StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept notarial

Organele reprezentative ale notarului public

ORGANELE REPREZENTATIVE ALE NOTARULUI PUBLIC


Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania

Uniunea Nationala a Notarilor Publici este organizatia profesionala, cu personalitate juridica, constituita din toti notarii publici i 858f56i n functie din Romania, organizati in Camerele Notarilor Publici, care functioneaza in circumscriptia fiecarei Curti de Apel. Uniunea Nationala a Notarilor Publici are sediul in Bucuresti.
Potrivit art. 2 din statutul sau, Uniunea reprezinta si apara interesele profesionale ale membrilor sai si actioneaza, prin organele sale, pentru asigurarea prestigiului si autoritatii profesiei de notar public.


Uniunea asigura cadrul corespunzator pentru perfectionarea nivelului profesional, pregatirea profesionala a notarilor publici, intarirea autoritatii si prestigiului institutiei, prin :

a)     informarea cu privire la practica notariala, judiciara si doctrina de specialitate;

b)    organizarea de colocvii profesionale, reuniunii, simpozioane la nivel zonal, national si international;

c)     editarea unor publicatii proprii pe probleme de doctrina, practica, drept comparat;

d)    organizarea controlului profesional, financiar si administrativ;

e)     unificarea practicii notariale si aplicarea unitara a legii;

f)      introducerea in insusirea tehnicilor noi in activitatea notariala ;

g)     stimularea notarilor prin asigurarea conditiilor de exprimare, a opiniilor cu caracter profesional, in publicatiile Uniunii, ale Uniunii Internationale a Notariatului Latin, in alte publicatii, precum si delegarea acestora la manifestari nationale si internationale de interes notarial.


Uniunea functioneaza prin autofinantare, realizata din contributia membrilor sai si din alte surse, in conditiile stabilite prin statut. Atat Uniunea cat si Camerele notarilor publici nu pot fi angajate politic prin actiunile membrilor lor.


Sunt membrii ai Uniunii toti notarii publici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si sunt inscrisi in Camere. Printre drepturile membrilor U.N.N.P. prevazute de art. 11, enumeram :

a)     de a alege si de a fi ales in organele reprezentative ale Uniunii, in conditiile prevazute in statut ;

b)    sa se adreseze nemijlocit tuturor organelor Uniunii si Camerelor ;

c)     sa beneficieze de resursele si disponibilitatile Uniunii precum si de toate informatiile detinute de Uniune in vederea exercitarii profesiei ;

d)    sa participe la manifestarile organizate de Uniune ;

e)     sa adere individual la U.I.N.L. ;

f)      sa poarte insemnele Uniunii ;

g)     sa primeasca, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare si de excelenta;

h)     sa beneficieze de orice drepturi prevazute de lege si statut.


Obligatiile principale ale membrilor Uniunii sunt inscrise in art. 13, cum ar fi :

a)     sa respecte dispozitiile Legii notarilor publici si a activitatii notariale, precum si ale Regulamentului de aplicare a acesteia ;

b)    sa respecte dispozitiile Statutului si hotararile organelor reprezentative ale Uniunii ;

c)     sa actioneze pentru realizarea scopului Uniunii ;

d)    sa respecte normele si principiile eticii si deontologiei ;

e)     sa participe la adunarile organelor reprezentative, la manifestarile organizate de acestea, la activitatile profesionale, precum si la sedintele organelor de conducere din care fac parte ;

f)      sa achite, cu regularitate, cotele de contributie stabilite, pentru formarea bugetului Camerei si Uniunii ;

g)     sa pastreze secretul profesional si confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in organele de conducere ;

h)     sa nu foloseasca in mod direct sau prin persoane interpuse, procedee de natura a leza sau denigra demnitatea altui membru al Uniunii ;

i)       sa aiba un comportament demn, in exercitarea profesiei ;

j)       sa se abtina de la vot cand are un interes propriu in cauza supusa deliberarii.

k)     sa asigura pregatirea profesionala a notarilor stagiari.


Nerespectarea acestor obligatii constituie abateri disciplinare, care se sanctioneaza potrivit art. 41 din lege.


Organele de conducere ale Uniunii sunt potrivit art. 14 din statut : Congresul notarilor publici ; Consiliul Uniunii ; Biroul executiv al Consiliului Uniunii, Presedintele.


Congresul notarilor publici este constituit din reprezentantii notarilor publici, alesi de Adunarea Ganerala a fiecarei Camere, potrivit normei de reprezentare de 1 la 5 (art. 15) si este legal constituit in prezenta a 2 / 3 din numarul reprezentantilor si adopta hotarari cu majoritatea simpla a acestora.


Congresul notarilor publici se intruneste in sesiune ordinara anual si in sesiune extraordinara la cererea Consiliului Uniunii si a Camerelor, daca aceasta reprezinta o treime din numarul notarilor publici.


Atributiile Congresului sunt, potrivit art. 16, urmatoarele :

a)     constata, prin hotarare, completarea sau modificarea Statutul Uniunii si a Statutului Casei de Asigurari ;

b)    adopta Codul deontologic;

c)     constata, prin hotarare, alegerea reprezentatilor Camerelor si a supleantilor acestora in Consiliul Uniunii;

d)    constata, prin hotarare, alegerea dintre reprezentantii Camerelor in Consiliul Uniunii, a Presedintelui si Vicepresedintilor;

e)     constata, prin hotarare, alegerea membrilor Consiliului de disciplina

f)      acorda titlul de Presedinte de onoare al Uniunii;

g)     alege notarii publici membrii ai Comisiei de cenzori ;

h)     stabileste plafonul cotei de contributie a notarilor publici la Camera si Uniune;

i)       analizeaza si aproba raportul de activitate al Consiliului Uniunii;

j)       analizeaza si aproba raportul de activitate al Comisiei de cenzori ;

k)     adopta insemnele Uniunii ;

l)       analizeaza situatia generala a notariatului si stabileste strategia acestuia, politica de integrare in structurile notariatelor din Europa, rolul activ al Uniunii in cadrul U.I.N.L.;

m)  dezbate unele probleme profesionale de interes general;

n)     modifica si completeaza unele acte normative proprii si ia masuri corespunzatoare;

o)    indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin lege, regulament sau statut.


Consiliul Uniunii este organul de conducere al Uniunii si este format din presedintele Uniunii, vicepresedintii Uniunii, un membru titular al fiecarei camere si doi membri supleanti desemnati de Camera Bucuresti, prin vot secret (art. 17).


Consiliul Uniunii se intruneste trimestrial si ori de cate ori este convocat de presedinte si isi desfasoara activitatea cu participarea a 2/3 din membrii sai, adoptand hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.


Consiliul Uniunii conduce activitatea notarilor publici din intreaga tara si are, potrivit art. 20, urmatoarele atributii principale :

a) propune ministrului justitiei numarul de birouri notariale, pe care il actualizeaza anual; propune ministrului justitiei numarul de notari publici, care se actualizeaza anual conform Regulamentului de aplizare al legii, potrivit propunerilor Camerelor si, cu prioritate in raport cu numarul notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public. La actualizare se vor avea in †††††††††vedere : numarul notarilor publici in exercitiu, cerintele locale rezulate din intinderea teritoriului, numarul locuitorilor si volumul solicitarilor ;

b) propune ministrului justitiei, numirea, asocierea, suspendarea, revocarea si incetarea calitatii de notar public, in conditiile legii si regulamentului ;

c) elaboreaza norme privind conditiile de incheiere a contractului de munca si formare profesionala a notarului stagiar si stabileste conditiile de desfasurare a examenelor de notari publici ;

d) organizeaza examenul sau, dupa caz, concursul pentru ocuparea locurilor vacante de notar public;

e) stabileste, cu aprobarea Ministrului Justitiei, onorariile minimale pentru serviciile prestate de notarii publici ;

f) numeste Presedintele si membrii Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari pentru garantarea responsabilitatii civile ;

g) aproba distribuirea cotei de contributie a notarilor publici intre Camere si Uniune;

h) organizeaza si coordoneaza activitatea Buletinului notarilor publici si a altor publicatii privind activitatea notariala;

i) stabileste modelul sigiliului notarilor publici si il supune aprobarii ministrului justitiei, precum si modelul unitar al firmelor birourilor notariale si Camerelor ;

j) solutioneaza, ca organ jurisdisctional, contestatiile impotriva Hotararilor Consiliului de Disciplina al Uniunii;

k) exercita controlul profesional-administrativ asupra Camerelor si birourilor notarilor publici precum si a calitatii actelor notariale, cel putin o data la doi ††ani ;

l) stabileste structura organizatorica si numarul personalului de specialitate si administrativ, precum si salariile acestora ;

m) alege, prin vot, patru dintre membrii sai in componenta Biroului executiv al Consiliului Uniunii ;

n) repartizeaza sarcinile si responsabilitatile presedintelui executiv, vicepresedintilor si ale celorlalti membrii ai Consiliului Uniunii ;

o) elaboreaza norme proprii de evidenta financiar contabila, in conditiile legii ;

p) organizeaza activitati economice conexe specifice ;

r) avizeaza cererile notarilor publici de schimbare a sediilor birourilor lor intr-o alta circumscriptie de judecatorie, pentru motive temeinice, in conditiile legii si ale regulamentului ;

s) rezolva neintelegerile dintre camere precum si dintre camere si membrii acestora, in legatura cu exercitarea atributiilor profesionale stabilite de lege, de regulament si de statut ;

t) aproba afilierea Uniunii la organizatiile profesionale internationale ale notarilor si cotele de contributie la acestea ;

u) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de statut.

v) propune candidati pentru structurile Uniunii Internationale a Notariatului Latin dintre notarii publici desemnati de camera;

x) constata alegerea de catre Camerele Notarilor Publici a supleantilor in cazurile in care supleantul titularului in Consiliul Uniunii a devenit consilier dupa alegerea presedintelui si a vicepresedintilor;

y) numeste presedintele si membrii Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari pentru garantarea responsabilitatii civile a notarilor publici;

z) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de statul Casei de Asigurari pentru garantarea responsabilitatii civile a notarilor publici.


Biroul executiv se compune din presedinte, vicepresedinti si patru membrii desemnati de Consiliul Uniunii. Biroul executiv se intruneste in sedinta ordinara odata pe luna si in sedinta extraordinara ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui si adopta decizii in mod valabil in prezenta majoritatii membrilor sai (art. 23). El are, potrivit art. 24, urmatoarele atributii principale :

a) asigura activitatea permanenta a Consiliului Uniunii ;

b) pregateste proiectele de documente ce vor fi prezentate spre dezbatere si aprobare Consiliului Uniunii ;

c) elaboreaza proiectul raportului anual al activitatilor Uniunii ;††

d) elaboreaza proiectul de buget anual al Uniunii ;

e) intocmeste proiectul tarifului minimal de onorarii al notarilor publici ;

f) propune Consiliului distribuirea cotelor de contributie ale notarilor publici la Camere si la Uniune ;

g) aduce la indeplinire hotararile Consiliului Uniunii si exercita orice alte atributii, stabilite de acesta.


Presedintele Uniunii are, in conformitate cu art. 25 din statut, urmatoarele atributii principale :

a) reprezinta Uniunea in raporturile cu autoritatile publice din Romania, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, cu cele profesionale si cu alte persoane juridice, iar in plan extern cu organizatii nationale si internationale ale notarilor publici si oriunde va fi invitat oficial in calitate de presedinte al Uniunii ;

b) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Uniunii.

c) convoaca si conduce sedintele Consiliului Uniunii si ale Biroului executiv al acestuia ;

d) comunica notarilor publici toate actele de interes general adoptate de Consiliu si Birou Executiv;

e) angajeaza personal de specialitate si administrativ al Uniunii.


In absenta sa presedintele e inlocuit de unul dintre vicepresedinti pe care il desemneaza in acest scop.


2. CAMERA NOTARILOR


Potrivit art. 26 din lege, in circumscriptia fiecarei curti de apel functioneaza cate o Camera a Notarilor Publici, cu personalitate juridica. Din Camera fac parte toti notarii publici care functioneaza in circumscriptia curtii de apel. Sediul ei se stabileste in localitatea in care functioneaza Curtea de Apel.


Potrivit art. 29 din statut, organele de conducere ale Camerei sunt : Adunarea generala a notarilor publici, Colegiul director si presedintele Colegiului Director al Camerei.


Adunarea generala se intruneste trimestrial in sedinte ordinare si, orice cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui Colegiului director sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai, ori la solicitarea Consiliului Uniunii in conditiile prevazute in statut. Convocarea se face cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru tinerea ei, iar sedinta extraordinara cu cel putin 7 zile inainte, prin instiintatea membrilor sai, cu mentionarea datei, locului desfasurarii si ordinea de zi. Ea este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai. In cazul cand numarul legal nu este intrunit, Colegiul Director de fata cu cei prezenti, stabileste o noua adunare generala in termen de cel mult 7 zile. Adunarea generala convocata in aceste conditii este legal constituita cu participarea a cel putin 1 / 3 din membrii sai. Ea adopta hotarari cu votul majoritatii celor prezenti.


Adunarea generala este legal constituita in prezenta membrilor sai si in conformitate cu art. 32 din Statut, urmatoarele atributii principale :

a) alege si revoca Colegiul director, compus din Presedinte, Vicepresedinte si †††††††††3-5 membrii, pentru un mandat de trei ani si stabileste indemnizatiile acestora ;

b) alege si revoca membrii Colegiului director, reprezentantul Camerei si supleantul acestuia in Consiliul Uniunii ;

c) alege si revoca reprezentantii Camerei in Consiliul de disciplina al Uniunii;

d) alege si revoca membrii comisiei de cenzori a Camerei si stabileste indemnizatia†† cenzorilor ;

e) propune Consiliului Uniunii numarul de birouri notariale si/sau de notari publici din circumscriptia fiecarei judecatorii din raza sa de activitate ;

f) aproba bugetul anual si raportul Comisiei de cenzori precum si descarcarea de gestiune ;

g) analizeaza anual activitatea Colegiului director ;

h) stabileste organigrama secretariatului, schema de functii si de salarizare, precum si conditiile de angajare a personalului de specialitate si administrativ ;

i) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de statut.


Colegiul dierctor se intruneste lunar sau in sedinte ordinare la convocarea presedintelui, lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor sai, si adopta decizii cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.


Potrivit art. 26 alin. 5 din Legea nr. 36 / 1995, Colegiul director al Camerei Notarilor Publici are urmatoarele atributii :

a) rezolva plangerile partilor impotriva notarilor publici si a notarilor stagiari, luand masurile corespunzatoare si aducandu-le la cunostinta Uniunii Nationale a Notarilor Publici ;

b) deleaga, in cazuri exceptionale, pentru o perioada determinata, un notar public din aceeasi circumscriptie a judecatoriei sa asigura functionarea unui alt birou de notar public, cu incunostiintarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Cheltuielile cu delegarea se suporta din veniturile biroului notarului public la care este delegat ;

c) informeaza Uniunea Nationala a Notarilor Publici in legatura cu activitatea birourilor notarilor publici, asupra necesarului de notari publici si notari stagiari si face recomandari cu privire la persoanele ce urmeaza sa fie propuse de Uniune pentru numirea lor in functia de notar public de catre ministrul justitiei ;

d) reprezinta camera in relatiile cu tertii la nivelul circumscriptiei curtii de apel ;

e) intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea curenta a notarilor publici ;

f) tine evindenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai ;

g) procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul Notarilor Publici si asigura difuzarea acestuia ;

h) indeplineste alte atributii prevazute de lege si regulament.


Atributiile Colegiului director al Camerei prevazute lege sunt completate de ††††††††††art. 36 din Statut. Astfel, potrivit art. 36 el are urmatoarele atributii :

a) primeste cererile solicitantilor pentru ocuparea posturilor de notari publici, impreuna cu documentatia necesara in acest scop si le inainteaza Consiliului Uniunii in termenul prevazut in regulamentul de organizare a concursului;

b) primeste contestatiile formulate impotriva rezultatelor concursului si le inainteaza Consiliului Uniunii ;

c) intocmeste recomandarile si confirmarile prevazute de regulament privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru numirea notarului public si inregistrarea biroului notarial, impreuna cu documentatia necesara in acest scop ;

d) primeste certificatul de inregistrare a biroului notarial eliberat de primul-grefier al curtii de apel, si il comunica de indata Consiliului Uniunii si compartimentului de specialiatate notariala din Ministerul Justitiei ;

e) stabileste, anual, numarul de notari stagiari din circumscriptia sa si conditiile de incheiere a contractului individual de munca;

f) avizeaza cererile de angajare a notarilor stagiari de catre notarul public si verifica semestrial stadiul pregatirii si formarii profesionale a notarului stagiar ;

g) solutioneaza sesizarile impotriva notarilor publici si propune, dupa caz, luararea masurilor legale si statutare;

h) deleaga in cazurile prevazute de lege si regulament, dupa caz, un notar public, cu acordul acestuia, din aceeasi circumscriptie a judecatoriei sau dintr-o alta circumscriptie care sa asigure functionarea unui birou notarial pentru indeplinirea actelor care sunt de competenta teritoriala a acelui birou ;

i) examineaza cererile notarilor publici de schimbare a sediilor lor dintr-o circumscriptie in alta a aceleiasi camere si face recomandari Consiliului Uniunii in vederea avizarii lor in conditiile statutului ;

j) reprezinta camera in relatiile cu tertii prin presdintele iar in lipsa acestuia prin vicepresedinte ;

k) difuzeaza Buletinul notarilor publici ; aduce la cunostinta notarilor publici din circumscriptia sa masurile privind unificarea practicii notariale ;

l) exercita actiunea disciplinara impotriva notarilor publici si efectueaza o cercetare prealabila obligatorie potrivit legii si regulamentului ;

m) in vederea exercitarii controlului pentru care Colegiul director este delegat de Consiliul Uniunii va desemna notarii publici care vor inspecta birourile notariale de circumscriptie odata pe an ;

n) desemenaza biroul notarial din circumscriptia fiecarei judecatorii care va tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale inregistrate in intreaga circumscriptie teritoriala, registrul de renuntari la succesiune si care primeste sesizarile secretarilor consiliilor locale pentru deschiderea procedurilor succesorale, cu exceptia municipiului Bucuresti si a altor circumscriptii in care se va stabili ca aceste registre sa fie tinute la camera ;

o) stabileste modul de repartizarea a cauzelor succesorale vacante;

p) prezinta adunarii generale rapoarte privind modul in care au fost realizate veniturile si cheltuielile prevazute in bugetul camerei si informeaza in acest sens birourile notariale ;

q) asigura, prin personalul propriu de specialitate si administrativ, efectuarea lucrarilor de personal, a dosarelor de pensie, concedii si alte drepturi de asistenta sociala privind notarii publici si personalul angajat ;

r) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de statut;


Presedintele Colegiului director are, potrivit art. 37 din statut, urmatoarele atributii :

a) reprezinta camera in raport cu tertii ;

b) rezolva lucrarile curente ale Colegiului director al Camerei ;

c) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al Colegiului director ;

d) prezinta periodic Adunarii generale si Colegiului director rapoarte privind activitatea desfasurata si propuneri pentru imbunatatirea activitatii ;

e) convoaca si conduce sedintele Adunarii generale si ale Colegiului director ;

f) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Camerei ;

g) comunica notarilor publici acte de interes general ;

h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de statut.


Reproducem mai jos articolul II din Ordinul Ministrului Justitiei nr.1758/C/2004, care nu se incorporeaza in textul actualizat al Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/ 1995, aplicandu-se ca dispozitie proprie a Ordinului Ministrului Justitiei nr.1758/C/2004

Art. II. - (1) Arhivele succesorale de la judecatorii, cuprinzand mapele cu certificate de mostenitor si cele cu alte solutii, dosarele succesorale, registrele de evidenta a succesiunilor, opisele acestora, registrele de termene si registrele de renuntari la succesiune si de acceptari sub beneficiu de inventar, se transmit Camerelor notarilor publici in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

Inventarierea si preluarea arhivelor se fac pe baza de procese-verbale de predare-preluare semnate de notarii publici desemnati de Camerele notarilor publici si de presedintele judecatoriei sau de inlocuitorul acestuia.

Cheltuielile de inventariere si de preluare sunt suportate de Camerele notarilor publici."
3. CASA DE ASIGURARI A NOTARILOR PUBLICI

Pentru stabilitatea si increderea in institutia notarului public legea (art 38) a instituit la nivelul U.N.N.P. Casa de Asigurari a Notarilor Publici, aceasta functionand in mod autonom, avand personalitate juridica, organizare, buget si patrimoniu propriu. †††


Scopul existentei Casei este asigurarea de raspundere civila a notarului public pentru prejudiciile cauzate prin fapte si acte notariale, cu exceptia prejudiciilor provocate prin fapte cu intentie (art. 4 statutul Casei de asigurari).


Finantarea Casei de Asigurari se face de catre membrii Uniunii, notarul public avand obligatia sa contribuie la constituirea fondurilor acesteia, precum si din alte surse.


Organizarea si conducerea Casei de Asigurari se realizeaza prin urmatoarele organe :

Congresul Notarilor Publici ;

Consiliul de Administratie ;

Presedintele.


Obiectul de activitate al Casei de Asigurari este asigurarea obligatiilor de raspundere civila a notarilor publici.

Asigurarea de raspundere civila este valabila de la inceputul activitatii ca notar public si pana la incetarea calitatii sale si este operanta pentru daunele produse in perioada in care notarul public este in exercitiul functiei sale.


Asigurarea acopera (art. 16) din statutul Casei de Asigurari :

a)     prejudicii cauzate de notarul public prin fapte proprii sau ale angajatilor sai, din neglijenta, greseala sau imprudenta in exercitarea atributiilor sale ;

b)    prejudiciile produse de notarul public pentru valorile incredintate in depozit, afara de cazurile in care disparitia, distrugerea sau pierderea acestora este urmare unui caz fortuit sau de fora majora ;

c)     prejudiciile produse de notarul public ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale, date de clienti in depozit in vederea intocmirii actelor solicitate, limitate la costul de refacere al documentelor.


Asigurarea nu acopera :

a)     pretentii de despagubur, formulatre pentru pagubele stabilite prin hotarari judecatoresti, care au fost produse cu intentie de catre notarul asigurat;

b)    prejudiciile datorate intocmirii gresite a actelor, produse exclusiv din vina beneficiarului;

c)     partea din prejudiciu care depaseste limita maxima a despagubirii asigurate;

d)    cheltuieli de executare a hotararilor judecatoresti privind plata despagubirilor;

e)     raspunderea civila ce-i poate reveni asiguratului pentru pagubele cauzate tertilor, altele decat cele ce decurg strict din exercitarea profesiunii de notar;


Din punct de vedere al resurselor financiare Statutul Casei de Asigurari precizeaza ca aceasta are patrimoniu si buget propriu. Acestea sunt constituite din :

primele de asigurare;

taxe de inscriere ;

dobanzi ;

donatii, legate ;

alte surse legale.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact