StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Accize

Capitolul i - accize armonizate - lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitare in regim suspensiv a produselor accizabile

   SECTIUNEA a 51-a
  Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitare
in regim suspensiv a produselor accizabile


Lipsuri pe timpul suspendarii

   Art. 1922. Antrepozitarii autorizati beneficiaza de scutire pentru pierderile de natura celor prevazute la art. 192 alin. (4), intervenite pe timpul transportului intracomunitar al produselor in regim suspensiv. In acest caz, pierderile trebuie dovedite conform regulilor statului membru de destinatie. Aceste scutiri se aplica, de asemenea, si operatorilor inregistrati si neinregistrati pe timpul transportului in regim suspensiv.Fara a contraveni art. 1923, in cazul lipsurilor, altele decat pierderile la care se refera alin. (1), si in cazul pierderilor pentru care nu sunt acordate scutirile prevazute la alin. (1), acciza va fi stabilita pe baza cotelor aplicabile in statele membre respective, in momentul in care pierderile - corect stabilite de catre autoritatile competente - s-au produs sau, daca este necesar, la momentul cand lipsa a fost inregistrata.

Lipsurile la care se face referire la alin. (2) si pierderile care nu sunt scutite conform prevederilor alin. (1) vor fi, in toate cazurile, indicate de autoritatile fiscale competente pe verso-ul exemplarului documentului administrativ de insotire care va fi returnat expeditorului, potrivit procedurii stabilite prin norme.


Norme metodologice:

In cazul pierderilor sau lipsurilor de produse intervenite pe parcursul transportului intracomunitar al produselor supuse accizelor in regim suspensiv, autoritatea competenta a statului membru in care s-au stabilit respectivele pierderi sau lipsuri, trebuie sa mentioneze despre aceasta pe exemplarul de returnat al documentului de insotire.

La sosirea produselor in statul membru de destinatie, autoritatea competenta a respectivului stat membru trebuie sa indice daca acorda scutire partiala sau nu acorda scutire pentru pierderile sau lipsurile stabilite.

In cazurile mentionate la alin. (1) si (2) autoritatea competenta a statului membru de destinatie, trebuie sa specifice baza de calcul a accizei.

Autoritatea competenta a statului membru de destinatie trebuie sa trimita autoritatii competente a statului membru in care s-au constatat pierderile sau lipsurile, o copie a exemplarului de returnat al documentului de insotire.

Acciza datorata se calculeaza de catre autoritatea competenta a statului membru in care s-au stabilit ori s-au constatat pierderile sau lipsurile, pe baza cotelor accizelor aplicabile in acest stat, la momentul in care pierderile s-au produs ori daca este necesar, cand lipsa a fost inregistrata


@Pct. 182 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 31 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Produse cu accize platite, utilizate in scopuri comerciale in Romania

   Art. 1924.

Acciza este datorata, dupa caz, de catre comerciantul din Romania sau de persoana care primeste produsele pentru utilizare in Romania.


Norme metodologice:

- (1) Pent ru aromele alimentare, extractele si concentratele alcoolice, accizele platite de catre comerciantul din Romania ca urmare a achizitiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea comerciantului care s-a conformat cerintelor prevazute la alin. (5) al art. 1924 din Codul fiscal.

Cererea de restituire va fi insotita de:

   a) documentul care sa ateste ca acciza a fost platita; si

   b) copia documentelor care atesta ca livrarea s-a efectuat catre un antrepozit fiscal de productie bauturi alcoolice la preturi fara accize; sau

   c) copia documentelor care atesta ca livrarea s-a efectuat catre un operator economic producator de bauturi nealcoolice ori produse alimentare, in care sa fie inscrisa mentiunea «scutit de accize».@


@Pct. 182.1 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 22 din H.G. nr.


Codul fiscal

Documentul de insotire simplificat

   Art. 1925. Documentul de insotire simplificat se intocmeste de catre expeditor in 3 exemplare si se utilizeaza dupa cum urmeaza:

   a) primul exemplar ramane la expeditor;

   b) exemplarele 2 si 3 ale documentului de insotire simplificat insotesc produsele accizabile pe timpul transportului pana la primitor;

   c) exemplarul 2 ramane la primitorul produselor;

   d) exemplarul 3 trebuie sa fie restituit expeditorului cu certificarea receptiei si cu mentionarea tratamentului fiscal ulterior al marfurilor in statul membru de destinatie daca furnizorul solicita in mod expres acest lucru in cadrul unei cereri de restituire de accize.

Modelul documentului de insotire simplificat va fi prevazut in norme.


Norme metodologice:

Documentul de insotire simplificat se utilizeaza in cazul produselor supuse accizelor care au fost eliberate deja in consum intr-un stat membru si care circula intre acest stat membru si Romania pentru a fi utilizate in scop comercial.

Documentul de insotire simplificat este utilizat si in cazul circulatiei intracomunitare a alcoolului complet denaturat.

Modelul documentului de insotire simplificat este in conformitate cu legislatia comunitara si este prevazut in anexa nr. 10.

In cazurile mentionate la alin. (1) si (2) pentru produsele accizabile deja eliberate in consum intr-un stat membru si care sunt destinate a fi utilizate in scop comercial in alt stat membru, statele membre pot utiliza un document comercial care sa contina aceleasi informatii ca si cele din documentul de insotire simplificat.@


@Pct. 183 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 31 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Restituirea accizelor pentru produsele cu accize platite

   Art. 1926. Un comerciant in timpul activitatii sale poate sa solicite restituirea accizelor aferente produselor accizabile care au fost eliberate in consum in Romania, atunci cand aceste produse sunt destinate consumului in alt stat membru, cu respectarea urmatoarelor conditii:

   a) inainte de eliberarea produselor, comerciantul expeditor trebuie sa faca o cerere de restituire la autoritatea fiscala competenta si sa faca dovada ca acciza a fost platita;

   b) livrarea produselor catre statul membru de destinatie se face in conformitate cu prevederile art. 1924;

   c) comerciantul expeditor trebuie sa prezinte autoritatii fiscale competente copia returnata a documentului prevazut la art. 1925, certificata de catre destinatar, care trebuie sa fie insotita de un document care sa ateste ca acciza a fost platita in statul membru de destinatie. De asemenea, comerciantul expeditor va prezenta adresa biroului autoritatii fiscale din statul membru de destinatie si data de acceptare a declaratiei destinatarului de catre autoritatea fiscala competenta a statului membru de destinatie, impreuna cu numarul de inregistrare al acestei declaratii.

Pentru produsele supuse accizelor, care sunt marcate si eliberate in consum in Romania, se pot restitui accizele de catre autoritatea fiscala competenta, daca aceasta autoritate a stabilit ca marcajele respective au fost distruse in conditiile prevazute in norme.


Norme metodologice:

Inainte de expedierea produselor, comerciantul expeditor va instiinta autoritatea fiscala teritoriala despre intentia de a solicita restituirea accizelor pentru produsele ce urmeaza a fi expediate pentru consum intr-un alt stat membru si sa faca dovada ca pentru acele produse accizele au fost platite.

Dupa receptia produselor de catre destinatar si plata accizei in statul membru de destinatie, comerciantul expeditor va depune la autoritatea fiscala teritoriala cererea de restituire, al carei model este prevazut in anexa nr. 11. Cererea de restituire va fi insotita de documentele prevazute de Codul fiscal.

Acciza de restituit va fi aferenta cantitatilor expediate si efectiv receptionate.

Restituirea accizelor se face potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Pentru produsele supuse accizelor, care sunt marcate si eliberate in consum in Romania, si care sunt destinate consumului in alt stat membru, accizele se pot restitui de catre autoritatea fiscala teritoriala numai in limita unei valori corespunzatoare valorii accizelor aferente cantitatii de produse expediate. Dezlipirea marcajelor se face sub supraveghere fiscala, la solicitarea comerciantului expeditor.

In situatia in care un comerciant din Romania urmeaza sa primeasca produse supuse accizelor eliberate in consum in alt stat membru, inainte de expedierea produselor de catre furnizor acesta va face o declaratie cu privire la acest fapt la autoritatea fiscala teritoriala. Pe baza acestei declaratii, autoritatea fiscala teritoriala va lua act de operatiunea care urmeaza a se desfasura si pentru care exigibilitatea accizelor ia nastere la momentul receptiei produselor, termenul de plata fiind prima zi lucratoare imediat urmatoare celei in care s-au receptionat produsele


@Pct. 184 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 31 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Persoane fizice

   Art. 1927. Pentru produsele supuse accizelor si eliberate in consum in alt stat membru, achizitionate de catre persoane fizice pentru nevoile proprii si transportate de ele insele, accizele se datoreaza in statul membru in care produsele au fost achizitionate.

Produsele achizitionate de persoane fizice se considera a fi destinate scopurilor comerciale, in conditiile si cantitatile prevazute in norme.


Norme metodologice:

Pentru stabilirea destinatiei comerciale a produselor accizabile achizitionate dintr-un alt stat membru, de persoanele fizice, se vor avea in vedere urmatoarele cerinte;

   a) statutul comercial al detinatorului si motivele detinerii produselor;

   b) locul in care se afla produsele, sau, daca este cazul, mijlocul de transport utilizat;

   c) orice alt document cu privire la produsele respective;

   d) natura produselor;

   e) cantitatea de produse.

Se considera achizitii pentru uz propriu produsele cumparate si transportate de persoane fizice pana in urmatoarele limite cantitative:

   A) Tutunuri prelucrate:

tigarete - 800 bucati;

tigari (cu o greutate maxima de 3 grame/bucata) - 400 bucati

tigari de foi - 200 bucati

tutun de fumat - 1 kg

   B) Bauturi alcoolice

bauturi spirtoase - 10 litri

produse intermediare - 20 litri

vinuri si bauturi fermentate - 90 litri

bere - 110 litri.@

Produsele achizitionate si transportate in cantitati superioare limitelor stabilite la alin. (2) se considera, daca nu se dovedeste contrariul, a fi achizitionate in scopuri comerciale, si pentru acestea se vor respecta prevederile art. 1924 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea fiscala competenta poate stabili pe baza criteriilor prevazute la alin. (1) daca produsele detinute in cantitati inferioare sau egale limitelor prevazute la alin. (2) sunt destinate scopurilor comerciale.@


@Pct. 185 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 31 din H.G. nr.

Pct. 4), lit. B, alin. (2) al Pct. 185 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 23 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Vanzarea la distanta

   Art. 1928. Produsele supuse accizelor, cumparate de catre persoane care nu au calitatea de antrepozitar autorizat sau de operator inregistrat ori neinregistrat si care sunt expediate sau transportate direct ori indirect de catre vanzator sau in numele acestuia, sunt supuse accizelor in statul membru de destinatie. In intelesul prezentului articol, 'statal membru de destinatie' este statul membru in care soseste trimiterea sau transportul de produse accizabile.

Livrarea produselor supuse accizelor, eliberate deja in consum intr-un stat membru si care sunt expediate sau transportate direct sau indirect de catre vanzator sau in numele acestuia catre o persoana prevazuta la alin. (1), stabilita intr-un alt stat membru, face ca acciza sa fie datorata pentru respectivele produse in statul membru de destinatie. In aceasta situatie, accizele platite in statul membru de provenienta a bunurilor vor fi rambursate la cererea vanzatorului, in conditiile stabilite prin norme.

Acciza statului membru de destinatie va fi datorata de vanzator in momentul efectuarii livrarii.


Norme metodologice:

Persoana care nu are calitatea de antrepozitar autorizat sau de operator inregistrat sau neinregistrat si care cumpara produse supuse accizelor pentru a le expedia sau transporta direct sau indirect intr-un alt stat membru, in alt scop decat cel comercial, trebuie sa se inregistreze in acest sens la autoritatea fiscala unde acesta isi are sediul.

Persoanele mentionate la alin. (1) trebuie sa tina o evidenta stricta a tuturor livrarilor de produse in cazul vanzarii la distanta, in care trebuie sa inregistreze pentru fiecare livrare:

   a) numarul de ordine corespunzator livrarii;

   b) data livrarii;

   c) numarul facturii sau al altui document comercial care inlocuieste factura;

   d) tara de destinatie;

   e) datele de identificare ale destinatarului: denumirea, adresa;

   f) grupa de produse expediate, inclusiv codurile NC corespunzatoare;

   g) cantitatea de produse expediata, exprimata in unitati de masura corespunzatoare regulilor de calcul al accizei;

   h) nivelul garantiei constituita in statul de destinatie;

   i) dovada primirii produselor de catre destinatar;

   j) dovada platii accizelor in statul membru de destinatie;

   k) cuantumul accizelor pentru care se solicita restituirea;

   l) referire la trimestrul din anul in care se solicita restituirea.

Vanzatorul va solicita autoritatii fiscale in raza careia isi are sediul, o cerere de rambursare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 12, mentionand livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta, pentru care s-au platit accizele pe teritoriul statelor membre de destinatie, pe parcursul unui trimestru.

Cererea se va prezenta in primele 20 de zile ale lunii urmatoare incheierii trimestrului in care au fost platite accizele in statele membre de destinatie si va cuprinde informatii referitoare la cantitatile de produse accizabile si numerele de ordine corespunzatoare livrarilor pentru care se solicita rambursarea, precum si suma totala de rambursat.

Operatiunea care genereaza dreptul de rambursare o constituie momentul platii accizelor in statul membru de destinatie.

Vanzatorul are obligatia sa pastreze la dispozitia autoritatii fiscale pe o perioada de 5 ani, facturile si toate documentele care atesta atat plata accizelor pe teritoriul national pentru produsele expediate cat si plata accizelor in statele membre de destinatie.

Autoritatea fiscala analizeaza cererea si documentele prezentate de vanzator si daca acestea se justifica, va rambursa accizele solicitate.

Valoarea accizelor rambursate nu poate depasi valoarea accizelor platite prin pretul de achizitie al produselor accizabile.

Atunci cand statul membru de destinatie este Romania, acciza se datoreaza de catre vanzator si se achita in Romania de catre vanzator, obligatoriu prin reprezentantul fiscal desemnat de acesta in Romania.

Termenul de plata al accizelor il constituie ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care a avut loc receptia marfurilor de catre destinatar


@Pct. 186 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 31 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Reprezentantul fiscal

   Art. 1929. Pentru produsele supuse accizelor provenite dintr-un alt stat membru, antrepozitarul autorizat expeditor poate desemna un reprezentant fiscal.

Reprezentantul fiscal trebuie sa fie stabilit in Romania si inregistrat la autoritatea fiscala competenta.

Reprezentantul fiscal trebuie ca in locul si in numele destinatarului, care nu are calitatea de antrepozitar autorizat, sa respecte urmatoarele cerinte: []

   b) sa plateasca accizele la momentul receptionarii marfurilor, conform procedurilor stabilite prin norme; []

Pentru situatiile reglementate la art. 1928, vanzatorul poate desemna un reprezentant fiscal, in forma si maniera prevazute la alin. (2) si (3).


Norme metodologice

Antrepozitarul autorizat expeditor dintr-un alt stat membru poate, inainte de efectuarea unei livrari catre un operator inregistrat sau neinregistrat din Romania, sa desemneze un reprezentant fiscal.

Reprezentantul fiscal trebuie sa fie stabilit in Romania si sa fie autorizat de catre autoritatea fiscala centrala.

In scopul obtinerii autorizatiei, reprezentantul fiscal va depune la autoritatea fiscala centrala o cerere insotita de urmatoarele documente:

   a) actul constitutiv al reprezentantului fiscal, care ii permite desfasurarea acestei activitati;

   b) contractul de reprezentare incheiat cu antrepozitarul autorizat expeditor.

Modelul cererii de autorizare a reprezentantului fiscal este prevazut in anexa nr. 13.

Autorizarea ca reprezentant fiscal, nu poate fi acordata decat persoanelor care ofera garantiile necesare pentru aplicarea corecta a dispozitiilor legale si pentru care masurile de urmarire si control necesare pot fi asigurate fara a fi necesare cheltuieli administrative suplimentare.

Cererea de autorizare nu poate fi aprobata in cazul persoanelor care au savarsit o infractiune grava sau incalcari repetate ale reglementarilor vamale sau fiscale.

Decizia de neacordare a autorizatiei va fi comunicata in scris, odata cu motivele ce au condus la acest fapt.

Autorizatia este revocata sau modificata atunci cand una sau mai multe conditii prevazute pentru emiterea acesteia nu au fost sau nu mai sunt indeplinite.

Autorizatia poate fi revocata atunci cand titularul acesteia nu se conformeaza unei obligatii care ii revine, dupa caz, din detinerea acestei autorizatii.

Autorizatia se revoca in cazul in care dupa emiterea acesteia se savarseste una din faptele prevazute la alin. (6).

Revocarea sau modificarea autorizatiei se aduce la cunostinta titularului acesteia.

Revocarea sau modificarea autorizatiei produce efecte de la data la care ea a fost adusa la cunostinta. Totusi, in cazuri exceptionale si in masura in care interesele legitime ale titularului autorizatiei impun aceasta, autoritatea fiscala competenta poate stabili o data ulterioara pentru producerea efectelor.

Aceeasi procedura se aplica si in cazul reprezentantului fiscal desemnat de vanzatorul care efectueaza vanzarea la distanta.

Reprezentantul fiscal plateste accizele pentru produsele receptionate, potrivit informatiilor primite de la operatorul inregistrat, operatorul neinregistrat sau de la vanzatorul la distanta.

Momentul receptionarii marfurilor il reprezinta data documentului intocmit pentru receptia marfurilor.@


@Pct. 187 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 31 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare

   Art. 19210. - Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali au obligatia de a transmite autoritatii fiscale competente o situatie lunara privind achizitiile si livrarile de produse accizabile, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia, in conditiile stabilite prin norme.


Norme metodologice:

Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali vor inregistra in evidentele proprii toate operatiunile efectuate privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.

Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali vor depune lunar la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi au sediul social, cate o situatie centralizatoare a achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei la care se refera situatia.

Modelul situatiei centralizatoare prevazute la alin. (2) este prevazut in anexa nr. 14.


@Pct. 188 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 31 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Registrul electronic de date

   Art. 19211.

Persoanelor autorizate ca antrepozitari si operatori inregistrati, precum si locurilor autorizate ca antrepozite fiscale li se va atribui de catre autoritatea fiscala competenta un cod de accize, a carui configuratie se va face conform prevederilor din norme.


Norme metodologice:

Antrepozitarilor si operatorilor inregistrati, precum si locurilor autorizate ca antrepozite fiscale li se atribuie de catre autoritatea fiscala competenta un cod de accize a carui configuratie este stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice.@


@Pct. 189 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 31 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Plata accizelor la bugetul de stat

   Art. 193. Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), termenul de plata a accizelor este:

   a) in cazul operatorilor inregistrati - ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele accizabile;

   b) in cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc facturarea catre consumatorul final.

In cazul importului unui produs accizabil. care nu este plasat intr-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.


Norme metodologice:

Pentru produsele accizabile pentru care se datoreaza contributia pentru sanatate in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele reprezentand contributia se vireaza in contul Ministerului Sanatatii Publice de catre platitorii de accize: antrepozitarii persoane juridice - autorizati pentru productie ori antrepozitarii autorizati pentru depozitare carora le-au fost expediate produsele, precum si importatorii autorizati, operatorii inregistrati si operatorii neinregistrati.@


@Pct. 1810 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 32 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Depunerea declaratiilor de accize

   Art. 194. Orice platitor de accize prevazut la prezentul capitol are obligatia de a depune lunar la autoritatea fiscala competenta o declaratie de accize, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.


Norme metodologice:

Operatorii inregistrati, operatorii neinregistrati si reprezentantii fiscali vor depune declaratiile de accize la autoritatea fiscala competenta, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia


@Pct. 1811 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 33 din H.G. nr.


Codul fiscal

Documente fiscale

   Art. 195. Pentru produsele accizabile, altele decat cele marcate, care sunt transportate sau detinute in afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea trebuie sa fie dovedita folosindu-se un document care va fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai vechi de 5 zile. Aceasta prevedere nu este aplicabila pentru produsele accizabile transportate sau detinute de catre alte persoane decat comerciantii, in masura in care aceste produse sunt ambalate in pachete destinate vanzarii cu amanuntul.

Toate transporturile de produse accizabile sunt insotite de un document, astfel:

   a) miscarea produselor accizabile in regim suspensiv este insotita de documentul administrativ de insotire;

   b) miscarea produselor accizabile eliberate pentru consum este insotita de factura ce va reflecta cuantumul accizei, modelul acesteia fiind precizat in norme;

   c) transportul de produse accizabile, cand acciza a fost platita, este insotit de factura sau aviz de insotire, precum si de documentul de insotire simplificat, dupa caz.


Norme metodologice:

Orice platitor de acciza, care livreaza produse accizabile catre o alta persoana, are obligatia de a emite catre aceasta persoana o factura. Aceasta factura trebuie sa contina toate elementele prevazute la art. 155 din din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru livrarile de produse accizabile efectuate din antrepozitele fiscale, cu exceptia livrarilor in regim suspensiv, factura trebuie sa cuprinda distinct valoarea accizei pentru fiecare produs sau, daca nu se datoreaza accize in urma unei scutiri, mentiunea 'scutit de accize'.

Pentru livrarile de tigarete, factura va cuprinde si o rubrica aferenta pretului maxim de vanzare cu amanuntul declarat de catre producator, importator, operator inregistrat sau operator neinregistrat, dupa caz.

Persoana care emite factura in care se inscrie acciza are obligatia de a pastra un exemplar din fiecare factura si de a prezenta acest exemplar la cererea autoritatilor fiscale.

In cazul produselor accizabile marcate, cu exceptia situatiei in care produsele circula in regim suspensiv, transportul acestora de la antrepozitul fiscal de productie catre alte locuri proprii de depozitare ale antrepozitarului autorizat, sau transportul de la locatia de receptie a produselor de catre operatorul inregistrat sau neinregistrat catre alte locatii proprii ale acestora, se va utiliza avizul de insotire, in care se va inscrie si valoarea accizei aferente cantitatilor de produse accizabile transferate.

Avizul de insotire in care acciza se evidentiaza distinct se utilizeaza si in cazul altor produse accizabile pentru care acciza devine exigibila la momentul iesirii din regimul suspensiv, fara a interveni schimbul de proprietate. Prin iesire din regim suspensiv se intelege si cazurile in care produsele accizabile sunt transferate catre un depozit neautorizat ca antrepozit fiscal, aflat in aceeasi locatie fizica sau la aceeasi adresa cu spatiul de productie.

In situatiile prevazute la alin. (5) si (6) nu este obligatorie inscrierea accizelor in facturile intocmite la livrarea produselor, dar se vor mentiona cuvintele 'accize platite'.

Miscarea produselor accizabile in regim suspensiv este insotita intotdeauna de documentul administrativ de insotire. In cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de la un birou vamal de intrare in teritoriul comunitar catre un antrepozit fiscal, acestea trebuie sa fie insotite de documentul administrativ unic emis de acel birou vamal.

Pe parcursul circulatiei intracomunitare a produselor achizitionate in Romania, pentru care acciza a fost platita in statul membru de expeditie, documentele care vor insoti transportul sunt factura si documentul de insotire simplificat reglementat la pct. 183 sau un alt document comercial care sa contina aceleasi informatii continute in documentul de insotire simplificat.

Documentul administrativ de insotire si documentul de insotire simplificat sunt documente cu regim special si se tiparesc de Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A.

Documentele prevazute la alin. (10) se achizitioneaza contra cost de la autoritatea fiscala teritoriala in baza notei de comanda prevazuta in anexa nr. 15. Nota de comanda va fi aprobata numai daca solicitantul justifica necesitatea achizitionarii acestor documente


@Pct. 19 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 34 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Responsabilitatile platitorilor de accize

   Art. 197.

Lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie sunt obligati sa depuna la autoritatea fiscala competenta o situatie, care sa contina informatii cu privire la stocul de materii prime si produse finite la inceputul lunii, achizitiile de materii prime, cantitatea fabricata in cursul lunii, stocul de produse finite si materii prime la sfarsitul lunii de raportare si cantitatea de produse livrate, conform modelului prezentat in norme.


Norme metodologice:

In intelesul prevederilor art. 197 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin notiunea de materii prime se intelege materia prima de baza necesara fabricarii produsului accizabil iar produsele finite vor fi raportate pe grupe de produse.

Modelul situatiei prevazut la art. 197 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este prevazut in anexa nr. 16 si va fi intocmit pe grupe de produse


@Pct. 191 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 35 din H.G. nr.


Codul fiscal

Garantii

   Art. 198. Antrepozitarul autorizat - dupa acceptarea conditiilor de autorizare a antrepozitului fiscal -, operatorul inregistrat, operatorul neinregistrat si reprezentantul fiscal au obligatia depunerii la autoritatea fiscala competenta a unei garantii, conform prevederilor din norme, care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile.

Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute in norme.

Valoarea garantiei va fi analizata periodic, pentru a reflecta orice schimbare in volumul afacerii sau in nivelul de accize datorat.


Norme metodologice:

Orice antrepozitar autorizat trebuie sa asigure o garantie care sa acopere riscul neplatii accizelor pentru produsele accizabile produse si/sau depozitate in fiecare antrepozit fiscal.

Orice antrepozitar autorizat trebuie sa asigure o garantie care sa acopere riscul neplatii accizelor pentru produsele accizabile deplasate in regim suspensiv.

Orice operator inregistrat si operator neinregistrat trebuie sa asigure o garantie care sa acopere riscul neplatii accizelor pentru produsele accizabile achizitionate de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru.

Orice reprezentant fiscal desemnat in Romania trebuie sa asigure o garantie care sa acopere riscul neplatii accizelor pentru produsele accizabile livrate de catre un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru catre un operator inregistrat ori un operator neinregistrat sau in cazul unei vanzari la distanta.

Garantia poate fi sub forma de depozit in numerar si/sau de garantii personale

In cazul unui depozit in numerar se aplica urmatoarele reguli:

   a) se consemneaza mijloace banesti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal, la nivelul garantiei;

   b) orice dobanda platita de trezorerie in legatura cu depozitul apartine antrepozitarului autorizat.

In cazul garantiei personale se aplica urmatoarele reguli:

   a) garantul trebuie sa fie o societate bancara din teritoriul comunitar;

   b) sa existe o scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii fiscale la care operatorul economic este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si alte contributii.@

   (8) Un antrepozitar autorizat pentru productie, transformare si/sau depozitare de produse accizabile, are obligatia de a depune o garantie corespunzatoare unei cote de 6% din suma accizelor aferente mediei iesirilor anuale de produse accizabile din antrepozitul fiscal, in ultimii 3 ani calendaristici.

Prin exceptie de la prevederile alin. (8), un antrepozitar autorizat pentru productie, transformare si/sau depozitare de tutunuri prelucrate are obligatia de a depune o garantie corespunzatoare unei cote de 8,33% din suma accizelor aferente mediei iesirilor anuale de produse accizabile din antrepozitul fiscal, in ultimii 3 ani calendaristici.@

In toate situatiile, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea garantiei se determina prin aplicarea cotelor de acciza in vigoare la momentul constituirii garantiei

In situatiile prevazute la alin. (8) si (81), nivelul garantiei se reduce dupa cum urmeaza:

   a) cu 50%, in cazul in care Comisia instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale stabileste ca in ultimii 3 ani consecutivi de activitate in calitate de antrepozitar autorizat s-a conformat prevederilor legale privind accizele;

   b) cu 75%, in cazul in care Comisia instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale stabileste ca in ultimii 5 ani consecutivi de activitate in calitate de antrepozitar autorizat s-a conformat prevederilor legale privind accizele.@

Orice antrepozitar autorizat prevazut la alin. (8) si (81) are obligatia constituirii unei garantii corespunzatoare unei cote de 2,5% din suma accizelor aferente cantitatilor de produse accizabile deplasate in regim suspensiv catre un alt stat membru in anul anterior constituirii garantiei.@

In situatia in care suma garantiei constituite potrivit prevederilor alin. (8) si (81) este mai mare decat suma garantiei constituite potrivit prevederilor alin. (9), aceasta din urma se va considera deja constituita

Orice operator inregistrat are obligatia de a depune o garantie corespunzatoare unei cote de 6% sau de 8,33% in cazul tutunului prelucrat, din suma totala a accizelor aferente produselor achizitionate in anul anterior.@

In situatia unui nou antrepozitar autorizat sau a unui nou operator inregistrat, garantia va reprezenta 6% sau 8,33% in cazul tutunului prelucrat, din accizele estimate, aferente produselor ce urmeaza a fi realizate ori achizitionate pe parcursul unui an.@

Abrogat

Orice operator neinregistrat si reprezentant fiscal, are obligatia de a depune o garantie echivalenta cu valoarea accizelor aferente fiecarei operatiuni privind achizitia de produse accizabile. Garantia va fi constituita inainte de livrarea produselor de catre expeditor.

Garantiile constituite la momentul autorizarii sunt valabile atat timp cat nu sunt executate de organul fiscal la care este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si alte contributii, antrepozitarul autorizat si operatorul inregistrat.

In cazul garantiilor executate, neconstituirea unei noi garantii in termen de 30 zile la nivelul prevazut in prezentele norme, atrage dupa sine interzicerea derularii operatiunilor cu produse accizabile in regim suspensiv.

Garantiile constituite de catre antrepozitarii autorizati se depun la autoritatea fiscala teritoriala in termen de 15 zile de la data cand devine valabila autorizatia. Autoritatea fiscala teritoriala, in termen de 5 zile lucratoare, va transmite originalul documentului care atesta constituirea garantiei la organul fiscal la care este inregistrat antrepozitarul autorizat ca platitor de impozite, taxe si alte contributii, iar o copie a documentului va fi transmisa la autoritatea fiscala care a emis autorizatia.

Nivelul garantiei se analizeaza anual de catre autoritatea fiscala teritoriala, in vederea actualizarii in functie de schimbarile intervenite in volumul afacerii, in activitatea antrepozitarului/operatorului inregistrat sau in nivelul accizei datorate. In acest sens, antrepozitarul autorizat/operatorul inregistrat trebuie sa depuna anual, pana la data de 15 ianuarie a anului urmator, la autoritatea fiscala teritoriala o declaratie privind informatiile necesare analizei. Cuantumul garantiei stabilit prin actualizare se va comunica antrepozitarului autorizat/operatorului inregistrat prin decizie emisa de autoritatea fiscala teritoriala, care va face parte integranta din autorizatia de antrepozit fiscal. Termenul de constituire a garantiei astfel stabilite va fi de cel mult 30 de zile de la data comunicarii

Orice antrepozitar autorizat sau operator inregistrat, poate sa asigure, la cerere, o singura garantie care sa acopere toate antrepozitele fiscale ale acelui antrepozitar autorizat, sau toate locurile desemnate de operatorul inregistrat pentru receptia produselor accizabile, precum si garantia aferenta deplasarii produselor accizabile. Valoarea garantiei totale va fi egala cu suma garantiilor aferente fiecarui antrepozit fiscal detinut de catre antrepozitarul autorizat, inclusiv garantia aferenta deplasarii in regim suspensiv a produselor accizabile, sau suma garantiilor aferente fiecarui loc de receptie desemnat de operatorul inregistrat.@


@Pct. 20 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 36 din H.G. nr.

Alin. (5) si (7) al Pct. 20 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 24 din H.G. nr.

Alin. (81), (82) si (83) ale Pct. 20 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 25 din H.G. nr.

Alin. (9), (10), (11), (12) si (18) ale Pct. 20 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 26 din H.G. nr.

Alin. (13) al Pct. 20 de la Titlul VII a fost abrogat prin art. I pct. C pct. 27 din H.G. nr.


Codul fiscal:
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact