cu urmarea unei proceduri reglementare de verificare si viza ori de refuz de viza, dupa caz, a documentelor din care rezulta drepturi si obligatii banesti in executia bugetara ori in cadrul constituirii si intrebuintarii unor fonduri banesti speciale.

Aplicarea vizei de control 333b12d financiar preveniv este o conditie a efectuarii acestora.

Aria de acoperire. Organizarea acestuia este obligatorie pentru toate toate institutiile publice, in acceptiunea legii (Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale), precum si la orice alte persoane juridice care gestioneaza fonduri publice cu orice titlu si/sau care administreaza patrimoniul public, referitor la gestionarea fondurilor publice provenite din finantari externe. Controlul financiar preventiv se organizeaza la Ministerul Economiei si Finantelor pentru operatiunile Fondului national de preaderare, pentru operatiunile privind bugetul trezoreriei, operatiunile privind datoria publica si alte operatiuni specifice acestuia.Entitatile organizatoare

 
Operatiunile supuse controlului financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este "activitatea prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora".

Actele si operatiunile aflate sub incidenta CFP

 
Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operatiuni, ce vizeaza, in principal:

- angajamentele legale si bugetare (ex. contracte sau comenzi de achizitii publice, contracte de concesionare sau inchiriere);

- deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

- modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite,

- vanzarea, gajarea, concesionarea, inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

- concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale;

- alte operatiuni, stabilite prin Ordin al ministrului economiei si finantelor.

Conducatorii entitatilor la care controlul financiar preventiv se organizeaza obligatoriu pot extinde sfera acestor operatiuni, prin adaugarea altora, expres determinate; odata incluse, controlul se va execita cu aceeasi rigoare specifica domeniului.

Exercitare. Viza si refuzul de viza de control 333b12d financiar preventiv

Regimul juridic al vizei de control 333b12d financiar preventiv

 
Persoana imputernicita cu exercitarea contolului financiar preventiv va verifica proiectele operatiunilor supuse acestuia sub urmatoarele aspecte:

- legalitatea, ce impune respectarea dispozitiilor legale aplicabile operatiunii;

- regularitatea, ce necesita respectarea principiilor si regulilor procedurale si metodologice aplicabile;

- incadrarea in limitele angajamentelor bugetare aprobate.

In concret, viza de control 333b12d financiar preventiv consta in semnarea documentului la rubrica rezervata de catre persoana imputernicita si aplicarea sigiliului persoanal.

In vederea acordarii vizei de control 333b12d financiar preventiv propriu, proiectele de operatiuni se prezinta insotite de documente justificative corespunzatoare si sunt certificate cu privire la realitatea si legalitatea acestora prin semnatura conducatorilor compartimentelor de specialitate care initiaza operatiunea respectiva.

Acordarea vizei are la baza verificarile de forma si de fond ale proiectelor operatiunilor si a documentelor care le insotesc.

Refuzul vizei de control 333b12d financiar preventiv trebuie temeinic justificat, se comunica compartimentului de audit intern al institutiei publice in cauza si are ca efect neinregistrarea in contabilitate a documentelor.

In situatia refuzului de viza, conducatorul entitatii in cauza poate dispune, pe propria raspundere, efectuarea operatiunii in cauza, contabilul sef avand obligatia de a informa in scris Ministerul Economiei si Finantelor si, dupa caz, organul ierarhic superior.


4.2. Controlul financiar preventiv delegat

Calitatea de control 333b12d extern, specializat

 
Initial, a fost in competenta Curtii de Conturi, si se exercita prin Sectia de control 333b12d preventiv, la ordonatorii pricipali de credite. Prin OUG. nr. 119/1999 atributiile de control 333b12d preventiv la ordonatorii principali de credite au fost date in competenta Ministerului Economiei si Finantelor si se exercita prin controlori delegati, numiti prin ordin al ministrului economiei si finantelor pentru fiecare institutie publica al carei conducator are calitatea de ordonator principal de credite - al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, al bugetelor fondurilor speciale, pentru operatiuni privind datoria publica si pentru alte operatiuni specifice Ministerului Economiei si Finantelor.

Este un control extern ce se exercita asupra operatiunilor supuse controlului preventiv propriu[2].

Prin normele metodologice aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor au fost stabilite:

- tipurile de operatiuni ale ordonatorilor principali de credite ale caror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat, aceleasi cu cele supuse controlului financiar preventiv propriu;

- limitele valorice peste care se fectueza controlul financiar preventiv delegat, pe tipuri de operatiuni, ce pot diferi de la o institutie publica la alta;

- documentele justificative care trebuie sa insoteasca diferitele tipuri de operatiuni;

- modul in care trebuie efectuat controlul financiar preventiv delegat pentru fiecare tip de operatiune.

Controlul financiar preventiv delegat se exercita asupra proiectelor de operatiuni care au fost avizate deja de controlul financiar preventiv propriu. Practic, asupra acestora se exercita un control financiar preventiv dublu, intern si extern.

Viza de control 333b12d financiar preventiv delegat 
Viza de control 333b12d financiar preventiv se acorda sau se refuza in scris, pe formular tipizat si trebuie sa poarte semnatura si sigiliul personal al controlorului delegat competent.

Refuzul de viza intervine cand in urma verificarilor se stabileste ca proiectul de operatiune ce face obiectul controlului financiar preventiv nu indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si incadrare in limita angajamentelor bugetare pentru acordarea vizei de control financiar preventiv.

Regimul juridic al refuzului de viza este urmatorul:

- intentia de refuz trebuie comunicata, in scris si motivat, ordonatorului principal de credite, acesta avand posibilitatea de a aduce argumente pentru efectuarea operatiunii pentru care se intentioneaza refuzul de viza;

- opinia exprimata a ordonatorului principal de credite naste obligatia controlorului financiar delegat de a solicita opinia neutra a 3 controlori delegati de la alte institutii publice, opinia acestora fiind doar consultativa;

- competenta de a hotari solutia finala apartine in exclusivitate controlorului delegat, argumentele si opiniile sus mentionate avand numai un rol consultativ;

- pentru oricare situatie, refuzul de viza trebuie sa fie exprimat in scris si sa fie motivat.

Dupa inregistrarea refuzului de viza, operatiunile vizate de acesta nu pot fi inregistrate in contabilitate, deci nu isi pot urma cursul pentru care au fost initiate, trebuind sa fie respectata procedura reglementata de OUG. nr. 119/1999.

5. Controlul financiar ulterior. Se exercita dupa efectuarea actelor si operatiunilor cu caracter financiar si are drept scop verificarea regularitatii si legalitatii acestora. Un rol important este atribuit Curtii de Conturi, aceasta realizand un control financiar ulterior cu privire la modul de formare, administarre si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public (art. 140 alin. I Constitutie),asa cum am mentionat in cadrul controlului executiei bugetare.


TEME DE REFLECTIE

1. Controlul financiar - componenta structuala a finantelor publice.


INTREBARI SI TEME DE AUTOEVALUARE

Necesitatea controlului financiar

Conceptul de control 333b12d financiar

Explicati functia preventiva si recuperatorie a controlului financiar, prin prisma elementelor prevazute de legea speciala.

Aria exercitarii controlului financiar preventiv

Competente si responsabilitati in organizarea si exercitarea controlului financiar.

Regimul juridic al vizei de control 333b12d financiar preventiv
BIBLIOGRAFIE


1. Condor Ioan, Drept financiar, Editura Monitorul Oficial, Bucuresti, 1994;

2. Gliga Ioan, Drept financiar public, Ed. ALL, Bucuresti, 1995;

3. Minea Mircea Stefan, Dreptul finantelor publice,Ed. Accent, Cluj, 1999

Iancu Vasile, Dreptul finantelor publice, Ed. Sylvi, Sibiu, 2004

4. Vacarel I., Bercea F., Bistriceanu Gh., Stolojan T., Anghelache G., Bodnar M., Mosteanu T., Finante publice, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1992;

Lazarescu Alexendru, Finante publice, Ed. National, 2000 ;

6. Trotabas Louis, Finances publiques, Dalloz, Paris, 1964 ;

7. Saguna Dan Drosu, Drept financiar si fiscal, Ed. Eminescu, Bucuresti, 2004;

Iancu Vasile, Drept financiar public, Ed. Sylvi, Sibiu, 2004.


Nota: pentru controlul exercitat de Curtea de Conturi, a se vedea Legea nr. 94/1992 si elementele relatate in cadrul veniturilor bugetare (controlul executiei bugetare); pentru controlul fiscal (inspectia), a se vedea dispozitiile Codului de procedura fiscala. Inspectia fiscala este un control specializat, realizat de entitati indrituite in acest sens, vizand modul de colectare a creantelor fiscale, pe categorii de bugete.

Conform art. 16 alin. 5 din OUG. nr. 119/1999, "Controlorii delegati exercita viza de control 333b12d financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operatiuni vizate in prealabil de catre controlul financiar propriu al institutiei publice."


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre drept financiar
CAUTA IN SITE
Termeni de cautare