StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Societati de servicii de investitii financiare. agentul de servicii de investitii financiare : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Societati de servicii de investitii financiare. agentul de servicii de investitii financiareSocietati de servicii de investitii financiare 333i85d . Agentul de servicii de investitii financiare 333i85d


Societati de servicii de investitii financiare 333i85d cu sediul in Romania

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare 333i85d si pietele reglementate, aprobata si modificata prin Legea 525/2002, ”Serviciile de investitii financiare legate de operatiuni cu valori mobiliare si alte instrumente financiare pe pietele reglementate vor fi prestate de societati de servicii de investitii financiare 333i85d , persoane juridice romane, infiintate sub forma de societati pe actiuni, emitente de actiuni nominative si care functioneaza conform autorizarii si sub supravegherea C.N.V.M.


Serviciile de investitii financiare 333i85d reglementate de OUG 28/2002 sunt:


1. servicii principale:

a)      vanzarea sau cumpararea de valori mobiliare si de alte instrumente financiare pe contul clientilor;

b)      vanzarea sau cumpararea de valori mobiliare si de alte instrumente financiare pe cont propriu;

c)      plasamentul si/sau garantarea plasamentului valorilor mobiliare si al altor instrumente financiare cu ocazia ofertelor primare sau secundare;

d)      administrarea conturilor de portofolii individuale ale clientilor, cu respectarea mandatului dat de acestia;

e)      preluarea si transmiterea ordinelor clientilor in scopul executarii lor prin alte societati de servicii de investitii financiare 333i85d sau alti intermediari autorizati;

f)        vanzarea sau cumpararea de titluri de stat pe contul clientilor sau pe cont propriu.


2. servicii conexe:

a) detinerea de fonduri si/sau de valori mobiliare si de alte instrumente financiare ale clientilor in scopul executarii ordinelor acestora si in cursul administrarii portofoliilor acestora sau in alte scopuri autorizate in mod expres prin reglementarile C.N.V.M.;

b) acordarea de imprumuturi in bani sau in actiuni pentru creditarea tranzactiilor in marja, in conditii stabilite in comun de B.N.R. si C.N.V.M.;

c) consultanta acordata cu privire la achizitii, preluari, structura de capital, strategie economica, finantari si aspecte similare;

d) consultanta cu privire la instrumentele financiare.


In conditiile prevazute de reglementarile emise de C.N.V.M. societatile de servicii de investitii financiare pot presta si alte servicii principale si conexe.


Societatile bancare si alte institutii de credit supuse supravegherii B.N.R. vor putea presta servicii de investitii financiare pe pietele reglementate, pe cont propriu si pe contul tertilor, incepand cu data de 1 ianuarie 2005. Ele pot participa la capitalul social al societatilor de servicii de investitii financiare 333i85d atat pana la data de 1 ianuarie 2005, cat si dupa aceasta data.


Societatile de servicii de investitii financiare 333i85d (SSIF) realizeaza activitatea de intermediere prin persoane fizice, angajati sau reprezentanti, actionand ca agenti de investitii financiare 333i85d autorizati de C.N.V.M. Aceste persoane fizice isi desfasoara activitatea exclusiv in numele si pe contul societatii de la care au primit ordine de tranzactii si nu pot angaja in nume sau/si pe cont propriu servicii de investitii financiare 333i85d . C.N.V.M. va stabili situatiile de incompatibilitate si procedurile de autorizare a agentilor de investitii financiare 333i85d , precum si regimul de suspendare si consecintele privind retragerea si anularea autorizatiilor.


Controlul intern al respectarii prevederilor legale este efectuat de persoane autorizate de C.N.V.M., in conditiile stabilite prin reglementarile emise de aceasta.


Nici o persoana fizica nu poate presta servicii de investitii financiare 333i85d fara autorizatie emisa de C.N.V.M.


Exercitarea neautorizata a unui serviciu de investitii financiare 333i85d , precum si orice folosire neautorizata a expresiilor “servicii de investitii financiare 333i85d ”, “societate de servicii de investitii financiare 333i85d ”, “agent de servicii financiare” sau a oricarei expresii analoage ori similare atrag raspunderea potrivit legii.


Pentru obtinerea autorizatiei de a efectua servicii de investitii financiare 333i85d societatile de servicii de investitii financiare 333i85d trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba ca obiect de activitate exclusiv prestarea de servicii de investitii financiare 333i85d ;b) sa faca dovada unui minim de capital subscris si integral varsat, cu obligatia mentinerii unui minim de capital net care urmeaza sa fie stabilit de C.N.V.M.;

c) sa se incadreze in coeficientii de risc cu privire la active, astfel cum vor fi stabiliti in reglementarile C.N.V.M.;

d) cel putin 75% din totalul activelor detinute sa fie recunoscute ca active ale pietelor reglementate, dupa cum vor fi definite de reglementarile C.N.V.M.;

e) sa nu detina ele, actionarii lor semnificativi sau entitatile afiliate nici un fel de participare, de orice fel ar fi aceasta, intr-o alta societate de servicii de investitii financiare 333i85d . Membrii consiliului de administratie sau ai conducerii executive, precum si agentii pentru investitii financiare 333i85d ai unei societati de servicii de investitii financiare 333i85d pot detine actiuni intr-o alta societate de servicii de investitii financiare 333i85d numai daca aceasta este o societate detinuta public si are actiunile tranzactionate pe o piata reglementata si numai cu conditia ca detinerile lor individuale si cumulate sa nu depaseasca 10% si, respectiv, 20% din capitalul social si drepturile de vot ale unei astfel de societati de servicii de investitii financiare 333i85d , precum si cu conditia sa nu fie alesi ca membri ai conducerii unei astfel de societati de servicii de investitii financiare.


Ori de cate ori C.N.V.M. autorizeaza alte servicii de investitii financiare 333i85d va determina nivelul minim al capitalului pentru astfel de activitati, dupa caz.


C.N.V.M. nu va acorda autorizatia pentru prestarea de servicii de investitii financiare 333i85d unei societati comerciale daca:

a) societatea comerciala se afla in procedura de reorganizare judiciara si faliment, potrivit legii;

b) oricare dintre actionarii sai semnificativi, membri ai consiliului de administratie, personal de conducere sau agenti pentru servicii de investitii financiare 333i85d :

1. se incadreaza in situatiile de incompatibilitate prevazute la lit. a) sau detine o astfel de pozitie intr-o societate comerciala care se incadreaza in prevederile lit. a);

2. are antecedente penale;

3. a fost sanctionat de C.N.V.M., B.N.R., Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de alte autoritati de reglementare ale pietelor financiare, cu interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale reglementate de OUG 28/2002 pentru perioada in care aceasta interdictie ramane in vigoare.


C.N.V.M. va stabili norme de conduita pentru societatile de servicii de investitii financiare 333i85d si pentru persoanele fizice care efectueaza tranzactii in numele acestora ca agenti de investitii financiare 333i85d . Societatea de servicii de investitii financiare 333i85d si agentii:

a) vor actiona cu diligenta profesionala si onestitate in scopul protejarii intereselor clientilor si a integritatii pietei;

b) vor dezvolta toate resursele si procedurile interne necesare prestarii serviciilor de investitii financiare 333i85d ;

c) vor solicita de la clienti informatii referitoare la situatia financiara, experienta investitionala si obiectivele concrete ale serviciului solicitat, in scopul prestarii acestuia in cele mai bune conditii;

d) in relatiile cu clientii vor transmite acestora toate informatiile relevante privind decizia investitionala;

e) vor respecta toate regulile si uzantele aplicabile prestarii de servicii de investitii financiare 333i85d , in scopul protejarii intereselor clientilor si a integritatii pietei.


Societatilor de servicii de investitii financiare 333i85d si agentilor le este interzis sa isi indeplineasca functiile si atributiile in situatie de conflict de interese intre client si intermediar.


Societatile de servicii de investitii financiare 333i85d vor prezenta lunar C.N.V.M. situatiile lor financiare.

C.N.V.M. poate stabili perioade de raportare mai scurte daca detine informatii ca situatia unei societati de servicii de investitii financiare 333i85d s-a modificat substantial ori ca masura este in interesul investitorilor. Continutul si forma rapoartelor periodice vor fi stabilite de C.N.V.M.

Supravegherea se poate efectua si prin inspectii periodice.


Societatile de servicii de investitii financiare 333i85d vor supune autorizarii prealabile a C.N.V.M. orice modificare in modul lor de organizare si functionare, orice reducere sau majorare a capitalului lor, orice noua modificare a actionarilor semnificativi, schimbarile in conducerea societatii, precum si emisiunea de valori mobiliare, notificand C.N.V.M. schimbarile in detinerea capitalului social.


Este interzis societatilor de servicii de investitii financiare 333i85d si agentilor acestora:

a) sa influenteze in mod artificial raportul liber dintre cererea si oferta de valori mobiliare prin inregistrarea de tranzactii fictive sau prin oscilatii ale preturilor nebazate pe transfer efectiv de proprietate asupra respectivelor valori mobiliare;

b) sa efectueze tranzactii pe cont propriu inainte de a fi executat toate ordinele competitive ale clientilor pentru valori mobiliare ale aceluiasi emitent;

c) sa execute un ordin in contul unui client, altfel decat in conformitate cu instructiunile licite ale clientului.


C.N.V.M. va suspenda autorizatia societatilor de servicii de investitii financiare 333i85d si/sau agentilor de servicii financiare pentru o perioada cuprinsa intre 5 si 90 de zile, in caz de nerespectare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta sau ale reglementarilor C.N.V.M., numai daca nu sunt intrunite conditiile pentru retragerea autorizatiei sau pentru alte sanctiuni mai grave prevazute de lege.
La cererea societatilor de servicii de investitii financiare 333i85d C.N.V.M. poate aproba suspendarea activitatii pe o perioada de maximum 6 luni.


C.N.V.M. va anula autorizatia, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false sau care au indus in eroare.

Prin anularea autorizatiei societatea de servicii de investitii financiare 333i85d respectiva este de drept dizolvata. Prin decizia de anulare a autorizatiei de a efectua intermedierea de valori mobiliare C.N.V.M. poate interzice actionarilor principali, membrilor consiliului de administratie, personalului de conducere si agentilor pentru investitii financiare 333i85d ai respectivei societati sa se angajeze, fie temporar, fie pe o perioada nedefinita, in exercitarea de servicii de investitii financiare 333i85d sau in orice alta activitate supusa OUG 28/2002 si reglementarilor C.N.V.M.


C.N.V.M. va retrage autorizatia de a efectua activitati specifice sau orice prestare de servicii de investitii financiare 333i85d in urmatoarele cazuri:

a) daca evenimente ulterioare acordarii autorizatiei creeaza incompatibilitate in efectuarea de servicii de investitii financiare 333i85d ;

b) in cazul in care cauzele suspendarii nu au fost inlaturate inlauntrul perioadei de suspendare sau, daca au fost inlaturate, exista posibilitatea reala a reaparitiei lor;

c) daca societatile de servicii de investitii financiare 333i85d sau agentii pentru investitii financiare 333i85d au desfasurat activitati interzise prin OUG 28/2002;

d) in situatia in care o societate de servicii de investitii financiare 333i85d nu mentine in permanenta nivelul capitalului social autorizat cel putin la nivelul minim stabilit de reglementarile C.N.V.M.;

e) in situatia in care nu reia activitatea dupa perioada de 6 luni de suspendare;

f) pentru alte cauze stabilite de reglementarile C.N.V.M.


In situatia retragerii autorizatiei pentru desfasurarea numai a unor activitati ce constituie servicii financiare, din continutul autorizatiei, societatea de servicii de investitii financiare va continua sa isi desfasoare activitatea pentru restul operatiunilor autorizate.Societatile de servicii de investitii financiare 333i85d , agentii de investitii financiare 333i85d si alte persoane angajate profesional in activitatea de servicii de investitii financiare pot infiinta asociatii profesionale avand drept obiect ridicarea standardelor profesionale ale exercitarii de servicii de investitii financiare 333i85d , stabilirea si impunerea unor reguli de conduita si etica profesionala, precum si organizarea si functionarea sistemelor de raportare si difuzare publica a informatiilor privind valorile mobiliare si alte instrumente financiare tranzactionate de catre acestia.Societatile de servicii de investitii financiare 333i85d cu sediul in alt statIn conditii de reciprocitate, societatile de servicii de investitii financiare 333i85d cu sediul in alt stat pot presta servicii de investitii financiare 333i85d pe teritoriul Romaniei prin intermediul sucursalelor infiintate in acest scop. Infiintarea unor astfel de sucursale este supusa autorizarii C.N.V.M.


Societatile de servicii de investitii financiare 333i85d din alt stat pot presta servicii de investitii financiare 333i85d pe teritoriul Romaniei si, in mod direct, cu autorizarea C.N.V.M. si pe baza unui acord de cooperare in acest sens intre C.N.V.M. si autoritatile competente ale statului respectiv.


Prin regulament C.N.V.M. poate specifica serviciile pe care o societate de servicii de investitii financiare 333i85d cu sediul intr-un alt stat nu le poate desfasura in mod direct in Romania.

C.N.V.M. va stabili prin regulament conditiile si procedura de urmat de catre societatile de servicii financiare din alt stat, in vederea prestarii de servicii de investitii financiare pe teritoriul Romaniei.


In cazul in care autorizatia de a desfasura activitati a unei societati de investitii financiare 333i85d cu sediul intr-un alt stat a fost revocata de autoritatea competenta a statului respectiv, sucursalele din Romania vor fi supuse lichidarii.


Prevederile legii prezentate mai sus vor fi dezvoltate pe larg la titlul III, “Societatea de servicii de investitii financiare 333i85d ” cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 3/2002 privind autorizarea si functionarea societatilor de servicii de investitii financiare 333i85d .
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact