StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » institutii publice
Trimite articolul prin email Achizitii publice : Institutii publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Achizitii publiceAchizitii publice


Achizitiile publice fac parte din activitatea desfasurata de institutiile publice. Deoarece activitatea unei institutii publice presupune un consum de materiale, servicii, procurarea de mijloace fixe etc, se face apel la diferiti furnizori sau prestatori. Cum institutiile publice gestioneaza banul public, statul a instituit o serie de reguli privind achizitia publica. Partea legislativa referitoare la achizitiile publice face referire la[1] stabilirea principiilor, cadrului general si a pro 111e44b cedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
La baza atribuirii contractului de achizitie publica trebuie sa se afle urmatoarele principii:


Libera concurenta: asigurarea conditiilor pentru orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant.

Eficienta utilizarii fondurilor publice: folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Transparenta: punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Tratamentul legal: aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv.

Pentru a nu se crea confuzii in ceea ce priveste terminologia folosita in derularea contractelor de achizitie publica, legiuitorul a dat o serie de definitii a termenilor folositi.

Achizitie publica: dobandirea definitiva sau temporara de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica.

Contract de achizitie publica: contract, incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant.

Contractant: ofertantul caruia i se atribuie contractul de achizitie publica in urma aplicarii uneia din procedurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

Contract de furnizare: contract de achizitie publica care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpararii, inclusiv in rate, a inchirierii sau a leasingului cu sau fara optiune de cumparare.

Contract de servicii: contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea unuia sau a mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale.

Asociatie contractanta: asociatia constituita prin conventie civila, intre doua sau mai multe autorittat contractante, fara a se constitui o persoana juridica in scopul atribuirii, in comun, a unui contract de achizitie publica.

Fonduri publice: sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale.

Garantie pentru participare: depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de autoritatea contractanta, puse la dispozitia autoritatii contractante de catre ofertant inainte de deschiderea ofertei..

Garantie de buna executie a contractului: depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta, puse la dispozitia autoritatii contractante de catre ofertantul invitat sa incheie contractul de achizitie publica.


Autoritatile contractante sunt reprezentate de :

a)      oricare autoritate publica, asa cum este aceasta definita in Constitutia Romaniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca;

b)      oricare institutie publicaa, de interes general sau local, autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice;

c)      Academia Romana si institutiile subordonate acesteia;

d)      oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul din sectoarele de utilitati publice si care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati, in sensul ca nu are piata concurentiala datorita existentei unei pozitii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ;


Procedurile la care poate apela o institutie publica pentru atribuirea unui contract de achizitie publica sunt:

a)           licitatie deschisa: orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta;

b)          licitatie restransa: se desfasoara in doua etape si presupune ca numai candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte;

c)           negociere:

negociere competitiva: autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, exclusiv pretul, cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;

negociere cu o singura sursa: autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu un singur furnizor, executant sau prestator;d)         cerere de oferta: autortiatea contractanta solicita, fara publicarea unui anunt publicitar, oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori;


Legiuitorul precizeaza conditiile in care autoritatea contractanta poate sa apeleze la fiecare din procedurile amintite mai sus. Indiferent de procedura aplicata, autoritatea contractanta are obligatia sa asigure respectarea pricipiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului legal si confidentialitatii in relatia cu furnizorii, executantii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.


In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru depunerea ofertelor. Aceasta data nu trebuie sa fie mai devreme de 40 de zile de la data publicarii anuntului de participare, exceptie fiind cazul in care autoritatea contractanta a publicat in anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, cu cel putin 52 de zile inainte de data trimiterii spre publicare a anuntului de participare (in acest caz data limita nu trebuie sa fie mai mica de 15 zile de la data publicarii anuntului de participare).

In cazul aplicarii primei etape a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru primirea documentelor de calificare, insotite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intentia candidatului de a participa la procedura, data care nu poate fi stabilita de autoritatea contractanta mai devreme de 25 de zile de la data publicarii anuntului de participare.

In etapa a II-a a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de participare adresata candidatilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor, stabilita in asa fel incat sa nu fie mai devreme de 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de negociere competitiva.

Orice furnizor, executant sau prestator, roman sau strain, persoana fizica sau juridica are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, fara niciun fel de discriminare.

In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta, numarul de furnizori, executanti sau prestatori carora autoritatea contractanta trebuie sa le transmita invitatie de participare este de cel putin 5, iar in cazul in care nu sunt primite cel putin doua oferte corespunzatoare, autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura. La repetarea procedurii pot participa si alti furnizori, executanti sau prestatori. Daca in urma repetarii procedurii, autoritatea contractanta primeste o singura oferta corespunzatoare, aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului respectiv, fie de a repeta procedura.

Se refuza  participarea la licitatie in cazul in care

este in stare de faliment sau lichidare, afacerile ii sunt adminstrate de un judecator sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate sau se afl intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prezentate anterior;

nu si-a indeplinit obligatiile eligibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;

furnizeaza informatii false in documente prezentate;

Prin conditiile stipulate se evita situatiile in care contractele nu se pot derula ca urmare a falimentului furnizorului sau neseriozitatii acestuia in situatia in care face o oferta pe care nu o poate respecta. Prin obligativitatea achitarii la zi a obligatiilor fiscale catre stat pentru a putea participa la licitatii in calitate de oferent se asigura o mai buna colectare a acestor obligatii, impactul asupra institutiilor publice fiind realizarea veniturilor bugetare, fie prin incasare directa, fie prin transferuri de la alte bugete.

Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie sa cuprinda cel putin:

a)      informatii generale privind autoritatea contractanta;

b)      cerinte minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documente care urmeaza sa fie prezentate de ofertant/candidat pentru indeplinirea cerintelor respective;

c)      caietul de sarcini;

d)      instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie, referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si perioada de valabilitate a acesteia;

e)      instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare;

f)        informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Ofertantul are obligatia de a elabora in conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Propunerea tehnica se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini, in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica.Propunerea financiara se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare in vederea evaluarii financiare.

Oferta, o data lansata, are un caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant si de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta. Ea trebuie depusa la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite in anuntul sau in invitatia de participare.

Mai multi furnizori, executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune oferta in comun, fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie. Asociatii nu au dreptul de a depune si alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna.

Autoritatea contractanta are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecarui contract de achizitie publica, o comisie de evaluare, formata din cel putin 5 membrii cu pregatire profesionala si experienta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta, care raspunde de urmatoarele activitati:

a)      verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si economico-financiara de catre candidati/ofertanti;

b)      deschiderea, examinarea si evaluarea ofertelor;

c)      stabilirea ofertei castigatoare;

Prin exceptie, autoritatea contractanta are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru atribuirea mai multor contracte, dar numai daca procedura aplicata este cererea de oferta si numai daca contractele respective sunt de furnizare sau de servicii.

Autoritatea contractanta are obligatia sa constituie, in scopul evaluarii solutiilor prezentate intr-un concurs de solutii, un juriu format din cel putin 3 membri cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta, care are urmatoarele atributiuni:

verifica respectarea regulilor de depunere si prezentare a solutiilor;

evalueaza solutiile primite;

adopta o decizie sau formuleaza o opinie;

indeplineste alte atributii specifice;

Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si in locul indicate in anuntul sau in invitatia de participare, la deschidere putand participa orice ofertant.

Comisia de evaluare are dreptul sa respinga o oferta in oricare din urmatoarele cazuri:

a)      oferta de baza nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, caz in care nu se iau in considerare nici eventualele oferte alternative;

b)      oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;

c)      explicatiile solicitate referitoare la pretul scazut in comparatie cu bunul livrat sau serviciul prestat nu sunt concludente sau credibile;

Criteriul de baza care se ia in calcul la alegerea ofertei castigatoare trebuie precizat de autoritatea contractanta in anuntul de participare si in documentatia pentru licitatie. Respectarea acestui criteriu este obligatorie. Acest criteriu poate fi: pretul cel mai scazut sau oferta tehnico-economica cea mai avantajoasa.

Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica poate fi anulata numai in urmatoarele circumstante:

a)      nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de candidati/ofertanti este mai mic decat cel minim prevazut pentru fiecare procedura;

b)      nici unul dintre candidati/ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentare ofertei;

c)      au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:

sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor;

nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

contin in propunerea financiara preturi care par in mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente si care nu pot fi temeinic justificate;contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;

prin valoare inclusa in propunerea financiara, fiecare dintre ele a depasit valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie respectiv;

d)      circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau este imposibila incheierea contractului;

Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de participantii la procedura de achizitie publica, cu exceptia returnarii garantiei pentru participare.

Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare.

Autoritatea contractanta are obligatia de a denunta unilateral contractul de achizitie publica, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului de achizitie publica si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contractul de achizitie publica indeplinita pana la data rezilierii, precum si recuperarea altor costuri aferente indeplinirii acestuia, efectuate pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una dintre parti, partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publica si de a pretinde plata de despagubiri.

Actele sau deciziile nelegale care determina incalcarea prevederilor referitoare la achizitiile publice pot fi atacate pe cale administrativa si/sau in justitie. Autoritatea contractanta este competenta sa solutioneze contestatiile inaintate pe cale administrativa. Autoritatea contractanta are obligatia sa indice in anuntul de participare sau, dupa caz, in invitatia de participare denumirea, adresa, faxul si/sau telexul compartimentului din cadrul autoritatii contractante unde se transmit/se depun contestatiile. Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui arie teritoriala de competenta se afla sediul autoritatii contractante. Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de apel.

In anumite domenii de activitate a institutiilor publice (apararea nationala, siguranta nationala) se aplica prevederi specifice achizitiilor publice care sa respecte specificul domeniilor respective. Conditiile pentru participarea la achizitii publice si castigarea licitatiilor sunt prezentate in actele normative specifice pentru acest domeniu, ele fiind de multe ori mai restrictive.Achizitii publice prin licitatie electronica


O institutie publica, pentru a putea functiona in bune conditii, trebuie sa apeleze la diferiti furnizori pentru achizitionarea bunurilor necesare sau pentru anumite servicii. Prin Ordonanta de Guvern s-a stabilit ca pentru atribuirea contractelor de achizitie publica se va putea procedura on-line (unele achizitii publice vor putea fi realizate numai prin licitatie electronica). Realizarea licitatiilor publice on-line este considerata a fi o metoda revolutionara, moderna, folosita in putine state ale lumii. Prin introducerea acestei metode se urmaresc o serie de obiective, printre care eficientizarea achizitiilor publice (obtinerea celei mai bune oferte in conditii de calitate si pret), eliminarea licitatiilor “aranjate”), stoparea coruptiei, punerea unor baze moderne pentru sistemul public de achizitii. Pentru a putea deveni operationale licitatiile electronice, s-a infiintat Sistemul electronic de achizitii publice, al carui operator este Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologiei Informatiei, institutie publica cu personalitate juridica situata in subordinea Ministerului Comunicatiilor .

Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei:

are obligatia sa dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor, lucrarilor si serviciilor a caror dobandire face obiectul contractelor de achizitie publica, compatibil cu sistemul de grupare si codificare prevazut de clasificare;

va utiliza acele standarde si proceduri de securitate care sa asigure un grad ridicat de fiabilitate si siguranta a operatiunilor de licitatii electronice, in acord cu practicile internationale in domeniu;

Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei este finantat integral prin venituri extrabugetare.

Pentru atribuirea contractelor de licitatii publice on-line trebuie respectate o serie de reguli, considerate de legiuitor principii de atribuire. Prin OG nr. 20 din 24 ianuarie 2002, se considera ca trebuie respectate, ca si in cazul altor tipuri de realizare a achizitiilor publice, urmatoarele principii:

libera concurenta;

eficienta utilizarii fondurilor publice;

transparenta;

tratamentul legal;

confidentialitatea;

Pentru a putea participa la licitatiile publice prin intermediul licitatiei electronice, ofertantul trebuie sa fie inregistrat in sistemul electronic.

Participarea la licitatii prin intermediul internetului respecta prevederile legale anterioare care actioneaza in domeniul achizitiilor publice.
vezi OG nr. 34/2006 privind achizitiile publice, publicata in MO nr. 418/2006;


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact