StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept administrativ

Managementul functiilor publice si al functionarilor publiciMANAGEMENTUL FUNCTIILORPUBLICE SI AL FUNCTIONARILOR PUBLICI1. Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Importanta care se acorda pe plan european si intern problematicii bunei organizari si functionari a administratiei publice centrale si locale a determinat factorul politic sa adopte reglementari speciale in domeniul managementului functiilor publice si al functionarilor publici. Politicile in domeniu vizeaza crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici stabil si impartial. In acest scop, 313e44d prin Legea nr.188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor a fost infiintata si functioneaza Agentia Nationala a Functionarilor Publici, organ central de specialitate al administratiei publice, cu personalitate juridica.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici, desi a fost plasata in structura Ministerului Administratiei si Internelor, in subordinea ministrului administratiei si internelor, este finantata de la bugetul de stat, are personalitate juridica si legitimitate procesuala, bucurandu-se de o larga autoritate si autonomie in domeniul administrarii functiilor publice si al functionarilor publici.

Astfel, Agentia Nationala a Functionarilor Publici este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, care este numit de catre primul-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor. Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in exercitarea atributiilor care ii revin, are dreptul si obligatia de a emite ordine si cu caracter normativ si individual.

In ansamblul sau, Agentia Nationala a Functionarilor Publici are atributii largi, care depasesc cadrul organizatoric in care este organizata si functioneaza. Legea nr.188/1999 ii fixeaza cu claritate atributiile, acestea fiind urmatoarele:

a)          elaboreaza politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici;

b)          elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative privind functia publica si functionarii publici;

c)monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a legislatiei privind functia publica si functionarii publici in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;

d)          elaboreaza reglementari comune, aplicabile tuturor autoritatilor si institutiilor publice, privind functiile publice, precum si instructiuni privind aplicarea unitara a legislatiei in domeniul functiei publice si al functionarilor publici;

e)          elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici;

f) stabileste criteriile pentru evaluarea activitatii functionarilor publici;

g)          centralizeaza propunerile de instruire a functionarilor publici stabilite ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;

h)          colaboreaza cu Institutul National de Administratie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializata in administratia publica si de perfectionare a functionarilor publici;

i)  intocmeste si administreaza baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici;

j)  aproba conditiile de participare si procedura de organizare a selectiei si recrutarii pentru functiile publice generale, avizeaza si monitorizeaza recrutarea pentru functiile publice specifice;

k)         realizeaza redistribuirea functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

l)  acorda asistenta de specialitate si coordoneaza metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;

m)        participa la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici si Ministerul Administratiei si Internelor;

n)          colaboreaza cu organisme si cu organizatii internationale din domeniul sau de activitate;

o)          elaboreaza anual, cu consultarea autoritatilor si institutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice, pe care il supune spre aprobare Guvernului;

p)          intocmeste Raportul anual cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, pe care il prezinta Guvernului.

Actul normativ amintit mai precizeaza ca Agentia Nationala a Functionarilor Publici indeplineste orice alte atributii stabilite prin alte acte normative.

Dupa cum am amintit deja, Agentia Nationala a Functionarilor Publici si/sau presedintele ei au legitimitate procesuala activa. In acest sens, ea poate sesiza instantele de contencios administrativ competente, in principal, si prefectul, in subsidiar, in legatura cu incalcarile legislatiei sau refuzul aplicarii normelor privitoare la functiile publice si la functionarii publici.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate sesiza instanta de contencios administrativ cu privire la:

a)          actele prin care autoritatile sau institutiile publice incalca legislatia referitoare la functia publica si functionarii publici, constatate ca urmare a activitatii proprii de control;

b)          refuzul autoritatilor si institutiilor publice de a aplica prevederile legale in domeniul functiei publice si al functionarilor publici.

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici poate sesiza si prefectul in legatura cu actele ilegale emise de autoritatile si institutiile publice locale.

Actele atacate in instantele de contencios administrativ sunt suspendate de drept.

Dupa cum se poate observa, in virtutea largii competente stabilite prin legea-cadru si prin alte acte normative Agentia Nationala a Functionarilor Publici indeplineste atributii care depasesc cadrul organizatoric in care a fost plasata. Astfel: elaboreaza politicile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici; monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a legilor privitoare la functia publica si functionarului public in cadrul tuturor autoritatilor si institutiilor publice; elaboreaza reglementari comune aplicabile functiei publice si functionarilor publici in toate autoritatile si institutiile publice; stabileste criteriile pentru evaluarea activitatii tuturor functionarilor publici; intocmeste si gestioneaza baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici; elaboreaza, anual, cu consultarea autoritatilor si a institutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice si Raportul cu privire la managementul functiei publice si al functionarilor publici din intreaga administratie publica, pe care le prezinta Guvernului Romaniei; aproba conditiile de participare si procedura selectiei si recrutarii functionarilor publici; acorda asistenta de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul tuturor autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.

Este usor de observat ca, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe langa faptul ca este ordonatoare de credite, cu personalitate juridica si legitimitate procesuala depline, are dreptul sa colaboreze cu organisme si cu organizatii internationale din domeniul functiei si functionarului public, precum si sa participe la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici din toate autoritatile si institutiile publice centrale si locale si Ministerul Administratiei Publice.

Unul dintre instrumentele esentiale ale activitatii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este reprezentat de Planul de ocupare a functiilor publice. Acesta este elaborat anual de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, dupa consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel national, si este supus spre aprobare Guvernului.

Documentul contine date ultimative, ce nu pot suferi modificari pentru:

a)          numarul functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici care indeplinesc conditiile legale;

b)          numarul functiilor publice care vor fi rezervate absolventilor programelor de formare specializata in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie sau de institutii similare din strainatate;

c)numarul functiilor publice care vor fi ocupate prin concurs;

d)          numarul functiilor publice care vor fi infiintate;

e)          numarul functiilor publice care vor fi supuse reorganizarii;

f) numarul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale;

g)          numarul maxim al functiilor publice de conducere.

Pentru gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice, in fiecare autoritate sau institutie publica fiinteaza cate un compartiment specializat, care elaboreaza impreuna cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici si este tinut sa respecte si sa indeplineasca, politicile si strategiile elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, legislatia privind functia publica si functionarul public, reglementarile comune elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, criteriile pentru evaluarea activitatii functionarilor publici, sistemul unitar de salarizare pentru functionarii publici, tematica specifica programelor de instruire a functionarilor publici s.a.

In acest sens, aceste compartimente solicita si primesc asistenta de specialitate si metodologica necesara in domeniile de activitate legate de functia publica si functionarii publici.


2. Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici


Agentia Nationala a Functionarilor Publici administreaza evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, pe baza datelor transmise de autoritatile si institutiile publice.

In scopul asigurarii gestionarii eficiente a resurselor umane, precum si pentru urmarirea carierei functionarului public, autoritatile si institutiile publice intocmesc dosarul profesional pentru fiecare functionar public in parte. Formatul standard al evidentei functiilor publice si a functionarilor publici, precum si continutul dosarului profesional se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Dosarul profesional al fiecarui functionar public se intocmeste intr-un singur exemplar, in termen de 10 zile de la intrarea acestuia in corpul functionarilor publici si contine date cu caracter personal si date cu caracter profesional care evidentiaza cariera functionarilor publici.

Datele cu caracter personal se refera la: nume si prenume; data si locul nasterii; codul numeric personal; domiciliul si/sau resedinta; numerele de telefon; numele persoanei de contact pentru situatii de urgenta; numele si prenumele sotului/sotiei si ale copiilor minori ai functionarului public; situatia serviciului militar s.a.Datele cu caracter profesional se refera la:

a)          pregatirea profesionala;

b)          experienta in munca;

c)activitatea desfasurata in cadrul autoritatii sau institutiei publice;

d)          situatia disciplinara;

e)          activitatea desfasurata in afara autoritatii sau institutiei publice

Dosarul profesional cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:

a)          copie de pe cartea de identitate sau buletin;

b)          copii de pe actele de stare civila;

c)copie de pe livretul militar, daca este cazul;

d)          adeverinta medicala care sa ateste o stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei publice;

e)          copii de pe actele de studii;

f) copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfectionare;

g)          copie de pe carnetul de munca si/sau copie de pe fila din registrul general de evidenta a salariatilor si/sau copie de pe fila sau filele din registrul de evidenta a functionarilor publici;

h)          recomandari de la locurile de munca anterioare;

i)  cazierul administrativ, daca este cazul;

j)  cazierul judiciar;

k)         actul administrativ de numire si documentul care atesta depunerea juramantului;

l)  fisa postului;

m)        actul administrativ prin care a fost modificat raportul de serviciu;

n)          cererile de suspendare a raportului de serviciu, actul administrativ de aprobare/constatare a suspendarii, actul administrativ prin care se dispune reluarea activitatii;

o)          actele administrative care atesta modificarile salariale;

p)          actele administrative de desemnare in comisii, colective de lucru mixte;

q)          actul administrativ prin care se stabileste participarea la activitati in cadrul unor proiecte/programe;

r) actul administrativ de incetare a raportului de serviciu;

s)declaratie pe propria raspundere a titularului dosarului ca nu a desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite de lege;

t) raportul de evaluare pentru ultimii 5 ani;

u)          declaratia de avere, actualizata in conditiile legii;

v)          declaratia de interese, actualizata in conditiile legii.

Fiecare autoritate sau institutie publica intocmeste un registru de evidenta a functionarilor publici, care are un format standard, pe suport de hartie si in format electronic, si cuprinde, pe prima pagina, elementele de identificare a autoritatii sau institutiei publice si numarul de inregistrare la Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

Registrul se numeroteaza, poarta stampila Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, devine document oficial de la data inregistrarii si se pastreaza la sediul autoritatii sau institutiei publice.

Registrul de evidenta a functionarilor publici cuprinde elementele de identificare a functionarilor, data numirii in functia publica, data si temeiul legal al modificarii, suspendarii, incetarii suspendarii si, respectiv, incetarii raporturilor de serviciu, drepturile salariale, numele si prenumele, functia detinuta si semnatura persoanei care a facut inregistrarea.

Registrul se completeaza in ordinea numerelor de referinta.

Pentru fiecare functionar public se completeaza o fila din registru. In cazul in care pentru o noua inregistrare nu mai exista numere curente pe fila initiala, functionarului public i se aloca o noua fila cu acelasi numar de referinta insotit de cate un indice cifric in ordine crescatoare. Ultimul numar curent din fila completata va face trimitere la pagina din registru unde sunt continuate inregistrarile privind functionarul public in cauza.

Functionarii publici au acces la datele cu caracter personal si profesional inscrise in dosarul personal si pot solicita, in scris, compartimentului de resurse umane, eliberarea unor copii de pe documentele din dosarul profesional sau eliberarea unor adeverinte prin care se certifica informatii cuprinse in acesta ori eliberarea unor copii de pe fila sau filele personale din registru.

Mai au acces la dosarul profesional si pot solicita motivat o certificarea adatelor cuprinse in acesta o serie de persoane din autoritatile si institutiile publice, astfel:

a)          conducatorul autoritatii sau institutiei publice;

b)          conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public sau, dupa caz, alt functionar public care are calitatea de evaluator al functionarului public;

c)persoanele imputernicite ale unor autoritati sau institutii publice cu atributii de control;

d)          presedintele si/sau membrii comisiei de disciplina;

e)          consilierii juridici din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public titular al dosarului profesional, in situatia in care autoritatea sau institutia publica este parte intr-un proces cu acesta, iar datele prezentate sunt relevante pentru solutionarea cauzei;

f) functionarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane care au atributii in acest sens;

g)          instantele judecatoresti si organele de cercetare penala.

In vederea pastrarii dosarelor profesionale si a registrului in bune conditii, conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice sunt obligati sa ia masuri pentru organizarea in mod special a locului unde se pastreaza aceste documente. Locul trebuie sa indeplineasca conditiile necesare pentru pastrarea corespunzatoare, in conditii de siguranta.

In cazurile de transfer sau de incetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau institutia publica va pastra o copie de pe dosarul profesional si va inmana dosarul profesional, pe baza de semnatura, functionarului public.

Functionarul public are obligatia sa predea originalul dosarului profesional autoritatii sau institutiei in care se transfera, in termen de 5 zile de la realizarea transferului.

In cazul detasarii functionarului public, dosarul profesional se pastreaza de catre autoritatea sau institutia publica de la care functionarul public este detasat. Eventualele completari intervenite pe perioada detasarii sunt transmise sub semnatura conducatorului autoritatii sau institutiei publice la care functionarul public a fost detasat.

In cazurile de transfer sau de incetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau institutia publica va inmana o copie de pe fila/filele personale din registru.

Copiile dosarelor profesionale ale functionarilor publici ale caror raporturi de serviciu cu o autoritate sau institutie publica inceteaza se arhiveaza, in conditiile legii.

Documentele prevazute la articolul 5 alineat 5 literele "s-t" se arhiveaza in cadrul autoritatii sau institutiei publice, dupa 5 ani de la intocmirea lor.

Autoritatile si institutiile publice raspund de intocmirea si actualizarea dosarelor profesionaleale functionarilor publici si asigura pastrarea acestora in conditii de siguranta.Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare intervenita in situatia functionarilor publici3. Mecanismul de gestionare a functiei publice de manager public


In vederea respectarii angajamentelor Guvernului Romaniei a fost adoptata OUG nr.56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.452/2004.

Potrivit prevederilor celor doua acte normative, pentru urmarirea si asigurarea aplicarii prevederilor referitoare la modalitatile de acces la functia de manager public si la mecanismele de promovare rapida a fost infiintata Comisia pentru manageri publici, care indeplineste atributii in domeniul evaluarii incadrarii in trepte, repartizarii, promovarii, solutionarii contestatiilor si al excluderii din categoria managerilor publici pe baza principiilor transparentei, impartialitatii, reprezentativitatii si obiectivitatii.

Structura, competenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei au fost stabilite prin H.G. nr.783 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG. Nr.56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public.

In conformitate cu normele legale in vigoare, Comisia pentru manageri publici este un organism de interes general, independent fata de orice ingerinta politica si fata de orice posibil interes specific predominant reprezentat de presedinte, de membrii acesteia sau de terti.

Comisia urmareste, mai inainte de toate, respectare interesului public si asigura transparenta, impartialitatea, reprezentativitatea si obiectivitatea in exercitarea atributiilor stabilite de lege.

Comisia se compune din 17 membri, persoane fizice, reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor publice, ai organizatiilor neguvernamentale si ai organizatiilor profesionale din mass-media.

Membrii Comisiei aleg presedintele si vice-presedintele acesteia cu votul majoritatii membrilor.

La sedintele comisiei poate participa, fara drept de vot, un numar de 15 persoane cu statut de observator care, la randul lor, au obligatia de a respecta interesul public, transparenta, impartialitatea si obiectivitatea.

Comisia dispune de un Secretariat care ajuta direct la indeplinirea atributiilor acesteia si este asigurat de Ministerul Administratiei si Internelor.

In privinta mecanismului de gestionare a functiei publice de manager public, Comisia are urmatoarele atributii:

a)          de informare periodica privind respectarea mecanismului de gestionare a functiei publice de manager public, respectiv a procedurilor de desfasurare a proceselor prevazute la articolul 22 alineat 2 litera "a" din Ordonanta de urgenta, denumite in continuare procese;

b)          de monitorizare: inspectie si urmarire a tuturor proceselor prevazute la litera "a", in ansamblul lor, pentru a observa daca autoritatile si institutiile publice responsabile aplica procedurile stabilite pentru implementarea corespunzatoare a acestor procese;

c)          de evaluare, analizare si aprobare a rezultatelor aplicarii procedurilor de evaluare si, dupa caz, elaborare de propuneri de imbunatatire a procedurilor de catre autoritatile si institutiile publice responsabile;

d)          de asigurare, raportare si publicare a masurilor luate pentru garantarea transparentei, impartialitatii si obiectivitatii procedurilor folosite in exercitarea atributiilor sale;

e)          de a decide, in domeniile sale de competenta: confirmare finala asupra rezultatelor aplicarii intocmai a procedurilor stabilite pentru situatiile respective, stabilirea treptei profesionale de incadrare ca manager public, stabilirea clasamentului final al absolventilor.

In exercitarea atributiilor sale, Comisia mai are dreptul sa:

a)          aprobe procedurile privind constituirea si functionarea grupurilor de experti si de alti specialisti in domeniile sale de competenta;

b)          propuna autoritatilor si institutiilor publice, precum si altor structuri implicate in procesul respectiv reanalizarea masurilor care sunt considerate ca nu respecta prevederile Ordonantei de Urgenta, ale prezentelor norme sau ale procedurilor stabilite conform legii;

c)recomande efectuarea de modificari ale procedurilor sau poate cere autoritatilor ori institutiilor publice interesate propuneri de imbunatatire a procedurilor;

d)          desemneze observatori fara drept de vot la lucrarile comisiilor de organizare a selectiei pentru programele de formare specializata, prevazute la articolul 4 alineat 1 din Ordonanta de Urgenta, precum si in procesul de evaluare a participantilor la programele respective ori a managerului public, observatori care au dreptul de a interveni in cazul constatarii unor nereguli sau vicii in aplicarea procedurilor aprobate, prin participarea la dezbateri ori observatii in scris; aproba participarea observatorilor la sedintele Comisiei, in conditiile prevazute la articolul 6;

e)          asigure accesul la toate informatiile de interes public, potrivit legii;

f) colaboreze cu alte organizatii pentru exercitarea atributiilor proprii.

Comisia are dreptul de a solicita Institutului National de Administratie, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de la celelalte autoritati si institutii publice interesate, datele si informatiile necesare realizarii atributiilor sale, ori, respectiv, le aduce la cunostinta opiniei publice.

Secretariatul Comisiei, constituit din 3 membrii, are, printre altele, urmatoarele atributii:

a)          elaboreaza proiectele de hotarari, decizii, avize consultative, precum si, dupa caz, de recomandari ale Comisiei si ia masuri in vederea asigurarii implementarii acestora;

b)          primeste preferintele participantilor la programele de formare specializata prevazute la articolul 10 alineat 1 din Ordonanta de urgenta, precum si optiunile absolventilor privind posturile de manageri publici, pe care le aduce la cunostinta Comisiei, in vederea sustinerii lor de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in functie de posibilitati;

c)primeste proiectele de fise de post pentru functiile de manager public de la superiorii ierarhici ai acestora din cadrul autoritatilor si institutiilor publice respective, le analizeaza si le verifica din punct de vedere al respectarii prevederilor Ordonantei de urgenta, ale prezentelor norme, precum si ale eventualelor hotarari ale Comisiei referitoare la fisele de post si, dupa caz, fie le inainteaza Comisiei spre confirmare, fie colaboreaza cu superiorul ierarhic respectiv pentru imbunatatirea acestora sau, in cazul in care prevederile anterioare nu sunt aplicabile, face propuneri corespunzatoare Comisiei;

d)          primeste si inregistreaza orice contestatii destinate Comisiei, pe care le analizeaza si face propuneri corespunzatoare Comisiei privind modul de solutionare;

e)          efectueaza actele procedurale si respecta procedura stabilita pentru adoptarea hotararilor, emiterea deciziilor, avizelor consultative si recomandarilor Comisiei;

f) redacteaza hotararile Comisiei;

g)          asigura aducerea la cunostinta publica a documentelor si hotararilor Comisiei, in conformitate cu prevederile prezentelor norme;

h)          elaboreaza Raportul anual de activitate al Comisiei, pe care il supune acesteia spre aprobare.

In vederea aplicarii prevederilor legale in domeniul functiei speciale de manager public, Institutul National de Administratie asigura: promovarea, organizarea si desfasurarea programelor de formare specializata prevazute la articolul 4 alineat 1 din Ordonanta de urgenta, cu respectarea regulamentului de ordine interioara, a regulamentelor privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere si a regulamentelor de studii, aprobate conform legii, precum si a prevederilor prezentelor norme.

Pentru aplicarea prevederilor Ordonantelor de Urgenta a Guvernului, Agentia Nationala a Functionarilor Publici indeplineste o serie de alte atributii, intre care sunt de retinut urmatoarele:

a)           face propuneri in vederea stabilirii numarului de locuri pentru cele doua programe de formare specializata prevazute la articolul 4 alineat 1 din Ordonanta de urgenta, tinand seama de prevederile Planului de ocupare a functiilor publice;

b)           avizeaza infiintarea sau, dupa caz, solicita autoritatilor si altor institutii publice din administratia publica centrala, in colaborare cu Comisia, infiintarea de posturi corespunzatoare functiei de manager public, asigurand, dupa caz, aplicarea principiului gruparii mai multor manageri publici in cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice;

c)avizeaza infiintarea de catre autoritatile publice locale a posturilor pentru functiile de manager public;

d)           colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice, precum si cu Comisia, in vederea asigurarii transferului managerilor publici, pentru indeplinirea conditiei prevazute la articolul 15 din Ordonanta de Urgenta;

e)           intocmeste, in colaborare cu Comisia, schema de repartizare a absolventilor programelor de formare specializata prevazute la articolul 10 alineat 1 din Ordonanta de Urgenta, avand in vedere si indeplinirea obligatiei prevazute la articolul 15 alineat 1 din Ordonanta de urgenta;

f) poate solicita de la autoritati si institutii din cadrul administratiei locale necesitatile de posturi pentru functiile publice de manager public, care pot fi infiintate potrivit articolului 6 alineat 2 din Ordonanta de Urgenta;

g)           intocmeste planul de ocupare a functiilor publice avand in vedere si propunerile Comisiei, la a caror elaborare se tine seama de preferintele exprimate de participantii la programele de formare specializata prevazute la articolul 10 alineat 1 din Ordonanta de urgenta si respectiv, de optiunile managerilor publici, pentru aplicarea articolului 12 alineat 2 si a articolului 15 din Ordonanta de Urgenta;h)           comunica autoritatilor si institutiilor publice interesate, in termen de 5 zile de la data consemnarii de catre Comisie a schemei de repartizare a absolventilor, propunerile nominale de numire a acestora in functia publica de manager public;

i)  analizeaza optiunile managerilor publici privind transferul sau incadrarea lor in conditiile prevazute la articolul 45 alineat 3 si stabileste, in functie de acestea si in limita numarului total de posturi aferente functiei publice de manager public prevazut in Planul anual de ocupare a functiilor publice, autoritatea sau institutia publica, precum si functia publica de manager public echivalenta pe care urmeaza a fi transferati, conform articolului 15 alineatele 2 si 3 din Ordonanta de Urgenta, sau, dupa caz, numiti;

j)  tine la zi evidenta absolventilor programelor de formare specializata prevazute la articolul 10 alineat 1 din Ordonanta de urgenta, in ceea ce priveste indeplinirea conditiei prevazute la articolul 15 alineat 1 din Ordonanta de Urgenta;

k)           asigura, potrivit articolului 16 alineat 2 din Ordonanta de Urgenta, redistribuirea persoanelor care au pierdut statutul de manager public, pe o functie publica generala corespunzatoare pregatirii si experientei acestora, in limita functiilor publice vacante, si tine evidenta acestora in vederea respectarii perioadei in care sunt obligati sa lucreze in administratia publica, potrivit prevederilor articolului 16 alineat 3 din Ordonanta de Urgenta;

l)  urmareste modul de respectare a angajamentului prevazut la articolul 7 alineat 2 din Ordonanta de Urgenta si sesizeaza de indata Ministerul Administratiei si Internelor in cazul suspendarii sau incetarii raportului de serviciu al absolventilor acestor programe, intervenita in perioada prevazuta in angajament;

m)         sprijina Comisia si Secretariatul acesteia, respectiv partenerul de implementare prevazut la articolul 12, pentru realizarea in bune conditii a atributiilor ce le revin, fara a putea fi implicata direct in exercitarea acestora.

In aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta, autoritatile si institutiile publice au, printre altele, si urmatoarele atributii principale:

a)          colaboreaza cu Agentia nationala a Functionarilor Publici pentru elaborarea corespunzatoare a Planului de ocupare a functiilor publice si asigurarea infiintarii in structura lor a posturilor necesare pentru functiile publice de managerpublic, avand in vedere si prevederile articolului 14 alineat 1 litera "i";

b)          colaboreaza cu Comisia si cu Secretariatul acesteia, respectiv cu partenerul de implementare prevazut la articolul 12, pentru realizarea atributiilor ce le revin potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta ;

c)          pot propune observatori fara drept de vot, in conditiile articolului 6;

d)          numesc managerul public, potrivit articolului 12 alineat 3 din Ordonanta de Urgenta, in termen de 15 zile de la data primirii de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici a comunicarii respective; in cazul in care exista o solicitare scrisa si motivata a managerului public, actul administrativ de numire poate fi emis de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in cel mult 30 de zile de la aceeasi data.

Selectia pentru programele de formare specializata se realizeaza de Institutul National de Administratie, in colaborare cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in conditiile prevazute prin prezentele norme si prin hotarare a Guvernului care se adopta anual, conform articolului 6 alineat 1 din O.G. nr.81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobata cu modificari prin Legea nr.106/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea urmatoarelor criterii generale:

a)          varsta maxima de 35 de ani;

b)          studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

c)cunoasterea unei limbi de circulatie europeana;

d)          cetatenie romana;

e)          domiciliul in Romania;

f) lipsa restrictiilor privind calatoria in strainatate, pentru acele tari avute in vedere de catre programul respectiv de formare.

Procedurile de selectie se stabilesc prin regulamentele de studii ale Institutului National de Administratie, aprobate conform legii.

Pe perioada stagiilor in administratia publica, din cadrul programelor de formare specializata, cursantii si stagiarii sunt sprijiniti si coordonati de catre functionarii publici care ocupa functii publice de conducere in conditiile legii, denumiti mentori.

Calitatea de mentor se atribuie prin contract individual de munca in domeniul activitatii de formare profesionala continua, incheiat cu Institutul National de Administratiei sau, dupa caz, cu alte institutii de formare continua, in situatia prevazuta la articolul 10 alineat 1 litera "c" din Ordonanta de Urgenta, pe baza unui acord institutional dintre acestea si autoritatea sau institutia publica in cadrul careia isi desfasoara activitatea mentorul respectiv.

Programul intensiv de pregatire trebuie sa cuprinda elementele care sa permita evaluarea absolventilor pe baza acelorasi principii si criterii cu ale absolventilor programelor de formare specializata, prevazute la articolul 4 alineat 1 din Ordonanta de Urgenta.

In vederea verificarii respectarii conditiilor prevazute la alineatul 1, Institutul National de Administratie si celelalte institutii de formare continua care doresc sa organizeze programul intensiv, trebuie sa solicite, in acest sens, in prealabil, avizul Comisiei. Solicitarea se depune la Secretariat, cu cel putin 60 de zile inaintea datei preconizate de incepere a programului, impreuna cu datele si informatiile necesare verificarii de catre grupele de experti.

Avizul Comisiei se comunica, motivat, institutiilor interesate si se aduce la cunostinta publica, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii.

La finalizarea perioadelor speciale de formare si de pregatire toate persoanele sunt evaluate cu privire la cunostintele dobandite in cadrul formarii, performantelor profesionale, din cadrul stagiilor din programul de formare, precum si abilitatile manageriale ale fiecarei persoane, care sunt testate pe baza unui cadru de competente pentru managerii publici elaborat de grupuri de experti.

Evaluarea finala realizata de Comisie consta in analizarea si decizia asupra echivalentei metodelor si criteriilor de mai sus si in aprobarea rezultatelor obtinute in urma calcularii mediei proportionale.

Comisia decide asupra rezultatelor finale privitoare la evaluarea abilitatilor manageriale, inclusiv asupra incadrarii in trepte profesionale a absolventilor programelor de formare specializata cu durate de 2 ani si un an, si ai programului de burse speciale "Guvernul Romaniei".

Comisia va inainta Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 3 zile de la data aducerii la cunostinta publica a rezultatelor ramase definitive, treptele profesionale de incadrare, clasamentul final si optiunile finale ale absolventilor in vederea intocmirii de catre acestea a schemei de repartizare a absolventilor.

Functiile publice de manager public rezervate acestora se prevad de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici in Planul anual de ocupare a functiilor publice, cu respectarea prevederilor legale si a urmatoarelor proceduri:

a)          la instiintarea Comisiei, participantul la programele de formare specializata prevazute la articolul 4 alineat1 si la articolul 10 alineat 1 litera "c" din Ordonanta de Urgenta sau, dupa caz, managerul public isi exprima preferinta pentru locul si domeniul in care doreste sa desfasoare activitate in functia de manager public;

b)          Agentia Nationala a Functionarilor Publici face cunoscut autoritatilor si institutiilor publice respective preferintele exprimate, in vederea formularii de propuneri corespunzatoare pentru Planul anual de ocupare a functiilor publice.

Functiile publice specifice de manager public se prevad, in mod obligatoriu distinct si fara precizarea gradului profesional, in Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul urmator, prin grija Agentiei nationale a Functionarilor Publici.

Postul de manager public se considera a avea gradul profesional acordat, conform legii, managerului public care il ocupa.

Autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala au obligatia de a infiinta posturile corespunzatoare functiilor publice de manager public fie din proprie initiativa, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, fie la solicitarea acestei agentii.

Autoritatile si institutiile administratiei publice locale care doresc sa infiinteze posturi corespunzatoare functiilor publice de manager public vor solicita avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in timp util, in vederea introducerii lor in Planul de ocupare a functiilor publice pe anul urmator, conform termenelor prevazute in instructiunile pentru elaborarea acestuia.

La propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, functiile publice de manager public se pot crea si in cursul anului, prin actul administrativ al conducatorului autoritatii sau al institutiei publice respective, ca urmare a transformarii unui post. Propunerea Agentiei poate fi justificata si de solicitarile facute de autoritatile si institutiile publice interesate, de Comisie sau de managerii publici.

Numirea in functia de manager public se face potrivit articolului 12 alineat 3, coroborat cu articolul 11 alineat 3 din Ordonanta de Urgenta, in gradul profesional special, in cazul celor incadrati in treapta 1, respectiv in gradul profesional asistent, in cazul celor incadrati in treptele 2 sau 3 de incadrare.

Managerii publici au obligatiasa fi desfasurat efectiv activitate in cadrul a cel putin doua autoritati sau institutii publice, timp de minimum 6 luni in fiecare dintre acestea, ca o conditie necesara pentru a putea participa la concursul organizat pentru accederea in categoria inaltilor functionari publici.

In cazurile prevazute la articolul 84 alineat 4 literele "a-c" din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, managerii publici sunt transferati in cadrul altei autoritati sau institutii publice, prevederile articolului 15 alineatele 2 si 3 din Ordonanta de Urgenta, precum si ale articolului 43 aplicandu-se in mod corespunzator.

In aplicarea prevederilor articolului 2 din Ordonanta de urgenta, managerii publici pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere in conditiile prevazute de lege.

Statutul special de manager public se suspenda de la data numirii in functia publica de conducere pana la data iesirii din categoria functionarilor publici de conducere, cu conditia mentinerii statutului de functionar public.

La incetarea suspendarii, managerul public isi reia treapta si gradul profesional detinute la data numirii in functia publica de conducere, fiind incadrat in functie de optiuni si in limita numarului total de posturi aferente functiei publice de manager public, prevazut in Planul anual de ocupare a functiilor publice, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si cu avizul consultativ al Comisiei.

Managerii publici incadrati pe o functie corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, care sunt eliberati din functia respectiva, fara a pierde statutul de manager public, pot opta pentru a reveni pe functia de manager public in gradul profesional general sau, cu acordul expres, in gradul imediat inferior; ulterior, managerul public respectiv poate participa la concursurile organizate pentru ocupareafunctiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact