StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » standarde internationale
Trimite articolul prin email Standardul international de contabilitate nr. 12 (ias 12) - impozitul pe profit : Standarde internationale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Standardul international de contabilitate nr. 12 (ias 12) - impozitul pe profitStandardul International de Contabilitate nr. 12 (IAS 12) - Impozitul pe profit
A. Obiectiv


Prevede regimul contabil al impozitului pe profit. Stabileste principii si ofera recomandari pentru inregistrarea in contabilitate a consecintelor fiscale prezente si viitoare legate de:


Recuperarea/decontarea viitoare a valorii contabile a activelor/pasivelor din bilantul contabil al unei entitati;

Tranzactiile aferente perioadei curente recunoscute in contul de profit si pierderi sau direct in capitalurile proprii.


B. Aria de aplicabilitate


In conformitate cu prevederile acestui standard, o intreprindere trebuie sa recunoasca o datorie cu impozitul amanat, cu anumite exceptii prevazute de standard, in conditiile in care este posibil ca recuperarea sau decontarea valorii contabile a unui activ sau a unei datorii sa determine efectuarea unor plati viitoare mai mari sau mici privind impozitul pe profit curent, decat ar fi valoarea acestora daca o asemenea recuperare sau decontare nu ar avea consecinte fiscale.


Impozitul pe profit luat in calcul la determinarea si inregistrarea in contabilitate a profitului net/pierderii nete dintr-un exercitiu financiar trebuie sa cuprinda atat impozitul curent, cat si impozitul amanat.


C. Elemente cheie - Definitii


Cheltuiala cu impozitul pe profit (Venitul din impozitul pe profit) reprezinta valoarea globala inclusa in determinarea profitului net sau a pierderii nete pe perioada exercitiului in ceea ce priveste impozitul curent si pe cel amanat.

Impozitul curent este valoarea impozitului pe profit platibil/recuperabil in raport cu profitul impozabil/pierderea fiscala pe o perioada.

Datoriile si creantele fiscale curente trebuie luate in calcul la stabilirea impozitului pe profit si trebuie sa fie recunoscute pentru perioadele de impozitare curente si anterioare, aplicand cota de impozit aplicabila perioadei respective (IAS 12.12).

Beneficiul unei pierderi fiscale care poate fi folosita pentru a diminua impozitul curent al unei perioade trecute trebuie recunoscut ca si activ (IAS 12.13). Impozitul pe profit curent, indiferent daca este o creanta sau o datorie, trebuie calculat la valoarea recuperabila/de plata de la/catre autoritatile fiscale, folosind rata stabilita prin legile fiscale in vigoare la data bilantului (IAS 12.46).


Impozitul amanat

Datoriile privind impozitul amanat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit platibile in perioadele contabile viitore, in ceea ce priveste diferentele temporare impozabile.

Creantele privind impozitul amanat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit, recuperabile in perioadele contabile viitoare, in ceea ce priveste:

Diferentele temporare deductibile

Reportarea pierderilor fiscale nefolosite

Reportarea creditelor fiscale nefolosite

Diferenta temporara este diferenta intre valoarea economica (contabila) a unei creante sau datorii din bilant si baza lui fiscala. Diferentele temporare pot fi:


o            Diferente temporare impozabile: vor genera sume impozabile in determinarea profitului impozabil al exercitiilor viitoare atunci cand valoarea contabila a creantei/ datoriei va fi incasata/decontata. In bilant acestea vor fi inregistrate ca datorie cu impozitul pe profit amanat.

o            Diferente temporare deductibile: vor genera sume deductibile in determinarea profitului impozabil al exercitiilor viitoare atunci cand valoarea contabila a creantei/datoriei va fi incasata/decontata. In bilant acestea vor fi inregistrate ca si creanta cu impozitul pe profit amanat.


Baza fiscala a unui activ sau a unei datorii este valoarea atribuita acelui activ sau a acelei datorii in scopuri fiscale.


Impozitul amanat (creanta sau datorie) apare atunci cand:


Exista diferente intre valoarea contabila si baza fiscala a unei creante sau datorii

Aceste diferente sunt reversibile (temporare)

Creantele sau datoriile respective fac obiectul impozitarii


Diferentele intre baza fiscala si valoarea contabila pot fi:


Permanente, situatie in care diferentele respective nu fac obiectul impozitului amanat, cheltuieli nedeductibile fiscal (ex.: cheltuieli protocol, penalitati de neplata a impozitelor la buget) sau venituri neimpozabile (ex.: constituirea rezervei legale)

Temporare - care vor genera sume impozabile sau deductibile atunci cand valoarea contabila a activului sau datoriei este recuperata, respectiv stinsa.


De asemenea impozitul amanat poate sa apara atunci cand:


Exista valori deductibile sau impozabile in viitor, dar care nu au un activ sau o datorie corespondenta in bilant

Exista pierderi fiscale neutilizate, in conditiile in care exista si probabilitatea realizarii de profituri impozabile viitoare fata de care pierderile fiscale sa fie reportate


In determinarea ambelor forme ale impozitului pe profit se pleaca, de regula, de la aceeasi cota de impozitare, respectiv cea prevazuta de legislatia fiscala. Totusi, creantele si datoriile privind impozitul amanat trebuie evaluate la ratele de impozitare ce se asteapta a se aplica pentru perioada in care activul va fi realizat sau datoria va fi decontata, pe baza ratelor de impozitare (si a prevederilor fiscale) care au fost reglementate sau se estimeaza a fi reglementate pana la data bilantului.


In acest sens, pentru situatiile financiare ale anului 2004 impozitele amanate se vor calcula aplicand cota de impozit de 16% la nivelul diferentelor temporare rezultate la finele anului. Aceasta cota poate fi deja utilizata la determinarea impozitelor amanate la finele anului 2004, deoarece prin OUG nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aplicabila la 1 ianuarie 2005) este cunoscuta noua cota de determinare a impozitului pe profit (16%) ce va fi utilizata in perioadele urmatoare.


Potrivit reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001, reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal va fi prezentata in notele la situatiile financiare anuale (Nota 10 "Alte informatii").D. Aspecte principale


1. Recunoasterea impozitului amanat


Recunoasterea datoriei cu impozitul amanat. IAS 12 mentioneaza ca datoria cu impozitul pe profit amanat trebuie recunoscuta pentru toate diferentele temporare impozabile. Exista trei exceptii de la recunoasterea unei datorii cu impozitul pe profit amanat, dupa cum urmeaza (IAS 12.15):

Ø          Datorii care provin din recunoasterea fondului comercial, pentru care amortizarea nu este deductibila fiscal;

Ø          Datorii care provin din recunoasterea initiala a unui element de activ/pasiv altul decat din consolidare, care in momentul tranzactiei nu afecteaza profitul contabil sau fiscal;

Ø          Datorii care provin din profiturile nedistribuite din investitii in care intreprinderea este in masura sa controleze momentul reluarii diferentei si este posibil ca aceasta reluare sa nu aiba loc in viitorul previzibil.


Recunoasterea unei creante cu impozitul amanat. O creanta cu impozitul pe profit amanat trebuie recunoscuta pentru toate diferentele temporare deductibile, pierderi fiscale neutilizate, si credite fiscale nefolosite in masura in care este posibil ca profitul impozabil din care sa fie deductibila diferenta temporara sa fie disponibil cu urmatoarea exceptie: (IAS 12.24)


Ø          Fond comercial negativ care a fost tratat ca si venit amanat prin IAS 22

Ø          Recunoasterea initiala a unui activ/datorii, alta decat cea prevazuta initial si care in momentul tranzactiei nu afecteaza profitul contabil sau impozabil


Creantele cu impozitul pe profit amanat pentru diferente temporare deductibile ce rezulta din participatii in sucursale, filiale, intreprinderi asociate sau de tip joint-venture trebuie recunoscute in masura in care este probabil ca diferenta temporara sa se reia intr-un viitor previzibil, si profitul impozabil sa fie disponibil, iar diferenta temporara sa fie utilizata. (IAS 12.44).


Valoarea contabila a creantelor cu impozitul pe profit amanat trebuie revizuita la inchiderea exercitiului si diminuata in masura in care nu mai este probabila disponibilitatea unui profit impozabil suficient pentru a permite utilizarea acestui activ. Orice astfel de diminuare trebuie reluata in masura in care profitul devine suficient. (IAS 12.37).


O creanta cu impozitul pe profit amanat trebuie recunoscuta pentru o pierdere fiscala neutilizata cat si pentru credite din impozite (credite fiscale) neutilizate, in masura in care este probabil sa se dispuna de beneficii impozabile viitoare, asupra carora vor putea fi imputate aceste pierderi fiscale si credite de impozit neutilizate. (IAS 12.34).


Recunoasterea unei cheltuieli cu impozitul pe profit sau al unui venit.


Impozitul pe profit curent sau amanat trebuie recunoscut ca si venit sau cheltuiala si inclus in profitul net al perioadei, mai putin in situatiile in care provine din: ( IAS 12.58)

O tranzactie sau eveniment care este contabilizat direct in capitalul propriu

O tranzactie contabilizata ca si achizitie.

Daca impozitul se refera la elemente contabilizate direct in capitalurile proprii atunci si acesta trebuie contabilizat direct in capitalurile proprii (IAS 12.61)
Daca impozitul se refera la o achizitie, trebuie contabilizat ca activ sau pasiv identificabil la data achizitiei in conformitate cu IFRS 3 - Combinari de intreprinderi.(afectand astfel fondul comercial)


Implicatiile fiscale ale dividendelor


In anumite legislatii, impozitul pe profit se calculeaza la un procent mai mare sau mai mic daca parte sau tot profitul net sau nerepartizat este platit ca si dividende. In alte legislatii, impozitul pe profit poate fi rambursat daca parte sau tot profitul net sau nerepartizat este platit ca si dividende. Distributii viitoare de profit sub forma de dividende sau rambursari de impozit platit nu pot fi anticipate in masurarea impozitului pe profit amanat indiferent daca acesta este creanta sau datorie. (IAS 12.52)


IAS 10- Evenimente dupa inchiderea exercitiului recomanda prezentarea si interzice estimarea unor dividende propuse sau declarate dupa inchiderea exercitiului, insa inainte de aprobarea situatiilor financiare. IAS 12 sugereaza prezentarea implicatiilor fiscale ale unor astfel de dividende, precum si natura si suma atribuita ca si impozit pe profit acestor dividende. (IAS 12.82)


2. Masurarea creantei/datoriei cu impozitul pe profit amanat


Creanta/datoria privind impozitul pe profit amanat se determina prin inmultirea diferentelor temporare cu cota de impozit ce se asteapta a fi aplicata in perioadele in care activul va fi realizat sau datoria va fi decontata, pe baza cotei de impozit care a fost adoptata sau cvasiadoptata pana la inchiderea exercitiului curent ( IAS 12.51).


Creanta/ datoria privind impozitul pe profit amanat nu poate fi actualizata.


Principalele ajustari efectuate potrivit reglementarilor fiscale, asupra rezultatului contabil, in vederea determinarii impozitului pe profit curent, se refera la urmatoarele aspecte:


- elemente similare veniturilor rezultate ca urmare a retratarii

- elemente similare cheltuielilor rezultate ca urmare a retratarii

- cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar deductibile fiscal, care sunt reportate din perioada precedenta

- sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor legale in limita a 5% din profitul contabil, anual, pana ce acesta va atinge 20% din capitalul social sau patrimoniu, dupa caz, potrivit prevederilor legale fiscale

- alte sume deductibile in limitele prevazute de legislatia in vigoare

- dividende primite de la alta persoana juridica romana

- alte venituri neimpozabile

- cheltuieli cu impozitul pe profit

- impozitul pe venitul realizat in strainatate

- amenzi, confiscari, dobanzi pentru plata cu intarziere si penalitati de intarziere datorate catre autoritatile romane sau straine, altele decat cele prevazute in contractele comerciale incheiate intre persoanele rezidente

- cheltuieli de protocol, cheltuieli sociale si alte cheltuieli care depasesc limita legala

- cheltuieli cu amortizarea contabila nedeductibila fiscal

- sume utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor, a rezervelor peste limitele prevazute de lege

- cheltuieli cu dobanzile nedeductibile fiscal care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare

- cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar nedeductibile fiscal, care sunt reportate pentru perioada urmatoare

- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

- pierderi din surse externe, calculate pe fiecare sursa de venit

- alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal

- alte venituri neimpozabile, prevazute expres in acte normative speciale


Urmare a aplicarii celor doua metodologii de lucru, legislatia fiscala in vigoare pentru determinarea impozitului pe profitul curent si IAS 12 pentru determinarea impozitului pe profit amanat, se poate concluziona ca rezultatul final (profit sau pierdere fiscala) se poate determina si astfel:


Rezultat fiscal = Rezultat contabil +/- Diferente permanente +/- Diferente temporare


3. Prezentare si descriere in Notele la situatiile financiare


Impozitul pe profit curent, creanta sau datorie trebuie compensat in bilant numai daca compania are dreptul si intentia sa regularizeze acest lucru.( IAS 12.71).


Impozitul pe profit amanat, creanta sau datorie trebuie compensat in bilant numai daca compania are dreptul si intentia sa regularizeze acest lucru si daca sunt sub jurisdictia aceleiasi autoritati fiscale .(IAS 12.74)


Informatii ce se prezinta in Note la situatiile financiare


Creanta cu impozitul pe profit curent ( IAS 12.69)

Datorie cu impozitul pe profit curent ( IAS 12.69)

Creanta din impozitul pe profit amanat (intotdeauna clasificat ca si non-curent) ( IAS 12.69-70)

Datorie din impozitul pe profit amanat (intotdeauna clasificat ca si non-curent) ( IAS 12.69-70)

Cheltuiala/ venit cu/din impozitul pe profit referitoare la profitul sau pierderea din activitati curente ( trebuie prezentat in contul de profit si pierdere) ( IAS 12.77)

Componentele importante ale cheltuielii/venitului din impozitul pe profit. ( IAS 12.79)

Impozitul pe profit curent sau amanat consolidat, referitor la elementele inregistrate direct in capitalurile proprii ( IAS 12.81)

Impozitul referitor la activitatile extraordinare ( IAS 12.81)

Explicarea relatiei dintre cheltuiala/venitul cu impozitul si taxa care ar fi reiesit aplicand impozitul curent la profitul sau pierderea contabila (poate fi prezentat ca o reconciliere intre taxe) (IAS 12.81)

Schimbarile in procentele aplicate ( IAS 12.81)

Sume referitoare la diferentele temporare deductibile, pierderi fiscale neutilizate, si credite fiscale neutilizate ( IAS 12.81)

Diferente temporare asociate cu participatiile in sucursale , filiale, intreprinderi asociate sau de tip joint-venture ( IAS 12.81)

Pentru fiecare tip de diferenta temporara si pierdere sau credit fiscal neutilizat, suma referitoare la creanta sau datoria fiscala amanata recunoscute in bilant si respectiv orice cheltuiala/venit cu acest impozit recunoscut in contul de profit si pierdere ( IAS 12.81)

Taxa referitoare la discontinuitatea activitatii ( IAS 12.81)

Implicatiile fiscale ale dividendelor dupa data inchiderii exercitiului ( IAS 12.81)

Detalii asupra creantelor cu impozit pe profit amanat (IAS 12.82)


Interpretari

SIC 21, Impozitul pe profit - Recuperarea activelor reevaluate, care nu trebuie amortizate

Datoriile sau creantele fiscale amanate rezultate din reevaluare trebuie masurate in functie de efectele fiscale ale valorificarii, mai degraba decat ale utilizarii activului respectiv.

SIC 25, Impozitul pe profit - Modificari in statutul fiscal al entitatii sau al actionariatului

Efectele fiscale curente si amanate ale unei astfel de modificari trebuie sa fie incluse in profitul net sau in pierderea exercitiului, cu exceptia cazului in care aceste efecte se refera la tranzactii sau evenimente care au fost recunoscute direct in capitalul propriu.

Exemple de calcul si inregistrare a impozitului pe profit amanat:


Exemplul 1 - Mijloace fixe: durata de viata utila estimata este mai mare decat durata normala de functionare prevazuta in legislatie


In anul 2002 a fost achizitionat un echipament cu valoarea de 100.000 u.m. care este amortizat folosind metoda de amortizare lineara de-a lungul perioadei de viata utila estimata de 5 ani; din punct de vedere fiscal, durata normala de functionare stabilita prin normele prevazute de Legea nr. 15/1994 este de 4 ani.


Potrivit exemplului de mai sus, amortizarea contabila anuala este de 20.000 u.m., iar cea fiscala este de 25.000 u.m. La data de 31 decembrie 2003 (momentul retratarii, la doi ani dupa achizitie), situatia imobilizarii corporale respective este urmatoarea:


Baza contabila (cost istoric minus amortizare contabila 100.000 - 40.000)                    60.000

Baza fiscala (cost istoric minus amortizare fiscala 100.000-50.000)                               50.000

Diferenta temporara impozabila                                                  10.000

Datorie totala cu impozitul amanat (25 % x diferenta temporara impozabila)                    2.500

Datorie initiala cu impozitul amanat                                                       -

Cheltuieli cu impozitul amanat                                                       2.500


La momentul retratarii, societatea a recunoscut o datorie privind impozitul amanat si a inregistrat suma corespunzatoare in contul de rezultat reportat ca urmare a retratarii (contul 1172).


Articol contabil: 1172= 4412                       2.500
La data de 31 decembrie 2004 (finele primului an de aplicare efectiva a OMFP nr. 84/2001), situatia imobilizarilor corporale respective, este urmatoarea:


Baza contabila (cost istoric minus amortizare contabila 100.000 - 60.000)                    40.000

Baza fiscala (cost istoric minus amortizare fiscala 100.000-75.000)                               25.000


Diferenta temporara impozabila                                                  15.000

Datorie totala cu impozitul amanat*) (16 % x diferenta temporara impozabila)                 2.400

Datorie initiala cu impozitul amanat                                               2.500

Ajustarile la datoria initiala cu impozitul amanat rezultata din reducere                                 900

Asupra ratei de impozitare, (venit) 9 % x 10.000= 900, se inregistreaza in credit cont 1173

Cheltuiala cu impozitul amanat aferenta creari si reluarii diferentelor temporare, 5.000 x 16 %= 800, se inregistreaza in debit cont 6912)

In anul 2004, inregistrarea veniturilor din impozitul pe profit amanat - rezultate din modificarea cotei de impozit - se face pe seama conturilor de capitaluri, 1173 (prevederile IAS 12), iar cheltuiala cu impozitul amanat in contul 6912.


900

800


Situatia privind impozitul amanat de-a lungul anilor, pana la stingerea diferentelor temporare, se prezinta astfel:


Anul

Valoarea contabila la sfarsitul anului

Baza fiscala

Diferenta temporara impozabila

Datorie totala cu impozitul amanat

Datorie initiala cu impozitul amanat

Cheltuiala cu impozit amanat (Venit din impozitul amanat)


in debit contului 1172


800 in contul 6912

(900) in creditul contul 1173


in contul 6912


in contul 791Exemplul 2 - Mijloace fixe: durata de viata utila mai mica decat durata normala de functionare


In anul 2002 a fost achizitionat un echipament cu o valoare de 100.000 u.m. care este amortizat folosind metoda de amortizare lineara de-a lungul unei perioade de viata utila estimata la 5 ani; din punct de vedere fiscal, durata de viata utila stabilita prin normele prevazute de Legea nr. 15/1994 este de 8 ani.


Potrivit acestui exemplu, amortizarea contabila anuala este de 20.000 u.m., iar cea fiscala este de 12.500 u.m.


La data de 31 decembrie 2003 (momentul retratarii, la doi ani dupa data recunoasterii ca activ al echipamentului respectiv), situatia se prezinta astfel:


Baza contabila (cost istoric minus amortizare contabila 100.000-40.000)                      60.000

Baza fiscala (cost istoric minus amortizare fiscala 100.000-25.000)                               75.000

Diferenta temporara deductibila                                                  15.000

Creanta totala cu impozitul amanat (25 % x diferenta temporara)  3.750

Creanta initiala impozitul amanat                                                          -

Venituri din impozitul amanat                                                     (3.750)


La momentul retratarii, daca au fost indeplinite conditiile din IAS 12, societatea a recunoscut o creanta privind impozitul amanat si a inregistrat suma corespunzatoare in contul de rezultat reportat ca urmare a retratarii (contul 1172).


Articol contabil:    4412 = 1172 3.750


La data de 31 decembrie 2004, finele primului an de aplicare efectiva a reglementarilor contabile, armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, situatia echipamentului respectiv este urmatoarea:


Baza contabila (cost istoric minus amortizare contabila cumulata 100.000-60.000)        40.000

Baza fiscala (cost istoric minus amortizare fiscala 100.000-37.500)                               62.500

Diferenta temporara deductibila                                                  22.500

Creanta totala cu impozitul amanat (16 % x diferenta temporara)  3.600

Creanta initiala cu impozitul amanat                                              3.750

Ajustarile la creanta initiala cu impozitul amanat rezultata din reducerea asupra ratei de impozitare, 9 % x 15.000= 1.350, se inregistreaza in debit cont 1173               1.350

Venit din impozitul amanat, 7.500 x 16 %= 1.200, se inregistreaza in credit cont 791    (1.200)
Inregistrarea in contabilitate a impozitelor amanate in anul 2004


1.350

1.200


Situatia privind impozitul amanat de-a lungul celor doi ani se prezinta astfel:


Anul                                                            2003 2004

Valoarea contabila la sfarsitul anului            60.000 40.000

Baza fiscala                                               75.000 62.500

Diferenta temporara deductibila                  15.000 22.500

Creanta totala cu impozitul amanat               3.750 3.600

Creanta initiala cu impozitul amanat                      - 3.750

Cheltuiala (venituri) din impozitul amanat    (3.750) (1.200)

(in credit ct 1172) (in credit ct. 791)

Cheltuiala din ajustarea creantei initiale cu reducerea                              - 1.350

cotei de impozitare                                                    (in debit ct. 1173)


Din punct de vedere fiscal cheltuielile cu impozitul pe profit amanat sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil, iar veniturile rezultate din impozitul pe profit amanat sunt venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil.


Diferentele temporare pot sa apara si in cazul in care, cu ocazia reevaluarii, este revizuita durata de viata utila si se estimeaza a fi diferita de durata normala de functionare ramasa stabilita conform legislatiei fiscale. Intr-un asemenea caz, impactul asupra impozitului amanat se evalueaza conform comentariilor anterioare de la exemplul 1 sau exemplul 2, dupa caz.


O situatie relevanta de calcul al impozitului pe profit amanat este si atunci cand societatea aplica deducerea suplimentara de 20 % din valoarea de intrare a imobilizarii corporale la momentul achizitiei, conform art. 24 (12) din Legea nr. 571/2003.


Exemplul 3 - Stocuri - Aplicarea efectiva a Reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate


In perioada de aplicare efectiva a Reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si cu IAS, sumele ajustate la retratarea stocurilor se vor include pe cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit curent la momentul scaderii din evidenta a stocurilor asupra carora s-au efectuat ajustari.


Exemplu - Scaderea din evidenta a stocurilor ajustate la retratare (continuare pe acelasi exemplu de la retratarea stocurilor)


Pana la 31.12.2004, stocurile existente la 31.12.2003 s-au vandut la un pret de 6.000.000 lei/buc.

La data de 31.12.2004, situatia impozitului amanat se prezinta astfel:


Baza contabila a stocului retratat                                                          -

Baza fiscala                                                                                         -

Diferenta temporara deductibila                                                           -

Creanta totala cu impozitul amanat                                                       -

Creanta initiala cu impozitul amanat                                     31.250.000

Cheltuiala cu impozitul amanat                                             31.250.000


veniturile din vanzarea produselor finite

6.000.000.000

scaderea din evidenta a produselor finite, la costul de productie

4.875.000.000

Calculul si inregistrarea impozitului curent


Extras din declaratia fiscala

Venituri impozabile                                                        6.000.000.000

Cheltuieli deductibile                                                      5.000.000.000

Profit impozabil                                                              1.000.000.000

Impozit pe profit (25 %)                                                   250.000.000


250.000.000

inregistrarea impozitului amanat

31.250.000


Situatia profitului contabil


Extras din situatia financiara a contului de profit si pierdere


Venituri                                                                         6.000.000.000

Cheltuieli                                                                       4.875.000.000

Profit contabil                                                                1.125.000.000

Cheltuiala cu impozitul curent si amanat (25 % x 1.125.000.000)                         281.250.000

Profit net                                                                          843.750.000

Exemplul 4 - Deprecierea imobilizarilor corporale


Din punct de vedere fiscal, cheltuielile cu provizioanele constituite pentru deprecierea imobilizarilor, nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil


Exemplu


La 31.12.2004, in conditiile aplicarii tratamentului contabil de baza din IAS 16 si a duratelor de viata prevazute de Legea 15/1994, valoarea unui echipament stabilita la inventariere era de 100.000.000 lei, iar costul istoric minus amortizarea acumulata la data bilantului, 120.000.000 lei. Se constituie un provizion pentru deprecierea mijlocului fix de 20.000.000 lei.


Aferent acestui provizion se inregistreaza o creanta privind impozitul amanat determinata prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevazuta pentru perioadele urmatoare. Cota de impozit pe profit pentru perioadele urmatoare este de 16 %, iar valoarea creantei cu impozitul amanat este de 3.200.000 lei (16 % x 20.000.000):


Valoare contabila neta a echipamentului                             100.000.000

Valoare impozabila                                                           120.000.000

Diferenta deductibila                                                           20.000.000

Creanta totala cu impozitul amanat                                        3.200.000

Creanta initiala cu impozitul amanat                                                      -

Venit din impozitul amanat                                                     3.200.000


Articol contabil: 4412 = 791     3.200.000
Se utilizeaza cota de impunere pe profit aprobata a fi utilizata in perioada urmatoare, in cazul nostru incepand cu anul 2005 cota impozitului pe profit conform O.U.G. nr. 138/2004 va fi 16 %.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact