StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Societati de brokeraj. brokerul. traderul : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Societati de brokeraj. brokerul. traderulSocietati de brokeraj. Brokerul. TraderulSocietatile de brokeraj, asa cum sunt definite de OUG nr. 27/2002 modificata si aprobata prin Legea nr. 512/2002, sunt societatile comerciale autorizate de C.N.V.M. sa presteze servicii de negociere a cererilor si ofertelor, precum si servicii de incheiere de tranzactii pe pietele dezvoltate de o bursa de marfuri in cont propriu si in contul clientilor sau numai in cont propriu.


Pentru a presta aceste servicii, societatile de brokeraj trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa detina dreptul de tranzactionare in bursa de marfuri respectiva, fie in calitate de actionar al societatii de bursa, fie in conditiile art. 16 alin. (2) din OUG nr. 27/2002, respectiv prin exercitarea dreptului de folosinta a locurilor de tranzactionare la bursa respectiva, cedat de un actionar al acesteia;


b) sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de reglementarile C.N.V.M. si ale bursei de marfuri respective.


Dreptul de a tranzactiona al unui membru al bursei de marfuri se suspenda motivat, prin hotararea consiliului bursei de marfuri, pentru maximum 6 luni, sau se pierde prin hotararea consiliului de administratie al societatii de bursa, in conditiile si in situatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, de reglementarile C.N.V.M., precum si de regulamentele bursei de marfuri.

Membrul sanctionat conform prevederilor de mai sus este tinut sa indeplineasca obligatiile rezultate din tranzactiile incheiate inainte de momentul sanctionarii.


Societatile de brokeraj, membre ale unei burse de marfuri, pot presta pe cont propriu, respectiv pe contul clientilor, urmatoarele servicii de brokeraj:

a) negocierea cererilor si a ofertelor si incheierea tranzactiilor pe pietele dezvoltate de o bursa de marfuri;

b) negocierea si incheierea operatiunilor privind navlosiri si asigurari maritime si fluviale de nave si incarcatura;

c) gestiunea sumelor, valorilor si bunurilor depuse pentru garantarea tranzactiilor incheiate si plata obligatiilor asumate;

d) servicii conexe prevazute de reglementarile C.N.V.M.Societatile de brokeraj pot negocia cererile si ofetele si pot incheia tranzactii folosind exclusiv sistemele de tranzactionare ale bursei de marfuri. Negocierea cererilor si ofertelor si incheierea tranzactiilor de catre societatea de brokeraj, membra a bursei de marfuri pe pietele instrumentelor financiare derivate se face numai daca, in prealabil, acesta a dobandit calitatea de membru compensator sau a incheiat un contract de compensare cu un membru com 232f58c pensator.Drepturile si obligatiile societatilor de brokeraj. Interdictii


Societatile de brokeraj, membre ale unei burse de marfuri, au urmatoarele drepturi, care se constituie si ca obligatii corelative ale clientilor:


a) sa solicite clientilor sumele, valorile sau bunurile necesare in vederea negocierii ordinelor primite de la acestia;

b) sa solicite clientilor garantii suplimentare pentru acoperirea riscului financiar propriu rezultat din obligatiile asumate pe contul acestora;

c) sa incheie tranzactii pe contul unui client in scopul inchiderii de pozitii pentru care clientul nu poate asigura sumele necesare garantarii;

d) sa solicite clientilor notificare privind orice modificare a datelor si informatiilor cuprinse in contractul de intermediere, precum si despre orice modificare a situatiei lor financiare care poate sa afecteze exectuarea obligatiilor viitoare;

e) sa solicite clientilor notificarea de indata a declansarii procedurii de reorganizare judiciara sau faliment asupra acestora;

f) sa solicite clientilor sa se abtina de la orice actiuni sau inactiuni menite sa creeze prejudicii operatorilor burselor de marfuri, societatilor de bursa si caselor de compensatie.


Societatile de brokeraj, membre ale unei burse de marfuri au urmatoarele obligatii, care se constituie si ca drepturi ale clientilor:


a) sa informeze clientul asupra riscurilor pe care acesta si le asuma in urma incheierii de tranzactii;

b) sa informeze clientul cu privire la rezultatul negocierii ordinului de bursa dat de acesta, precum si cu privire la situatia contului sau;

c) sa pastreze confidentialitatea in legatura cu persoana pe contul careia negociaza, cu exceptiile prevazute de legislatia in vigoare, regulamentele C.N.V.M., ale societatii de bursa si, daca este cazul, ale casei de compensatie;

d) sa evidentieze si sa trateze distinct ca bunuri ale clientului toate sumele, valorile si bunurile primite in scopul garantarii tranzactiilor incheiate si/sau indeplinirii obligatiilor asumate; aceste sume, valori si bunuri vor fi inregistrate separat si nu vor fi confundate cu fondurile membrului respectiv ori utilizate in folosul altui client;

e) sa raspunda fata de clienti pentru incheierea defectuoasa de tranzactii in contul acestora;

f) sa puna la dispozitie clientului, la cererea acestuia, sumele, valorile si bunurile aflate in contul acestuia si care sunt libere de obligatii.


Suplimentar societatile de brokeraj au urmatoarele obligatii:


a) sa solicite clientului suma minima necesara stabilita de membrul compensator pentru garantarea pozitiilor deschise in contul clientului, conform reglementarilor C.N.V.M. si ale casei de compensatie;

b) sa nu negocieze un ordin de bursa in cazul in care clientul nu a constituit sumele, valorile si bunurile necesare garantarii obligatiilor ce se pot naste in urma incheierii unei tranzactii;

c) sa deschida si sa tina registrele specifice;

d) sa respecte in incheierea tranzactiilor prioritatile de executare a ordinelor de bursa stabilite de C.N.V.M. si de regulamentele bursei de marfuri;

e) sa notifice de indata societatii de bursa, casei de compensatie si membrului compensator declansarea procedurii de reorganizare juridiciara sau de faliment asupra clientilor care au obligatii in derulare fata de casa de compensatie

f) sa notifice de indata societatii de bursa, casei de compensatie, membrului compensator si clientilor proprii declansarea procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment asupra lor.


Societatilor de brokeraj, membre ale unei burse de marfuri le este interzis:


a) sa se asocieze cu alt membru al bursei de marfuri in vederea executarii ordinelor de bursa;

b) sa incheie tranzactii prin intermediul unui alt membru al bursei de marfuri;

c) sa negocieze cereri si oferte si sa incheie tranzactii in contul unei persoane aflate in reorganizare judiciara sau faliment;

d) sa inregistreze in contul clientilor alte tranzactii decat cele incheiate prin bursa de marfuri;

e) sa mentina deschise, pentru un client, pozitii de sensuri contrare la aceleasi instrumente financiare derivate sau aceeasi serie de optiuni;

f) sa incheie tranzactii pe contul unui client in scopul inchiderii de pozitii in lipsa unui ordin al acelui client, daca acesta dispune de sumele, valorile sau bunurile necesare garantarii pozitiilor deschise;

g) sa sugereze clientilor, prin orice mijloace, garantarea obtinerii de profituri sau a limitarii pierderilor;

h) sa faca publicitate propriilor activitati intr-o maniera care ar putea sugera obtinerea de profituri sigure.


Societatile de brokeraj, membre ale unei burse de marfuri, pot efectua in contul clientilor, serviciile prevazute in prezentul capitol, numai in baza unui contract de intermediere. In urma incheierii contractului de intermediere membrul bursei de marfuri deschide clientului un cont de client.Conditii de autorizare ale societatilor de brokeraj


Cu privire la infiintare si functionare


In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 4/2003, pentru a se infiinta si a functiona legal societatea de brokeraj trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)      sa se constituie ca societate comerciala pe actiuni sau cu raspundere limitata, conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, avand ca obiect exclusiv de activitate prestarea serviciilor de brokeraj;

b)      capitalul social mimim al societatii de brokeraj, integral subscris si varsat in numerar la momentul depunerii cererii de autorizare de infiintare, sa fie cel prevazut la art. 34 din Regulamentul nr. 4/2003;

c)      societatea sa fie administrata de un consiliu de administratie format din cel putin 3 membri;

d)      membrii consiliului de administratie, cenzorii interni/auditorii financiari si persoanele angajate in cadrul compartimentului de control intern nu trebuie sa fi fost sanctionati de C.N.V.M., B.N.R. sau C.S.A. cu interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale pe pietele reglementate de acestea;

e)      membrii consiliului de administratie, cenzorii interni/auditorii financiari si persoanele angajate in cadrul compartimentului de control intern sa nu fi fost condamnati sau sa nu fie in curs de cercetare pentru infractiuni in legatura cu activitatea desfasurata sau pentru fapte de coruptie;

f)        directorii executivi responsabili de activitatea de servicii de brokeraj si cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii superioare si sa fi promovat un test de pregatire pe pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, recunoscut de C.N.V.M.;

g)      sa detina un spatiu destinat sediului social, corespunzator prestarii serviciilor de brokeraj, care sa fie in folosinta exclusiva a societatii de brokeraj si sa aiba o suprafata utila de minimum 70 m2;

h)      sa asigure conditiile minime privind dotarea tehnica necesara desfasurarii activitatii: minimum 4 computere cu sistem de operare adecvat, evidenta contabila informatizata, software de 'front office', software de 'back office', sotfware-ul de tranzactionare specializat al unei burse de marfuri, software de compensare, conectare la Internet, fax sau echivalent, minimum doua linii telefonice;

i)        sa dispuna de mecanisme de securitate si control al sistemelor informatice pentru asigurarea confidentialitatii si pastrarii in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date. Datele stocate se refera la cel putin urmatoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, ramase neexecutate;j)        cel putin doua persoane angajate sa aiba atestat de broker si sa fie autorizate de C.N.V.M., conform prevederilor prezentului regulament;

k)     sa detina dreptul de tranzactionare la o bursa de marfuri;

l)        sa faca dovada ca este membru compensator sau ca a incheiat un contract de compensare-decontare cu un membru com 232f58c pensator, in cazul in care se solicita autorizarea pentru pietele instrumentelor financiare derivate;

m)    sa faca dovada depunerii fondului individual si comun de garantare la casa de compensatie sau, dupa caz, la un membru compensator.


Cu privire la actionari si asociati


Societatea de brokeraj, actionarii/asociatii ei semnificativi nu pot detine participari, de orice fel ar fi acestea, intr-o alta societate de brokeraj, societate de servicii de investitii financiare sau intr-o societate bancara care presteaza servicii de brokeraj la bursele de marfuri.

Cu privire la membrii Consiliului de Administratie


Membrii consiliului de administratie sau cenzorii interni/auditorii financiari ai societatii pot detine participari intr-o alta societate de brokeraj, societate de servicii de investitii financiare sau intr-o societate bancara care presteaza servicii de brokeraj la bursele de marfuri numai daca aceasta:

este detinuta public si are actiunile inscrise la cota pe o piata reglementata

si numai cu conditia ca detinerile lor individuale, cumulate, sa nu depaseasca 10% din capitalul social al unei astfel de societati,

precum si cu conditia sa nu fie alesi in conducerea altei societati de brokeraj, societati de servicii de investitii financiare sau societati bancare care presteaza servicii de brokeraj la bursele de marfuri.


Membrii consiliului de administratie, directorii executivi si cenzorii interni/auditorii financiari nu pot fi:

actionari care, direct sau prin persoane implicate ori afiliate, detin o pozitie majoritara sau

sa nu fi fost membri ai consiliului de administratie ori ai conducerii executive a unei societati comerciale la momentul deschiderii procedurii falimentului.


Sotul, rudele pana la gradul al doilea inclusiv, precum si afinii de gradul intai ai actionarilor cu pozitie de control si ai membrilor consiliului de administratie nu pot:

detine functii de conducere

fi actionari semnificativi intr-o alta societate de brokeraj sau societate de servicii de investitii financiare.


Societatea de brokeraj trebuie sa asigure pe toata durata de functionare respectarea cumulativa a conditiilor prevazute mai sus.


Capitalul social minim al societatii de brokeraj se stabileste in functie de tipul operatiunilor desfasurate si de calitatea in care aceasta tranzactioneaza, in cont propriu si/sau in contul clientilor, dupa cum urmeaza:

a)      300.000.000 lei pentru societatile de brokeraj care desfasoara activitatile prevazute la lit. a), b) si c) de mai sus pe pietele la disponibil, in cont propriu si/sau in contul clientilor, si pe pietele de instrumente financiare derivate, numai in contul propriu, si nu detin calitatea de membru compensator;

b)      500.000.000 lei pentru societatile de brokeraj care desfasoara activitatile prevazute la lit. a), b) si c) de mai sus si care detin calitatea de membru compensator individual;

c)      2.000.000.000 lei pentru societatile de brokeraj care desfasoara toate activitatile de mai sus si care detin calitatea de membru compensator general, cu respectarea cerintei prevazute de regulament.


In cursul desfasurarii activitatii sale societatea de brokeraj trebuie sa mentina un nivel minim al capitalului net echivalent cu 25% din capitalul social autorizat si integral varsat, calculat conform instructiunilor C.N.V.M. Societatea de brokeraj trebuie sa mentina un grad de indatorare de cel mult 8 la 1, calculat conform instructiunilor C.N.V.M.

Proceduri de autorizare


Pentru a functiona legal, societatea de brokeraj este obligata, in conditiile prevazute de Regulamentul nr. 4/2003, sa solicite C.N.V.M. autorizatie de infiintare, document in baza caruia se va realiza inregistrarea acesteia la Oficiul registrului comertului. In baza dovezii de inregistrare la Oficiul registrului comertului, societatea de brokeraj va solicita C.N.V.M. autorizatia de functionare.


Autorizatia de infiintare a societatii de brokeraj se elibereaza in baza unei cereri de autorizare, intocmita conform anexei 1 a Regulamentului CNVM nr. 4/2003, insotita de urmatoarele documente:

a)      proiectul actului constitutiv al societatii de brokeraj;

b)      dovada detinerii cu titlu legal a spatiului necesar functionarii, care se va materializa intr-un act de proprietate incheiat in forma autentica, transcris in registrul de transcriptii imobiliare sau inscris in cartea funciara de pe langa judecatoria unde se afla imobilul, intr-un contract de inchiriere sau de subinchiriere, cuprinzand clauza de reinnoire, inregistrat la autoritatea fiscala, in copie legalizata. In cazul contractului de subinchiriere se va prezenta declaratia in forma scrisa a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subinchiriat, insotita de copia legalizata a contractului de inchiriere inregistrat la autoritatea fiscala. Nu se accepta contract de asociere in participatiune;

c)      pentru fiecare membru al consiliului de administratie si pentru cenzorii interni/auditorii financiar: curriculum vitae, actul de identitate in copie, diploma de studii in copie, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal in original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, inaintea depunerii cererii de autorizare de infiintare, si declaratia pe propria raspundere, in original, din care sa rezulte faptul ca nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de O.U.G. 27/2002 si de prezentul regulament. Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 5 ani sau inca nu si-au stabilit resedinta in Romania, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, eliberate de autoritatile romane, vor fi completate cu documente echivalente eliberate de autoritatile competente din tara de origine si din tara in care si-au stabilit anterior resedinta, daca aceasta este alta tara decat cea de origine;

d)      pentru actionarii/asociatii persoane juridice: extras din registrul comertului din tara in care este inmatriculata si functioneaza societatea, care sa ateste data inmatricularii, reprezentantii statutari, obiectul de activitate, capitalul social, structura detaliata a actionariatului/asociatilor si ultimul bilant contabil, inregistrat la autoritatea fiscala nationala din tara de origine si certificat in conformitate cu legislatia in vigoare;

e)      pentru actionarii/asociatii persoane fizice: curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal in original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, inaintea depunerii cererii de autorizare de infiintare, actul de identitate sau pasaport, in copie;

f)        declaratie pe propria raspundere, in original, din partea reprezentantului legal al societatii de brokeraj, din care sa rezulte faptul ca societatea respecta conditiile prevazute de O.U.G. 27/2002 si de art. 33;

g)      planul de afaceri pe tipuri de activitati, care trebuie sa cuprinda: datele de identificare a societatii, prezentarea activitatii ce urmeaza sa fie desfasurata, conducerea, personalul societatii, structura organizatorica, cu precizarea responsabilitatilor si a limitelor de competenta pentru personalul cu putere de decizie, lista persoanelor fizice si juridice ale caror servicii intentioneaza sa le utilizeze (auditori, societati bancare, avocati, consultanti de investitii etc.), studiul pietei si al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investitii si planul de finantare a afecerii incluzand perioada de recuperare a investitiei.


In situatia in care actionarul persoana juridica este o societate detinuta public si este cotata pe una dintre pietele reglementate recunoscute de C.N.V.M., pentru indeplinirea cerintei de la lit. d), se va prezenta numai lista actionarilor care au detineri de cel putin 5% la data depunerii cererii.


Pentru persoanele fizice si juridice straine se vor prezenta copii legalizate in tara de origine de pe documentele solicitate, insotite de traducere legalizata in limba romana.

C.N.V.M. poate refuza acordarea autorizatiei de infiintare a societatii de brokeraj daca, luand in considerare necesitatea asigurarii unui management sigur si prudent, nu considera corespunzatoare calitatea actionarilor/asociatilor si/sau a marimii participarilor directe ori indirecte ale acestora.
Cererea de autorizare va fi respinsa daca:

a) documentatia prezentata este incompleta sau daca nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

b) documentatia prezentata este insuficienta pentru a determina daca:

societatea de brokeraj va desfasura activitatile propuse, in conformitate cu reglementarile aplicabile;

reputatia, pregatirea si experienta profesionala a conducatorilor societatii si calitatea actionarilor semnificativi sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor propuse in planul de afaceri si a activitatii de servicii de brokeraj propuse a fi desfasurata;

c) conducatorii societatii de brokeraj, administratorii, cenzorii interni/auditorii financiari si actionarii semnificativi nu au reputatia necesara, calificarea si experienta profesionala adecvate functiei lor;

d) calitatea fondurilor sau a actionarilor semnificativi nu corespunde nevoii garantarii unei gestiuni sanatoase si prudente a societatii de brokeraj.


Societatea de brokeraj are obligatia sa solicite C.N.V.M. autorizatia de functionare, in termen de maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de inregistrare de la Oficiul registrului comertului.


Autorizatia de functionare ca societate de brokeraj se acorda de catre C.N.V.M. in baza unei cereri de autorizare, intocmita conform anexei 1, care va fi insotita de urmatoarele documente:

actul constitutiv in original sau in copie legalizata;

dovada varsarii capitalului social in contul deschis in acest scop la o societate bancara. Acest cont va fi blocat de societatea bancara pana la prezentarea de catre titularul acestuia a certificatului de inregistrare la Oficiul registrului comertului.

incheierea judecatorului delegat pe langa Oficiul registrului comertului privind inmatricularea societatii comerciale, in copie;

certificatul de inregistrare la Oficiul registrului comertului, care cuprinde si codul unic de inregistrare, in copie;

regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, procedurile de lucru si de supraveghere interna a societatii de brokeraj, precum si specimenele de semnatura pentru reprezentantii societatii de brokeraj in relatia cu C.N.V.M.;

dovada detinerii cu titlu legal a echipamentului tehnic necesar dotarii minimale, care va fi folosit in scop unic pentru activitatea supusa autorizarii, in copie legalizata;

dovada detinerii cu titlu legal a software-ului de tranzactionare, de 'back office' si de compensare, care va fi folosit in scop unic pentru activitatea supusa autorizarii, in copie legalizata;

acordul societatii de bursa privind operarea pe pietele reglementate administrate de catre aceasta, din care sa rezulte ca societatea de brokeraj detine dreptul de tranzactionare la bursa de marfuri respectiva si indeplineste conditiile de operare la aceasta;

contractul de compensare-decontare, in copie, incheiat cu o casa de compensatie care a obtinut autorizatia de functionare din partea C.N.V.M. sau contractul incheiat cu un membru compensator general, in cazul in care se solicita autorizare pentru tranzactionarea pe pietele instrumentelor financiare derivate;

dovada constituirii fondului individual si comun de garantare;

documentatia necesara conform art. 46, 47, 84 si 85 pentru autorizarea a cel putin doi brokeri si, respectiv, a cel putin unui membru al compartimentului de control intern;

Eliberarea autorizatiei de functionare se face cu conditia dovezii achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare.Brokerul. Traderul


Brokerul este persoana fizica atestata de consiliul bursei de marfuri si autorizata de C.N.V.M. sa negocieze cereri si oferte si sa incheie tranzactii exclusiv in numele unui membru al bursei de marfuri.


Atestarea profesionala a brokerului se face conform reglementarilor societatii de bursa, separat pentru pietele la disponibil, pietele instrumentelor financiare derivate, precum si pentru pietele destinate navlosirilor si negocierii asigurarilor maritime si fluviale de nave si de incarcatura.


Brokerul este autorizat de C.N.V.M., la cererea membrului bursei de marfuri angajator, in baza atestatului profesional obtinut de la consiliul bursei de marfuri la care intentioneaza sa negocieze si sa incheie tranzactii. Conditiile necesare calificarii pentru calitatea de broker si procedura de autorizare sunt cele prevazute de reglementarile C.N.V.M.


Conform prevederilor OUG nr. 27/2002, brokerului ii este interzis:


a) sa fie actionar cu pozitie de control, administrator, auditor sau cenzor, dupa caz, la o societate de bursa sau casa de compensatie, la un membru al bursei de marfuri sau consultant de investitii;

b) sa negocieze cereri si oferte si sa incheie tranzactii fara a folosi sistemele de tranzactionare puse la dispozitie de bursa de marfuri;

c) sa detina cont la un membru al bursei de marfuri si sa incheie tranzactii in contul sau, direct sau prin persoane interpuse;

d) sa divulge sub orice forma vreo informatie cuprinsa intr-un ordin de bursa primit sau la care are acces.


Totodata, brokerul este obligat sa negocieze cererile si ofertele si sa incheie tranzactii strict in conformitate cu ordinele de bursa primite. In exercitarea atributiilor sale brokerul va actiona cu diligenta profesionala maxima.


Orice informatii cuprinse intr-un ordin de bursa primit de broker, precum si orice informatii referitoare la tranzactiile incheiate de un broker in conturile clientilor vor fi considerate informatii privilegiate.Conditii si procedura de autorizare


Pentru a fi autorizata ca broker o persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)      sa se afle in raporturi de munca exclusiv cu un membru al unei burse de marfuri;

b)      sa fie in varsta de cel putin 18 ani si sa aiba exercitiul drepturilor civile;
c) sa aiba cel putin studii medii;

c)      sa fie absolventa a unei forme de pregatire acceptate de consiliul bursei de marfuri si sa fie atestata profesional de catre acesta;

d)      sa nu fi fost sanctionata de C.N.V.M., B.N.R. sau C.S.A. cu interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale pe pietele reglementate de acestea;

e)      sa nu fi fost condamnata sau sa nu fie in curs de cercetare pentru infractiuni in legatura cu activitatea desfasurata sau pentru fapte de coruptie;

f)        sotii, rudele pana la gradul al doilea inclusiv, precum si afinii de gradul intai ai persoanei fizice care solicita autorizatie sa nu detina functii de conducere si sa nu fie actionari cu pozitie de control intr-o alta societate de brokeraj sau intr-o alta societate de servicii de investitii financiare care presteaza servicii de brokeraj.


In vederea autorizarii unei persoane fizice ca broker, membrul bursei de marfuri va depune la C.N.V.M. o cerere de autorizare semnata de reprezentantul ei legal si purtand stampila societatii, in original, insotita de urmatoarele documente:

a)      actul de identitate, in copie;

b)      diploma de studii, in copie legalizata;c)      declaratie pe propria raspundere, in original, privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 46 lit. e)-g) din regulament si la art. 32 lit. a) si c) din O.U.G. 27/2002;

d)      certificat de cazier judiciar si certificat de cazier fiscal, in original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, anterior depunerii cererii;

e)      atestatul eliberat de consiliul bursei de marfuri unde solicita sa fie autorizat sa negocieze cereri si oferte si sa incheie tranzactii, in copie.


Eliberarea autorizatiei brokerului se face cu conditia dovezii achitarii tarifului de autorizare in contul C.N.V.M.


Autorizatia unui broker este valabila pe toata perioada in care se afla in raporturi de munca cu membrul bursei de marfuri care a solicitat autorizarea. Membrul bursei de marfuri are obligatia sa solicite C.N.V.M. retragerea autorizatiei brokerilor cel tarziu la data incetarii raporturilor de munca.


C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea brokerului, in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii insotite de documentele prevazute mai sus.Traderul este persoana fizica atestata profesional de catre consiliul bursei de marfuri si autorizata de C.N.V.M., care are in atributia sa negocierea cererilor si ofertelor, precum si incheierea de tranzactii exclusiv in nume si pe cont propriu numai pe pietele instrumentelor financiare derivate. Traderul este acela care opereaza direct in sistemul de tranzactionare al unei burse de marfuri si are dreptul de a dispune de sumele, valorile si bunurile, aflate in contul sau la membrul compensator, comunicate ca fiind libere de obligatii.


In exercitarea activitatilor sale traderului ii este interzis:


a) sa incheie cu alte persoane intelegeri exprese sau tacite cu scopul de a actiona concertat pe pietele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de bursele de marfuri;

b) sa negocieze si sa incheie tranzactii pe seama altor persoane;

c) sa dispuna unui membru al bursei de marfuri, direct sau prin interpusi, negocierea si incheierea, in numele sau in contul sau, de tranzactii pe pietele instrumentelor financiare derivate pentru care a fost autorizat sa opereze ca trader;

d) sa se afle in relatii prevazute de dreptul muncii cu un membru al bursei de marfuri.

Totodata, interdictiile prevazute pentru broker la lit. a) si b) de mai sus sunt aplicabile si traderului.


Societatea de bursa are obligatia conform prevederilor OUG nr. 27/2002 sa elaboreze regulamentul specific privind regimul traderilor pentru pietele instrumentelor financiare derivate.Conditii si procedura de autorizare


Pentru a fi autorizata ca trader o persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)      sa fie in varsta de cel putin 18 ani si sa aiba exercitiul drepturilor civile;

b)      sa respecte prevederile regulamentelor bursei de marfuri privind obtinerea dreptului de tranzactionare si conditiile de operare, precum si regulamentele casei de compensatie;

c)      sa dispuna de un computer cu sistem de operare adecvat, software de tranzactionare specializat al bursei de marfuri in cadrul careia tranzactioneaza, sistem de stocare si pastrare a datelor si informatiilor, conectare la Internet, fax sau echivalent, minimum o linie telefonica;

d)      sa aiba cel putin studii medii;

e)      sa fie absolventa a unei forme de pregatire acceptate de consiliul bursei de marfuri si sa fie atestata profesional de catre acesta;

f)        sa nu fie administrator, auditor/cenzor, dupa caz, la o societate de bursa ori casa de compensatie, la un membru al bursei de marfuri sau consultant de investitii;

g)      sa nu fie actionar cu pozitie de control la un membru al bursei de marfuri sau consultant de investitii;

h)      sa nu fie actionar cu pozitie de control sau sa nu fi fost membra a consiliului de administratie ori a personalului de conducere al unei societati comerciale la care s-a declansat procedura falimentului;

i)        sa nu fi fost exclusa de pe o piata reglementata recunoscuta de C.N.V.M.;

j)        sa nu fi fost sanctionata de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfasurarii de activitati pe pietele reglementate si autorizate de acestea;

k)      sa nu fi fost condamnata sau sa nu fie in curs de cercetare pentru infractiuni in legatura cu activitatea desfasurata sau pentru fapte de coruptie;

l)        sotii, rudele pana la gradul al doilea inclusiv, precum si afinii de gradul intai ai persoanei fizice care solicita autorizatie sa nu detina functii de conducere si sa nu fie actionari cu pozitie de control intr-o societate de brokeraj sau intr-o societate de servicii de investitii financiare care presteaza servicii de brokeraj la bursele de marfuri.


In vederea obtinerii autorizarii ca trader persoana fizica va depune la C.N.V.M. o cerere intocmita conform anexei 2 a Regulamentului CNVM nr. 4/2003, insotita de urmatoarele documente:


a)      acordul societatii de bursa, care sa ateste ca solicitantul indeplineste conditiile prevazute de regulamentele bursei de marfuri;

b)      acceptul unui membru compensator de a compensa, deconta si garanta tranzactiile efectuate de catre solicitant si confirmarea acestuia privind respectarea conditiilor minime de operare si garantare pe care trebuie sa le indeplineasca traderul;

c)      actul de identitate, in copie;

d)      diploma de studii, in copie legalizata;

e)      atestatul eliberat de consiliul bursei de marfuri, in copie;

f)        declaratie pe propria raspundere, in original, cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 din regulament;

g)      certificat de cazier judiciar si certificat de cazier fiscal, in original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, anterior depunerii cererii.


Eliberarea autorizatiei de trader se va face cu conditia prezentarii dovezilor:


a)      achitarii tarifului de autorizare in contul C.N.V.M.;

b)      constituirii la casa de compensatie a fondului individual de garantare in favoarea

membrului compensator, in conformitate cu reglementarile acesteia.

C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea solicitantului, in termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii insotite de documentele prevazute mai sus.

In urma obtinerii autorizatiei de operare, traderul va incheia un contract cu societatea de bursa, contract ce ii confera dreptul de tranzactionare in pietele reglementate de instrumente financiare derivate si un contract cu membrul compensator. Clauzele contractuale sunt stabilite de entitatile mentionate mai sus.


Traderul are obligatia sa depuna la C.N.V.M. copii de pe contractele prevazute anterior in maximum 30 de zile de la data emiterii autorizatiei de operare si in maximum doua zile lucratoare de la semnarea acestora.


Nerespectarea acestor termene atrage revocarea autorizatiei de operare, iar o noua cerere de autorizare poate fi inaintata numai dupa remedierea deficientelor care au constituit motivele de respingere a solicitarii initiale.


C.N.V.M. are obligatia sa comunice societatii de bursa si casei de compensatie, in termen de doua zile lucratoare de la emitere, decizia revocarii autorizatiei in conditiile aratate mai sus.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact