StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » dreptul bunurilor
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Constituirea domeniului publicCONSTITUIREA DOMENIULUI PUBLIC

Sectiunea l Dobandirea dreptului de proprietate publica

Modul de constituire a domeniului public reprezinta, asa cum s-a aratat intr-un capitol precedent, unul dintre criteriile de clasificare a bunurilor apartinand domeniului public. Astfel, in raport cu acest criteriu, sunt bunuri care apartin domeniului public natural si bunuri care apartin domeniului public artificial.Domeniul public natural este domeniul public format printr-un fapt natural, constatat ca atare de organele executi v-administrative.

Sunt astfel de bunuri naturale: bogatiile subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic 212b18c valorificabil, apele navigabile si acelea care pot fi folosite in orice alt mod in interes public national, parcurile nationale, rezervatiile naturale si monumentele naturii, tarmul marii, plaja maritima si marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental etc.

Domeniul public artificial este domeniul public format din bunuri care au fost realizate in urma unor activitati omenesti.

Sunt astfel de bunuri artificiale: autostrazile si drumurile publice, canalele navigabile, caile ferate si instalatiile feroviare, retelele de distribuire a energiei electrice, retelele de telecomunicatii, conductele de transport ale titeiului si gazelor naturale, lacurile de acumulare si barajele, porturile maritime si fluviale, fortificatiile, aeroporturile etc.

Modalitatile de constituire a domeniului public au constituit preocuparea si obiectul de reglementare al legiuitorului roman.

Astfel, potrivit art.7 din Legea nr.213/1998, dreptul de proprietate publica se dobandeste:

pe cale naturala;

prin achizitii publice efectuate in conditiile legii;

prin expropriere pentru cauza de utilitate publica;

prin acte de donatie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judetean sau de consiliul local, dupa caz, daca bunul in cauza intra in domeniul public;

prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale in domeniul public al acestora, pentru cauza de utilitate publica;

prin alte moduri prevazute de lege.

a) Dobandirea dreptului de proprietate publica pe cale naturala.

Dobandirea acestui drept pe cale naturala nu este explicata de lege, dar consideram ca acest mod de dobandire poate surveni in legatura cu bogatiile de interes public ale subsolului si cu alte resurse naturale care sunt mentionate la art.136 alin.(3) din Constitutie, republicata, si in alte legi organice ca obiect exclusiv al proprietatii publice, care ar putea sa se formeze pe teritoriul tarii noastre in viitor.

in literatura de specialitate a fost exprimata si opinia1 ca, la art.7 lit.a) din Legea nr.213/1998, legiuitorul a avut in vedere transformarea dreptului de proprietate socialista de stat, specifica regimului comunist, in drept de proprietate publica si drept de proprietate privata, ca efect al instaurarii principiilor democratiei constitutionale si ale economiei de piata libera.

De asemenea, apreciem ca legiuitorul a avut in vedere si accesiunea imobiliara naturala realizata prin aluviune, avulsiune, insule si prundisuri etc.

b) Dobandirea dreptului de proprietate publica prin achizitii publice efectuate in conditiile legii

Achizitiile publice realizate de organele administratiei publice centrale sau de autoritatile administratiei publice locale trebuie sa se conformeze legislatiei in vigoare2, cu respectarea principiilor concurentei loiale, tratamentului egal si nediscriminarii si transparentei procesului de achizitie publica, pe care le vom prezenta intr-un capitol separat.

c) Dobandirea dreptului de proprietate publica prin expropriere pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica reprezinta operatiunea juridica principala prin care se realizeaza sporirea domeniului public al statului si unitatilor administrativ-teritoriale, in scopul satisfacerii unui interes general al colectivitatii nationale sau locale.

in tara noastra, exproprierea a fost prevazuta la art.481 din Codul ' civil si reglementata pentru prima oara prin Legea pentru expropriatiune pentru cauza de utilitate publica din 20 octombrie 1864, care a prevazut pentru prima data posibilitatea, atat pentru stat, cat si pentru judete si comune, de a mari domeniul public prin declararea de utilitate publica a unui teren sau a unei constructii, in schimbul unei juste si prealabile despagubiri.Avand in vedere importanta care trebuie acordata, exproprierea va fi prezentata si analizata intr-un capitol separat, alaturi de rechizitia de bunuri.

d) Dobandirea dreptului de proprietate publica prin acte de donatie sau legate

Acest mod de dobandire a dreptului de proprietate publica se realizeaza prin acceptarea de catre Guvern a actelor de donatie si a legatelor facute statului, pentru bunuri care intra in domeniul public al statului.

in cazul in care donatiile sau legatele au fost facute in favoarea unitatilor administrativ-teritoriale, acceptarea acestora se va face prin hotarare a consiliului judetean sau a consiliului local, dupa caz, pentru bunurile care intra in domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale respective.

e) Trecerea unor bunuri din domeniul public privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritorialein domeniul public al acestora, pentru cauza de utilitate publica

Aceste modalitati de dobandire a dreptului de proprietate publica au fost enuntate la art.7 lit.c) si sunt reglementate la art.8 si art.9 din Legea nr.213/1998.

Astfel, in prima situatie, care are in vedere trecerea din domeniul privat in domeniul public, trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale in domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local.

Hotararea de trecere a bunurilor poate fi atacata, in conditiile legii, la instanta de contencios administrativ competenta in a carei raza teritoriala se afla bunul.

De asemenea, trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar, se poate face numai cu plata si cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii comerciale respective, in lipsa acordului mentionat, bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute in domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica si dupa o justa si prealabila despagubire.

in a doua situatie, cand trecerea se face dintr-un domeniu public in altul, trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului.

De asemenea, trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local.

in ceea ce priveste conditia prevazuta la art.7 lit.c) din Legea nr.213/1998, ca trecerea bunurilor din domeniul privat in domeniul public sau dintr-un domeniu public in alt domeniu public sa se faca pentru cauza de utilitate publica, practica administrativa a impus afirmarea implicita a utilitatii publice, fara sa mai fie necesara o declarare expresa a acesteia.

Astfel, spre exemplu, prin H.G. nr.1156/20073, s-a dispus trans≠miterea unui imobil din proprietatea privata a statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat' in proprietatea publica a statului si in administrarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

La fel, spre exemplu, prin H.G. nr.1228/20074, s-a dispus transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor in domeniul public al municipiului Botosani si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani.

f) Dobandirea dreptului de proprietate publica prin alte moduri prevazute de lege

intr-adevar, prin legi speciale pot fi prevazute si alte moduri de dobandire a dreptului de proprietate publica, legile urmand sa aiba caracter organic, potrivit art.73 lit.m) din Constitutie, revizuita, acestea avand ca obiect regimul juridic general al proprietatii.

Astfel, o asemenea reglementare speciala o reprezinta O.U.G. nr.226/2000 privind circulatia juridica a terenurilor cu destinatie forestiera5, precum si H.G. nr.796/2002 pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare, prin cumparare, schimb sau donatie, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin Regia Nationala a Padurilor, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului6, unde, in art.36 din aceasta Metodologie, se precizeaza ca terenurile sunt dobandite direct in proprietatea publica a statului.

Sectiunea a 2-a incetarea dreptului de proprietate publicaincetarea dreptului de proprietate publica este reglementata la art.10 din Legea nr.213/1998, potrivit caruia dreptul de proprietate publica inceteaza daca bunul a pierit ori a fost trecut in domeniul public.

in prima ipoteza, pieirea bunului poate surveni ca urmare a unor cauze naturale, dar si ca efect al activitatii voluntare sau involuntare a omului.

in a doua ipoteza, potrivit art.10 alin.(2) din aceeasi lege, trecerea din domeniul public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel.

Hotararea adoptata pentru trecerea unui bun din domeniul public al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale in domeniul privat poate fi atacata, in conditiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, la instanta de contencios administrativ si fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul.

Constitutia nu contine nicio dispozitie referitoare la trecerea bunurilor din domeniul public in domeniul privat, dar o astfel de dispozitie se gaseste in Legea nr. 18/1991, republicata, art.45, 46 si 48, care

O.U.G. nr.226/2000 privind circulatia juridica a terenurilor cu destinatie forestiera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.606 din 25 noiembrie 2000, a fost abrogata de Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.653 din 22 iulie 2005

H.G. nr.796/2002 pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare, prin cumparare, schimb sau donatie, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin Regia Nationala a Padurilor, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.603 din 15 august 2002 reglementeaza retrocedarea catre fostii proprietari persoane fizice sau catre mostenitorii acestora a terenurilor cu vegetatie forestiera, a padurilor, zavoaielor, prevazand ca trecerea acestor terenuri din domeniul public in domeniul privat se face in limita suprafetelor ce urmeaza sa fie restituite celor interesati.

Exemplificam cu H.G. nr.1268/20047 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul privat al statului, prin care s-a aprobat trecerea unui teren in suprafata de 4 ha, situat in municipiul Husi, judetul Vaslui, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din aceasta hotarare, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul privat al statului, in vederea punerii la dispozitie Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privata a municipiului Husi, judetul Vaslui.

De asemenea, prin aceeasi hotarare, s-a mai aprobat si trecerea unui teren in suprafata de 5 ha, situat in comuna Zapodeni, judetul Vaslui, avand datele de identificare prevazute in anexa la hotarare, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul privat al statului, in vederea punerii la dispozitie Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privata a comunei Zapodeni, judetul Vaslui.

in alte situatii, cand bunurile apartinand domeniului public au fost uzate, acestea vor fi scoase din domeniul public si vor fi trecute in domeniul privat pentru a putea fi valorificate, scoase din functiune sau demolate.

Astfel, prin H.G. nr. 1042/2005 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale8, s-a aprobat trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestor constructii.

La fel, prin H.G. nr. 1238/2005 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica' - S.A., Sucursala de Transport Cluj9, s-a aprobat trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a activelor corporale de natura mijloacelor fixe aflate in concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica' S.A., Sucursala de Transport Cluj, amplasate in statia electrica de sistem 400/220 k V Rosiori, in vederea scoaterii din functiune si a valorificarii mijloacelor fixe.

in unele situatii, bunurile publice sunt trecute in domeniul privat pentru ca acestea, intrate in circuitul civil, sa poata face obiectul unor alte acte juridice.

Astfel, prin H.G. nr.908/2004 privind trecerea unui imobil aflat in administrarea Bibliotecii Academiei Romane din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, precum si schimbul acestuia cu un imobil, proprietate privata a Societatii Comerciale "Foisor' - S.A.10, s-a aprobat trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a imobilului aflat in administrarea Bibliotecii Academiei Romane, compus din constructie si teren aferent, situat in municipiul Bucuresti, str. Avram lancu nr. 32, Corp B, sectorul 2.

Totodata, s-a aprobat schimbul imobilului mentionat in paragraful anterior cu imobilul, compus din constructie si teren aferent, situat in municipiul Bucuresti, str. Ion Maiorescu nr. 9, sectorul 2, aflat in proprietatea Societatii Comerciale "Foisor' - S.A., iar imobilul preluat astfel prin schimb de catre statul roman a fost trecut din domeniul privat al statului in domeniul public al statului si in administrarea Bibliotecii Academiei Romane, ca sediu de arhiva.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre dreptul bunurilor
CAUTA IN SITE
Termeni de cautare