StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept financiar

Modificarea obligatiilor fiscaleModificarea obligatiilor fiscale

Obligatia fiscala odata individualizata trebuie indeplinita in limitele stabilite prin titlul de creanta, la data exigibilitatii acesteia.

Raportul juridic obligational de drept financiar poate fi modificat insa, pe par­cursul derularii sale, pana la stingerea obligatiei in anumite cir­cum­ 151b19b stante speciale. Modificarea raportului juridic obligational, reprezinta ope­ratia juri­dica in temeiul careia se schimba unul din elementele acestuia: obiec­tul impunerii.

Principalele situatii care genereaza modificarea obligatiei fiscale ini­tiale, identi­ficate in literatura de specialitate sunta) modificarea elementelor care au stat la baza individualizarii obligatiei fiscale, cuprinse in declaratia de impunere, sau constatate direct de catre organele fiscale si care au stat la baza emiterii titlului de creanta.

Actele normative in materie fiscala cuprind in mod constant dispozitii refe­ri­toare la obligatia ce revine contribuabililor de a comunica in timp util orga­ne­lor de impu­nere orice modificare intervenita in legatura cu datele declarate initial.

Astfel, modificarea elementelor care au stat la baza individualizarii obliga­tiei fiscale poate fi adusa la cunostinta organelor fiscale de catre contri­bua­bil sau poate fi constatata de catre aceste organe prin actiuni de control.

In situatiile de mai sus, ca si atunci cand organele competente din sfera adminis­tratiei sau justitiei, dupa caz, admit integral sau in parte recursurile ad­­mi­nistrative sau actiunile introduse de contribuabili, avand ca obiect stabi­lirea gresita a obligatiei fiscale, are loc transformarea acesteia. Aceasta consta in transformarea raportului juri­dic obligational existent, fara a fi vorba de incetarea efectelor sale, intr‑un alt raport juridic obligational in care obli­ga­tia veche este inlocuita cu una noua.

Efectele obligatiei initiale se transforma (se convertesc) in efectele unei noi obli­gatii, intocmindu‑se un nou titlu de creanta.

b) modificarea actelor normative prin care se instituie si reglementeaza venituri buge­tare.

Raporturile juridice obligationale de drept financiar sunt relatii financiare supuse reglementarii unor norme de drept. Orice modificare intervenita in con­tinutul nor­melor juridice va genera aplicarea unor reguli juridice noi ace­lorasi relatii sociale si va genera implicit modificarea obligatiilor fiscale.

c) acordarea inlesnirilor legale la plata obligatiilor fiscale.

Aceasta situatie de modificare a obligatiei fiscale intervine in ipoteza in care, ulterior constatarii si individualizarii obligatiei fiscale in sarcina unui contribuabil, are loc aprobarea solicitarii acestuia de acordare a unor inlesniri prevazute de lege.

Potrivit art. 1 alin. (5) din Codul fiscal "orice masura de natura fiscala care consti­tuie ajutor de stat se acorda potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare."

La cererea temeinic justificata a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligatiile fiscale restante, atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia, inlesniri la plata, in conditiile legii.

La cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autoritatile administratiei publice locale ce administreaza aceste bugete, pot acorda, pentru obligatiile bugetare restante pe care le administreaza, urma­toarele inlesniri de plata:

a) esalonari de plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

b) amanari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contributiilor si altor obligatii la bugetul local;

c) esalonari la plata dobanzilor si/sau a penalitatilor de orice fel, cu exceptia dobanzilor datorate pe perioada de esalonare;

d) amanari si/sau scutiri ori amanari si/sau reduceri de dobanzi si/sau penalitati de intarziere, cu exceptia dobanzilor datorate pe perioada de amanare;

e) scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale in conditiile legii.

Procedura de acordare a inlesnirilor la plata pentru creantele bugetare locale se stabileste prin acte normative speciale.

Pentru acordarea inlesnirilor la plata creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garantii;

Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate dupa data de 1 iulie 2003 de catre persoane fizice, garantia este:

a) o suma egala cu doua rate medii din esalonare reprezentand obligatii bugetare locale esalonate si dobanzi calculate, in cazul esalonarilor la plata;

b) o suma rezultata din raportul dintre contravaloarea debitelor amanate si doban­zile calculate si numarul de luni aprobate pentru amanare la plata, in cazul amana­rilor la plata;

Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate dupa data de 1 iulie 2003 de catre persoanele juridice, garantia este de 10% din totalul creantei bugetare locale pentru care s-a acordat inlesnirea.

Astfel, prin O.U.G. nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare , s‑a statuat ca Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii So­ciale, precum si alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale - cre­ditori bugetari - vor acorda esalonarea la plata a impozitelor si a altor obli­gatii bugetare, precum si a majorarilor de intarziere si a altor penalitati de orice fel pe o perioada de cel mult 5 ani, cu termen de gratie de pana la 6 luni, cuprins in perioada de esalonare, precum si amanari la plata impozi­te­lor, taxelor si a altor obligatii bugetare, pana la cel mult data de 29 decembrie a anului fiscal in curs

Conditiile stabilite prin O.U.G. nr. 40/2002 sunt aplicabile si obligatiilor bugetare care sunt venituri ale bugetelor locale, competenta de acordare a inlesnirilor aparti­nand autoritatilor administratiei publice locale.

Aprobarea inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare are efect si asupra executarii silite care nu se porneste sau nu se continua, dupa caz.

Orice suma de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, de la bu­getul asigu­ra­rilor sociale de stat ori de la bugetul altor autoritati ale adminis­tra­tiei publice centrale sau locale, dupa caz, reprezentand impozite, taxe ori alte obligatii bugetare, se compenseaza din oficiu de catre fiecare creditor bu­getar cu sume reprezentand obli­gatii bugetare esalonate sau amanate la plata ori obligatii bugetare curente dato­rate aceluiasi creditor bugetar, dife­renta urmand sa se restituie.Procedural, graficul si conditiile in care se acorda inlesnirile se stabilesc printr‑o conventie incheiata intre creditorul bugetar si debitor.

Analiza oportunitatii acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restan­te se face pe baza criteriilor de performanta economico‑financiara si de disci­pli­na fiscala a contribuabililor, prevazute in anexa la O.U.G. nr. 40/2002, cri­terii care pot fi actua­lizate anual printr‑o hotarare a Guvernului:

‑ vechimea contribuabilului;

‑ raportul dintre vechimea arieratelor si vechimea contribuabilului;

‑ mobilitatea contribuabilului din punct de vedere al sediului, cu exceptia cazului in care sediul este in aceeasi localitate sau, dupa caz, in acelasi sector al municipiului Bucuresti;

‑ mentiuni la Registrul Comertului privind schimbarea actionarului/asocia­tu­lui prin­cipal;

‑ indatorarea financiara;

‑ lichiditatea globala;

‑ solvabilitatea;

‑ date privind declaratiile de impozite, taxe si contributii;

‑ obligatii neachitate in contul impozitelor cu stopaj la sursa;

‑ daca a beneficiat anterior de inlesniri;

‑ contribuabilul a avut relatii contractuale cu unitati economice cu finan­tare buge­tara si nu a incasat la termen contravaloarea acestora;

‑ situatia privind achitarea debitelor anului curent;

‑ contribuabilul a fost sanctionat pentru evaziune fiscala.

In cazul in care in urma analizei criteriilor mentionate anterior debitorul obtine intre 15 si 28 de puncte, obligatiile bugetare datorate si neachitate, re­prezentand impo­zite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv majo­rari de intarziere si penalitati de intarziere, vor fi esalonate la plata.

In situatia in care debitorul obtine intre 29 si 63 de puncte, beneficiaza de urma­toarele inlesniri la plata obligatiilor bugetare:

a) esalonarea la plata obligatiilor datorate si neachitate, reprezentand im­po­zite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu exceptia majorarilor de in­tar­ziere si a penalitatilor de intarziere;

b) amanarea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de in­tar­ziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata conform lit. a);

c) reducerea cu 50% a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intar­ziere in situa­tia in care au fost respectate intocmai termenele de plata din esalonare si condi­tiile in care aceasta a fost acordata.

In cazul in care debitorul obtine intre 64 si 110 puncte, beneficiaza de urmatoa­rele inlesniri la plata obligatiilor bugetare:

a) esalonarea la plata obligatiilor datorate si neachitate, reprezentand im­po­zite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu exceptia majorarilor de intar­ziere si a pena­litatilor de intarziere;

b) amanarea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intar­ziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata conform lit. a);

c) reducerea cu 75% a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intar­ziere in situatia in care au fost respectate intocmai termenele de plata din esalonare si condi­tiile in care aceasta a fost acordata.

Daca debitorul obtine peste 110 puncte, beneficiaza de urmatoarele in­lesn­iri la plata:

a) esalonarea la plata obligatiilor datorate si neachitate, reprezentand im­po­zite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu exceptia majorarilor de in­tar­ziere si a penalitatilor de intarziere;

b) amanarea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intar­ziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata conform lit. a);

c) scutirea de la plata a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere in situa­tia in care au fost respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in care aceasta a fost acordata.

In situatia in care, dupa data depunerii cererii de acordare a inlesnirilor la plata, debitorii achita pana la data aprobarii acesteia 30% din obligatiile bugetare datorate, exclusiv majorarile de intarziere si penalitatile aferente, O.U.G. nr. 40/2002 prevede ca acestia beneficiaza de esalonarea la plata a di­fe­rentei de 70% si scutirea de la plata a majorarilor (dobanzi) si a penali­tatilor de intarziere.

Numarul de luni de esalonare la plata a obligatiilor bugetare, care include si perioada de gratie, se determina in functie de raportul procentual dintre totalul obli­ga­tiilor bugetare si cifra de afaceri, astfel:

a) pana la 5%                                  - pana la 12 luni;

b) intre 5% si 15%               - pana la 24 luni;

c) intre 15% si 30%             - pana la 36 luni;

d) intre 30% si 50%             - pana la 48 luni;

e) peste 50%             - pana la 60 luni.

Inlesnirile la plata isi pierd valabilitatea in situatia in care debitorii nu isi achita obligatiile bugetare curente cu termene scadente incepand cu data de intai a lunii urma­toare intrarii in vigoare a conventiei incheiate. In cazul in care debitorii nu achita la scadenta obligatiile bugetare curente, pot efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente. Pana la data de 29 decembrie a fiecarui an fiscal debitorul trebuie sa aiba achitate toate obligatiile bugetare cu ter­men scadent in anul fiscal respectiv, impreuna cu majo­rarile de intarziere si penalitatile aferente.Potrivit normelor legale, inlesnirile la plata se acorda atat inaintea ince­perii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia.

De la data comunicarii aprobarii, pentru obligatiile bugetare pentru care s‑au apro­bat inlesniri la plata, executarea silita nu se porneste sau nu se continua, dupa caz.

In legatura cu accesoriile creantelor bugetare pentru care s‑au aprobat inlesniri la plata, O.G. nr. 61/2002 promoveaza o noua reglementare, diferita de cea instituita prin O.G. nr. 11/1996 si chiar de cea prevazuta in O.U.G. nr. 40/2002. Astfel, daca, in mod traditional, pe perioada amanarii sau a esalo­narii la plata obligatiilor bugetare pentru debitul principal, cu exceptia majora­rilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel, se datorau majorari (art. 22 din O.U.G. nr. 40/2002), prin O.G. nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bu­ge­tare se reglementeaza:

‑ dobanzile se datoreaza si pe perioada pentru care au fost acordate ama­nari sau esalonari la plata obligatiilor bugetare restante [art. 13 alin. (4)];

‑ in cazul in care s‑au acordat inlesniri la plata obligatiilor bugetare, pe­na­litatea de intarziere se datoreaza pana la data intrarii in vigoare a docu­men­tului prin care se acorda aceste inlesniri. Nerespectarea inlesnirilor la plata, asa cum au fost acordate, conduce la calculul penalitatilor de intar­ziere de la data incetarii valabilitatii acestora, conform legii [art. 14 alin. (4)].

In prezent, prin O.G. nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, in aceasta materie se reglementeaza:

"Pe perioada pentru care au fost acordate inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante se datoreaza dobanzi" (art. 118).

"In cazul in care s-au acordat inlesniri la plata, penalitatea de intarziere se dato­reaza pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au acordat inlesnirile. Neres­pec­ta­rea inlesnirilor la plata, aºa cum au fost acordate, conduce la calculul penalitaþilor de intar­ziere de la data incetarii, conform legii, a valabilitaþii inlesnirilor" [(art. 120 alin. (4)].

Potrivit art. 25 din O.U.G. nr. 40/2002, nerespectarea termenelor de plata si a conditiilor in care s‑au aprobat inlesnirile la plata atrage anularea aces­to­ra, inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga su­ma neplatita si obli­gatia de plata a dobanzilor si a penalitatilor de intar­ziere calculate de la data la care ter­menele si/sau conditiile nu au fost respectate.

O noua cerere pentru acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor buge­tare nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectarii inlesnirilor anterioare acordate.

In afara cadrului general pe care il ofera O.U.G. nr. 40/2002, inlesniri la plata unor obligatii bugetare au fost acordate si prin acte normative speciale, precum:

‑ O.U.G. nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligatiilor bugetare afe­rente minelor si carierelor inchise, aflate in conservare;

‑ H.G. nr. 1300/2001 privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat pentru unele societati comerciale s.a.

D.D. Saguna, op. cit., p. 156-161.

Publicata in M. Of. nr. 233/2002, O.U.G. nr. 40/2002 a fost aprobata cu mo­dificari si completari prin Legea nr. 491/2002 publicata in M. Of. nr. 522/2002. Normele metodologice privind proce­dura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale au fost aprobate prin H.G. nr. 794/2002 (M. Of. nr. 592/2002).

A se vedea: - Ordinele ministrului finantelor publice nr. 580/2002, publicat in M. Of.
nr. 318/2002 si 1726/2002, publicat in M. Of. nr. 914/2002;

- Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 216/2002, publicat in M. Of.
nr. 337/2002;

- Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 359/2002, publicat in M. Of. nr. 605/2002;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 132/2002, publicat in
M. Of. nr. 394/2002.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact