StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a lua DECIZIA CORECTA
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » piata de capital
Trimite articolul prin email Proceduri de atribuire : Piata de capital Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Proceduri de atribuireProceduri de atribuire


Licitatia deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa. Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.


Licitatia restransa se desfasoara, de regula, in 2 etape:
etapa de selectare a candidatilor, prin aplicarea criteriilor de selectie;

etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati, prin aplicarea criteriului de atribuire.

Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru prima etapa a procedurii de licitatie restransa. Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de selectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care intentioneaza sa-i selecteze (care nu poate fi mai mic de 5) si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.

Numarul de candidati selectati dupa prima etapa a licitatiei restranse trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare. In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:

a)      fie de a anula procedura de licitatie restransa;;

b)      fie de a continua procedura de licitatie restransa numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile solicitate, in masura in care numarul acestora este, totusi, suficient pentru a asigura o concurenta reala.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite concomitent o invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de licitatie restransa tuturor candidatilor selectati.

Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a)      referinte privind anuntul de participare publicat;

b)      data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor;

c)      adresa la care se transmit ofertele;

d)      limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;

e)      adresa, data si ora deschiderii ofertelor;

f)        daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare insotita de un exemplar al documentatiei de atribuire. In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii privind modul de accesare a documentatiei respective.


Dialogul competitiv se poate aplica pentru atribuirea unui contract de achizitie publica daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a)      contractul in cauza este considerat a fi de complexitate deosebita contractul pentru care autoritatea contractanta nu este, in mod obiectiv, in masura sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii satisfaca necesitatile si exigentele; si/sau sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului;

b)      aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza.

Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:

a)      etapa de preselectie a candidatilor;

b)      etapa de dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei, pentru identificarea solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor autoritatii contractante si in baza careia/carora candidatii vor elabora si vor depune oferta finala;

c)      etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.

Dialogul competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.

Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitive. Atunci cand preselecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii obiective si nediscriminatorii, utilizand in acest scop numai criteriile de preselectie prevazute in anuntul de participare. Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de preselectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care intentioneaza sa ii preselecteze (care nu poate fi mai mic de 3) si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.

Numarul de candidati admisi in cea de-a doua etapa a dialogului competitiv trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare.

In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:a)      fie de a anula procedura de dialog competitiv;

b)      fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile solicitate, in masura in care numarul acestora este totusi suficient pentru a asigura o concurenta reala.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidatilor admisi.

Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a)      referinte privind anuntul de participare publicat;

b)      adresa la care va avea loc dialogul, precum si data si ora lansarii acestuia;

c)      limba/limbile in care se va derula dialogul;

d)      daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare insotita de un exemplar al documentatiei de atribuire, care va include si documentatia descriptiva. In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii privind modul de accesare a documentatiei respective.

Autoritatea contractanta deruleaza dialogul cu fiecare candidat admis, in parte. In cadrul acestui dialog se discuta optiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum si orice alte elemente ale viitorului contract, astfel incat solutiile identificate sa corespunda necesitatilor obiective ale autoritatii contractante. Autoritatea contractanta deruleaza dialogul pana cand identifica solutia/solutiile corespunzatoare necesitatilor sale obiective.

Dupa ce a declarat inchisa etapa de dialog si a anuntat participantii cu privire la acest aspect, autoritatea contractanta are obligatia de a invita participantii selectati sa depuna oferta finala, oferta care se elaboreaza pe baza solutiei/solutiilor identificate in cursul acestei etape si care trebuie sa contina toate elementele necesare prin care se prezinta modul de indeplinire a viitorului contract. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de depunere a ofertei finale cu un numar suficient de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat fiecare participant selectat sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei finale.

Invitatia de depunere a ofertei finale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a)      referinte privind anuntul de participare publicat;

b)      data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor;

c)      adresa la care se transmit ofertele;

d)      limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;

e)      adresa, data si ora deschiderii ofertelor;

f)        daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.


Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare poate apare in urmatoarele cazuri:

a)      atunci cand, in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila numai dupa anularea procedurii initiale de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau cerere de oferte si numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial;

b)      in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica;

c)      atunci cand serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, indeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitatiei deschise sau licitatiei restranse;

d)      atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.

Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare. Atunci cand preselecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii obiective si nediscriminatorii, utilizand in acest scop numai criteriile de preselectie prevazute in anuntul de participare.

Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de preselectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care intentioneaza sa ii preselecteze (care nu poate fi mai mic de 3) si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:

a)      fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

b)      fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile solicitate, in masura in care numarul acestora este totusi suficient pentru a asigura o concurenta reala.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare tuturor candidatilor preselectati.

Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a)      referinte privind anuntul de participare publicat;

b)      adresa la care vor avea loc negocierile, precum si data si ora lansarii acestora;

c)      limba/limbile in care se vor derula negocierile;

d)      daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare;

e)      informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare.

Autoritatea contractanta deruleaza negocieri cu fiecare candidat preselectat in parte. In cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare si juridice ale viitorului contract.


Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare se poate folosi numai in urmatoarele cazuri:

a)      atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;

b)      ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;

c)      atunci cand produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente;

d)      atunci cand este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere. Perioada in care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial;

e)      pentru achizitionarea de materii prime cotate la bursele de marfuri, achizitia acestora realizandu-se ca urmare a tranzactiilor de pe piata la disponibil;

f)        atunci cand produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

g)      atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz, autoritatea contractanta avand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;

h)      atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: I) atribuirea sa fie facuta contractantului initial; II) lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia; III) valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite sau a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare ori aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial;

i)        atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: I) atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; II) contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa, III) valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior; IV) in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective; V) autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.Autoritatea contractanta are obligatia de a invita la negocieri un numar de operatori economici care sa asigure o concurenta reala.


Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat sau egala cu echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:

a)      pentru contractul de furnizare: 75.000 euro;

b)      pentru contractul de servicii: 75.000 euro;

c)      pentru contractul de lucrari: 500.000 euro.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se initiaza prin publicarea in SEAP a unei invitatii de participare la procedura de atribuire. Invitatia de participare cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

a)      data si ora limita stabilite pentru primirea ofertelor;

b)      adresa la care se transmit ofertele;

c)      data si ora deschiderii ofertelor;

d)      limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;

e)      daca se solicita indeplinirea unor criterii minime de calificare, mentionarea acestora;

f)        o scurta descriere a obiectului contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit;

g)      modul de obtinere a documentatiei de atribuire.

In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii privind modul de accesare a documentatiei respective.


Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, ca o procedura independenta, in care concurentii pot obtine premii si/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.

Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de concurs orice informatie, cerinta, regula, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potentialilor concurenti o informare completa si corecta cu privire la modul de aplicare a concursului de solutii. Documentatia de concurs trebuie sa cuprinda cel putin:

a)      informatii generale privind autoritatea contractanta;

b)      instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la concurs;

c)      cerintele minime de calificare pe care autoritatea contractanta a hotarat sa le solicite, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de concurenti pentru dovedirea indeplinirii cerintelor respective;

d)      ansamblul cerintelor pe baza carora concurentii urmeaza sa elaboreze si sa prezinte proiectul;

e)      cuantumul premiilor care urmeaza sa fie acordate, in cazul in care concursul este organizat ca o procedura independenta;

f)        angajamentul autoritatii contractante de a incheia contractul de servicii cu castigatorul sau cu unul dintre castigatorii concursului respectiv, in cazul in care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;

g)      informatii detaliate si complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor castigator/castigatoare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a realiza o selectie preliminara a concurentilor, utilizand in acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie sa fie precizate in mod explicit in documentatia de concurs. Numarul de concurenti selectati trebuie sa fie suficient astfel incat sa asigure o concurenta reala.

scopul evaluarii proiectelor prezentate intr-un concurs de solutii, autoritatea contractanta are obligatia de a numi un juriu format din cel putin 3 membri, persoane fizice independente fata de concurenti, cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta.

Proiectele trebuie sa fie prezentate anonim, acest anonimat urmand a fi pastrat pana in momentul in care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie. Juriul are obligatia de a evalua proiectele depuse exclusiv in baza criteriilor de evaluare indicate in anuntul de concurs.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact