StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Bursa de valori bucuresti si operatiuni specifice - forma juridica, structura organizatorica : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Bursa de valori bucuresti si operatiuni specifice - forma juridica, structura organizatoricaBURSA DE VALORI BUCURESTI SI OPERATIUNI SPECIFICE - FORMA JURIDICA, STRUCTURA ORGANIZATORICA


Cadrul normativ aplicabil
Modul de organizare si functionare a B.V.B. este reglementat, in principal, de urmatoarele acte normative:


a) Cu forta juridica superioara:

O.U.G. 28/2002[1], aprobata cu modificari prin Legea nr. 525/2002 ;


b) Cu forta juridica inferioara:

Regulamentul B.V.B. nr. 1 privind organizarea si functionarea B.V.B.[3];

Regulamentul B.V.B. nr. 10 privind organizarea si functionarea Comitetului B.V.B.

Regulamentul B.V.B. nr. 13 privind Comisiile speciale ale B.V.B.[5];

Regulamentul B.V.B. nr.12 privind activitatea agentului custode in cadrul B.V.B.[6];

Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/1999 de procedura al Camerei Arbitrale a B.V.B. si al Camerei Arbitrale a Pietei RASDAQ .


Data fiind necesitatea indeplinirii de catre Romania, pana la sfarsitul anului in curs, a unor conditii de preaderare la Uniunea Europeana, inclusiv referitoare la piata de capital, cel mai probabil in ultima parte a anului 2003 piata romaneasca de capital, inclusiv B.V.B., va face obiectul unui nou corpus normativ, de orientare comunitara (denumit "legea consolidata").


Infiintarea si forma juridica a B.V.B.


B.V.B. a fost infiintata ca institutie publica, in temeiul prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori[8], prin Decizia C.N.V.M. , si a dobandit personalitate juridica la data de 01.06.1995, ca efect al Deciziei C.N.V.M. privind validarea Directorului general al B.V.B.


Actualmente, B.V.B., este institutie de interes public de drept privat, investita cu personalitate juridica, autonoma, cu scop nepatrimonial, finantata din surse proprii, care functioneaza in baza deciziei de infiintare emisa de C.N.V.M.


Pe plan international s-au identificat doua tendinte majore, a caror manifestare este simultana: transformarea burselor in societati detinute public, ale caror actiuni urmeaza a fi listate pe o piata reglementata si cristalizarea formelor incipiente de colaborare intre burse, prin realizarea de aliante care urmaresc cresterea lichiditatii si realizarea economiilor de scala. Tendinta evidenta este aceea de organizare a burselor ca entitati corporative, orientate spre maximizarea profitului, fara a exista norme comunitare care sa prevada imperativ o astfel de forma de organizare pentru o piata reglementata.


In proiectul legii consolidate a pietei de capital se prevede obligativitatea reorganizarii B.V.B., in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia, in societate comerciala pe actiuni, detinuta initial, in cote egale, de membrii Asociatiei B.V.B. Modul de organizare si functionare a B.V.B. va forma obiectul unui regulament aprobat de Adunarea generala a actionarilor societatii.


Ulterior, se poate pune in discutie fuziunea societatii comerciale rezultate in urma reorganizarii B.V.B. cu societatea comerciala pe actiuni B.E.R. si eventual, capabilizarea acestei entitati pentru dobandirea statutului de societate pe actiuni detinuta public.


Forma juridica a societatii pe actiuni va fi singura forma de organizare a unei piete reglementate.Activitatea B.V.B. Suspendarea activitatii si dizolvarea B.V.B.


a) B.V.B. este organizata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile O.U.G. 28/2002 si a actelor emise in aplicarea acesteia. Astfel, B.V.B. indeplineste urmatoarele functii:

este piata reglementata, care asigura investitorilor sisteme, mecanisme si proceduri adecvate pentru efectuarea tranzactiilor cu valori mobiliare si alte instrumente financiare, in conditiile legii;

indeplineste si activitati conexe tranzactionarii, precum: compensare, decontare, depozitare, inregistrare a constituirii si transferului drepturilor asupra valorilor mobiliare si ale instrumentelor financiare, precum si orice operatiuni conexe acestora;

realizeaza, administreaza si comercializeaza sisteme informatice specifice burselor de valori[11];

este organism de formare profesionala, in sensul Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2003 privind atestarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru pietele reglementate, organizand cursuri in scopul pregatirii participantilor in domeniul pietelor reglementate[12];

indeplineste, ope legis, activitatea unui organism cu putere de autoreglementare, avand prerogative de reglementare, supraveghere, control si sanctionare a membrilor Asociatiei B.V.B[13].


Desi in legislatia comunitara nu se stipuleaza obligativitatea separarii activitatii de tranzactionare de activitatea de depozitare, respectiv de cea de decontare, in proiectul legii consolidate a pietei de capital se consacra principiul "exclusivitatii" obiectului de activitate al societatii care administreaza o piata reglementata, notiune de natura a limita activitatea B.V.B. numai la organizarea si administrarea pietei reglementate. Prin derogare, B.V.B. va avea in continuare capacitatea juridica de a desfasura si celelalte activitati mentionate mai sus pana la implinirea unui termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a legii consolidate, iar ulterior prin participarea la capitalul social al unei astfel de societati comerciale pana la o limita de 75% din acesta.


In vederea indeplinirii rolului sau B.V.B. adopta norme juridice prin regulamente si proceduri de punere in aplicare a acestora, aspect care este consacrat si de proiectul legii consolidate.


B.V.B. are autonomie financiara si functioneaza pe baza de gestiune economica proprie. B.V.B. se autofinanteaza din comisioanele si tarifele stabilite prin hotararile Comitetului B.V.B., aprobate de catre C.N.V.M. B.V.B. poate atrage surse externe si poate incasa amenzi bursiere, aplicate potrivit prevederilor regulamentelor si procedurilor B.V.B.. Cotizatiile membrilor Asociatiei B.V.B. constituie venit al B.V.B.


Reglementarile, cotatiile, precum si volumul tranzactionat in cadrul B.V.B. sunt informatii de interes public si sunt facute accesibile publicului, cu titlu oneros sau gratuit, dupa caz.


B.V.B. poate stabili relatii de asociere bilaterala cu burse din alte tari si se poate afilia la forurile internationale care reunesc institutiile specifice pietelor reglementate. B.V.B. este membru corespondent al Federatiei Internationale a Burselor de Valori (World Federation of Exchanges-WFE) - 1998 si al Federatiei Europene a Burselor de Valori (Federation of European Securities Exchanges-FESE) - 2002 si membru al Asociatiei Depozitarelor si Caselor de Compensatie a Valorilor Mobiliare din Europa Centrala si de Est (CEECSDA) - 1988 si al Federatiei Euro-Asiatice a Burselor de Valori (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges-FEAS) - 2003.


B.V.B. poate elabora, negocia si incheia conventii, protocoale si intelegeri cu institutii care actioneaza pe pietele reglementate, inclusiv cu organisme si organizatii internationale. Astfel, BVB a semnat memorandumuri de colaborare cu Bursele de valori din Atena (1997), Tokio (1999), Londra (2000), precum si cu Bursa Italiana (2002).


B.V.B. este actionar la entitati participante in piata romaneasca de capital, precum societatea de registru independent Regisco S.A., Societatea Nationala de Compensare-Decontare si Depozitare S.A., asociat unic la S.C. Institutul de guvernanta corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.R.L. si asociat la Asociatia Initiativa Europeana a Mediului de Afaceri.


b) Suspendarea activitatii B.V.B. sau dizolvarea acesteia pot fi decise numai de catre C.N.V.M. Prin decizia de dizolvare a B.V.B., C.N.V.M. desemneaza si lichidatorii, care vor putea incheia numai actele juridice si dispune numai operatiunile necesare lichidarii patrimoniale a B.V.B.. Produsul net al lichidarii B.V.B. se preia de C.N.V.M. Personalitatea juridica a B.V.B. inceteaza la data depunerii bilantului de lichidare la C.N.V.M.


In cazul retragerii de catre C.N.V.M. a autorizatiei de functionare a B.V.B., incepand cu data precizata in decizie, nu mai pot fi efectuate operatiuni de bursa, iar ordinele de negociere inregistrate de intermediari si inca neexecutate pana la acea data devin caduce.Organizarea B.V.B.


B.V.B. are o structura specifica, cuprinzand Asociatia B.V.B. si Comitetul B.V.B. Se poate observa ca si aceste doua entitati poarta in denumirea lor legala sintagma care le arata apartenenta la specie, respectiv substantivul "bursa" in cazul genitiv.


A)    ASOCIATIA B.V.B.


In cadrul B.V.B. este instituita Asociatia B.V.B., entitate fara personalitate juridica, care functioneaza potrivit prevederilor O.U.G. 28/2002 si ale Statutului adoptat in prima sa adunare generala, aprobat de C.N.V.M., cu modificarile si completarile ulterioare[14].


Sunt membri ai Asociatiei B.V.B. societatile de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M. sa negocieze in B.V.B.[15]


Asociatia B.V.B. tine adunari generale de cel putin doua ori pe an si este regulamentar constituita in prezenta a jumatate plus unul din numarul total al membrilor Asociatiei. Daca la prima convocare nu este intrunit acest cvorum, se convoaca o noua Adunare Generala la o data stabilita cu minimum 10 zile dupa data la care nu s-a intrunit cvorumul respectiv, aceasta fiind regulamentar constituita si adoptand hotarari in mod valabil, indiferent de numarul de membri cu drept de vot prezenti. In Adunarea Generala a Asociatiei B.V.B. fiecare membru detine un vot. Deciziile se iau cu cel putin jumatate plus unul din numarul voturilor membrilor prezenti sau reprezentati prin mandatar. Hotararile Adunarii Generale a Asociatiei B.V.B. se transmit membrilor Asociatiei B.V.B. prin sistemul electronic de comunicare al B.V.B., prin grija Secretariatului Asociatiei B.V.B., care intocmeste si procesele verbale ale adunarilor..


Pentru numirea si revocarea membrilor Comitetului B.V.B., Statutul Asociatiei B.V.B. prevede cvorumuri speciale de prezenta si de vot, precum si regula secretului votului.


Asociatia B.V.B. are urmatoarele atributii:

adopta si modifica Statutul Asociatiei B.V.B., care se supune spre aprobare C.N.V.M.;

alege si revoca membrii Comitetului B.V.B.;

examineaza si aproba bugetul B.V.B. prezentat de catre Comitetul B.V.B.;

stabileste remuneratiile cuvenite Comitetului B.V.B., cenzorilor si auditorului financiar ai B.V.B., alesi de catre Adunarea Generala a Asociatiei B.V.B.;

examineaza si aproba executia bugetului B.V.B., bilantul B.V.B., inaintate de catre Comitetul B.V.B. si insotite de raportul de audit si de raportul cenzorilor;

numeste un auditor financiar, pentru un mandat de 3 ani, si doi cenzori, pentru un mandat de 5 ani;

numeste persoanele care urmeaza a fi inscrise pe lista de arbitri ai Camerei Arbitrale a B.V.B.;

inainteaza propuneri Comitetului B.V.B. privind modul de functionare a B.V.B.;

aproba Regulamentul de functionare a Comitetului B.V.B.;

ratifica dobandirea si incetarea calitatii de membru al Asociatiei B.V.B.;

adopta strategii si politici privind dezvoltarea B.V.B.


In proiectul legii consolidate, singurele trimiteri la "asociatia bursei" sunt cele de la capitolul "Dispozitii finale si tranzitorii", referitoare la reorganizarea B.V.B. in societate comerciala pe actiuni in baza hotararii Asociatiei B.V.B., aspect de natura a sugera continuitatea acestei structuri cel putin pana la momentul transformarii formei juridice a B.V.B., urmand ca ulterior aceasta sa isi inceteze activitatea.


B)    COMITETUL B.V.B.

Administrarea B.V.B. este incredintata Comitetului B.V.B.[16], format din 5-9 membri. Membrii Comitetului B.V.B. sunt alesi/revocati de Asociatia B.V.B. pentru un mandat de maximum 5 ani, reinnoibil, si sunt validati individual de C.N.V.M. Conditiile cumulative necesar a fi indeplinite de o persoana pentru a dobandi calitatea de membru sunt:

cetatenia romana;

domiciliul in Romania;

varsta de minimum 30 de ani impliniti;

cunostinte si practica profesionala de minimum 5 ani in domeniul economic, financiar, bancar, al afacerilor sau juridic;

buna reputatie civica si integritate morala;

sa nu ocupe nici o functie publica, cu exceptia celei de cadru didactic universitar si de cercetator stiintific in domeniu;

sa nu faca parte din organele de conducere ale unei alte burse de valori sau institutii care indeplineste functii similare unei burse de valori;

sa nu fie actionar semnificativ sau sa detina un alt interes major, direct sau indirect, in cadrul unei societati comerciale inscrise la Cota Bursei.


Dupa validarea lor, membrii Comitetului B.V.B. aleg dintre ei un presedinte[18], doi vicepresedinti si un secretar general .


Presedintele Comitetului B.V.B. este reprezentantul de drept al B.V.B. ca institutie de interes public. In caz de indisponibilitate a Presedintelui, reprezentarea legala a B.V.B. revine celui mai varstnic dintre vicepresedinti.


Comitetul B.V.B. este organizat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile O.U.G. 28/2002 si ale regulamentului propriu de organizare si functionare aprobat de Asociatia B.V.B. si de C.N.V.M.


Comitetul B.V.B. se reuneste de regula la sediul B.V.B., cel putin o data pe luna si se pot tine in mod regulamentar in prezenta a minim 6 membri. Conducerea sedintei se face de catre Presedintele Comitetului B.V.B., iar in caz de indisponibilitate a acestuia, de catre unul din cei doi vicepresedinti. Fiecare membru are dreptul la un vot. Hotararile se adopta cu majoritatea de voturi a membrilor Comitetului B.V.B. prezenti personal sau prin reprezentant.


Comitetul B.V.B. indeplineste urmatoarele atributii:

numeste si demite Directorul General al B.V.B.;

adopta si modifica regulamentul de organizare si functionare a B.V.B. si regulamentul privind salarizarea personalului B.V.B.[21];adopta si modifica regulamentele privind operatiunile de bursa si instrumentele financiare care urmeaza sa fie tranzactionate[22]

adopta proiectul de buget al B.V.B, pe care il supune aprobarii Asociatiei B.V.B.;

prezinta si supune aprobarii Asociatiei B.V.B. executia bugetului B.V.B. insotita de bilantul contabil si raportul cenzorilor;

stabileste categoriile, nivelurile si plafoanele comisioanelor si tarifelor practicate in B.V.B.[23];

stabileste garantiile ce trebuie constituite de membrii Asociatiei B.V.B. si agentii lor, pentru a asigura lichidarea integrala si la scadenta a tranzactiilor cu valori mobiliare negociate in bursa, diferentiate dupa tipul de operatiune, precum si regimul de utilizare si reconstituire a respectivelor garantii[24];

vegheaza la respectarea de catre membrii Asociatiei B.V.B. si agentii lor si de intreg personalul B.V.B. a dispozitiilor O.U.G. 28/2002, reglementarilor C.N.V.M. si a regulamentelor B.V.B., dispunand masurile corespunzatoare;

infiinteaza comisii speciale, aproba regulamentul de organizare si functionare a acestora si desemneaza membrii titulari si supleanti ai acestora, in baza propunerilor inaintate de membrii Asociatiei B.V.B.;

solutioneaza contestatiile formulate impotriva deciziilor Directorului General al B.V.B., inclusiv cele indreptate impotriva deciziilor de sanctionare a agentilor de bursa si a societatilor de servicii de investitii financiare pentru savarsirea de fapte ilicite la regimul juridic bursier[26];

duce la indeplinire propunerile inaintate de Asociatia B.V.B.;

decide momentul reluarii tranzactionarii, in cazul opririi sedintei de tranzactionare pentru variatia procentuala negativa a indicelui BET de 15% fata de valoarea de inchidere a acestuia inregistrata in sedinta precedenta de tranzactionare[27].


In cadrul fiecarei sedinte a Comitetului B.V.B., Secretariatul sedintei, coordonat de Secretarul General al Comitetului B.V.B., redacteaza un proces verbal al sedintei, semnat de catre toti membrii participanti. Hotararile Comitetului B.V.B. se aduc la cunostinta membrilor Asociatiei B.V.B. prin intermediul sistemului electronic de comunicare al B.V.B., prin grija Secretariatului Comitetului B.V.B.


In proiectul legii consolidate a pietei de capital se prevede transformarea actualului Comitet al B.V.B. in Consiliul de administratie al societatii care va administra piata bursiera.C)    COMISIILE SPECIALE ALE B.V.B.


Comitetul B.V.B. poate hotari, potrivit O.U.G. 28/2002, infiintarea in cadrul B.V.B. a unor comisii speciale, prin delegarea de catre Comitetul B.V.B. a unei parti a atributiilor sale.


Fara a se suprapune institutiilor desemnate de O.U.G. 28/2002 sub numele de "comisii speciale", in cadrul B.V.B. functioneaza trei comisii speciale. Desemnarea membrilor si desfasurarea activitatii Comisiilor speciale se face in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare propriu, aprobat de Comitetul B.V.B. si C.N.V.M.


In prezent, Comisiile speciale ale B.V.B. sunt:

Comisia de Inscriere la Cota[29];

Comisia de Etica si Conduita[30];

Comisia de Dezvoltare, Produse Noi[31].


Aceste comisii au un rol consultativ, iar nu unul decizional, decizia ramanand la nivelul Comitetului B.V.B.


Fiecare Comisie speciala este compusa din 6 membri titulari, persoane fizice si sase membri supleanti, persoane fizice, numiti/revocati de Comitetul B.V.B., pentru un mandat de 5 ani.

Conditiile necesare a fi indeplinite de o persoana pentru a dobandi calitatea de membru sunt:

cetatenia romana;

cunostinte si practica profesionala de minimum 3 ani in domeniul pietei financiar-bancare;

sa nu fi fost sanctionata in ultimii 3 ani, pentru incalcarea vreuneia din normele juridice cuprinse in O.U.G. 28/2002, in reglementarile C.N.V.M. emise in aplicarea legii, cu sanctiunea suspendarii sau retragerii autorizatiei de agent pentru valori mobiliare, in reglementarile pietelor reglementate cu sanctiunea suspendarii exercitarii drepturilor care decurg din decizia de autorizare ca agent de bursa sau cu sanctiunea revocarii autorizatiei de agent de bursa, in Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara sau in reglementarile emise in aplicarea acesteia;

buna reputatie civica si integritate morala;

societatea de servicii de investitii financiare in cadrul careia detine sau a detinut calitatea de administrator sau de director executiv sa nu fi fost sanctionata, in ultimii trei ani, de catre C.N.V.M. sau de catre B.V.B. pentru abateri grave savarsite in perioada in care a exercitat functia respectiva;

sa nu se afle in vreuna din situatiile de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei Speciale (membru intr-o alta Comisie speciala sau membru in structurile de conducere sau consultative ale unei alte piete reglementate).


Comisile speciale se reunesc in sedinta, ori de cate ori este necesar. Sedintele se desfasoara, in mod regulamentar, in prezenta a sase membri, din care unul va fi, in mod obligatoriu, Presedintele Comisiei speciale sau supleantul acestuia si sunt conduse de catre Presedintele Comisiei speciale. Hotararile comisiilor speciale se adopta cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenti. Pentru fiecare sedinta a Comisiei speciale se redacteaza o incheiere de sedinta, care se semneaza de toti membrii prezenti la sedinta.


Pe langa Comisiile mentionate anterior, in cadrul B.V.B. mai functioneaza Comisia Custozilor[32]. Si aceasta comisie are un rol consultativ, scopul sau fiind acela de a aduce la cunostinta Comitetului B.V.B. problemele specifice activitatii de custodie.

Comisia Custozilor este formata din cate un reprezentant al fiecarui agent custode inregistrat la B.V.B. si din doi reprezentanti ai B.V.B. Unul dintre reprezentantii B.V.B. este desemnat de catre Directorul General al B.V.B. ca Presedinte al Comisiei.


In continuare, vom analiza succint rolul fiecareia dintre comisiile speciale ale B.V.B.


a) Comisia de Inscriere la Cota asigura o activitate unitara, ordonata si eficienta de inscriere, promovare, retrogradare si retragere de la Cota Bursei a valorilor mobiliare. Comisia de Inscriere la Cota are urmatoarele atributii:

propune Comitetului B.V.B. inscrierea valorilor mobiliare la Cota Bursei, in cadrul Sectorului valorilor mobiliare emise de persoane juridice romane si in cadrul Sectorului International;

propune Comitetului B.V.B. promovarea si retrogradarea valorilor mobiliare in si din Categoria I a Sectorului valorilor mobiliare emise de persoane juridice romane;

propune Comitetului B.V.B. includerea si excluderea actiunilor in si din cadrul Categoriei PLUS;

propune Comitetului B.V.B. acordarea de dispense, in conditiile Regulamentului B.V.B. nr. 3 privind inscrierea valorilor mobiliare la Cota Bursei;

propune Comitetului B.V.B. retragerea valorilor mobiliare de la Cota Bursei.


In exercitarea atributiilor sale, Comisia de Inscriere la Cota emite avize consultative.


b) Comisia de Etica si Conduita urmareste respectarea prevederilor Codului de Etica si Conduita si ale reglementarilor B.V.B., in masura in care este abilitata prin reglementarile respective. Comisia de Etica si Conduita are urmatoarele atributii:

dispune masurile necesare in vederea investigarii de catre personalul B.V.B. a imprejurarilor in care s-au savarsit faptele ilicite la regimul juridic bursier;

constata savarsirea faptelor ilicite la regimul juridic bursier date in competenta sa potrivit reglementarilor bursiere si Codului de Etica si Conduita;

propune Directorului General al B.V.B. aplicarea sanctiunilor corespunzatoare faptelor ilicite constatate.


In exercitarea atributiilor sale, Comisia de Etica si Conduita emite avize consultative.


c) Comisia de Dezvoltare, Produse Noi sustine eforturile de diversificare a tipurilor de operatiuni de bursa si de valori mobiliare care fac obiectul acestora, precum si de imbunatatire a reglementarilor B.V.B. Comisia de Dezvoltare, Produse Noi are urmatoarele atributii:

promoveaza catre Comitetul B.V.B. propuneri si solutii de dezvoltare de produse financiare noi si de operatiuni de bursa noi;

urmareste efectele rezultate din introducerea acestor produse si operatiuni de bursa;

coordoneaza activitatile de implementare si realizare a produselor financiare noi si a operatiunilor de bursa noi.


Actele emise de Comisia de Dezvoltare, Produse Noi sunt:

rapoarte catre Comitetul B.V.B. privind propuneri de produse financiare si operatiuni de bursa noi;

proiecte de reglementari privind produsele financiare si operatiunile de bursa noi, a caror implementare a fost aprobata in prealabil de Comitetul B.V.B.;

referate de insotire privitoare la proiectele mentionate la litera b);

avize consultative solicitate de Comitetul B.V.B.


Fara a mentiona posibilitatea organizarii si functionarii in cadrul unei piete reglementate a unor comisii speciale, apreciem ca si ulterior aparitiei legii consolidate a pietei de capital aceste comisii vor putea functiona dupa modelul clasic al comitetelor directoare din cadrul societatilor comerciale, preluind corespunzator din atributiile specifice ale consiliului de administratie.


D)    CAMERA ARBITRALA A B.V.B.


Pe langa B.V.B. poate functiona Camera Arbitrala a B.V.B., institutie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica, independenta, care isi va desfasura activitatea potrivit propriului regulament de organizare si functionare adoptat de Comitetul B.V.B. si aprobat de C.N.V.M.


Camera Arbitrala a B.V.B. are ca obiect organizarea solutionarii litigiilor izvorate din operatiuni de bursa, precum si promovarea arbitrajului privat, prin oferirea unor proceduri alternative de rezolvare a diferendelor.


Litigiile dintre intermediari, dintre societatile de servicii de investitii financiare si agentii lor, dintre agenti si cele intre clienti si intermediari, izvorate din operatiuni de bursa, pot fi supuse spre solutionare Camerei Arbitrale a B.V.B. daca partile au incheiat o conventie arbitrala.


Poate fi numit arbitru orice persoana fizica, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

cetatenia romana;

domiciliul in Romania;

capacitate deplina de exercitiu al drepturilor;

buna reputatie;

specialist in domeniul juridic ori economic sau are o experienta recunoscuta in activitatea bursiera;

sa nu fie agent pentru servicii de investitii financiare.


Camera Arbitrala se compune dintr-un numar de 10-15 arbitri (actualmente 11) numiti de Asociatia B.V.B.[34] pe termen de 3 ani, cu posibilitatea de reinvestire, dintre persoanele care indeplinesc cerintele mentionate anterior. Comitetul B.V.B. desemneaza dintre arbitrii numiti un Presedinte, care conduce Camera Arbitrala a B.V.B.


Litigiile se solutioneaza de un tribunal arbitral compus din 2 arbitri si un supraarbitru, alesi sau, dupa caz, desemnati dintre membrii Camerei Arbitrale a B.V.B., sau daca partile convin, de un arbitru unic, ales prin acordul partilor dintre membrii Camerei Arbitrale a B.V.B.


Pana in prezent, nici o cauza nu a fost dedusa judecatii Camerei Arbitrale a B.V.B.


Proiectul legii consolidate a pietei de capital asigura continuitatea acestei institutii pe langa B.V.B.

E)     STRUCTURA B.V.B.


Din luna aprilie a acestui an, B.V.B. opereaza cu un nou Regulament de organizare si functionare.


a)      Directorul General al B.V.B.


Conducerea B.V.B. este incredintata Directorului General, numit de catre Comitetul B.V.B. . Conditiile de eligibilitate pentru functia de Director General sunt cele prevazute la art. 18 alin. (2) din O.U.G. 28/2002. Directorul general, sotul (sotia) sau rudele acestora precum si afinii pana la gradul trei inclusiv nu pot fi actionari, administratori, cenzori, auditori, angajati, agenti sau persoane implicate cu o societate de servicii de investitii financiare sau cu o alta entitate autorizata de C.N.V.M.
Directorul General este reprezentantul legal al B.V.B. ca persoana juridica, in fata autoritatilor publice si in relatiile cu persoanele fizice si juridice, romane si/sau straine. Acesta exercita competentele de organizare, conducere si pe cele privind functionarea B.V.B., inclusiv de angajare si salarizare a personalului, autorizare a agentilor de bursa, sanctionare sau instituire de masuri cu caracter preventiv asupra societatilor de servicii de investitii financiare si a agentilor de bursa.


Prin semnatura sa, Directorul General angajeaza patrimonial B.V.B. ca persoana juridica. Inscrisurile constatand situatii sau fapte referitoare la B.V.B., drepturi sau angajamente patrimoniale ale acesteia, care poarta semnatura Directorului General sunt opozabile tertilor si au forta probanta de act autentic, continutul lor putand fi infirmat numai prin procedura inscrierii in fals.


In caz de indisponibilitate temporara, suplinirea Directorului General al B.V.B. se face de catre persoanele desemnate prin decizia Directorului General.


b) Directorul General Adjunct


In cadrul B.V.B. poate functiona un Director general adjunct, ale carui activitati si responsabilitati se stabilesc prin decizia Directorului general al B.V.B. Persoana angajata in functia de Director general adjunct si fisa postului acesteia sunt supuse confirmarii Comitetului Bursei, in prima sedinta imediat ulterioara datei angajarii.


c) Departamentele B.V.B.


In structura organizatorica a B.V.B. functioneaza Departamente. Realizarea obiectului de activitate al B.V.B. este legata de si necesita indeplinirea de catre fiecare Departament al B.V.B. a anumitor responsabilitati si activitati aferente. Departamentele B.V.B. sunt urmatoarele:


Audit intern

Purtator de cuvant si relatii publice

Departamentul juridic

Departamentul cercetare-dezvoltare si strategii

Departamentul economic-administrativ

Departamentul inscriere la cota

Departamentul operatiuni financiare ale emitentilor

Departamentul membri

Departamentul relatii internationale si marketing

Departamentul sisteme de tranzactionare si supraveghere piata

Departamentul compensare-decontare-registru-custozi

Departamentul administrare sistem informatic

Departamentul dezvoltare sistem informatic


Mai jos sunt prezentate responsabilitatile fiecarei structuri a B.V.B.1. AUDIT INTERN

a)      Auditeaza ansamblul activitatilor B.V.B. in scopul furnizarii unei evaluari a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia;

b)      Examineaza respectarea legii, a reglementarilor si procedurilor B.V.B. si a deciziilor Directorului general al B.V.B.;

c)      Examineaza posibilitatea existentei unor nereguli sau abateri semnificative de la obiectivele stabilite de B.V.B. si hotararile Comitetului Bursei;

d)      Asigura auditul intern al bilantului contabil anual si a contului de executie bugetara, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune;

e)      Examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica slabiciunile sistemelor de conducere si control, precum si riscurile asociate;

f)       Face propuneri pentru eliminarea riscurilor si deficientelor constatate, pe baza observatiilor asupra activitatii auditate;

g)      Colaboreaza cu cenzorii si cu auditorii financiari numiti de Asociatia B.V.B.;

h)      Examineaza si analizeaza problemele ridicate prin diverse sesizari si reclamatii.2. PURTATOR DE CUVANT SI RELATII PUBLICE

a)      Promoveaza imaginea institutionala a B.V.B.;

b)      Efectueaza activitati de educare a publicului; organizeaza logistic participarea B.V.B. la activitati de promovare si explicarea pietei bursiere;

c)      Administreaza programe de vizitare a B.V.B. si actualizeaza permanent informatiile ce vor fi distribuite publicului;

d)      Dezvolta si asigura protectia imaginii B.V.B., prin stabilirea de politici si norme privind mijloacele grafice si audio vizuale si se preocupa de controlul utilizarii acestora.DEPARTAMENTUL JURIDIC

a)      Asigura asistenta juridica B.V.B. in raporturile acesteia cu tertii;

b)      Asigura asistenta juridica cu privire la raporturile de munca ale angajatilor B.V.B.;

c)      Efectueaza activitatile juridice necesare operatiunilor de bursa;

d)      Asigura informarea juridica a personalului B.V.B.

e)      Desfasoara alte activitati conexe.4. DEPARTAMENTUL CERCETARE-DEZVOLTARE SI STRATEGII

a)      Elaboreaza metodologia de calcul a tuturor indicilor B.V.B., propune noi indici bursieri in functie de necesitatile pietei;

b)      Elaboreaza strategia de dezvoltare a B.V.B. in ceea ce priveste instrumente de tranzactionare noi, mecanismul de tranzactionare, sistemul informatic etc.;

c)      Realizeaza analize si studii de piata pentru societatile membre ale Asociatiei B.V.B. si publicul larg;

d)      Realizeaza buletine semestriale si rapoarte trimestriale privind activitatea B.V.B., redacteaza si urmareste editarea Buletinului B.V.B.;

e)      Asigura integrarea cu alte sisteme de tranzactionare;

f)       Elaboreaza analize si studii privind evolutia pietelor de capital internationale si face propuneri privind cooperarea cu alte institutii bursiere;

g)      Colaboreaza cu Comisia de Cercetare Dezvoltare, Produse Noi si asigura secretariatul acesteia.5. DEPARTAMENTUL ECONOMIC-ADMINISTRATIV

a)      Organizeaza sistemul financiar contabil si evidentele tehnico-operative aferente;

b)      Elaboreaza propuneri privind proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si urmareste executia acestuia;

c)      Urmareste mentinerea capacitatii de finantare a activitatii B.V.B.;

d)      Asigura integritatea patrimoniului B.V.B.;

e)      Organizeaza inventarierea anuala a bunurilor din patrimoniul B.V.B.;

f)       Asigura premisele desfasurarii in mod optim a activitatilor B.V.B. cu privire la achizitionarea dotarilor materiale;

g)      Asigura intretinerea curenta in incinta B.V.B., paza si securitatea sediului B.V.B.;

h)      Organizeaza evidenta tehnico operativa a personalului B.V.B.;

i)        Urmareste respectarea legislatiei in vigoare cu privire la activitatea financiar contabila a institutiilor de interes public.6. DEPARTAMENTUL INSCRIERE LA COTA

a)      Efectueaza activitatile si operatiile necesare inscrierii la Cota B.V.B.;

b)      Urmareste respectarea de catre societatile emitente a conditiilor pentru mentinerea la Cota B.V.B.;

c)      Colaboreaza la efectuarea activitatilor de investigare a societatilor emitente si a personalului acestora;

d)      Pregateste materialele de reglementare a activitatii emitentilor;

e)      Asigura Secretariatul Comisiei de Inscriere la Cota.7. DEPARTAMENTUL OPERATIUNI FINANCIARE ALE EMITENTILOR

a)      Supravegheaza furnizarea de informatii referitoare la activitatea societatilor cotate la Cota B.V.B., conform legilor, regulamentelor C.N.V.M. si regulamentelor si procedurilor B.V.B.;

b)      Analizeaza activitatile si operatiunile derulate de emitenti in legatura cu activitatea pe piata de capital;

c)      Urmareste respectarea de catre societatile emitente a obligatiilor de furnizare de informatii periodice si continue;

d)      Efectueaza activitatile si operatiile necesare supravegherii emitentilor;

e)      Colaboreaza la efectuarea de investigatii in legatura cu activitatea societatilor emitente si a personalului acestora;

f)       Organizeaza intalniri cu emitentii la sediul B.V.B. si/sau vizite la sediul emitentilor.8. DEPARTAMENTUL MEMBRI

a)      Coordoneaza activitatea de admitere in Asociatia B.V.B., de inscriere si mentinere a membrilor in Registrul de Asociati al Asociatiei B.V.B.;

b)      Coordoneaza si supravegheaza aducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin societatii care va incepe/reincepe tranzactionarea in cadrul B.V.B., precum si a obligatiilor care revin B.V.B. ;

c)      Urmareste activitatea bursiera a societatilor membre ale Asociatiei B.V.B.;

d)      Supravegheaza activitatea societatilor membre ale Asociatiei B.V.B.;

e)      Coordoneaza activitatea de retragere a societatilor membre ale Asociatiei B.V.B.;

f)       Reglementeaza activitatea bursiera a societatilor membre ale Asociatiei B.V.B.;

g)      Colaboreaza la efectuarea activitatilor de investigare a societatilor membre ale Asociatiei B.V.B. si a agentilor;

h)      Asigura Secretariatul Asociatiei B.V.B. si al Comisiei de Etica si Conduita.9. DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE SI MARKETING

a)      Promoveaaza afilierea si relationarea B.V.B. cu organismele internationale din domeniu;

b)      Identifica obiectivele de marketing si elaboreaza strategia de marketing a B.V.B.;

c)      Executa planul de marketing al B.V.B.;

d)      Asigura prezenta activa a B.V.B. in cadrul comunitatii de afaceri si pe langa asociatiile profesionale.10. DEPARTAMENTUL SISTEME DE TRANZACTIONARE SI SUPRAVEGHERE PIATA

a)      Asigura pregatirea participantilor pentru desfasurarea operatiunilor bursiere;

b)      Asigura organizarea sedintelor de tranzactionare;

c)      Desfasoara activitatea necesara dezvoltarii sistemelor de tranzactionare;

d)      Gestioneaza softul pentru operatiunile bursiere;

e)      Pregateste materialele necesare reglementarii integrale a activitatii de tranzactionare;

f)       Supravegheaza desfasurarea tranzactiilor si fluctuatiile pietei;

g)      Colaboreaza la efectuarea de investigatii in legatura cu activitatea de tranzactionare.

11. DEPARTAMENTUL COMPENSARE-DECONTARE-REGISTRU-CUSTOZI

a)      Realizeaza compensarea sumelor banesti rezultate in urma tranzactiilor bursiere;

b)      Asigura cadrul de desfasurare a procesului de decontare a tranzactiilor bursiere;

c)      Realizeaza initializarea si controlul procesului de decontare finala a fondurilor aferente tranzactiilor bursiere;

d)      Realizeaza decontarea valorilor mobiliare aferente tranzactiilor bursiere;

e)      Monitorizeaza activitatile de decontare;

f)       Colaboreaza la redactarea reglementarilor referitoare la activitatea de decontare;

g)      Efectueaza activitatile specifice de actualizare a informatiilor continute de Registru;

h)      Asigura transmiterea de rapoarte catre societatile emitente cu care B.V.B. a incheiat contracte de registru si catre societatile membre ale Asociatiei B.V.B. precum si furnizarea altor informatii, in conformitate cu legislatia in vigoare;

i)        Gestioneaza informatiile existente in sectiunile II si III ale registrului in cazul societatilor emitente care au incheiat contract de registru cu una din societatile de registru independent conectate la sistemul informatic al B.V.B.;

j)        Administreaza detinerile de valori mobiliare din conturile deschise de catre agentii custode;

k)     Colaboreaza la realizarea procedurilor de incarcare/restaurare a datelor referitoare la Registru;

l)        Colecteaza, depoziteaza si tine evidenta certificatelor globale ale emitentilor;

m)    Pregateste materialele necesare reglementarii activitatii de registru si efectueaza activitatile de cercetare aferente acestei activitati.12. DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE SISTEM INFORMATIC

a)      Administreaza, configureaza si intretine softul de bursa;

b)      Administreaza calculatoarele-server principale (IBM AS 400, RS 6000 etc.);

c)      Administreaza calculatoarele-server auxiliare activitatii operationale;

d)      Administreaza calculatoarele personalului B.V.B.;

e)       Administreaza sistemul de comunicatii al B.V.B.;

f)       Asigura interfata tehnica cu alte sisteme externe (registre independente, vendori, etc.);

g)      Proiecteaza, dezvolta si intretine pagina web a B.V.B., sistemul de administrare a datelor interne - AMY - si alte aplicatii necesare functionarii imediate a sistemelor B.V.B.13. DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE SISTEM INFORMATIC

a)      Asigura dezvoltarea platformei tehnice de servicii bursiere integrate pentru implementarea de noi produse;

b)      Asigura dezvoltarea sistemului pentru furnizarea de servicii internet societatilor membre ale Asociatiei B.V.B., publicului si pentru optimizarea fluxului informational in B.V.B.;

c)      Analizeaza performantele sistemelor bursiere existente si propune solutii de imbunatatire a acestora din punct de vedere tehnic, a fiabilitatii, a sigurantei in exploatare, precum si din perspectiva economica;

d)      Cerceteaza noile tehnologii si arhitecturi din domeniul bursier si realizeaza studii de implementare locala in vederea cresterii calitatii serviciilor electronice oferite;

e)      Elaboreaza si intretine documentatiile de utilizare ale sistemelor realizare si aflate in regim de productie;

f)       Realizeaza sesiuni de prezentare si de instruire a personalului pentru utilizarea aplicatiilor realizate;

g)      Participa activ pentru reluarea activitatii in cazurile de disfunctionalitati de natura tehnica aparute in exploatarea sistemelor integrate.


F)         CENZORII SI AUDITORII B.V.B.


Situatiile financiar-contabile ale B.V.B. sunt verificate si certificate de:

cenzori[36] si

1 auditor financiar[37],

numiti de Adunarea Generala a Asociatiei B.V.B.


Activitatea acestora se concretizeaza in rapoarte adresate Comitetului B.V.B. si Asociatiei B.V.B.G) INSPECTORUL GENERAL AL B.V.B.


Din partea C.N.V.M., supravegherea si controlul B.V.B., in ceea ce priveste administrarea, functionarea si regimul operatiunilor de bursa si disciplina societatilor de servicii de investitii financiare si a agentilor acestora, se exercita de catre Inspectorul general al B.V.B.[38], angajat al C.N.V.M., numit prin decizia C.N.V.M. pentru o perioada de 5 ani.


Inspectorul general al B.V.B. isi desfasoara activitatea la sediul B.V.B., care ii asigura mijloacele necesare indeplinirii atributiilor de supraveghere si control.


Inspectorul general are urmatoarele atributii:

participa, fara drept de vot, la Adunarile Generale ale Asociatiei B.V.B., precum si la sedintele Comitetului B.V.B., putand formula observatii si cere ca acestea sa fie incluse in procesul-verbal al sedintei;

supravegheaza operatiunile de bursa, avand acces liber in toate incintele si la toate documentele, informatiile si evidentele B.V.B.;

transmite C.N.V.M. constatarile sale privind incalcarea dispozitiilor legale, a reglementarilor date in aplicarea acestora si a regulamentelor B.V.B., propunand masurile de luat si sanctiunile de aplicat de catre C.N.V.M.;

propune C.N.V.M. anularea si/sau suspendarea actelor Comitetului B.V.B., ale Presedintelui acestuia, precum si ale Directorului General al B.V.B., in situatiile in care le apreciaza ca fiind contrare prevederilor O.U.G. 28/2002 sau reglementarilor date in aplicarea acesteia;

intocmeste si transmite C.N.V.M. un raport trimestrial asupra activitatii B.V.B.


Proiectul legii consolidate a pietei de capital nu mai reglementeaza institutia "inspectorului general al bursei", supravegherea si controlul societatii care administreaza o piata reglementata efectuindu-se de catre C.N.V.M.BURSA ELECTRONICA RASDAQ


Piata reglementata alta decat bursa de valori, este organizata sub forma juridica de "societate comerciala pe actiuni", functioneaza in baza unui act constitutiv, se desfiinteaza in modurile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si are structura clasica a unei societati comerciale, cuprinzand Consiliul de administratie si Adunarea Generala a actionarilor.
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 238/09.04.2002.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 576/05.08.2002.

Aprobat prin decizia C.N.V.M. nr.

Aprobat prin deciziile C.N.V.M. nr. D115/24.08.1995 si D218/20.02.2002.

Aprobat prin decizia C.N.V.M. nr. D1361/03.08.2001.

Aprobat prin decizia C.N.V.M. nr. 2052/27.04.2004.

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 319/05.07.1999.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210/11.08.1994.

Nr. D20/21.04.1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159/24.07.1995.

Nr. D66/01.06.1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119/14.06.1995.


Programul Arena Automated Exchange Platform.

Autorizata prin Atestatul C.V.N.M. nr. 173/09.07.2003 pentru cursuri de agenti pentru servicii de investitii financiare, brokeri si traderi ca operatori pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate, pentru personalul autorizat din cadrul compartimentului de control intern al respectarii prevederilor legale, consultanti de investitii si pentru alte tipuri de cursuri atestate de C.N.V.M.

Art. 20, 32, 169 din O.U.G. 28/2002.

Aprobat prin deciziile C.N.V.M. nr. D34/04.05.1995, D313/16.02.2000, D218/20.02.2002 si D1553/20.05.2003.

In prezent Asociatia B.V.B. are 70 de membri, din care 1 in curs de retragere.

Denumit in limba engleza Board of Governors.

Structura actuala: Sergiu Oprescu, Septimiu Stoica, Ovidiu Sergiu Pop, Ioan Baciulescu, Dan Bunea, Dragos Necsu, Marius Plugaru, Marian Dinu, numiti in Adunarea Generala a Asociatiei Bursei din 04-15-21.12.2000 si din 04.05.2001, pentru un mandat de 5 ani.

Sergiu Oprescu.

Septimiu Stoica si Ovidiu Sergiu Pop.

Marian Dinu.

Intra in vigoare dupa aprobarea de catre C.N.V.M.

Intra in vigoare dupa aprobarea de catre C.N.V.M.

Hotararile sunt transmise spre avizare C.N.V.M. si produc efecte dupa implinirea unui termen de 5 zile lucratoare de la notificarea acestora, cu conditia validarii lor de catre C.N.V.M.

Regulamentele intra in vigoare dupa aprobarea de catre C.N.V.M.

Intra in vigoare dupa aprobarea de catre C.N.V.M.

Art. 48 din Regulamentul B.V.B. nr. 8 privind sanctionarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier savarsite de membrii Asociatiei B.V.B. si de agentii de bursa.

Art. 4.4.9 din Procedura B.V.B. nr. 4.4 de monitorizare si suspendare a activitatii de tranzactionare.

Regulamentul B.V.B. nr. 13 privind Comisiile speciale ale B.V.B

Structura actuala: Dragos Neacsu (Presedinte), Adrian Stefanescu, Manuela Ogrinja, Simona Constantinescu, Emilian Dobran, Sorin Cirstea - titulari si Ioan Baciulescu (Presedinte), Mirel Lichiardopol, Popovici Ion, Dan Paul Viorel, Valerian Ionescu, Monica Ivan - supleanti.

Structura actuala: Ovidiu Sergiu Pop (Presedinte), Caramiha Adrian, Ghergus Nicolae, Nitu Ionut Lucian, Simionescu Dan, Zah Ciprian - titulari si Dan Bunea (Presedinte), Andrei Dorinel Valeriu, Ionescu Valentin Marcel, Schreiber Albert, Cioranu Viorel, Fratila Laurentiu - supleanti.

Structura actuala: Septimiu Stoica (Presedinte), Epure Vasile, Nita Tiberiu-Catalin, Olga Rece, Dobrescu Alexandru - titulari si Plugaru Marius (Presedinte), Marica Sorin, Moldovan Mugurel, Podoleanu Bogdan, Rusu Dumitru - supleanti.Reglementata de art. 12.10 din Regulamentul B.V.B. nr.12 privind activitatea agentului custode in cadrul B.V.B. Comisia Custozilor a desfasurat o activitate sporadica.

Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/1999 de procedura al Camerei Arbitrale a Bursei de Valori Bucuresti si al Camerei Arbitrale a Pietei.

Septimiu Stoica, Dumitru Rusu, Cristina Vartopeanu, Florina Velcescu, Alina Cobuz-Bagnaru, Elena Cismaru, Sergiu Andon, Stanciu Carpenaru, Ernest Popovici, Doru Bostina si Dan Bunea

Stere Farmache.

Ion Nica si Nicolae Dinca, numiti de Adunarea Generala a Asociatiei B.V.B. din 16 aprilie 2003, pentru un mandat de 5 ani.

S.C. KPMG AUDIT S.R.L., desemnata de Adunarea Generala a Asociatiei B.V.B. din 16 aprilie 2003, pentru 3 ani.

Ionel Oprea.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact