StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Obligatiile ssif fata de clienti : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Obligatiile ssif fata de clientiObligatiile SSIF fata de clienti


Prestarea serviciilor de investitii financiare se realizeaza numai in baza unui contract in forma scrisa care va contine cel putin clauzele :

serviciile de investitii financiare ce vor fi prestate ;
durata contractului, modul in care co 424i88e ntractul poate fi reinnoit si/sau modificat ;

procedura si mijloacele prin care clientii vor transmite ordine si instructiuni ;

tipul, continutul si frecventa documentelor privind activitatea desfasurata ce vor fi transmise clientilor ;

consimtamantul expres al clientului pentru stocarea de catre agent/SSIF a instructiunilor/confirmarilor acestuia transmise telefonic, dupa caz ;

orice alte clauze privind prestarea serviciilor de investitii financiare convenite de parti ;

comisionul pentru prestarea serviciilor de investitii si/sau consultanta acordata clientilor privind instrumentele financiare.


Contractul va fi insotit de cererea de deschidere de cont pentru fiecare client care se va anexa contractului si va cuprinde cel putin urmatoarele :

datele de identificare a clientului persoana fizica sau juridica ;

informatii privind clientul in scopul intocmirii profilului acestuia si anume :

venituri

cont bancar

estimarea valorii investitiei

nivel de risc

obiective investitionale

detineri de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%

numele si decizia de autorizare a ASIF care a deschis contul, eventual stampila acestuia

semnatura persoanei autorizate din partea SSIF si stampila societati

anexa : copia documentului de identitate sau a certificatului de inmatriculare.


Contractele de administrare de portofoliu vor cuprinde suplimentar :

caracteristicile contului de portofoliu ;

daca este cazul, identificarea tranzactiilor pe care SSIF le poate face numai cu acordul expres al clientilor ;

posibilitatea SSIF de a delega competentele primite in baza contractului de administrare, limitele si conditiile unei asemenea delegari, iar in situatia in care delegarea nu priveste intregul portofoliu, instrumentele financiare si pietele reglementate pentru care aceasta delegare poate fi acordata ;

posibilitatea clientilor de a revoca unilateral, in orice moment, mandatul dat unei SSIF in baza contractului de administrare ;

dreptul clientilor de a dispune transferul tuturor sau al unei parti din sumele banesti ori instrumentele financiare detinute la respectiva SSIF fara plata vreunei despagubiri.


Pentru tranzactiile efectuate in numele clentilor SSIF vor intocmi urmatoarele documente:

a) formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzactionare care cuprinde cel putin

numele clientului

denumirea valorii mobiliare/instrumentului financiar

piata reglementata

detinerile privind respectiva valoare mobiliara/instrument financiar

cantitatea si pretul (limita sau la piata)

tipul ordinului (vanzare/cumparare)

momentul preluarii ordinului (data si ora exacta)

termenul de valabilitatedaca ordinul a fost plasat la initiativa clientului sau la recomandarea agentului

acordul clientului pentru preluarea actiunilor de la societatea de registru

alte precizari privind informarea corecta a clientului (luarea la cunostinta de ofrte publice in derulare, modificari de capital anterioare, fuziuni, divizari etc.)

numele si decizia de autorizare a ASIF cae a preluat ordinul, eventualstampila acestuia

stampila SSIF sau a sediului secundar


b) formular de confirmare a efectuarii tranzactiilor care va cuprinde :

numele clientului

denumirea valorii mobiliare si cantitatea

pretul de executie

momentul executarii ordinului (data si ora exacta)

calitatea de broker sau dealer in care a actionat SSIF

comisioane, taxe, impozite percepute


c) formulare de raportare catre clienti, care vor contine dupa caz:

numele clientului

denumirea valorlor mobiliare detinute, cantitati

pretul mediu de achizitie pentru fiecare valoare mobiliara

pretul zilei de raportare

diferente favorabile/nefavorabile

disponibilul de numerar in contul clientului

istoric de tranzactionare si de evolutie a situatiei financiare


Portofoliu de instrumente financiare administrat discretionar


presupune obtinerea de catre SSIF a acordului scris al clientului care sa prevada asumarea riscului asupra capitalului investit

contrapartea in tranzactii nu poate fi CONTUL CASA, PROFESIONAL sau un alt cont Client al SSIF, decat daca se asigura un pret mai bun decat cel oferit de piata.

SSIF prin agentul mandatat in contractul de administrare are obligatia de a completa ordine de vanzare/cumparare pentru toate tranzactiile efectuate in conturile discretionare ale clientilor lor, iar acestea vor fi aprobate de coordonatorul ierarhic superior agentului.


Cont CASA reprezinta contul deschis la SSIF, in nume propriu, pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu valori mobiliare sau alte instrumente financiare ale acesteia.


Cont CLIENT reprezinta contul deschis la SSIF, in numele clientului, pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu valori mobiliare sau alte instrumente financiare ale acestuia.

Cont PROFESIONAL reprezinta contul deschis la SSIF, in numele

administratorilor,

membrilor conducerii executive,

actionarilor,

auditorilor,

cenzorilor,ASIF

al oricaror alti angajati sau colaboratori ai SSIF

al persoanelor cu care acestia actioneaza in mod concertat, pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu valori mobiliare sau alte instrumente financiare ale acestora.


SSIF are obligatia sa inregistreze pe suport magnetic ordinele de tranzactionare primite de la investitori prin telefon.

Confirmarea executarii ordinului se va face de SSIF in maximum 24 de ore.

Dupa decontarea tranzactiei SSIF va transmite clientului in termen de 48 de ore formularul de confirmare a executarii tranzactiei.

Extrasul de cont va fi transmis clientilor lunar, daca clauzele contractuale nu prevad alt trmen si trebuie sa contina date privind portofoliul acestoa si disponibilul existent in cont.

Executarea ordinelor clientilor se va face la cel mai bun pret, in conditiile date ale pietei.

Pentru aceeasi valoare mobiliara/instrument financiar ordinele primite de la clienti vor fi executate in conditiile pietei inaintea ordinelor pentru CASA sau PROFESIONAL.

In momentul executarii ordinului clientului SSIF isi asuma responsabilitatea ca atat valorile mobiliare/instrumentele financiare cat si sumele necesare vor fi disponibile in cont la momentul decontarii. In caz contrar obligatia decontarii tranzactiei revine SSIF (exceptie fiind tranzactiile in marja si vanzarile in lipsa).


Situatia recomandarii unei investitii


SSIF va face cunoscute clientului toate informatiile afisate in piata cu privire la valorile mobiliare/instrumentele financiare ce fac obiectul investitiei respective.

SSIF va preciza faptul ca performantele anterioare ale valorilor mobiliare/instrumentelor financiare nu reprezinta garantii ale unor performante viitoare.

SSIF va informa clientul asupra existentei urmatoarelor situatii :

SSIF si/sau unul sau mai multi dintre administratorii, membrii conducerii executive, functionarii sau actionarii sai au un interes in legatura cu valoarea mobiliara/instrumentul financiar recomandat ;

SSIF a intermediat in ultimii 2 ani oferte publice sau plasamente privatepentru valoarea mobiliara/instrumentul financiar recomandat.


SSIF este obligata sa informeze clientul in legatura cu existenta riscului asupra capitalului investit.

SSIF este obligata sa notifice clientului in cel mai scurt timp aparitia situatiei de conflict de intrese. Daca se constata aceasta, SSIF ii este interzis :

Sa execute tranzactii in conturile discretionare ale clientilor

Sa execute tranzactii in conturile persoanelor care detin informatii privilegiate


Personalul angajat in cadrul SSIF care desfasoara activitatile de consultanta ii este interzis:

Sa recomande investitii care ar determina realizarea de profituri personale sau pentru SSIF in cadrul careia este angajat

Sa actioneze in calitate de contraparte in tranzactiile effectuate in urma recomandarilor.


SSIF este obligata sa :

evidentieze distinct in contabilitate sumele primite de la clienti ;

utilizeze in banca de decontare un cont in nume propriu si un cont in numele clientilor;

evidentieze in conturi separate de cele ale SSIF valorile mobiliare/instrumentele financiare ale clientilor.


Inregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra unei valori mobiliare


SSIF are obligatia ca dupa decontarea tranzactiilor, cel tarziu la T+3 sa transmita societatilor de registru situatia clientilor care au achizitionat / vandut valori mobiliare pentru inregistrarea in conturile individuale ale acestora a operatiunilor efectuate.

La solicitarea emitentilor, adresata societatilor de registru SSIF au obligatia sa transmita situatia detinerilor de valori mobiliare ale emitentului pentru fiecare client al SSIF.


SSIF este responsabila pentru conduita si activitatea persoanelor angajate in legatura cu realizarea obiectului de activitate.


Toate informatiile furnizate de catre SSIF si de catre agentii acestora investitorilor, CNVM, institutiilor pietei, OAR sau publicului larg trebuie sa fie corecte, exacte, clare si adecvate astfel incat sa ofere o informare completa a acestora.


SSIF trebuie sa actioneze in asa fel incat sa asigure o deplina egalitate de tratament intre clientii sai care sunt detinatori de valori mobiliare ale aceluiasi emitent.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact