StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finate publice » Acquis-ul comunitar si uniunea economica si monetara
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Romania in procesul de adoptare a acquis-ului comunitar in domeniul uniunii economice si monetarePentru aderarea la Uniunea Economica si Monetara, obiectivul intermediar pentru Romania il constituie indeplinirea cerintelor Tratatului de la Maastricht care prevad obtinerea unor rezultate concrete in ceea ce priste deficitele/excedentele bugetare, datoria publica, inflatia, ratele dobanzii si ratele de schimb.
Romania s-a angajat sa adopte acquis-u comunitar pana la data propusa pentru aderarea la Uniunea Europeana, care este 1 ianuarie 2007. in privinta armonizarii prederilor referitoare la independenta bancii centrale, eliminarea finantarii directe a deficitelor temporare ale Trezoreriei de catre Banca Nationala a Romaniei si a accesului privilegiat al insti


tutiilor publice la resursele institutiilor financiare, care in momentul de fata nu sunt inca pe deplin armonizate cu legislatia europeana, termenul limita pentru armonizare silit de catre Romania este anul 2004.
Pana la sfarsitul anului 2004 vor fi adoptate, conform calendarului connit, toate modificarile legislati menite sa faca Banca Nationala a Romaniei si sistemul bancar compatibile cu criteriile Uniunii Europene. Aceste obiecti vor fi realizate prin amendamentele care urmeaza sa fie aduse, pana in 2004, pachetului de legi bancare in vigoare. Adoptarea deplina a acquis-uhii comunitar presupune directionarea rolului primordial al bancii centrale catre un singur obiectiv, care priste silitatea preturilor in concordanta atat cu prederile Tratatului instituind Comunitatea Europeana, cat si cu Statutul Bancii Centrale Europene.


Politica economica
a) Programul Economic de Preaderare
Prioritatile politicii economice pentru Romania in urmatorii ani vizeaza in mod ferm mentinerea silitatii macroeconomice ca element fundamental al garantarii cresterii economice si mentinerea economiei pe un trend crescator pe termen mediu si lung.
Romania a elaborat si transmis la 1 octombrie 2001 prima varianta a Programului Economic de Preaderare (PEP), document care vizeaza continuarea masurilor pe linia indeplinirii criteriilor economice de aderare la UE, precum si crearea premiselor pentru participarea Romaniei la Uniunea Economica si Monetara, in calitate de tara cu derogare de la moneda unica euro.
Programul Economic de Preaderare, document de referinta privind politica economica a Romaniei pe termen mediu, a fost elaborat pe baza prederilor Programului de gurnare pentru perioada 2001-2004 si a ului de actiune aferent (Hotararea Gurnului nr. 455/2001), precum si a optiunilor majore ale Strategiei nationale de dezvoltare economica a Romaniei pe termen mediu (Hotararea Gurnului nr. 456/2000). Totodata, PEP este corelat cu Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, masurile de politica economica prevazute fiind in acord cu programul de adoptare a acquis-ului comunitar.
Comisia Europeana a facut o evaluare a Programului Economic de Preaderare al Romaniei in luna noiembrie 2001. Cu prilejul evaluarii s-au avansat o serie de recomandari specifice Romaniei privind, in esenta, prezentarea mai detaliata a unor aspecte (problematica mediului de afaceri, influenta reducerii inflatiei asupra niturilor fiscale, calendarul de aplicare a masurilor de reforma propuse etc), care, impreuna cu cerintele de ordin general ale Comisiei Europene, au fost discutate, in luna martie 2002 cu institutiile participante.
b) Capacitatea administrativaIn derea indeplinirii criteriilor de aderare la Uniunea Economica si Monetara, gurnul Romaniei este, in principal, cel care trebuie sa ia masuri de implementare a actiunilor si masurilor necesare dezvoltarii economice si crearii unui cadru favorabil unei economii concurentiale viabile, care sa faca fata cerintelor si standardelor europene. in acelasi timp, toate celelalte institutii subordonate gurnului sunt in masura sa contribuie la efortul de dezvoltare economica durabila pe termen lung a economiei romanesti.
Politica monetara si a cursului de schimb


a) Armonizarea legislativa
Romania s-a angajat ca pana la data de 31 decembrie 2004 sa modifice Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru a garanta deplina independenta a bancii centrale si a defini drept obiectiv fundamental al acesteia asigurarea silitatii preturilor, in conformitate cu prederile Tratatului privind Uniunea Europeana si ale Protocolului privind Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si Bancii Centrale Europene. in mod concret, prederile unor articole din Legea nr. 101/1998 vor fi modificate si armonizate conform legislatiei Uniunii Europene, in scopul:
- asigurarii independentei institutionale a BNR in elaborarea si conducerea politicii monetare si a cursului de schimb, prin definirea explicita - in conformitate cu prederile Tratatului instituind Comunitatea Europeana - a asigurarii silitatii preturilor ca obiectiv fundamental;
- asigurarii independentei personalului BNR, prin armonizarea cu legislatia comunitara a prederilor referitoare la durata mandatului membrilor consiliului de administratie, motile de revocare din functie, dreptul de contestare in justitie a deciziei de revocare din functie si conflictul de interese;
- interzicerii finantarii directe a institutiilor publice de catre banca centrala, astfel incat sa se asigure armonizarea cu prederile art. 101 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana referitor la finantarea directa de catre banca centrala.In prezent, articolul 15(2) al Ordonantei Gurnului nr. 39/1996 privind organizarea si functionarea Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar dispune ca Fondul va insti resursele financiare disponibile in titluri de stat si in obligatiuni ale Bancii Nationale a Romaniei". in derea asigurarii compatibilitatii cu Tratatul instituind Comunitatea Europeana (articolele 101 si 102) privind interzicerea accesului privilegiat al statului la resursele financiare, Romania s-a angajat sa amendeze acest articol pana la 31 decembrie 2004.
b) Capacitatea administrativa
Masurile ce trebuie luate sunt, in principal, in sarcina gurnului Romaniei si a Bancii Nationale a Romaniei. Aceste institutii sunt cele care trebuie sa propuna crearea unui cadru normativ care sa duca la indeplinirea criteriilor cerute pentru aderarea la Uniunea Economica si Monetara. Ne referim aici, in primul rand, la crearea unui cadru legal care sa confere o independenta totala Bancii Nationale si la o politica monetara in acord cu politica Bancii Centrale Europene in derea trecerii la moneda unica euro.
Politica fiscala
a) Armonizarea legislativaIn domeniul politicii fiscale, un obiectiv esential este consolidarea silizarii macro-economice prin controlul deficitului bugetar. in derea indeplinirii angajamentelor asumate in documentul de pozitie, Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect al legii privind finantele publice, care a fost dezbatut si aprobat de Parlament prin Legea nr. 500/2002.
Pentru anul 2002, Ministerul Finantelor Publice a propus si un mod nou de prezentare a proiectului de buget, bazat pe reguli si principii noi circumscrise urmatoarelor scopuri:
- realizarea previziunilor multianuale ale niturilor si cheltuielilor bugetare;
- extinderea finantarii pe baza de programe;
- restructurarea cheltuielilor bugetare in raport cu posibilitatile si reformele pe domenii de activitate.
In derea imbunatatirii capacitatii Ministerului Finantelor Publice de a administra resursele financiare ale statului, a fost elaborata documentatia necesara infiintarii Unitatii de Management a Trezoreriei Statului. in scopul imbunatatirii colectarii niturilor bugetare a fost adoptata Ordonanta de Urgenta a Gurnului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, care vizeaza in principal o transparenta totala in ceea ce priste acordarea de inlesniri la plata de catre creditorii bugetari prin silirea de criterii clare de performanta economico-financiara si de disciplina fiscala. inlesnirile la plata se vor acorda pe baza unui punctaj rezultat din analiza criteriilor de performanta economico-financiara si de disciplina fiscala, iar numarul de luni de esalonare la plata a obligatiilor bugetare, care include si perioada de gratie, se determina in functie de raportul procentual dintre totalul obligatiilor bugetare si cifra de afaceri pe baza unei conntii incheiate intre debitori si creditorii bugetari respect


ivi. Aplicarea prederilor acestei Ordonante va contribui la realizarea niturilor bugetare, respectiv incadrarea in deficitul bugetar prin accelerarea incasarilor, si la fluidizarea activitatii economico-fmanciare a agentilor economici care desi sunt viabili din punct de dere economic intampina greutati in achitarea obligatiilor bugetare restante. in domeniul consolidarii reformei sistemului impozitelor si taxelor, masurile luate se refera la reducerea ratei impozitului pe profit de la 38% la 25% si o deducere de 10% din profitul reinstit (Legea nr. 189/2001) si la utilizarea ratei unice a TVA de 19% si reducerea numarului de activitati exceptate de la plata TVA (Legea nr. 547/2001).
Revizuirea legislatiei privind regimul accizelor prin aprobarea Ordonantei de Urgenta a Gurnului nr. 158/2001 se inscrie pe linia noilor principii ale politicii fiscale privind simplificarea legislatiei existente, crearea unui climat economic favorabil pentru toti agentii economici producatori sau importatori de produse supuse accizelor, asigurarea unor nituri constante la bugetul de stat si apropierea legislatiei nationale de acquis-u comunitar in domeniu.
Gestionarea corecta a politicii financiare - prin aprofundarea si accelerarea coerenta a reformei fiscale, cresterea eficientei si transparentei utilizarii resurselor publice pe baza de proiecte si programe viabile si silirea unui sistem coerent de prioritati in cadrul acestora - este una din garantiile asigurarii dezvoltarii economico-sociale durabile.Incepand cu anul 2001, Romania participa la Dialogul de politici economice cu tarile candidate, instituit de Consiliul ECOFIN si Comisia Europeana. Acest cadru pregateste, printre altele, statele candidate in derea participarii la Uniunea Economica si Monetara prin familiarizarea si aplicarea efectiva a unor proceduri specifice de supraghere economica multilaterala, executate periodic de statele membre ale Uniunii Economice si Monetare.
b) Notificarea fiscalaIn derea imbunatatirii colectarii impozitelor, autoritatile romane au actionat pentru reglementarea procedurilor administrati in domeniul inregistrarii, declararii si colectarii impozitului pe nit prin extinderea sistemului de inregistrari fiscale in derea includerii platitorilor individuali de taxe si prin informatizarea administrarii impozitului pe nit.
Tot in privinta notificarii fiscale, ca urmare a primei notificari fiscale oficiale transmise de Romania la 30 martie 2001 in cadrul Procedurii de Supraghere Bugetara in perioada de pre-aderare si evaluarii acesteia de catre Eurostat, au fost identificate punctele slabe in ceea ce priste datele sectorului gurnamental, si anume: lipsa datelor in baza cu privire la impozite, taxe si contributii sociale, precum si neincluderea in notificare a datelor privind operatiunile Autoritatii pentru Valorificarea Actilor Bancare (AVAB).
A doua notificare fiscala a fost transmisa de Romania la Eurostat in data de 1 aprilie 2002. Notificarea s-a facut cu consultarea expertilor Eurostat, aducandu-se imbunatatiri majore, respectiv prezentarea datelor ajustate in baza accrual in ceea ce priste datoriile, impozitele, taxele si contributiile sociale, precum si includerea in notificare a datelor privind creditele neperformante preluate de AVAB.
c) Capacitatea administrativa
Responsabilitatea in ceea ce priste implementarea politicii fiscale a Uniunii Europene in Romania apartine, in primul rand, Ministerului Finantelor Publice si gurnului Romaniei. Ministerul este cel care trebuie sa propuna imbunatatirea cadrului legal in domeniu, iar gurnul cel care trebuie sa aprobe masurile ce urmeaza a fi luate.In privinta notificarii fiscale, institutiile responsabile sunt Ministerul Finantelor Publice, Institutul National de Statistica si Studii Economice si Banca Nationala a Romaniei. Institutul National de Statistica si Studii Economice este institutia responsabila pentru elaborarea conturilor nationale si pentru calcularea PIB.
In perspectiva
Pe termen scurt, obiectile urmarite de Romania sunt mentinerea functionarii adecvate a politicilor, asigurarea unui cadru economic sil, functional si predictibil si realizarea obiectilor de politica economica in derea crearii conditiilor de baza necesare mentinerii si accelerarii tendintei de crestere economica inregistrate de Romania in ultimii ani.
Pentru aceasta sunt avute in dere:
» monitorizarea Strategiei nationale de dezvoltare economica a Romaniei pe termen mediu si evaluarea rezultatelor implementarii sale;
» realizarea macrosilizarii consolidate si asigurarea cresterii economice;
» optimizarea substantiala a coordonatelor mediului de afaceri prin ajustare structurala, privatizare si stimularea intreprinderilor mici si mijlocii;
» atragerea unui volum sporit de institii straine si cresterea exporturilor;
» promovarea unui set de politici compatibile cu mecanismele Uniunii Europene;
» realizarea unui management performant al datoriei publice externe;
» alinierea deplina la sistemul european de conturi SEC 95.In derea intaririi capacitatii institutionale a bancii centrale, BNR isi propune realizarea, cu sprijinul UE, a unor proiecte care vizeaza:
- crearea unui sistem de raportare a datelor statistice pentru balanta de plati, care sa respecte criteriile Fondului Monetar International, Eurostat si Bancii Centrale Europene, si asigurarea infrastructurii necesare implementarii acestuia;
- elaborarea unui studiu privind introducerea monedei euro;
- optimizarea managementului strategic al rezerlor valutare.
Pe termen mediu, dezinflatia sustinuta va constitui in perioada 2002-2004 unul din obiectile principale ale programelor economice romanesti, politica monetara urmand sa se consacre cu prioritate acestuia. Un obiectiv important al politicii monetare il constituie si remonetizarea economiei romanesti prin metode neinflationiste. Atingerea acestui obiectiv este insa in mare masura dependenta de progresele pe care le va inregistra economia in ansamblu, cresterea economica si refacerea increderii in moneda nationala fiind conditii esentiale ale declansarii acestui proces. Pe linia intaririi capacitatii sale institutionale, BNR are in dere realizarea, cu contributie proprie si cu sprijin din partea UE, a unor proiecte pentru crearea unui sistem pentru transpunerea corecta a datelor conile in situatii statistice compatibile cu standardele internationale, elaborarea unei strategii pentru adoptarea monedei unice europene si pregatirea pentru implementarea unui sistem de emisiuni tip euro.
De asemenea, se are in dere:
> urmarirea evolutiei ansamblului de politici promovat, prin prisma monitorizarii stricte a pozitiei bugetare, a mentinerii cresterii economice reale si durabile si a conrgentei graduale a indicatorilor economici catre criteriile de la Maastricht;
> pregatirea in derea realizarii obiectilor Pactului de Crestere si Silitate;
> cresterea reala si durabila a PIB prin asigurarea cresterii economice si realizarea unei macrosilizari consolidate;
> finantarea neinflationista a deficitului bugetar, in principal prin atragerea de surse externe;
> imbunatatirea disciplinei fiscal-bugetare si crearea conditiilor necesare absorbtiei fluctuatiilor ciclice normale, concomitent cu mentinerea sub control a deficitului bugetar;
> armonizarea deplina a statisticilor de preturi cu normele UE pana cel tarziu in anul 2003.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact