StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » bancile in economie » Prevenirea si combaterea spalarii banilor

Legislatia nationala

Prin toata aceasta activitate desfasurata de Oficiul National de Prenire si Combatere a Spalarii Banilor se urmareste prenirea sau/si combaterea spalarii banilor, actiune demarata in 1999 la noi in tara. Daca urmarim ideea de adoptare a acestui act normativ, Legea nr.21/1999 pentru prenirea si sanctionarea spalarii banilor, in context international aceasta reglementare nu face altceva decat sa acopere un gol existent in reglementarile ce vizeaza un produs bancar prioritar in gama ofertei bancare: decontarile cu si fara numerar. Practic, se doreste asigurarea conditiilor necesare delimitarii exacte a naturii legale a operatiilor de transferuri de fonduri. Ulterior, se revine prin Legea nr. 656/2002 pentru prenirea si sanctionarea spalarii banilor, lege in vigoare in momentul actual. Legea 656 vine sa realizeze armonizarea legislatiei romane cu continutul celor doua directi ale Uniunii Europene. Ea a fost completata in 2005 cu Legea Nr.


230 din 13 iuliSlKfOS. in acest moment legea 656/2002 este in vigoare sub denumirea: LEGE pentru prenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prenire si combatere a finantarii actelor de terorism.
In paralel cu aceasta lege, trebuie avuta in dere si Legea nr. 535/2004 privind prenirea si combaterea terorismului, care transpune Directiva nr. 2001/97/EC a Parlamentului European si a Consiliului European privind modificarea Directii Consiliului nr. 91/308/EEC pentru prenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L344/76 din 28 decembrie 2001.
Obiectul de activitate al acestui oficiu, organ de specialitate aflat in subordinea Gurnului Romaniei, il reprezinta prenirea si combaterea spalarii banilor. In scopul bunei derulari a activitatii specifice acestui obiectiv, el primeste informatii din teritoriu, le analizeaza si informeaza autoritatile de competenta carora este fapta sesizata. In aceasta ordine de idei orice persoana fizica sau juridica (in mod exact, un angajat al acesteia), in momentul in care are suspiciuni ca operatiea ce urmeaza a se derula are drept scop spalarea banilor, este obligata sa informeze oficiul sus-mentionat. In categoria institutiilor ce au in mod expres obligatia transmiterii informatiilor privind activitatea de spalare a banilor (conform art.8/legea 659/2002) pot fi mentionate:


o Societatile bancare;
o Institutiile financiare, de exemplu:


a-  Fondurile de institii;
a-  Societati de institii;


a-  Societati de administrare a institiilor;
a-  Societati de depozitare, custodie;
a-  Societati de valori mobiliare. o Fonduri de pensii etc.
o Societati de asigurari si reasigurari;
o Agenti economici ce desfasoara activitati de jocuri de noroc ori
de amanet; o Persoanele fizice sau juridice ce acorda asistenta de specialitateIn domeniile:


» Juridic;
» Notarial;


» Conil;
» Financiar-bancar.
o Orice alta persoana fizica sau juridica prin acte si fapte savarsite in afara sistemului financiar bancar.
Derularea activitatii de prenire si combatere a activitatii de spalare a banilor este organizata in cadrul unitatilor bancare la nilul centralelor si este cuprinsa in cadrul Directiilor de control. in acest sens se va regasi un timent special delimitat in cadrul acestei directii. in scopul derularii activitatii in bune conditii, aceste timente, prin personalul incadrat, vor urmari:
aTŠ Derularea circuitelor de transfer care sunt suspecte ca servind pentru operatiuni de spalare a banilor;
aTŠ inaintarea cazurilor suspecte catre Oficiul National de Prenire si Combatere a Spalarii Banilor;
aTŠ Urmarirea modului de respectare a termenelor de raportare a cazurilor ce cad sub incidenta Legii 659/2002;
aTŠ Urmarirea modului de respectare a termenelor de raspuns in cazurile raportate conform Legii 659/2002 etc.In acest scop, se desfasoara si o activitate de culegere de informatii despre clientii suspecti, se inregistreaza toate informatiile considerate utile in aceasta activitate, se realizeaza o colaborare cu timentele corespunzatoare din celelalte banci si nu in ultima instanta se asigura o pregatire corespunzatoare a personalului implicat in aceasta activitate.
De asemenea, se va aa in dere o organizare si corelare a activitatii de urmarire a spalarii banilor nu doar in cadrul centralelor bancare, dar si in cadrul unitatilor bancare operati. in acest sens, se regasesc timente special organizate ce au in dere supragherea tranzactiilor suspecte de a se incadra in procedurile de spalare a banilor. Personalul angajat in acest scop trebuie sa culeaga informatii despre partile implicate in tranzactie, sa rifice natura tranzactiei si nu in ultima instanta sa asigure informarea cu caracter operativ a centralei bancare proprii, respectiv a timentului specializat din cadrul Directiei de control bancar.
La cererea clientilor, banca poate sa deschida dirse tipuri de conturi bancare. Documentatia necesara deschiderii contului este silita de catre banca in conformitate cu standardele de cunoastere a clientelei si difera in functie de natura juridica a clientului. in acest sens se are in dere:


> Implementarea unei politici de acceptare a clientelei;
> Existenta unor proceduri de identificare a clientului;
> Asigurarea unu sistem de intocmire si pastrare corespunzatoare a evidentei;
> Monitorizarea operatiunilor derulate si detectarea tranzactiilor suspecte;


> Asigurarea posibilitatii prenirii spalarii banilor;
> Derularea de programe de pregatire a personalului in domeniul cunoasterii clientelei.
Se pot identifica urmatoarele tipuri de conturi bancare deschise clientelei:
l.Conturi de disponibilitati - prin care se fac operatiuni de incasari si plati curente; soldul contului poate sa fie doar creditor si va reflecta disponibilul existent la un moment dat.
2. Conturi curente - se pot efectua acordari si rambursari de credite; soldul debitor18 reflecta credite existente, iar soldul creditor reflecta disponibil existent in banca; Soldul debitor reflecta acordarea unor credite de trezorerie inregistrate direct in contul curent al clientului sau se poate proceda la inregistrarea in conturi de credite definite distinct (20214, Utilizari din deschideri de credite permanente" si, respectiv, 20215, Credit global de exploatare"). in aceste conditii, soldul debitor este definit ca reprezentand descoperiri de cont neautorizate, precum si sumele utilizate, pronite din credite acordate in baza unui contract prin care institutia de credit se angajeaza ca pe o anumita durata de timp sa imprumute clientelei fonduri utilizabile in mod fractionat, in functie de nevoile acesteia si creditele acordate clientelei, in limita unui nil global de credit, care acopera ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia si care este silit potrivit bugetului previzional de trezorerie, in acest caz se vor regasi linii de credit acordate unei firme sau pentru un grup de firme. De regula aceste credite se vor regasi ca fiind evidentiate in conturi separate de imprumut, dar nu este exclusa evidentierea lor prin contul curent, caz in care acest cont va aa regimul de functionare al unui cont bifunctional.
3.Conturi de depozite - in conformitate cu prederile Legii bancare,
prin depozit se intelege suma de bani care este supusa la actiunea a doua
. ..19 restrictii :
a) sa fie rambursata in totalitate, cu sau fara dobanda sau orice alte facilitati, la cerere ori la un termen connit de catre deponent cu depozitarul;
b) sa nu se refere la transmiterea proprietatii, la furnizarea de servicii sau la acordarea de garantii;
Conturile de depozit au regim distinct, ele se deschid in baza unei cereri -conntie de depozit completata de solicitant si depusa la ghiseul bancii in doua exemplare. Semnatura solicitantului de pe cerere constituie in ace
lasi timp si specimenul de semnatura. Cererea de deschidere a unui cont de depozit se solutioneaza in ziua depunerii ei la banca.
In cazul depozitelor la termen, perioada de pastrare este exprimata in zile calendaristice si este mentionata in cererea-conntie incheiata cu banca. Termenul de incepere a perioadei este ziua inregistrarii sumei consemnate, ca si depozit in creditul contului de depozit.
Exista posibilitatea utilizarii unor multiple criterii de clasificare a depozitelor, in functie de:
a. natura social economica a detinatorilor de capital:


a-  persoane j uridice;
a-  persoane fizice.


b. termenul pentru care se constituie:
a-  depozite la dere;


a-  depozite la termen.
c. scadentei depozitului:


a-  1,1 1/2, 2, 3,6,9, 12, 24 luni.
d. modul de calcul si inregistrare a dobanzii:


a-  lunar;
a-  la expirare.
e. clauzele de modificare a dobanzii pe durata contractului:
a-  cu dobanda fixa;


a-  cu dobanda variabila.
f. existenta unor restrictii de rambursare a depozitului:


a-  cu preaviz;
a-  fara preaviz.
g. din punct de dere al contului in care se bonifica dobanda:
a-  in cont la dere;


a-  in contul de depozit;
a-  de economii;


a-  KIDcont.
h. moneda in care se constituie depozitul:


a-  in lei;
a-  in valuta.
La prima dere marea dirsitate a criteriilor de structurare a depozitelor bancare poate sa genereze un numar relativ mare de posibilitati de economisire.
4. Conturi de credite - se utilizeaza pentru evidentierea si urmarirea acordarii creditelor; soldul contului la un moment dat poate sa fie doar debitor, reflectand suma angajamentelor debitorului fata de banca.
5. Conturi cu destinatie speciala - prin aceste conturi se efectueaza prestatii bancare speciale", cum ar fi: acrediti, cecuri certificate, conturi aferente cardurilor (uneori in functie de specificul organizarii si procedurilor bancare ale bancii), pastrarea disponibilitatilor aferente tranzactiilor valutare la termen, sume blocate pentru destinatii solicitate de client cum ar fi cecuri certificate, ordine de plata la o scadenta viitoare, depozite colaterale etc.
6.Conturi colectoare - functionarea acestui cont presupune existenta unui cont de disponibil deschis la sucursala din localitatea unde se afla sediul firmei (in principiu). Dupa deschiderea acestui cont, clientul poate dispune deschiderea de mai multe subconturi curente (de disponibilitati) si la alte sucursale ale bancii. Prin subconturi se efectueaza doar operatiuni de incasari in dirsele forme posibile: numerar, ordine de plata, cecuri etc.
Scopul deschiderii acestui tip de cont este acela de satisfacere a cerintelor clientilor care au deschise mai multe puncte de lucru sau distribuitori individuali, asigurandu-se astfel colectarea incasarilor din propria retea teritoriala in subconturi colectoare din reteaua bancii si transmiterea soldurilor acestora in contul curent deschis la unitatea principala.
Specific acestui subcont colector este faptul ca el nu este purtator de dobanda la dere. Dobanda la dere se aplica asupra soldului contului curent, deschis la sucursala principala. Soldul subcontului colector transferat de catre subunitati in conturile curente deschise la unitatea principala va fi diminuat cu comisionul aferent operatiunii de transfer intrabancar. Transferul soldurilor subconturilor colectoare se realizeaza automat la sfarsitul fiecarei zile.
Se acorda o atentie deosebita identificarii clientelei20, motiv pentru care prin modificarile aduse in 2003 se interzice in mod expres (art. 12): Institutiile de credit nu vor deschide si opera conturi anonime pentru care identitatea titularului nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator si nici conturi sub nume ficti".In cazul in care exista suspiciuni privind obiectul tranzactiei (spalarea banilor), persoanele juridice anterior mentionate au obligatia de proceda la identificarea clientilor sai, indiferent de valoarea tranzactiei. in cazul in care nu exista aceasta suspiciune, identificarea este obligatorie doar pentru tranzactiile ce depasesc 10.000 de EURO.
Identificarea presupune:
> in cazul persoanelor fizice - conform actelor de identitate.
> in cazul persoanelor juridice romane - conform certificatului de inmatriculare a firmei, plus dovada ca persoana fizica este abilitata sa reprezinte persoana juridica in cauza.
> in cazul persoanelor juridice straine - identitatea conform actelor proprii de inmatriculare a firmei, la care se adauga si o traducere a acestora in limba romana, traducere autentificata de catre notar. La acestea se adauga, ca si in cazul persoanelor juridice romane, o imputernicire speciala acordata celui ce reprezinta firma in cauza la tranzactia in curs.In baza acestor informatii privind persoanele participante la tranzactie si continutul tranzactiei, oficiul poate sa decida si sa transmita imediat, in scris, persoanei declarante a tranzactiei decizia de suspendare a acesteia. Suspendarea efectuarii tranzactiei se poate realiza pentru o perioada de 24 de ore. in cazuri justificate, oficiul poate sa solicite Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie prelungirea acestui termen cu inca 3 zile lucratoare. in situatia in care blocarea tranzactiei cu inca trei zile se realizeaza a fi pe moti neintemeiate, oficiul va raspunde civil pentru pierderea financiara provocata persoanei fizice sau juridice in cauza.
Chiar daca persoanele prevazute la art. 8 au obligatia de a informa imediat oficiul asupra unei tranzactii suspecte a reprezenta o operatie de spalare a banilor imediat ce a luat stiinta de efectuarea ei in viitorul imediat sau apropiat, exista posibilitatea raportarii acesteia doar dupa efectuarea ei, imediat, daca ii este imposibila neefectuarea tranzactiei sau daca prin neefec-tuarea ei ar fi facut imposibila identificarea in continuare a beneficiarilor tranzactiei.
Trebuie mentionat ca oricare din actiunile incadrate in cele considerate ca reprezentand o activitate de spalare a banilor se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani. Este pedepsita inclusiv si numai tentativa de spalare a banilor. Aceste sanctiuni se aplica cumulativ cu cea de confiscare a bunurilor ce fac obiectul infractiunii; daca acestea nu se pot recupera, se va proceda la achitarea contravalorii acestora.
In situatia in care fapta nu constituie infractiune, se aplica amenzi cuprinse intre 2.000 si 20.000 lei. Aceste amenzi sunt aplicabile atat persoanelor fizice, cat si celor juridice (dupa caz), constatarea si aplicarea acestora realizandu-se de catre persoanele desemnate in acest sens de catre Oficiul National de Prenire si Combatere a Spalarii Banilor, autoritatile cu atributii de control financiar sau cele de supraghere financiara.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact