StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » management general

Controlul activitatii fiscale in profil teritorialControlul activitatii fiscale in profil teritorial

In economia de piata, statul, prin intermediul instrumentelor juridice si financiare, devine purtator al intereselor publice.

Astfel, trebuie cunoscute conditiile economice si financiare in care se desfasoara activitatea agentilor economici in stransa relatie cu cerintele si legitatile pietei.

Aceste cunostinte pot fi dobandite prin intermediul controlului, ca forma de cunoastere, ca functie a conducerii.

Conceptul de control financiar si control fiscalControlul "este un factor care contribuie la mentinerea activitatii in situatia normala, la solutionarea cu inteligenta si competenta a problemelor privind dezvoltarea si modernizarea economica, in conditii de eficienta reala."

Avandu-se in vedere continutul, obiectul sau sfera de cuprindere, apar forme diferite de control, respectiv: controlul tehnic, controlul economic, controlul financiar, controlul calitatii, controlul protectiei muncii, controlul comercial, controlul juridic etc.

Modul cum se gestioneaza si se administreaza patrimoniul agentilor economici, care sunt rezultatele activitatii economico-sociale intra in sfera de actiune a controlului financiar.

Controlul financiar se prezinta sub doua forme:

Controlul financiar propriu al institutiilor publice si agentilor economici.

Controlul financiar de stat exercitat de Ministerul Finantelor.

Controlul financiar propriu al institutiilor publice si agentilor economici urmareste sa previna si sa constate eventualele abateri de la dispozitiile legale in vigoare cu privire la gestionarea mijloacelor materiale si banesti. Acest tip de control se organizeaza sub forma controlului financiar preventiv si a controlului financiar de gestiune.

Controlul financiar de stat exercitat de Ministerul Finantelor presupune "controlul administrarii si utilizarii mijloacelor financiare ale organelor centrale si locale ale administratiei de stat, precum si ale institutiilor de stat, ale respectarii reglementarilor financiar-contabile in activitatea desfasurata de catre regii autonome, societati comerciale si alti agenti economici in legatura cu indeplinirea obligatiilor fata de stat".[2]

Organizarea controlului fiscal in tara noastra se realizeaza conform Legii nr. 64/15.04.1999 pentru aprobarea OG nr. 70/1997 privind controlul fiscal.

Controlul fiscal cuprinde "ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii declaratiilor, precum si verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili".[3]

In vederea exercitarii oricarei forme de control trebuie sa existe un cadru organizatoric precis si de substanta, un sistem legislativ-normativ clar si concis, care sa cuprinda in principal:

Stabilirea obiectului si functiilor controlului.

Stabilirea drepturilor si raspunderilor organelor de control.

Stabilirea drepturilor si obligatiilor celor supusi controlului.

Obiectul si functiile controlului

Obiectul controlului financiar il constituie examinarea modului in care se realizeaza sau s-a realizat programul fixat anticipat, precum si a modului cum se respecta principiile stabilite, cu scopul de a releva erorile, abaterile, lipsurile, deficientele, pentru a le remedia si evita in viitor.

Rolul functiilor specifice controlului consta in mentinerea directiilor de actiune in limitele unor parametri bine stabiliti, in depistarea factorilor care perturba sau accelereaza desfasurarea unei activitati, in vederea promovarii celor care au efecte pozitive asupra eficientei tuturor activitatilor.

Pot fi considerate ca principale functii ale controlului urmatoarele:

Functia preventiva. Prin aceasta functie se urmareste prevenirea acelor abateri fata de cadrul prestabilit inainte ca acestea sa apara si sa perturbe desfasurarea normala a activitatilor.

Functia de cunoastere si evaluare. Aceasta functie presupune obtinerea de informatii referitoare la modul de desfasurare a activitatilor, la modul cum sunt adoptate deciziile, in conditiile respectarii cadrului de legalitate. De asemenea, prin intermediul acestei functii se urmareste si evaluarea rezultatelor obtinute la sfarsitul unei perioade, putandu-se realiza comparatii cu rezultatele obtinute intr-o alta perioada sau cu obiectivele si sarcinile stabilite initial, toate aceste aspecte indicand unde este nevoie sa se intervina pentru redresarea sau solutionarea anumitor probleme.

Functia de perfectionare. Controlul nu trebuie sa se rezume doar la constatare si informare, ci trebuie sa contribuie in permanenta la perfectionare, respectiv la inlaturarea deficientelor si generalizarea aspectelor pozitive.

Functia de stimulare. Aceasta functie are in vedere stimularea tuturor 555b18f participantilor la realizarea procesului de management, pentru depasirea situatiilor nefavorabile si promovarea aspectelor pozitive.

Drepturile si raspunderile organelor de control

Principalele drepturi si obligatii ale organelor de control financiar si fiscal sunt urmatoarele:

Obligatia de a consulta actele de control incheiate de la verificarea anterioara pentru a stabili care au fost constatarile facute si ce masuri au fost aplicate si puse in practica.

Obligatia de a efectua controlul conform programului de activitate aprobat.

Obligatia de a informa persoanele controlate, pe tot parcursul desfasurarii actiunii de control, asupra faptelor constatate, clarificandu-se astfel si eventualele obiectii ce pot fi ridicate de acestea.

Obligatia de a manifesta obiectivitate si prudenta in aprecierea faptelor ce au generat deficiente.

Dreptul de a exercita un control formal asupra tuturor declaratiilor depuse de catre contribuabili la organele fiscale. Astfel, se va putea realiza depistarea acelor contribuabili ce nu au depus declaratiile de impunere; depistarea contribuabililor ce au depus declaratii ce contin informatii eronate sau sunt incomplete; depistarea contribuabililor care se sustrag partial sau total de la plata obligatiilor fiscale.

Dreptul de a confrunta datele inscrise in declaratiile contribuabililor cu datele inscrise in alte documente. Pentru stabilirea exactitatii datelor declarate se va realiza un control asupra contabilitatii contribuabililor, respectiv a modului cum au fost inregistrate in evidenta contabila toate operatiunile desfasurate in vederea stabilirii corecte a materiei impozabile, a obligatiilor fiscale.

Obligatia de a consemna deficientele constatate in totalitate, in actele de control incheiate si de a inainta aceste acte de control conducatorului unitatii supuse controlului sau persoanei controlate.

In situatia in care organele de control nu indeplinesc sau indeplinesc defectuos sarcinile ce le revin, raspund disciplinar, contraventional sau penal, potrivit legii.

Aceste raspunderi ale organelor de control apar in urmatoarele situatii:

Controlul a fost efectuat fara a fi respectat programul de activitate aprobat.

Pe timpul desfasurarii controlului, organul de control a dat dovada de superficialitate, nesemnaland nerespectarea prevederilor legale si astfel evitandu-se raspunderile, potrivit normelor legale in vigoare.

Aplicarea eronata a dispozitiilor legale, aplicare ce poate provoca prejudicii persoanelor controlate sau statului.

In procesul-verbal intocmit cu ocazia incheierii activitatii de control nu sunt specificate cu buna stiinta toate neregulile si deficientele constatate sau sunt specificate fapte ireale sau inexacte.

La incheierea controlului nu au fost intocmite actele de control.

Discutiile purtate cu contribuabili persoane juridice ce au fost supusi controlului fiscal ne determina sa afirma ca sunt dese situatiile in care inspectorii de specialitate cu atributii in realizarea controlului fiscal nu-si indeplinesc in totalitate obligatiile.

In conformitate cu Normele de lucru pentru aparatul de control al Ministerului Finantelor Publice, la incheierea actiunii de control, trebuie sa fie consemnate cu exactitate, intr-un document, toate constatarile controlului. Daca in urma controlului nu au fost constatate abateri, organul de control trebuie sa intocmeasca o nota unilaterala, iar daca sunt constatate abateri, acestea trebuie consemnate in procese-verbale, procese-verbale de contraventie, note de constatare sau note de prezentare. Agentii economici intervievati sustin ca, uneori, in situatia in care nu sunt constatate abateri, organul de control nu intocmeste nici un document (cazurile sunt dese in situatia controlului inopinat).

Desi in paragrafele anterioare am precizat obligatia organelor de control de a consemna in totalitate deficientele constatate, aceasta ducand la aplicarea corespunzatoare a sanctiunilor, agentii economici chestionati sustin ca uneori intervine "mica intelegere" intre inspectorul de specialitate si patron. Aceasta "mica intelegere" consta in aceea ca inspectorul de specialitate "accepta" sa nu fie consemnate unele abateri grave, ceea ce ar presupune amenzi ridicate, ci acele abateri care sunt sanctionate cu amenzile minime. Este de la sine inteles ca aceasta "acceptare" nu este gratuita, ceea ce demonstreaza existenta coruptiei in randul organelor de control fiscal.

Indiferent de domeniul in care se executa, controlul trebuie sa aiba la baza respectarea principiilor "obiectivitate" si "prudenta". Din acest motiv, au fost precizate toate drepturile si obligatiile pe care le au organele de control in vederea desfasurarii cu maximum de eficienta a activitatii de control.

Cei care sunt investiti de catre legiuitor sa exercite actiuni de control asupra activitatilor economico-financiare poarta raspunderea pentru prestatia efectuata, iar in situatia in care nu-si desfasoara activitatea corespunzator raspund potrivit legii.

Drepturile si obligatiile contribuabililor pe timpul desfasurarii controlului fiscal

In sistemul fiscal romanesc, bazat pe autoimpunere, principala obligatie ce revine contribuabililor o constituie declararea si plata impozitelor si taxelor pe care acestia le datoreaza bugetului de stat.

Controlul fiscal este o parte a sistemului fiscal declarativ, avand drept scop verificarea sinceritatii declaratiilor, precum si verificarea corectitudinii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili.

Pe timpul desfasurarii controlului fiscal, contribuabilii au o serie de drepturi si obligatii.

Pentru o mai buna desfasurare a controlului fiscal de catre organele fiscale ale judetului Sibiu, se procedeaza la aducerea la cunostinta contribuabililor a acestor drepturi si obligatii.

Drepturile contribuabililor pe timpul desfasurarii  controlului fiscal

Pe timpul desfasurarii controlului fiscal, contribuabilii au urmatoarele drepturi:

Dreptul de a fi instiintat despre actiunea de control

Inaintea desfasurarii unei actiuni de control, contribuabilul va fi instiintat despre aceasta actiune printr-un "Aviz de verificare" (vezi Anexa nr. 9) transmis de organul fiscal, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea actiunii de control. Prin avizul de verificare se va specifica:

organul fiscal care va efectua verificarea - de regula, cel in a carui evidenta este inregistrat contribuabilul;

data la care este programat sa se desfasoare controlul;

obiectivele controlului - impozitele si taxele ce vor fi supuse verificarii;

perioada fiscala ce urmeaza a fi verificata.

In cazul in care controlul are un caracter inopinat sau se desfasoara in vederea solutionarii unor cereri ale contribuabilului, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.

Dreptul de a solicita modificarea datei de incepere a controlului

Pentru motive intemeiate, contribuabilul poate solicita conducatorului unitatii fiscale care a dispus controlul modificarea datei de incepere a acestuia cu maximum 30 de zile lucratoare. Solicitarea trebuie sa fie adresata in scris in termen de cinci zile de la primirea si semnarea avizului de verificare si trebuie sa contina:

denumirea contribuabilului;

sediul contribuabilului;

denumirea unitatii fiscale care a dispus controlul fiscal;

numarul avizului de verificare primit.

Daca contribuabilul prezinta motive intemeiate, solicitarea se considera acceptata, iar organul de control va transmite un nou aviz de verificare, in care va mentiona data la care a fost reprogramt controlul.

Dreptul de a fi informat in legatura cu drepturile si obligatiile pe care le are contribuabilul in timpul controlului

O data cu avizul de verificare, contribuabilul va primi si un extras din Carta drepturilor si obligatiilor contribuabilului pe timpul desfasurarii controlului.

Dreptul de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioada supusa verificarii

Cu ocazia efectuarii unui control fiscal, organul de control fiscal va verifica numai impozitele si perioadele impozabile care nu au fost verificate cu ocazia unor controale anterioare. In cazul in care, dupa incheierea unui control fiscal, apar date suplimentare, necunoscute organului fiscal la data efectuarii controlului si care influenteaza sau modifica rezultatele acestuia, conducatorul organului fiscal poate decide reverificarea unei anumite perioade. In acest caz, organul de control poate verifica din nou impozitele sau perioadele impozabile care au fost deja verificate cu ocazia unui control anterior.

Dreptul de a primi o dovada scrisa in cazul retinerii unor documente sau elemente materiale

Daca organul de control va retine orice document sau element material care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea obligatiilor fiscale, contribuabilul are dreptul de a solicita o dovada scrisa si semnata. In aceasta dovada trebuie sa fie specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul de control fiscal. Retinerea documentelor sau elementelor materiale se face pe o perioada de maximum 30 de zile. Aceasta perioada poate fi prelungita pana la 90 de zile cu aprobarea conducerii organului fiscal, iar contribuabilul va fi instiintat si va primi o copie de pe aprobare.Dreptul de a solicita legitimarea inspectorilor

Contribuabilul are dreptul de a solicita inspectorilor care se prezinta la locul desfasurarii controlului ordinul de deplasare in baza caruia vor efectua controlul. Ordinul de deplasare (imputernicirea) trebuie sa contina:

denumirea unitatii fiscale care a dispus efectuarea controlului;

datele de identificare ale inspectorilor care urmeaza sa efectueze controlul: numele, prenumele, numarul legitimatiei de serviciu;

datele de identificare ale contribuabilului ce urmeaza a fi verificat;

data inceperii controlului;

semnatura conducatorului unitatii fiscale.

Dreptul ca activitatea contribuabilului sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii controlului

Organele fiscale au obligatia sa exercite controlul fiscal in asa fel, incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatii curente a contribuabilului.

Dreptul la informare

Pe intreaga durata a desfasurarii controlului fiscal, contribuabilul are dreptul de a fi informat asupra desfasurarii controlului si asupra eventualelor situatii neclare.

Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informatii

Daca, pe timpul desfasurarii controlului, organele de control fiscal solicita informatii, explicatii si justificari, aceste solicitari trebuie sa fie adresate contribuabilului in cazul in care acesta este disponibil.

Dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate

Pe intreaga perioada a controlului fiscal, contribuabilul are dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate acordata de juristi, experti contabili, contabili autorizati etc. ori de cate ori este solicitat de organele de control fiscal de a furniza informatii, explicatii si justificari.

Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal

Informatiile pe care contribuabilul le furnizeaza organelor de control fiscal, precum si cele pe care acestia le obtin pe timpul desfasurarii controlului sunt protejate pe linia secretului fiscal. In acest sens, functionarii publici din cadrul Ministerului Finantelor si al organelor sale subordonate, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

Dreptul de a cunoaste rezultatele controlului

La incheierea controlului, organul de control fiscal are obligatia de a prezenta contribuabilului rezultatele controlului, care sunt consemnate in procesul-verbal de control.

Dreptul de a contesta masurile dispuse ca urmare a controlului fiscal

Contribuabilul are dreptul sa conteste masurile dispuse ca urmare a controlului fiscal. Pot fi formulate obiectiuni care se depun in termen de cinci zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor controlului, la organul care a incheiat procesul-verbal. In termen de 15 zile de la inregistrarea obiectiunilor, contribuabilul are dreptul de a primi raspuns la obiectiunile formulate. Daca acest raspuns nu corespunde parerii contribuabilului, acesta are dreptul de a depune contestatie impotriva hotararii, in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii acesteia de la organul fiscal care a emis hotararea, dar nu mai mult de 20 de zile de la data comunicarii.

Contestatiile sunt supuse unei taxe de timbru de 2% la suma contestata, dar nu mai putin de 10.000 lei. Contestatia se solutioneaza de catre Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu, in termen de 30 de zile de la inregistrarea ei, prin dispozitie motivata, semnata de directorul general.

Impotriva dispozitiei date de directorul general al DGFP Sibiu, contribuabilul poate face plangere la Ministerul Finantelor Publice in termen de 15 zile de la data comunicarii acesteia. Plangerea este supusa unei taxe de timbru de 1% la suma contestata, dar nu mai putin de 10.000 lei.

Ministerul Finantelor Publice va solutiona plangerea contribuabilului, prin decizie motivata, in termen de 60 de zile de la primirea acestei plangeri. Plangerea adresata Ministerului Finantelor se depune la DGFP Sibiu.

Sumele platite cu titlu de taxa de timbru aferenta contestatiei sau plangerii se vor restitui contribuabilului la cerere, integral sau partial, in raport cu admiterea integrala sau partiala a acestora.

Impotriva deciziei Ministerului Finantelor Publice, contribuabilul poate face actiune, in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, la instanta judecatoreasca prevazuta in legea speciala de instituire a impozitelor si taxelor contestate. Daca legea speciala nu precizeaza instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze actiunea, contribuabilul poate transmite spre solutionare Curtii de Apel in a carei raza teritoriala are sediul sau domiciliul.

Impotriva sentintei Curtii de Apel sau a Judecatoriei contribuabilul poate face recurs la Curtea Suprema de Justitie sau la Tribunalul Suprem in termen de 15 zile de la comunicare.

Obligatiile contribuabililor pe timpul desfasurarii controlului fiscal

Pe timpul desfasurarii controlului fiscal, contribuabilii au urmatoarele obligatii:

Obligatia de a permite accesul organului de control fiscal in incintele de afaceri

In cursul programului normal de lucru, contribuabilul are obligatia de a permite accesul organului de control fiscal in orice incinta de afaceri sau in orice alta incinta sau loc unde exista bunuri impozabile sau se desfasoara activitati producatoare de venituri.

Obligatia de a pune la dispozitia organelor fiscale toate documentele care stau la baza calcularii impozitelor datorate

Pentru calculul corect si in cuantumul legal al impozitelor, contribuabilul are obligatia de a pune la dispozitia organelor fiscale a tuturor documentelor tehnico-operative si contabile, a documentelor legal-justificative. In cazul in care cu rea-credinta nu sunt prezentate anumite documente in timpul desfasurarii controlului, acestea nu vor fi luate in considerare cu ocazia solutionarii eventualelor obiectiuni, contestatii si plangeri impotriva actelor de control.

Obligatia de a pastra si arhiva evidentele contabile intr-un mod adecvat si de a le pastra la sediul social declarat

Contribuabilul are obligatia de a pastra la sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii la organul fiscal a evidentelor contabile, precum si a documentelor justificative pe baza carora s-au facut inregistrarile contabile, pana la implinirea termenelor de prescriptie a dreptului organelor fiscale de a stabili diferente de impozite. Evidentele contabile si documentele justificative trebuie pastrate si arhivate intr-un mod adecvat, pentru a permite desfasurarea normala a controlului fiscal.

Obligatia de a furniza organului fiscal informatiile solicitate

In conditiile in care contribuabilul este solicitat in scris cu informatii, justificari sau explicatii referitoare la declaratiile sau documentele supuse controlului, acesta are obligatia de a raspunde in termen de trei zile de la primirea solicitarii.

Obligatia de prezentare la sediul organului fiscal

In cazul in care contribuabilul primeste o solicitare in scris de la organul fiscal, prin care se comunica data, ora, locul si scopul intalnirii, acesta are obligatia de a se prezenta la sediul organului fiscal.

Obligatia de a coopera la desfasurarea in conditii optime a controlului fiscal

Contribuabilul are obligatia de a coopera la desfasurarea in conditii optime a controlului fiscal, prin respectarea drepturilor organelor fiscale si acordarea sprijinului necesar pentru exercitarea acestor drepturi.

Obligatia de a plati diferentele de impozite si taxe, majorarile de intarziere si penalitatile stabilite cu ocazia controlului

In termen de 15 zile de la data comunicarii rezultatelor controlului, contribuabilul are obligatia sa plateasca diferentele de impozite si taxe, majorarile de intarziere si penalitatile stabilite cu ocazia controlului.

Data comunicarii catre contribuabil a rezultatelor controlului este considerata data semnarii de contribuabil sau reprezentantul sau legal a procesului-verbal de control. Daca se refuza semnarea procesului verbal de control, rezultatele controlului vor fi comunicate
printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data primirii constituind pentru contribuabil data comunicarii.*Studiu de caz 3.2 - Obligatiile contribuabilului pe timpul desfasurarii controlului fiscal

Din evidenta contabila a societatii SC "Alfa" SRL, ce desfasoara activitate de transport international de marfa, rezulta urmatoarea situatie:

Luna

TVA dedusa

TVA colectata

TVA

de rambursat

Impozit pe profit datorat

Aprilie 2001

Mai 2001

Iunie 2001

TOTAL

La data de 25 iulie 2001, societatea depune, alaturi de Decontul de TVA aferent lunii iunie 2001, si Cererea de compensarea a impozitului pe profit datorat cu taxa pe valoarea adaugata, precum si Cererea de rambursarea a diferentei de TVA ramasa dupa compensare.

Ca urmare a solicitarilor contribuabilului, inspectorii de specialitate din cadrul Directiei Controlului Fiscal au realizat un control pentru verificarea situatiilor contabile, in vederea acordarii avizului favorabil sau nefavorabil la cererile depuse.

Pe timpul desfasurarii controlului, contribuabilul a avut urmatoarele obligatii:

Prezenta reprezentantului societatii la sediul social al firmei, la data si ora stabilite de catre organul de control. Din cadrul Directiei Controlului Fiscal, doi inspectori de specialitate s-au deplasat la sediul societatii in data de 30 iulie 2001, la ora 8,30. Patronul societatii era prezent la data si ora respectiva la sediul societatii.Punerea la dispozitia inspectorilor de specialitate a documentelor de inregistrare a societatii. Documentele puse la dispozitie si verificate au fost: statutul societatii, certificatul de inregistrare fiscala, codul fiscal, certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, autorizatia sanitara, autorizatia de functionare, autorizatia de mediu, autorizatia PSI, autorizatia de protectia muncii.

Punerea la dispozitia inspectorilor de specialitate a documentului ce atesta ultimul control fiscal la care a fost supus contribuabilul. Ultimul control fiscal la societatea SC "Alfa" SRL, s-a finalizat in data de 03.04.2001 si nu au fost constate abateri de la prevederile legale.

Punerea la dispozitia inspectorilor de specialitate a urmatoarelor documente: jurnal de vanzari, jurnal de cumparari, balante de verificare aferente perioadei aprilie - iunie 2001, deconturile de TVA pe ultimele trei luni. In urma verificarilor, s-a constatat ca: taxa pe valoarea adaugata a fost corect calculata, atat cea dedusa, cat si cea colectata; pozitiile privind TVA de dedus si TVA colectata din jurnalele de cumparari si vanzari corespund cu randurile 14, respectiv 6 din deconturile privind taxa pe valoarea adaugata; exista corespondenta intre rulajele conturilor 4426 "TVA dedusa", 4427 "TVA colectata" si 4424 "TVA de rambursat" din balantele de verificare si deconturile privind TVA.

Editarea unei situatii privind facturile emise de societate in perioada aprilie-iunie 2001 si modul de incasare a acestora. In urma verificarii situatiei, s-a constatat ca toate facturile emise catre clienti externi au fost incasate in valuta prin cont bancar.

Obtinerea fisei contului 401 "Furnizori". Soldul contului 401 "Furnizori" fiind zero, inspectorii de specialitate au verificat inregistrarile ce au stat la baza debitarii si creditarii contului respectiv.

Obtinerea unor copii dupa documente ale perioadei aprilie-iunie 2001, respectiv: balante de verificare, jurnal de vanzari, jurnal de cumparari, decont privind TVA, declaratie privind obligatiile la bugetul statului, cererea de rambursare TVA, cererea de compensare, situatia incasarilor, fisa contului 401 "Furnizori". Toate aceste documente vor fi acte doveditoare ce insotesc procesul-verbal intocmit de catre inspectorii de specialitate ce au efectuat controlul fiscal.

Ca urmare a faptului ca in urma controlului efectuat nu au fost constatate abateri de la prevederile legale, inspectorii de specialitate au aprobat cererile formulate de catre contribuabil, respectiv compensarea sumei de 19.000.000 lei reprezentand impozit pe profit cu TVA de rambursat si rambursarea sumei de 50.000.000 lei.*

Consemnarea constatarilor controlului

In conformitate cu prevederile Normelor de lucru pentru aparatul de control al Ministerului Finantelor, la incheierea unei actiuni de control trebuie sa fie intocmite toate documentele care sa ateste finalitatea actiunii si sa fie consemnate cu exactitate toate constatarile controlului.

De regula, documentele ce urmeaza a fi intocmite de catre organul de control in urma desfasurarii unei actiuni de control sunt urmatoarele:

Proces-verbal.

Proces-verbal de contraventie.

Nota de constatare.

Nota unilaterala.

Nota de prezentare.

Procesul-verbal se intocmeste de catre organele de control in urma desfasurarii unei actiuni de control si trebuie sa cuprinda intr-o succesiune logica si clara toate constatarile potrivit programului de control aprobat.

Partea introductiva a procesului-verbal cuprinde datele de identificare ale persoanelor (inspectori de specialitate) ce sunt delegate din partea organelor de control pentru efectuarea actiunii de control;  datele de identificare ale contribuabilului (persoana fizica sau persoana juridica) ce a fost supus actiunii de control; temeiul legal in baza caruia s-a desfasurat actiunea de control; perioada supusa controlului; tematica controlului; persoanele ce reprezinta legal contribuabilul persoana fizica.

In urma controlului rezulta o serie de constatari ce trebuie consemnate in procesul-verbal, iar pentru fiecare constatare trebuie precizate urmatoarele: continutul constatarii; dispozitiile legale incalcate; consecintele economice, financiare, bugetare, fiscale si gestionare cu evaluarea exacta a acestora; persoanele ce sunt raspunzatoare;  masurile operative luate in timpul desfasurarii actiunii de control, precum si masurile ce urmeaza a fi luate in continuare.

Procesul-verbal poate fi insotit si de tabele, situatii centralizatoare, note explicative etc., pentru a confirma cele mentionate in cuprinsul procesului-verbal.

Procesul-verbal se incheie in minimum doua exemplare, un exemplar pentru organul de control si un exemplar pentru unitatea controlata.

In Anexa nr. 10 a prezentei lucrari este prezentat un procesul-verbal intocmit ca urmare a controlului fiscal desfasurat de organele de control din cadrul DGFP Sibiu la o societate comerciala de pe raza judetului Sibiu.

Procesul-verbal de contraventie se intocmeste in situatia in care organele de control ale Ministerului Finantelor Publice constata savarsirea unei contraventii din partea persoanei supuse controlului.

Pentru constatarea, stabilirea, sanctionarea si incasarea contraventiei trebuie respectate toate prevederile legale speciale si generale cu privire la contraventii.

Procesul-verbal de contraventie trebuie sa contina urmatoarele elemente: datele de identificare ale agentului constatator; datele de identificare ale contravenientului; contraventia savarsita; incadrarea contraventiei in prevederile legale, cu precizarea exacta a reglementarii legale, a articolului si aliniatului; amenda aplicata ca urmare a savarsirii contraventiei; obiectiunile facute de catre contravenient; termenul de plata a amenzii; datele de identificare ale martorilor; semnaturile agentului constatator, ale contravenientului si ale martorilor.

In Anexa nr. 11 a prezentei lucrari este prezentat un proces-verbal de contraventie intocmit ca urmare a controlului fiscal desfasurat de organele de control din cadrul DGFP Sibiu la o societate comerciala de pe raza judetului Sibiu.

Nota de constatare se intocmeste in situatia in care pe perioada desfasurarii controlului se fac constatari a caror reconstituire ulterioara nu este intotdeauna posibila sau care nu pot fi dovedite sau in alte situatii apreciate de catre organele de control.

In cuprinsul notei de constatare se descriu situatia de fapt constatata, precum si masurile luate operativ pentru remedierea deficientelor constatate.

Nota unilaterala se intocmeste in cazurile in care in urma controlului nu s-au constatat abateri sau aceste abateri nu justifica intocmirea unui proces verbal.

Nota de prezentare este raportul pe care il prezinta organul de control si cuprinde concluzii si propuneri referitoare la abaterile constatate.

Modalitati de perfectionare a controlului activitatii fiscale in profil teritorial

Perfectionarea controlului activitatii fiscale in profil teritorial se poate realiza numai in conditiile in care sunt respectate in intregime functiile controlului (functia preventiva, functia de cunoastere si evaluare, functia de perfectionare, functia de stimulare), controlul devenind o activitate eficienta in conditiile in care sunt prevenite si remediate abaterile, deficientele si pagubele.

Controlul devine un instrument eficient de conducere daca este caracterizat de fermitate, exigenta, obiectivitate si daca exercitarea lui a avut ca baza principii si reguli fundamentate riguros.

Avand in vedere conceptul de control in general, precum si elementele specifice fiscalitatii, controlul fiscal poate fi definit ca fiind "activitatea de verificare, supraveghere si analiza a modului de realizare a obiectivelor referitoare la stabilirea, perceperea si virarea catre stat a obligatiilor legale reprezentand impozite, taxe si alte contributii".

Astfel, prin intermediul controlului fiscal se va urmari:

Verificarea corectitudinii declaratiilor depuse de catre contribuabili privind obligatiile fiscale.

Verificarea modului de calcul a impozitelor, taxelor si contributiilor.

Urmarirea modului in care au fost efectuate platile privind obligatiile fiscale, la termenul si in cuantumul legal.

Depistarea cazurilor de sustragere de la plata obligatiilor fiscale.

Luarea masurilor legale in vederea recuperarii datoriilor fata de bugetul de stat.

Diminuarea fenomenului de evaziune fiscala.

Adaptarea metodelor si tehnicilor de control fiscal la imperativele fiecarei etape de politica fiscala.

Cresterea eficientei controlului activitatii fiscale presupune perfectionarea acestuia.

In vederea desfasurarii cu eficienta a activitatii controlului fiscal, propunem o serie de posibilitati de perfectionare a controlului activitatii fiscale in profil teritorial.

Stabilirea obiectivelor de control in conformitate cu sursele de informatie

Prin actiunea de control se stabileste daca activitatea economico-financiara este organizata si se desfasoara in conformitate cu normele, principiile si regulile stabilite in prealabil.

Pentru desfasurarea cu eficienta a actiunii de control se recomanda stabilirea obiecti-velor de control pe diferite forme pentru fiecare obligatie fiscala supusa verificarii, precum si analiza pe baza surselor de informatii.

Impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata constituie principalele surse de alimentare a bugetului de stat. Din acest motiv, consideram a fi necesara precizarea obiectivelor de control in conformitate cu sursele de informatii pentru aceste obligatii fiscale.

Pentru controlul taxei pe valoarea adaugata, obiectivele de control si sursele de informatii sunt urmatoarele:

Obiective de control: Controlul sistemului de documente si evidente; Inregistrarea ca platitor de TVA; Aplicarea corecta a cotelor de TVA; Organizarea corecta a contabilitatii TVA; Plata la termen a TVA; Stabilirea majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a TVA; Plata la termen a penalitatilor de intarziere; Restituirea sumelor platite in plus; Controlul intocmirii si depunerii declaratiei de impunere; Controlul aplicarii corecte a regimului deducerilor.

Surse de informatii: factura fiscala; factura pro-forma; chitanta; avizul de expeditie; jurnalul de cumparari; jurnalul de vanzari; contractele de vanzare-cumparare, de prestari servicii si privind executarea de lucrari;  cerere de luare in evidenta ca platitor de TVA; declaratia de impunere; balanta de verificare; ordinul de plata; extrasul de cont; bilant contabil si anexa la bilant; procesul-verbal de control; note contabile; fisele de cont analitica si sintetica.

Obiectivele de control pentru impozitul pe profit sunt urmatoarele:

Controlul sistemului de documente si evidente.

Aplicarea corecta a cotelor de impozit pe profit.

Organizarea corecta a contabilitatii privind impozitul pe profit.

Plata la termen a impozitului pe profit.

Stabilirea majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a impozitului pe profit.

Plata la termen a penalitatilor de intarziere.

Controlul intocmirii si depunerii declaratiei de impunere.

Stabilirea corecta a cheltuielilor deductibile si nedeductibile.

Sursele de informatii utilizate in controlul impozitului pe profit sunt urmatoarele: contractul incheiat cu furnizorii; comanda; chitanta fiscala; factura fiscala; aviz de expeditie; nota de receptie si constatare de diferente; registrul de casa; borderoul zilnic de vanzare; jurnalul de vanzari; raportul de gestiune; jurnalul de cumparari; statul de salarii; fisa de cont; extrasul de cont; balanta de verificare; bilantul contabil; procesul-verbal de control.

Pentru perfectionarea controlului activitatii fiscale, stabilirea obiectivelor de control fiscal nu trebuie sa se rezume numai la impozite, taxe si contributii, ci aceste obiective trebuie sa fie stabilite si asupra controlului unor operatiuni.

In acest sens, exemplificam principalele obiective ale controlului fiscal in cazul operatiunilor de leasing.

Controlul fiscal pentru acest tip de operatiune vizeaza, pe de o parte, inregistrarea corecta in contabilitatea agentilor economici a operatiunilor de leasing, iar pe de alta parte, impozitarea corecta a veniturilor realizate de nerezidenti din astfel de operatiuni.Obiectivele controlului fiscal al operatiunilor de leasing sunt urmatoarele[5]:

Verificarea facturilor pe baza carora s-a realizat achizitionarea de bunuri mobile de la furnizorii interni si externi, ce urmeaza a fi predate in regim de leasing.

Verificarea modului de reflectare in contabilitate a amortizarii mobilizarilor corporale, atat in cazul utilizatorului pentru leasingul financiar, cat si in cazul finantatorului pentru leasingul operational.

Verificarea modului de inregistrare a ratelor de incasat, inclusiv a taxei pe valoarea adaugata colectata.

Verificarea dobanzii percepute, in sensul ca aceasta trebuie sa se incadreze in media dobanzii de pe piata bancara.

Verificarea modului in care a fost stabilita valoarea reziduala a bunului achizitionat, pentru transferul dreptului de proprietate de la finantator la utilizator.

Verificarea modului in care bunurile introduse in tara in regim de leasing respecta acest regim si nu capata un alt regim vamal.

Schimbarea relatiilor si atitudinilor contribuabililor fata de organele de control

In activitatea practica, organele de control fiscal intra in contact cu factorii de decizie si factorii de executie din unitatile patrimoniale, realizandu-se numeroase schimburi de informatii si mesaje, ce capata caracter de interactiune.

Imbunatatirea relatiilor intre organele de control fiscal si cei supusi controlului trebuie sa vizeze ambele parti.

In ceea ce priveste organul de control, acesta nu trebuie sa piarda din vedere latura de sprijin acordata contribuabililor. Organul de control, realizand verificarea conditiilor si a modului de desfasurare a activitatii, a modului in care au fost stabilite obligatiile fiscale si achitarea acestora, vor putea face unele recomandari unitatilor patrimoniale verificate, in vederea adoptarii unor masuri privind eficienta, eficacitatea si economicitatea utilizarii resurselor.[6]

Rezultatele controlului nu trebuie sa ramana la nivel de constatare, ci trebuie cautate solutii in vederea eliminarii aspectelor negative constatate.

In repetate cazuri, se constata o anumita mentalitate a unor inspectorilor de specialitate cu atributii in domeniul controlului fiscal referitoare la corectitudinea de care da dovada contribuabilul supus controlului. Inspectorii de specialitate nu trebuie sa inceapa actiunea de control cu ideea preconceputa ca respectivul contribuabil nu a respectat intocmai legislatia in vigoare si ca a incercat prin diferite mijloace sa se sustraga la plata obligatiilor fiscale. Nerespectarea prevederilor legale, precum si faptele de frauda si evaziune fiscala trebuie depistate ca urmare a verificarilor efectuate.

Desi imi este greu sa afirm, sunt multe situatii in care persoane cu atributii in domeniul controlului fiscal cauta, in perioada de desfasurare a controlului, abateri minore de la conduita financiar-fiscala (care nu prejudiciaza statul), numai din "dorinta" de a intocmi un
proces-verbal de contraventie, de a incasa o amenda. Dese sunt si situatiile in care, ca urmare a unei actiuni de control inopinat, nu se constata nici o neregula, organul de control neintocmind nici un document care sa ateste activitatea de control.

Cele relatate mai sus ne determina sa afirmam ca mesajele organelor de control transmise contribuabililor, atat verbal, cat si in scris, trebuie adoptate in functie de conditiile, imprejurarile si natura constatarilor, contribuind astfel la sporirea eficientei actiunilor de control. Organele de control trebuie sa delimiteze mesajele pe care le transmit contribuabilului in functie de urmatoarele momente: inaintea actiunii de control, in timpul exercitarii actiunii de control, dupa efectuarea actiunii de control.[7]

In ceea ce priveste contribuabilul, acesta trebuie sa inteleaga rolul fiscalitatii si al organelor fiscale. Pe cat posibil, trebuie sa dispara "dorinta" de a eluda Fiscul si "teama" care se instituie in momentul in care se desfasoara actiunea de control.

Instituirea sistemului privind depunerea declaratiilor presupune din partea contribuabililor corectitudine si sinceritate. Oare este intalnita aceasta corectitudine pe deplin? Sunt dese cazurile in care contribuabilii depun declaratii eronate, numai ca acestea sa fie depuse in termenul stabilit? La aceste intrebari, raspunsurile le pot da organele de control ca urmare a verificarilor efectuate, iar in functie de aceste raspunsuri ar trebui luate masuri in vederea eficientizarii activitatii fiscale.

Sanctionarea contribuabililor cu amenzi minime pentru nedepunerea raportarilor obligatorii nu ii va determina pe acestia sa respecte prevederile legale. Un exemplu in acest sens este obligatia contribuabililor de a depune bilantul contabil anual si raportarea semestriala. La nivel teritorial, se constata existenta un numar relativ mare de contribuabili ce nu depun aceste raportari.

Procentul ridicat al agentilor economici ce nu au depus bilant contabil denatureaza indicatorii economico-financiari in profil teritorial si national. Din acest motiv, organul fiscal, pe langa sanctionarea contribuabililor ce nu respecta prevederile legale in acest sens, trebuie sa depisteze motivele care duc la aceste nerespectari, precum si pe acei contribuabili ce frecvent nu se supun sistemului declarativ.

Controlul pierderilor

Ca urmare a datelor rezultate din centralizarea bilanturilor contabile, se constata o crestere de la an la an a numarului de agenti economici ce inregistreaza pierderi, precum si o crestere a volumului acestor pierderi.

O parte din agenti economici ce inregistreaza pierderi an de an isi inceteaza activitatea, dar o mare parte continua desfasurarea activitatii, inregistrand chiar cifre mari de afaceri.

Avand in vedere ca orice activitate economica presupune obtinere de venituri si, implicit, profit, consideram ca este necesar controlul acestor pierderi. Nu trebuie luate in considerare situatiile accidentale, ci organul fiscal trebuie sa-si indrepte atentia catre acei agenti economici ce voit inregistreaza cheltuieli mari, in comparatie cu veniturile obtinute.

Controlul pierderilor trebuie sa aiba in vedere in principal analiza cauzelor ce au generat aceste pierderi. In anii 1994 si 1995, societatile comerciale ce inregistrau pierdere erau obligate sa depuna, o data cu bilantul contabil anual, si o situatie a pierderilor, inclusiv cauzele aparitiei lor. Situatiile pierderilor erau centralizate la nivel teritorial, urmand a fi supuse controlului societatile ce inregistrau pierderi mari. Avand in vedere numarul tot mai mare de societati ce incheie anul fiscal cu pierdere, s-a renuntat la aceasta centralizare. Totusi, datele cuprinse in centralizarea bilanturilor contabile pot deveni sursa de informatie in activitatea de control.


La nivel national, situatia se prezinta astfel[8]:
Figura 4.12. Situatia agentilor economici ce au inregistrat pierderi

Exista un numar mare de agenti economici care "supravietuiesc" inregistrand constant pierderi prin creditari realizate de catre patroni. De unde provin aceste sume mari cu care patronii crediteaza firmele? Raspunsul este simplu: ca urmare a supraevaluarii cheltuielilor si a neinregistrarii partiale sau totale a veniturilor, sunt sustrase de catre patron sume mari din firma si acestea sunt folosite in scop personal.

In vederea eficientizarii activitatii de control fiscal in profil teritorial, propunem urmatoarele:

Desfasurarea actiunilor de control la acele societati comerciale ce au inregistrat pierderi in ultimii 3-5 ani.

Determinarea raportului pierdere - total cheltuieli, in vederea stabilirii modului in care au fost supraevaluate cheltuielile.

Determinarea raportului pierdere - total venituri, in vederea stabilirii modului in care au fost diminuate veniturile.

Determinarea raportului pierdere - disponibilitati banesti, in vederea stabilirii modului in care se realizeaza finantarea firmei.

Determinarea raportului pierdere - stocuri, in vederea stabilirii modalitatilor de recuperare a pierderilor in conditiile lichidarii stocurilor de marfuri, produse finite, semifabricate etc.

Determinarea raportului pierdere - obligatii fiscale, in vederea stabilirii modului in care au fost calculate si achitate obligatiile fiscale.

Controlul rambursarilor de la bugetul de stat

In ultima perioada, bugetul de stat este "atacat" din ce in ce mai des de acei intreprinzatori ce solicita rambursari mari de sume, ca urmare a unor operatiuni de cele mai multe ori ilegale. In special, este situatia rambursarilor de taxa pe valoarea adaugata. "Abilitatea" intreprinzatorului, coroborata cu coruperea, superficialitatea, neglijenta organului de control fiscal, prejudiciaza bugetul de stat de zeci de miliarde de lei.

In vederea perfectionarii controlului fiscal in domeniul rambursarilor de TVA, propunem urmatoarele masuri:

Prelungirea termenului legal pentru solutionarea afirmativa sau negativa a cererii de rambursare, in vederea efectuarii unui control fiscal corect, complet si nu a unui control superficial, de suprafata.

Verificarea amanuntita a documentelor care atesta diversele achizitii si verificarea existentei anumitor bunuri in patrimoniul societatii ce solicita rambursarea.

Efectuarea controlului fiscal atat la societatea ce solicita rambursarea, cat si la principalii parteneri ai acesteia (furnizori, clienti), in vederea depistarii documen-telor false si a firmelor fantoma.

Stabilirea anumitor conditii in ceea ce priveste rambursarea taxei pe valoarea adaugata, respectiv: nivelul pierderilor; nivelul stocurilor de materii prime, materiale, marfuri, obiecte de inventar; nivelul achitarii taxei pe valoarea adaugata de catre principalii furnizori ai societatii solicitatoare; nivelul datoriilor catre bugetul asigurarilor sociale, bugetul local si fondurile speciale.

Utilizarea sistemelor informatice si a bazelor de date existente la nivelul unitatilor fiscale din teritoriu si conectarea acestora cu cele existente la nivel national.

Precizarea clara a obligatiilor si raspunderilor organelor de control ce aproba rambursarea.
Boulescu M., Ghita M., Control financiar si expertiza contabila, Editura Eficient, Bucuresti, 1996, pag. 17.

Boulescu M., Ghita M., op. cit., pag. 170;

Art. 1 din Legea nr. 64 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal.

Tara I. Gh., Conceptul de control financiar, Revista "Tribuna Economica" nr. 6, iunie 2000, pag. 17.

Popa S., Controlul operatiunilor de leasing, Revista "Tribuna Economica" nr. 1, ianuarie 2001, pag. 46-47.

Tara I. Gh., Perfectionarea controlului financiar, Revista "Controlul economic financiar" nr. 5, mai 2001, pag. 13.

Cocoara M., Mesajul organelor de control economico-financiar, Revista "Controlul economic financiar" nr. 5, mai 2001, pag. 14-17.

Popa S., Controlul pierderilor, Revista "Control economic financiar" nr. 4, aprilie 2001, pag. 7.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact