StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » sisteme fiscale » Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc
Trimite articolul prin email Competenta autoritatilor fiscale romanesti : Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Competenta autoritatilor fiscale romanestiDefinind aparatul fiscal, precizez ca acesta reprezinta „organele de stat care au atributii in aplicarea legislatiei fiscale", cu alte cuvinte, aparatul fiscal nu este „altceva decat mijlocul prin care statul isi aplica legile cu caracter fiscal"387.In tara noastra, organele cu atributii in domeniul fiscal sunt organizate la nivel central si teritorial, avand o tripla functie : de executare a legislatiei fiscale, de control a modului de aplicare a normelor juridice cu continut fiscal, de elaborare a proiectelor egislative solicitate de guvern, pe baza analizelor economico-financiare si a politicii promovate de acestea.
Competentele administratiei publice centrale si locale in legatura cu silirea si perceperea impozitelor si taxelor sunt prevazute in acte normative fiscale. in general, administratia publica are atributii pentru executarea, adica aplicarea legilor, precum si unele competente pentru a preciza prin norme modalitatile practice de silire, urmarire si incasare a impozitelor si taxelor, situatie in care actioneaza in calitate de administratie fiscala.In Romania, conducerea generala a finantelor publice este exercitata de Guvern. Guvernul raspunde de pregatirea si elaborarea proiectelor de legi cu caracter fiscal, in vederea inaintarii puterii legislative reprezentate de Parlament. La nivel central Guvernul, iar in teritoriu, prefecturile si primariile raspund de aplicarea in practica a legislatiei fiscale, avand drept de control asupra respectarii prevederilor legislative. Prin urmare, Guvernul elaboreaza proiectele bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale conturilor generale anuale de executie ale acestora si le supune spre aprobare Parlamentului, iar dupa aprobare raspunde de realizarea prevederilor bugetare.
Guvernul asigura asadar realizarea politicii fiscal-bugetare, care ia in considerare perspectivele economice si prioritatile politice cuprinse in programul de guvernare acceptat de Guvern389.
Parlamentul, in calitate de organ de decizie, sileste si aproba cadrul legislativ conform competentelor decizionale care ii revin, in baza caruia se realizeaza activitatile de gestionare a creantelor fiscale. Pe local, acestea se realizeaza de autoritatile publice locale: consilii judetene, municipale, orasenesti si comunale390.
Parlamentul adopta legile bugetare anuale si legile de rectificare, elaborate de Guvern in contextul strategiei macroeconomice asumate de acesta. De asemenea, Parlamentul adopta legile contului general anual de executie.
Ministerul Finantelor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, raspunde de realizarea bugetului de stat, dupa adoptarea lui de catre Parlament, de luarea masurilor pentru asigurarea echilibruiui bugetar si aplicarea politicii financiare a statului. in realizarea obiectului sau principal de activitate silit de legislatia in vigoare (exercita administrarea generala a finantelor publice). Ministerul Finantelor are numeroase atributii, din care amintesc:
- elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat; urmareste executia operativa a bugetului general consolidat;
- sileste masurile necesare pentru incasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor in vederea incadrarii in deficitul bugetar aprobat;
- sileste masuri pentru asigurarea echilibrului financiar-vaiutar; administreaza contul general al trezoreriei statului deschis la Banca Nationala a Romaniei;
- elaboreaza lucrarile privind contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si proiectele de legi referitoare la aceste conturi de executie, pe care le prezinta spre insusire Parlamentului;
- elaboreaza proiecte de acte normative privind silirea impozitelor directe si indirecte, urmareste perfectionarea asezarii acestora si armonizarea legislativa in acest domeniu;
- elaboreaza strategii, studii ative, prioritati si proiecte de acte normative privind politica fiscala a Romaniei in domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;
- actioneaza, prin mijloace specifice, pentru combaterea evaziunii fiscale si a coruptiei.
Vorbind despre atributiile si competentele Ministerului Finantelor Publice, autorul Mircea Boulescu, profesorul univesitar (A.S.E. Bucuresti), aprecia ca „Administrarea generala a finantelor publice se exercita de Ministerul Finantelor Publice, care asigura utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici."392
La nivel central, managementul gestionarii impozitului urmareste trei mari directii393:
- elaborarea, la solicitarea Guvernului, de propuneri cu privire la textele legislative cu continut fiscal care sa fie inaintate spre aprobare Parlamentului. La acestea se adauga pregatirea raspunsurilor pentru executiv, ca urmare a intrebarilor puse de forul legislativ;
- pregatirea si elaborarea de analize si prognoze privind influenta prelevarilor fiscale;
- coordonarea si indrumarea metodologica a activitatilor de gestionare a impozitelor realizate de institutii specializate ale administratiei finantelor publice. Acestea privesc asezarea, controlul, incasarea si executarea silita a impozitelor.
Consiliile locale si cele judetene, ca autoritati administrative autonome, asigura administrarea finantelor comunelor, oraselor si judetelor conform principiului autonomiei locale. in acest scop, consiliile locale si cele judetene sunt abilitate sa aprobe bugetele anuale in care sunt prevazute veniturile si cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale pentru fiecare an financiar. Veniturile bugetelor locale ale unitatilor administrative sunt reprezentate de impozitele si taxele locale, care sunt in prezent reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 36/2002. Alaturi de resursele financiare constituite pe seama impozitelor si taxelor locale, administratiile publice locale beneficiaza si de posibilitatea alocarii de la bugetul de stat de co


te sau sume defalcate din anumite venituri, transferuri si cote aditionale a unele impozite directe. Autoritatile administrative publice locale au o serie de competente si raspunderi in ceea ce priveste finantele publice locale:


- elaborarea, aprobarea si executia bugetelor locale;
- silirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, in conditiile legii;
- silirea si urmarirea cheltuielilor publice, astfel incat acestea sa inainteze programe de servicii publice locale, cerute de cetateni, in conditii de eficienta;
- gestionarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a colectivitatilor locale;


- controlul financiar de gestiune asupra patrimoniului.
Directiile generale ale finantelor publice si a municipiului Bucuresti au atributia de a verifica exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidentele prevazute de lege si de acte de constituire a societatilor comerciale si a celorlalti agenti economici, urmarind silirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor fiscale fata de stat, putand dispune varsarea la buget a impozitelor si taxelor legal datorate.
Atributii importante in ce priveste silirea, controlul si urmarirea incasarii impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri publice, pe local394, revin si altor organe ale Ministerului Finantelor, cum sunt administratiile financiare, circumscriptiile financiare orasenesti si perceptiile comunale.
Executia de casa a bugetelor ce compun sistemul bugetar in tara noastra se realizeaza prin trezoreria statului pe baza normelor emise de Ministerul Finantelor Publice395. Trezoreria publica este cunoscuta in tara noastra sub denumirea de Trezoreria generala a statului si poate fi definita ca fiind „totalitatea serviciilor financiare pe linie de stat, plasate sub autoritatea Ministerului Finantelor si organizate in profil teritorial, care au ca scop realizarea rolului finantelor publice si asigurarea disciplinei bugetare'"96.
Trezoreria statului are importante si largi atributii397 in executia bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat, a bugetelor locale, a bugetelor fondurilor specr'e, care asigura:
- incasarea veniturilor bugetare;
- efectuarea cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credile, in limita creditelor bugetare si destinatiilor aprobate in conditiile dispozitiilor legale;
- incasarea veniturilor extrabugetare si efectuarea platilor dispuse din acestea si a fondurilor speciale prin conturi distincte, pe institutii publice si categorii de resurse;
- gestionarea datoriei publice interne si externe prin urmarirea imprumuturilor guvernamentale interne si externe si folosirea acestora, precum si a celor garantate de stat potrivit destinatiei prevazute in contracte;
- efectuarea altor operatiuni financiare in contul organelor publice centrale si locale.
Trezoreria statului are un cont general deschis la Banca Nationala a Romaniei, al carui sold activ se formeaza din disponibilitatile trezoreriilor din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor.
Sistemul Trezoreriei statului cuprinde Trezoreria centrala, in cadrul Ministerului Finantelor, trezoreriile judetene si a municipiului Bucuresti, trezoreriile municipale, trezoreriile orasenesti si trezoreriile perceptiilor rurale, in cadrul, respectiv, al directiilor generale ale finantelor publice, al administratiilor, al circumscriptiilor si al perceptiilor rurale.
Curtea de conturi a Romaniei functioneaza pe langa Parlament, dar isi desfasoara activitatea in mod independent atat fata de puterea legislativa, cat si cea executiva. in calitate de institutie suprema de control financiar si de jurisdictie in domeniul fiscal, are largi si importante competente fiscale. Astfel, Curtea de Conturi isi exercita functiunea de control asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. in cazul acestei functiuni, Curtea de Conturi controleaza formarea resurselor bugetului de stat, ale bugetelor fondurilor speciale, ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale, constituirea si gestionarea fondurilor speciale si a fondurilor de tezaur, formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe.In cadrul functiei jurisdictionale, instantele de judecata ale Curtii de Conturi au competenta materiala in domeniul fiscal. Astfel, in cazul in care abaterea cu caracter financiar consta in neindeplinirea de catre o persoana juridica de drept public sau privat prevazuta de lege a obligatiilor financiare de stat, unitati administrativ-teritoriale sau institutii publice, colegiul jurisdictional dispune si virarea sumelor datorate de aceasta, inclusiv a dobanzilor si majorarilor de intarziere datorate.
Ansamblurile structurilor care formeaza institutiile specializate ale administratiei publice, prin activitati si operatiuni specifice asigura gestionarea creantelor fiscale ale statului, protejarea fluxurilor fiscale destinate finantarii neilor publice si informatiile necesare pentru luarea deciziilor de politica fiscala.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact