StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a lua DECIZIA CORECTA
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » economie comerciala » Cercetarea stiintifica in comert

Locul si rolul cercetarii stiintifice in derularea politicilor macrocomerciale

Conducerea complexelor procese economice ce se desfasoara in domeniul circulatiei marfurilor, aplicarea programelor sectoriale de reforma si perfectionare continua a comertului si, indeosebi, gestiunea lucrativa a mutatiilor generate de catre respectile programe in activitatea comerciala presupun o implicare functionala a cercetarii stiintifice in fundamentarea si derularea politicilor macrocomerciale.
Intre principalele probleme ce vor forma continutul politicilor macrocomerciale - atat in perioada de tranzitie spre economia de piata, cat si ulteriotr in perioada de maturizare a structurilor si mecanismelor pietei - in cadrul carora cercetarea stiintifica va fi implicata ca element de fundamentare, se considera a fi de o importanta hotaratoare: dezvoltarea sectorului pri


vat; asigurarea reformei institutionale; asigurarea cadrului legislativ si normativ specific dirselor sectoare de comert; restructurarea comertului; asigurarea protectiei sociale a consumatorilor; restructurarea resurselor umane . Data fiind complexitatea unor asemenea aspecte, reorientarea activitatii de cercetare stiintifica si includerea sa in cadrul actiunilor ce vor fi intreprinse in derea sustinerii obiectilor de reforma ale comertului presupune, atat o regandire conceptuala a modului de abordare a problematicii fiecaruia dintre domeniile structurale ale politicilor macrocomerciale, cat si implicarea sa operationala, prin realizarea unor studii, analize si prsdictii comerciale, care sa asigure, pe de o parte, o diagnosticare corespunzatoare a problemelor cu care se confrunta comertul, cat si fezabilitatea masurilor ce urmeaza a fi implementate.
aTŠ Pornind de la respectile concepte, consideram ca localizarea cercetarii stiintifice in derularea politicilor macrocomerciale poate fi conturata prin intermediul contributiei preconizate sa si-o aduca la elucidarea si fundamentarea fiecaruia dintre aspectele subliniate anterior, ca elemente structurale ale programului de reforma.
» in ceea ce priste dezvoltarea sectorului privat, cercetarea stiintifica, prin analizele si studiile efectuate, are menirea de a contribui la constituirea si silirea cailor de multiplicare a promotorilor care sa faciliteze si sa incurajeze infiintarea si dirsificarea intreprinzatorilor particulari din comert, ca parte componenta a strategiei de promovare a sectorului privat, al intreprinzatorilor mici si mijlocii. Fenomenul respectiv trebuie gandit ca o ajustare structurala a comertului, ce are ca functie-obiectiv sporirea contributiei acestuia la crearea produsului intern brut, corespunzator cerintelor de echilibrare structurala si care sa asigure, in acelasi timp, resursele necesare pentru alinierea nilului de calitate a serviciilor prestate populatiei la cotele standardelor internationale. in legatura cu acest aspect, privind dezvoltarea sectorului privat, ca unul dintre cele mai importante obiecti ale programului de reforma, mai trebuie subliniata si ideea potrivit careia complexitatea procesului de ajustare structurala a economiei, precum si nerealismul unei modalitati radicale a derularii acestuia, bazata pe inlocuirea masiva si brusca a aparatului productiv, depreciat din punct de dere tehnic si economic si in conditiile inexistentei surselor de finantare eficiente, prezenta sectorului privat, trebuie extinsa puternic, initiativa institionala particulara in comert denind o conditie sine qua non a dezvoltarii acestuia. Realizarea unui asemenea obiectiv implica din partea cercetarii stiintifice o etapizare a desfasurarii procesului respectiv si imprimarea unui ritm accelerat, cu o semnificativa comprimare a intervalului normal ce caracterizeaza o faza de macro-ciclu de 20-25 de ani, insa nu mai putin de 10-l5 ani, perioada considerata adevarata de catre studiile de specialitate efectuate in cadrul tarilor cu o dezvoltata economie de piata. in cadrul intervalului respectiv - structurat pe trei etape - cercetarea stiintifica are menirea de a contura continuu si de a oferi solutiile necesare in cadrul celor trei etape specifice, aflate intr-o stransa interdependenta: tranzitie; maturizarea structurilor si mecanismelor pietei; pregatirea societatii postmoderne sau postindustriale . La aceasta se adauga faptul ca atingerea obiectilor ajustarii structurale a comertului va fi conditionata si de dimensiunile si gradul de influentare a procesului respectiv si in celelalte subsisteme conexe ale economiei - industria, agricultura, constructiile, transporturile, turismul, invatamantul etc. - ceea ce face necesar ca asezarea activitatii de cercetare stiintifica comerciala, pe diferitele sectoare si agenti economici din sectorul comercial, sa fie insotita si de o directionare corespunzatoare a colaborarii cu unitatile de cercetare din ramurile respecti.
» Asigurarea reformei institutionale reclama prezenta cercetarii stiintifice in ceea ce priste delimitarea si conturarea unui cadru institutional si informational adecvat, in scopul fundamentarii deciziilor de politica comerciala, precum si cu privire la asigurarea unui control adecvat asupra legalitatii si a modului de desfasurare a activitatii comerciale. Concomitent, cercetarea stiintifica trebuie sa ofere solutii cu privire la posibilitatile de descentralizare a initiatii privind identificarea mijloacelor de implementare a obiectilor strategice, prin transferarea treptata a acesteia catre institutii negurnamentale, cum ar fi asociatiile profesionale, asociatiile patronale, camerele de comert si industrie etc, precum si catre administratiile publice locale. Un alt obiectiv al cercetarii stiintifice comerciale, referitor la asigurarea reformei institutionale, poate aa in dere conturarea structurilor menite sa solutioneze o serie de probleme de importanta deosebita, atat in procesul de restructurare si reforma a comertului, cat si ulterior, in etapa implementarii depline a mecanismelor de piata. Intre respectile probleme apar: clasificarea unitatilor comerciale si de alimentatie publica; licentierea agentilor economici cu activitate de comert; supragherea legalitatii si calitatii activitatii comerciale desfasurate de catre diferitele categorii de agenti economici; urmarirea respectarii regulilor de urbanism comercial si de comercializare a produselor si serviciilor; asigurarea bazei de date pentru elaborarea operativa a lucrarilor de analiza si conjunctura a pietei etc.
» in legatura cu asigurarea cadrului legislativ si normativ, specific comertului, cercetarii stiintifice comerciale ii revine rolul de a identifica, prin studii de specialitate, domeniile de reglementare, specificitatea fiecaruia dintre domeniile identificate, conexiunile dintre ele, precum si dintre ele si alte domenii economice sau sociale, consecintele reglementarilor respecti si solutiile ce pot fi avute in dere pentru o cat mai buna fundamentare a fiecarei legi sau act normativ.
- Ca un element specific perioadei de tranzitie spre o economie reala de piata, in acest domeniu, apare prezenta cercetarii stiintifice comerciale la fundamentarea unor proiecte de legi care sa contribuie la definitivarea cadrului legislativ si normativ specific comertului. Este vorba, in principal, de fundamentarea unor legi privind comercializarea dirselor bunuri si servicii comerciale, sustinerea procesului de elaborare a unor acte normati privind productia si comercializarea produselor agroalimentare cu un rol decisiv in consumul populatiei, participarea alaturi de dirsele organisme gurnamentale la fundamentarea si elaborarea reglementarilor privind utilizarea leasingului si a francizei pentru sustinerea dezvoltarii sectorului privat in comert, initierea unor acte normati care sa reglementeze circuitul eficient al ambalajelor, un accent deosebit punand aici pe studierea si asigurarea respectarii cerintelor privind protectia mediului inconjurator.
- Un alt element, extrem de important pentru localizarea cercetarii stiintifice in cadrul procesului de asigurare a cadrului legislativ si normativ, specific comertului, il constituie participarea acesteia la fundamentarea cailor de armonizare a legislatiei societatilor comerciale romanesti cu legislatia comerciala din cadrul Uniunii Europene. in aceasta privinta, cercetarea stiintifica comerciala este necesar sa studieze fenomenele comunitare, specificitatea acestora si conceptele care stau la baza fiecarui obiectiv lansat si urmarit de organismele comunitare, stiut fiind ca dezideratul principal al Uniunii Europene consta in crearea si asigurarea unei piete unice, a carei operativitate efectiva este garantata de libertatile fundamentale acordate cetatenilor comunitatii. Referitor la actul de comert este vorba in principal de o serie de fenomene privind circulatia libera a bunurilor, serviciilor si capitalului, facilitati de care toti agentii economici sa poata beneficia, indiferent daca sunt persoane fizice sau juridice, precum si de circulatia libera a persoanelor, prevazuta prin tratatele de constituire a Uniunii Europene, de aderare sau de asociere la piata unica a comunitatii respecti, cu scopul de a permite societatilor comerciale crearea de sedii secundare in alta tara decat unde sunt inregistrate. Problematica armonizarii legislatiei societatilor comerciale cu legislatia comerciala din cadrul Uniunii Europene constituie, desigur, o prioritate a etapei de integrare pe care Romania o va parcurge in anii urmatori; consideram insa ca participarea cercetarii stiintifice, prin mijloacele sale specifice, la fundamentarea cailor de realizare a unei legislatii comerciale corespunzatoare si de armonizare a acesteia cu legislatia comerciala si a altor comunitati sau asociatii economice din dirse zone ale lumii - AELS, ALSNA, ALSASE etc. - va deni in viitor o practica curenta, tinand seama de conditiile create pentru conectarea pietelor nationale la circuitul mondial de valori.
» Un alt domeniu care reclama prezenta cercetarii stiintifice comerciale il constituie procesul de restructurare a comertului interior. Domeniul respectiv poate fi considerat ca un camp exclusiv al cercetarii stiintifice, tinand seama de problematica cu care se confrunta procesul de restructurare. intre principalele aspecte la care se asteapta solutii se inscriu: dirsificarea canalelor de distributie, promovarea unei noi structuri organizatorice in cadrul societatilor comerciale, elaborarea unor programe de retehnologizare, silirea metodologiei de clasificare a unitatilor de alimentatie publica, precum si o serie de alte elemente generate de integrarea structurilor comerciale in mecanismele pietei.In cadrul problematicii enuntate mai sus, aspecte mai deosebite ridica dirsificarea canalelor de ditributie, domeniu in cadrul caruia cercetarea stiintifica se va confrunta cu necesitatea conturarii unor circuite care sa conduca la costuri de distributie reduse, cu impact favorabil asupra preturilor de vanzare cu amanuntul. in acest sens, se apreciaza ca va fi necesar a se proiecta un sistem national al pietelor de gros pentru produse horticole si alte produse alimentare; crearea si implementarea unui sistem informational la nilul tarii, prin intermediul caruia sa se poata cerceta, cu caracter de continuitate, conj
unctura pietei produselor agricole; identificarea unor surse de colaborare bilaterala, in domeniul respectiv, cu dirse tari; realizarea unei retele de distributie profilata pe comercializarea produselor informatice destinate anumitor categorii de populatie - tineret, mici intreprinzatori; proiectarea si realizarea unui comert mobil, itinerant, bazat pe mijloace speciale de transport si tehnologii comerciale moderne, care sa asigure un comert civilizat in zonele cu o retea comerciala mai slab dezvoltata; conceptualizarea si implementarea in comertul romanesc a unor firme moderne de comercializare a marfurilor prin corespondenta sau cu ajutorul mijloacelor electronice, cum ar fi comertul prin videotext, internet sau televiziune cablata etc.
Celelalte probleme privind procesul de restructurare a comertului interior imbraca, indeosebi, aspecte logistice, legislati sau metodologice, aspecte in randul carora cercetarea stiintifica este implicata ca instrument de depistare, studiere si fundamentare a cailor de materializare a dirselor solutii de realizare.
» in acelasi context al restructurarilor, cercetarii stiintifice comerciale ii revine un rol important si in ceea ce priste restructurarea resurselor umane. Si acest domeniu este foarte generos si deosebit de receptiv fata de actiunile posibil a fi inscrise in programele de cercetare stiintifica. Se asteapta continuu noi solutii cu privire la: proiectarea si derularea unor programe de pregatire manageriala, indeosebi pentru societatile comerciale mici si mijlocii; realizarea unor materiale didactice adecvate fiecarui gen de programe si nilului de instruire a diferitelor categorii de cursanti; elaborarea unor seturi de teste specifice privind evaluarea cunostintelor cursantilor, teste necesare institutiilor de invatamant acreditate sau autorizate sa acorde atestate profesionale pentru diferitele meserii specifice activitatii de comert.
» In proiectarea, implementarea si derularea politicilor macro-comerciale, o latura importanta a procesului respectiv o constituie asigurarea protectiei sociale a consumatorilor.In cadrul acestei laturi a politicilor macrocomerciale cercetarea comerciala poate colabora cu cercetarea stiintifica agroalimentara si cercetarea tehnologica industriala in derea: silirii structurii produselor de importanta strategica in aprovizionarea populatiei; determinarii parametrilor de calitate si functionalitate a diferitelor categorii de bunuri si servicii, precum si silirii valorilor parametrilor respectivi; silirii sistemului de garantare a produselor; determinarii modului de ambalare a produselor si silirii parametrilor fizico-chimici ai ambalajelor folosite; conturarii sistemelor de livrare si comercializare a diferitelor categorii de produse etc. De asemenea, in colaborare cu cercetarea stiintifica juridica, cercetarea comerciala este posibil sa contribuie, pe de o parte, la crearea unui sistem institutional modem de protectie a consumatorilor, bazat pe organisme de reprezentare si o legislatie corespunzatoare si, pe de alta parte, la silirea cailor reale - rapide si eficiente - de destramare a consumatorilor lezati sau ubiti prin actul de cumparare.
Ca si in cazul asigurarii cadrului legislativ specific comertului, prezentat anterior, un aspect deosebit privind implicarea cercetarii stiintifice comerciale in asigurarea protectiei sociale a consumatorilor il constituie cercetarea, identificarea si fundamentarea cailor de implementare a unor politici de protectie, similare cu cele din cadrul Uniunii Europene sau din alte zone organizate de piata, cum ar fi AELS, ALSNA etc. O asemenea abordare este justificata prin aceea ca, cel putin partial, functionarea pietelor unice a unor astfel de comunitati sau zone este, asa dupa cum subliniaza specialistii Uniunii Europene, legata de apropierea conditiilor de protectie a consumatorilor din diferitele state membre. Se apreciaza ca legislatiile nationale diferite in domeniul protectiei consumatorilor creeaza bariere comerciale si distorsiuni concurentiale incompatibile cu realizarea unei piete unice. Legiuitatea unei asemenea abordari rezida si in necesitatea instaurarii increderii consumatorului intr-o piata unica pe european, fenomen realizabil numai prin inocularea in gandirea respectivilor consumatori a certitudinii ca pot beneficia de aceleasi conditii de protectie in cadrul intregii Uniuni. In acelasi context, se apreciaza, pe de o parte, ca politica privind consumatorul trebuie sa fie considerata ca o politica de sine statatoare, cu obiecti proprii - promovarea intereselor consumatorilor pe piata -, prioritati proprii si instrumente proprii, iar, pe de alta parte, ca este absolut necesara integrarea functionala a consideratiilor de politica privind consumatorul in celelalte politici comunitare, cum ar fi, de pilda, politicile comerciale.
aTŠ Locul si, in special, rolul cercetarii stiintifice in derularea politicilor macrocomerciale sunt date si de catre implicarea sa operationala, asa dupa cum se sublinia anterior, prin realizarea unor studii, analize si predictii comerciale, care sa faca legatura intre politicile macrocomerciale preconizate la nil national si politicile de afaceri promovate de catre fiecare dintre firmele prezente in cadrul pietei.Intr-un asemenea context, cercetarile efectuate, prin studiile si analizele de diagnosticare realizate, predictiile si studiile de fezabilitate au menirea de a contribui la sublinierea obiectilor inscrise in cadrul strategiilor ce dau osatura politicilor macrocomerciale, atat prin detalierea acestora si structurarea problemelor in profil microeconomic, la nilul administratiei locale de stat, cat si prin oferirea unor solutii firmelor antrenate in afaceri in cadrul fiecarei zone de piata.
» Un rol important, in acest domeniu, vor aa studiile asupra comportamentului firmelor comerciale in mediul concurential. Asemenea studii, prin cercetarile si analizele efectuate, vor putea oferi, atat organelor administratiei locale, cat si firmelor comerciale, rezultate ati, posibilitatea diagnosticarii dificultatilor si oportunitatilor din cadrul pietei, cai de actiune, dirse solutii, precum si perspectiva fiecareia dintre institiile proiectate in domeniul circulatiei marfurilor.
» In acelasi cadru, privind operationalizarea legaturilor dintre obiectile strategice ale politicilor macrocomerciale si activitatile desfasurate in profil zonal sau la nilul firmelor, se inscriu si cercetarile sau studiile conjuncturale. Acestea, prin urmarirea constanta a evolutiei ofertei, preturilor si a vanzarilor de marfuri, cu toate rupturile de ritm si mutatiile lor accidentale, precum si a fenomenelor generatoare a unor asemenea perturbatii, urmeaza sa asigure determinarea si utilizarea operativa a unor instrumente si marfuri capabile sa diminueze socul pietei asupra dirselor afaceri intreprinse de catre operatorii economici, sau, dimpotriva, sa faciliteze valorificarea profiila a oricarora dintre oportunitatile oferite de conjuncturile caracteristice anumitor zone de piata.
» Deosebit de important, dupa parerea noastra, apare rolul cercetarii stiintifice comerciale in ceea ce priste regandirea sistemelor de informare a consumatorilor si operationalizarea unor practici promo-tionale moderne. In aceasta privinta, studiile intreprinse pot oferi posibilitatea ca respectile practici promotionale, prin continutul, forma de prezentare si oportunitatea informatiilor sa marcheze in mod favorabil sistemul de relatii dintre comert si toate tipurile de cumparatori deserviti, fie din randul consumatorilor individuali, fie din randul celor intermediari - intreprinzatori, institutii publice sau private etc.
» in sfarsit, in cadrul multitudinii aspectelor importante, cercetarea stiintifica comerciala poate aa un rol important in dezvoltarea de ansamblu a comertului, avand in dere aici extinderea obiectului de activitate, perfectionarea retelei de distributie si promovarea unor forme moderne de vanzare.
- Fundamentarea stiintifica a extinderii obiectului de activitate apare ca un fenomen specific perioadei de tranzitie spre economia de piata, stiut fiind ca, in trecut, obiectul comertului cu ridicata si, indeosebi, al celui cu amanuntul il formau doar bunurile de consum individual, destinate populatiei, in timp ce bunurile de consum productiv si asimilate acestora, destinate institorilor sau agentilor economici, faceau obiectul aprovizionarii tehnico-materiale - ca un circuit paralel cu cel al comertului. Or, intr-o economie de piata ambele categorii de produse formeaza obiectul tranzactiilor comerciale, bazate pe jocul ofertei si cererii, firmele participante, indiferent de natura si destinatia produselor realizate, trebuind a se supune "regulilor de joc" generate de piata. Intr-o atare situatie, cercetarea stiintifica are menirea de a contura caile de armonizare si realizare a distributiei celor doua categorii de produse, atat sub aspectul circuitelor comerciale, cat si sub aspectul logisticii posibil a fi utilizate.
- Deosebit de importante apar, insa, aspectele macrocomerciale ce trebuie solutionate - cu ajutorul cercetarii stiintifice comerciale - referitoare la orientarea dezvoltarii si modernizarii retelei comerciale. in acest domeniu sunt necesare solutii referitoare la posibilitatea sporirii continue a suprafetelor comerciale, imbunatatirea amplasarii teritoriale a acestora, dotarea cu utilaje comerciale specifice obiectului de comert, profilarea unitatilor in functie de cerintele pietei, precum si a altor masuri care sa contribuie la apropierea activitatii comerciale fata de consumatori, influentandu-le optiunea de cumparare.
- Concomitent cu dezvoltarea si modernizarea retelei comerciale apare si necesitatea cercetarii cailor si posibilitatilor de introducere si extindere permanenta a unor forme moderne de vanzare, care sa asigure un grad ridicat de accesibilitate a cumparatorilor la o gama cat mai larga de produse, atat prin intermediul unitatilor comerciale clasice, amplasate in dirse localitati, cat si prin intermediul unor forme noi de comert, cum ar fi cel itinerant sau cel fara magazin - pe baza de catalog, prin corespondenta sau electronic.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact