StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale

Capitolul xii - alte dispozitii comune

CAPITOLUL XII
  Alte dispozitii comune


Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

   Art. 287. - Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d).
Norme metodologice

Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, pot majora anual impozitele si taxele locale prevazute de Codul fiscal, in functie de conditiile specifice zonei, fara discriminare intre categoriile de contribuabili, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d) din acelasi act normativ, cu pana la 20%.@

Hotararile adoptate au la baza nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa conform prevederilor Codului fiscal, precum si impozitele si taxele locale determinate pe baza de cota procentuala, potrivit dispozitiilor acestuia. Hotararea de majorare se aplica numai pentru anul fiscal pentru care s-a aprobat. In anul fiscal urmator se vor avea in vedere impozitele si taxele locale actualizate cu rata inflatiei conform prevederilor art. 292 din Codul fiscal coroborate cu cele din prezentele norme metodologice.


@Alin. (1) al Pct. 222 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 74 din H.G. nr. 1861/2006.


In anul 2007, potrivit prevederilor art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, majorarea anuala a impozitelor si taxelor locale are la baza hotararile privind majorarea anuala cu pana la 20% adoptate in anul 2006 pentru anul fiscal 2007.@


@Pct. 223 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 75 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Hotararile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale

   Art. 288. Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292.

Primarii, primarul general si presedintii consiliilor judetene asigura publicarea corespunzatoare a oricarei hotarari in materie de impozite si taxe locale adoptate de autoritatile deliberative respective. 646d34g


Norme metodologice:

Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene adopta, in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292 din Codul fiscal, a fiecarui an, pentru anul fiscal urmator, hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale referitoare la:@

   a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, dupa caz, cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, iar prin Codul fiscal sunt prevazute limite minime si maxime;

   b) stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale, cand acestea sunt prevazute in suma fixa, in limitele prevazute de Codul fiscal ori de hotararea Guvernului prin care nivelurile impozitelor si taxelor locale se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza in conditiile art. 292 din Codul fiscal;

   c) instituirea taxelor locale prevazute la art. 283 din Codul fiscal;@

   d) stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10%, conform prevederilor art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) si art. 265 alin. (2) din Codul fiscal;

   e) majorarea, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, a impozitelor si taxelor locale, conform art. 287 din Codul fiscal;@

   f) delimitarea zonelor, atat in intravilan, cat si in extravilan, avandu-se in vedere prevederile pct. 9;@

   g) procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 286 din Codul fiscal;

   h) adoptarea oricaror alte hotarari in aplicarea Codului fiscal si a prezentelor norme metodologice;

   i) procedurile de calcul si de plata a taxelor prevazute la art. 283 alin. (3) din Codul fiscal.@

Termenul de hotarari din cuprinsul art. 288 alin. (1) din Codul fiscal constituie actele de autoritate pe care le adopta consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene in exercitarea atributiilor acestora, prevazute de lege.@

Hotararile privind stabilirea impozitelor, a taxelor locale si a taxelor speciale, inclusiv a celor prin care se aproba modificari sau completari la acestea, precum si hotararile prin care se acorda facilitati fiscale se publica:

   a) in mod obligatoriu, in monitorul oficial al judetului/municipiului Bucuresti, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 75/2003, chiar daca publicarea se face si potrivit prevederilor lit. b);

   b) in monitoarele oficiale ale celorlalte unitati administrativ-teritoriale, acolo unde acestea se editeaza, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 75/2003;

   c) prin oricare alte modalitati prevazute de lege.

Modelul-cadru al hotararii privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, care se adopta in conditiile alin. (1), este stabilit potrivit prevederilor pct. 256.


@Partea introductiva si lit. c), e), f) si i) ale alin. (1) de la pct. 224 au fost modificate prin art. I lit. H pct. 40 din H.G. nr. 84/2005.

Alin. (2) al Pct. 224 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 76 din H.G. nr. 1861/2006.


In termen de pana la 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. III alin. (1), din Legea nr. 343/2006, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale adopta hotarari privind impozitele si taxele locale aplicabile in anul fiscal 2007, in conditiile acesteia.@


@Pct. 225 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 77 din H.G. nr. 1861/2006.


In timpul anului fiscal consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, dupa caz, pot hotari, potrivit prevederilor art. 286 alin. (4) din Codul fiscal, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice, in cazul calamitatilor naturale, scutirea de la plata sau reducerea:

   a) impozitului pe cladiri;

   b) impozitului pe teren;

   c) taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism;

   d) taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.

Compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea Codului fiscal, in fiecare an, pana la data de 15 mai, astfel incat proiectele bugetelor locale depuse in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 sa cuprinda impozitele si taxele locale aferente materiei impozabile respective.

Inventarierea materiei impozabile se realizeaza, in mod obligatoriu, inaintea elaborarii proiectelor bugetelor locale, in scopul fundamentarii partii de venituri a acestora, fapt pentru care autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, au in vedere urmatoarele:

   a) identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv a hotararilor consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale consiliilor judetene, dupa caz, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent;

   b) identificarea actelor normative in temeiul carora s-au acordat, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent ori se pot acorda facilitati fiscale;

   c) planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale, nomenclatura stradala sau orice alte documente asemanatoare, precum si evidentele specifice cadastrului imobiliar-edilitar, acolo unde acestea sunt realizate, care stau la baza fundamentarii proiectelor de hotarari privind delimitarea zonelor in cadrul fiecarei unitati administrativ-teritoriale;

   d) intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol care constituie sursa de date privind contribuabilii si totodata obiectele acestora impozabile sau taxabile, dupa caz, din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

   e) verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, a gradului de realizare a lucrarilor, in scopul identificarii datei de la care cladirile sunt supuse impozitarii;

   f) analiza mentinerii starii de insolvabilitate a contribuabililor inregistrati in evidenta separata si, pe cale de consecinta, identificarea sumelor din evidenta separata, ce pot fi colectate in anul de referinta;

   g) intocmirea:

matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor fizice, model stabilit potrivit pct. 256;

matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor juridice, stabilita potrivit pct. 256;

   h) intocmirea si tinerea la zi a registrului de rol nominal unic, model stabilit potrivit pct. 256;

   i) orice alte documente necuprinse la lit. a)-h), in care sunt consemnate elemente specifice materiei impozabile.

Rolul nominal unic reprezinta fisa unica a contribuabilului care contine elementele de identificare, precum si creantele bugetare ale acestuia la nivelul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, individualizata printr-un numar de rol, incepand cu nr. 1 si pana la numarul care asigura inregistrarea tuturor contribuabililor. Se recomanda, in special, la unitatile administrativ-teritoriale cu un numar mare de contribuabili sa se deschida registre de rol nominal unic pentru persoane fizice si registre de rol nominal unic pentru persoane juridice.

Contribuabililor coindivizari li se deschide rolul nominal unic dupa cum urmeaza:

   a) in cazul mostenitorilor aflati in indiviziune, pe numele autorului succesiunii;

   b) in cazul celorlalti coindivizari, in urmatoarea ordine:

pe numele celui care efectueaza declaratia fiscala;

pe numele celui care are domiciliul in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

pe numele celui care are resedinta in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

pe numele primului inscris in actul prin care se atesta dreptul de proprietate.

Este interzisa atribuirea de doua sau mai multe numere de rol aceluiasi contribuabil la nivelul aceleiasi comune, aceluiasi oras, municipiu sau sector al municipiului Bucuresti, dupa caz.

In cazul in care pe seama contribuabilului respectiv se stabilesc numai debite de natura amenzilor, imputatiilor, despagubirilor etc., inregistrarea acestora se poate face in registrele de rol alte venituri, model stabilit potrivit pct. 256.

Pentru urmarirea creantelor fiscale la domiciliul sau sediul contribuabililor, dupa caz, in functie de conditiile specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale sau fiecarui sector al municipiului Bucuresti, se utilizeaza extrasul de rol, model stabilit potrivit pct. 256, in care se inregistreaza date din registrul de rol nominal unic.

Registrele prevazute la pct. 229, 232 si 233 se numeroteaza, se snuruiesc, se sigileaza si se inregistreaza in registrul general pentru inregistrarea corespondentei de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale respective, prin grija conducatorului compartimentului de specialitate al acestora.

Registrul de rol nominal unic se deschide pe o perioada de 5 ani, avand realizata, in mod obligatoriu, corespondenta la nivelul aceleiasi autoritati a administratiei publice locale atat cu rolul nominal unic pentru perioada anterioara, cat si cu cel al pozitiei din registrul agricol ce il priveste pe contribuabilul respectiv.

In situatia in care in perioada anterioara contribuabilul in cauza nu a avut deschis rol nominal unic, se face mentiunea 'rol nou'.

Codul de identificare fiscala - codul numeric personal/numarul de identificare fiscala/codul de inregistrare fiscala/codul unic de inregistrare si adresa domiciliului fiscal, precum si a cladirilor si terenurilor detinute in proprietate/administrare/folosinta, potrivit pct. 18, reprezinta elemente de identificare a contribuabilului, care se inscriu, in mod obligatoriu, in orice act translativ al dreptului de proprietate, in registrul de rol nominal unic, in registrul agricol, in matricole, in declaratiile fiscale, in procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, in certificatele fiscale, in chitantele pentru creante ale bugetelor locale, in actele de control, precum si in orice alte documente asemanatoare.@


@Pct. 237 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 41 din H.G. nr. 84/2005.


Prevederile pct. 228 lit. g), 229, 232 si 233 se aplica in mod corespunzator si in cazul programelor informatice.

Programele informatice de administrare a impozitelor si taxelor locale vor asigura, in mod obligatoriu, urmatoarele:

   a) utilizarea numai a termenilor si notiunilor prevazute de titlul IX al Codului fiscal si de prezentele norme metodologice; acolo unde se impune o anumita abreviere, aceasta va fi cuprinsa intr-o legenda;

   b) editarea oricaror documente, inclusiv a formularelor tipizate, potrivit structurii si informatiilor corespunzatoare acestora, cu respectarea stricta a regulilor gramaticale si de ortografie specifice limbii romane, inclusiv semnele diacritice conexe acesteia, tinand seama de prevederile Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004.@

Beneficiarii programelor informatice de administrare a impozitelor si taxelor locale vor avea, in mod obligatoriu, manuale de utilizare care vor contine toate informatiile necesare unei cat mai facile exploatari chiar si de cei cu minime cunostinte in domeniu, ce vor fi puse la dispozitie organelor de control.


@Litera b) alin. (2) de la pct. 222 a fost modificata prin art. I lit. H pct. 42 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:

Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale

   Art. 289. - Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul gratuit la informatii privind impozitele si taxele locale.


Norme metodologice:

Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure accesul neingradit, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, al oricaror persoane interesate la informatiile privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor adoptate de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, dupa caz, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale, precum si la informatiile care privesc aplicarea oricaror alte prevederi ale prezentului titlu.


Codul fiscal:

Depunerea declaratiilor de persoanele juridice

   Art. 290. - Orice persoana juridica care datoreaza plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren sau a taxei asupra mijloacelor de transport are obligatia de a calcula impozitul sau taxa respectiva si de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului calendaristic pentru care se calculeaza impozitul sau taxa.


Norme metodologice:

Abrogat.@


@Pct. 240 de la Titlul IX a fost abrogat prin art. I pct. H pct. 78 din H.G. nr. 1861/2006.


Contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, inclusiv institutiile publice, sunt obligati sa depuna declaratiile prevazute de prezentele norme metodologice ori de cate ori se modifica situatia juridica a contribuabililor, precum si a materiei impozabile a acestora, in conditiile prevazute de lege.

Pentru toate cazurile in care se acorda scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, precum si de accesorii ale acestora, indiferent de categoria actului normativ prin care s-au stabilit, lege, ordonanta de urgenta/ordonanta/hotarare a Guvernului sau hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, compartimentele de specialitate au obligatia sa intocmeasca borderouri de scaderi.

Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.

Declararea cladirilor in vederea impunerii nu exonereaza persoana respectiva de aplicarea sanctiunilor prevazute de lege pentru incalcarea disciplinei in constructii.

Persoanele fizice nu depun noi declaratii fiscale pentru bunurile impozabile sau taxabile existente in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.@


@Pct. 245 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. 8 pct. 5 din H.G. nr. 1840/2004.


Codul fiscal:

Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale

   Art. 291. - Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizarilor aferente.


Norme metodologice:

Stabilirea, constatarea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, dupa caz, tinandu-se seama de atributiile specifice, potrivit legii.

Termenul organele speciale, din cuprinsul art. 291 din Codul fiscal, corespunde compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.

In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se calculeaza de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta se afla situate aceste imobile, pe baza declaratiei fiscale depuse de catre proprietar sau de catre imputernicitul acestuia, la care se anexeaza o copie de pe actul de dobandire, precum si schita de plan a cladirii sau a terenului, dupa caz.

Declararea cladirilor si a terenurilor pentru stabilirea impozitelor aferente nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.

Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.@


@Pct. 249 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 43 din H.G. nr. 84/2005.


Pe baza declaratiei fiscale si a declaratiei speciale de impunere, pentru fiecare contribuabil, la nivelul fiecarui compartiment de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, se intocmeste Procesul-verbal - instiintare de plata pentru impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice, model stabilit potrivit pct. 256.

Pentru nerespectarea dispozitiilor referitoare la depunerea declaratiilor speciale, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta se afla situate cladirile ce intra sub incidenta art. 252 din Codul fiscal aplica sanctiunile stabilite de lege.

Verificarea modului de completare a declaratiei fiscale se face dupa cum urmeaza:@

   a) compartimentul de specialitate va verifica modul de completare a declaratiei depuse de contribuabil;

   b) in cazul in care in declaratia depusa de contribuabil se poate identifica tipul erorii, respectiv eroare de calcul, de completare sau eroare de aplicare a cotelor de impozitare/taxare, stabilirea obligatiei de plata se va face prin corectarea erorii si prin inscrierea sumelor corecte, avandu-se in vedere urmatoarele:

aplicarea corecta a cotelor stabilite, potrivit Codului fiscal;

inscrierea corecta a sumelor reprezentand impozitele/taxele locale datorate, rezultate din inmultirea cotei legale de impozitare/taxare cu baza impozabila/taxabila;

inscrierea corecta a sumelor in rubricile prevazute de formular si anularea celor inscrise eronat in alte rubrici;

corectarea calculelor aritmetice care au avut drept rezultat inscrierea in declaratie a unor sume eronate;

daca in declaratia depusa se constata erori a caror cauza nu se poate stabili sau se constata elemente lipsa, importante pentru stabilirea creantei bugetare, compartimentul de specialitate va solicita, in scris, contribuabilului sa se prezinte la sediul autoritatii administratiei publice locale pentru efectuarea corecturilor necesare.


@Partea introductiva a fost modificata prin art. I lit. H pct. 44 din H.G. nr. 84/2005.


Exercitarea activitatii de inspectie fiscala se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale prin compartimentele de specialitate ale acestora, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

In indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu functionarii publici din compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale se vor identifica prin prezentarea legitimatiei care le atesta aceasta calitate, a delegatiei semnate de conducatorul compartimentului respectiv, precum si a actului de identitate. Legitimatia are modelul stabilit potrivit pct. 256.


Codul fiscal:

Indexarea impozitelor si taxelor locale

   Art. 292. In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza o data la 3 ani, tinand cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare.

Sumele indexate se initiaza in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor si se aproba prin hotarare a Guvernului, emisa pana la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecarui an.

In perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2005 si 1 ianuarie 2011, nivelul taxei asupra mijloacelor de transport, prevazut la art. 263 alin. (4) si (5), se majoreaza prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana, la Capitolul 9 - Politica in domeniul transporturilor, in luna aprilie a fiecarui an cuprins in perioada, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor.


Norme metodologice

O data la 3 ani, pana la data de 30 aprilie a anului in cauza, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei si Internelor, prin hotarare a Guvernului, impozitele si taxele locale care constau intr-o anumita suma in lei, sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza, cu exceptia taxei prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, tinand cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare.@

Limitele amenzilor prevazute la art. 294 alin. (3) si (4) din Codul fiscal se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.


@Alin. (1) al Pct. 255 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 79 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Elaborarea normelor

   Art. 293. - Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de catre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.


Norme metodologice:

Modelele formularelor tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului administratiei si internelor.

Formularele tipizate, aflate in stoc la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi utilizate pana la epuizare, adaptandu-se in mod corespunzator, in masura in care aceasta este posibil.

Formularele cu regim special, intocmite manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, utilizate la colectarea veniturilor cuvenite bugetelor locale, se executa pe hartie autocopiativa securizata si sunt cuprinse in Lista formularelor cu regim special care se aproba in conditiile prevazute la alin. (1).

Autoritatile administratiei publice locale pot solicita executarea formularelor cu regim special avand imprimate elementele de identificare proprii, inclusiv stema unitatii administrativ-teritoriale, aprobata in conditiile legii, prin transmiterea unei comenzi ferme la Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A., in conditiile suportarii eventualelor diferente de pret.

Formularele cu regim special, prevazute la alin. (3), intra sub incidenta prevederilor:

   a) Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 368 din 19 decembrie 1997;

   b) Ordinului ministrului finantelor publice nr. 989/2002 privind tiparirea, inserierea si numerotarea formularelor cu regim special, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002.

   c) Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.993/461/2004 privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special in domeniul creantelor bugetare locale publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 20/01/2005.@


@Lit. c, alin. (5), Pct. 256 de la Titlul IX a fost introdusa prin art. I pct. H pct. 80 din H.G. nr. 1861/2006.


La elaborarea deciziilor prevazute la alin. (2) si a ordinelor comune prevazute la pct. 256 alin. (1), la pct. 286 si la pct. 289 alin. (3), potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 215/2001, vor fi consultate urmatoarele structuri asociative:

   a) Asociatia Comunelor din Romania;

   b) Asociatia Oraselor din Romania;

   c) Asociatia Municipiilor din Romania;

   d) Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania.

La elaborarea deciziilor de catre Comisia fiscala centrala cu privire la aplicarea unitara a titlului IX din Codul fiscal participa si reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor.


Codul fiscal:
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact