StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Registrele independente

REGISTRELE INDEPENDENTENotiune


Pe langa categorii juridice mentionate in titlul O.U.G. nr. 28/2002, respectiv valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, acest act normativ guverneaza si materia societatilor de registru (S.R.). Astfel, in cuprinsul ordonantei regasim in art. 2 pct. 36 o definitie legala a acestei notiuni care, desi nu o abordeaza in complexitatea sa, poate fi utilizata ca punct de pornire a unei analize: "societate de registru - o societate pe actiuni autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) sa desfasoare activitati de registru pentru societatile detinute public si pentru alti emitenti".
Aceasta definitie contine elemente referitoare la: forma juridica, modul de functionare si obiectul de activitate al S.R.


Trebuie precizat ca in actuala reglementare, legiuitorul nu a mentionat expres elementele distinctive dintre "S.R." si "depozitar" si limitele intinderii competentelor acestora. De pilda, depozitarul este definit ca "o entitate autorizata de C.N.V.M. sa desfasoare activitati de inregistrare, depozitare, compensare si decontare a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare".Cadru normativ aplicabil


Cu forta juridica superioara:

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate[1], aprobata cu modificari prin Legea nr. 525/2002 (denumita prescurtat O.U.G. 28/2002);

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Cu forta juridica inferioara:

Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/1997 privind cerintele, criteriile de inregistrare si procedurile de autorizare a societatilor de registru independent privat, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/1997[3];

Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/1996 privind functionarea unui registru independent autorizat[4];

Instructiunea C.N.V.M. nr. 1/1999 privind transferul registrelor actionarilor societatilor comerciale intre doua registre independente[5].


Pe pagina Web a C.N.V.M. se poate studia un proiect al unui nou Regulament privind autorizarea si functionarea societatilor de registru.


Proiectul legii consolidate a pietei de capital are in vedere regandirea activitatii de registru, prin promovarea conceptului de "depozitar central", ca entitate organizata sub forma societatii pe actiuni, care nu va distribui dividende, profitul obtinut fiind utilizat in principal pentru perfectionarea propriilor sisteme de operare. Depozitarul central va efectua operatiunile de depozitare, de realizar 151b16b e a transferului si a inregistrarii proprietatii asupra valorilor mobiliare si a altor instrumente financiare, precum si orice operatiuni conexe acestora. De asemenea, depozitarul central va putea efectua si operatiunile de compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare.

In lumina proiectului de lege, depozitarul central va efectua operatiunile cu instrumente financiare prin intermediul agentilor de depozitare, respectiv intermediari autorizati si alte categorii de persoane juridice stabilite de C.N.V.M.Obiectul de activitate al societatile de registru


S.R. se relationeaza in mod direct cu emitentii, prin incheierea de contracte de prestari servicii care au ca obiect pastrarea si administrarea registrelor.


Analiza obiectului de activitate al S.R. presupune o dubla perspectiva:

sub aspect subiectiv

sub aspect material.


Sub aspect subiectiv, avem in vedere:

Societatile detinute public, adica "societatile comerciale pe actiuni constituite prin subscriptie publica sau societatile ale caror valori mobiliare au facut obiectul unei oferte publice regulat promovate si incheiate cu succes"

Alti emitenti, definiti ca "persoane juridice care, in conditiile legii, au emis, emit sau intentioneaza sa emita valori mobiliare".


Art. 166 din O.U.G. nr. 28/2002 staueaza imperativ obligatia emitentilor de a pastra registrul valorilor mobiliare la S.R. autorizate. Nerespectarea acestei obligatii reprezinta contraventie si se sanctioneaza conform legii. In acelasi sens sunt si prevederile Legii nr. 31/1990 care, in art. 172, prevad ca "evidenta valorilor mobiliare emise de o societate detinuta public, tranzactionate pe o piata reglementata, va fi tinuta de o societate de registru autorizata de C.N.V.M., conform prevederilor O.U.G. nr. 28/2002.


Sub aspect material avem in vedere registrele de valori mobiliare, privite ca evidente ale detinatorilor de valori mobiliare (inregistrari dupa criteriul identitatii persoanei).


Valorile mobiliare includ:

actiuni

titluri de stat

obligatiuni emise de administratia publica centrala sau locala si societati comerciale

alte titluri de imprumut cu scadenta mai mare de un an

drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni si drepturi de conversie a unor creante in actiuni

alte instrumente financiare, cu excluderea instrumentelor de plata, care dau dreptul de a dobandi valori mobiliare echivalente celor mentionate mai sus prin subscriere, schimb sau la o compensatie baneasca

orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M. ca valori mobiliare.


S.R. are dreptul sa opereze numai cu valori mobiliare emise in forma dematerializata sau cu cele emise in forma fizica si imobilizate. Inainte ca S.R. sa presteze servicii pentru un emitent ale carui actiuni sunt emise in forma materializata, actiunile trebuie dematerializate.


Activitatile propriu-zise ale S.R. sunt:


Evidenta (inregistrarea, constituirea/emiterea si transferul) drepturilor asupra valorilor mobiliare si ale instrumentelor financiare, orice persoana inregistrata ca titulara a unei valori mobiliare fiind prezumata a fi titulara tuturor drepturilor aferente acelei valori mobiliare


Aceasta activitate presupune:

actualizarea si tinerea unei evidente exacte care sa mentioneze numarul total de actiuni (pentru fiecare emisiune de actiuni) sau valoarea totala a principalului (pentru obligatiuni), care au fost autorizate si emise de fiecare emitent;

pastrarea in siguranta a valorilor mobiliare;

asigurarea transferului de valori mobiliare in sistemele de compensare, decontare, depozitare, facilitand astfel accesul emitentilor pe pietele reglementate

emiterea de extrase de cont, la cererea detinatorului de valori mobiliare

furnizarea, la cererea societatii emitente de liste complete ale actionarilor si de structuri sintetice ale registrului consolidat


Evidenta (inregistrarea constituirii si transferului) drepturilor de preferinta, caz in care Consiliul de administratie al emitentului are obligatia de a verifica periodic aceste inscrieri

Evidenta (constituirea, modificarea sau stingerea) uzufructului avand ca obiect valori mobiliare si alte instrumente financiare, cu efect de la data inscrierii; precizam ca in acest caz dreptul de vot in adunarile generale ordinare ale societatii apartine uzufructuarului, iar in adunarile generale extraordinare nudului proprietar;

Evidenta (constituirea, modificarea sau stingerea) garantiilor reale mobiliare si a oricaror alte sarcini ori masuri de indisponibilizare avand ca obiect valori mobiliare si alte instrumente financiare, caz in care conditia de publicitate se indeplineste la momentul inscrierii garantiei mobiliare in registru; precizam ca in acest caz dreptul de vot in adunarile generale apartine proprietarului debitor;

4. Orice alte activitati considerate de C.N.V.M. ca activitati de registru independent si orice alte operatiuni conexe, precum:

tinerea evidentei tuturor situatiilor in care numarul total de actiuni sau valoarea totala a principalului nu corespunde cu numarul total de actiuni sau cu valoarea totala a principalului din Fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare

rezolvarea unor astfel de diferente etc.

calculul dividendelor si elaborarea statelor de plata a dividendelor, inclusiv calculul taxei de mandat

distribuirea dividendelor cu plata in actiuni

emiterea si inregistrarea imputernicirilor pentru participarea la adunarile generale ale emitentilor

expedieri de instiintari catre actionari

servicii de vizualizare a informatiilor de la distanta.


Fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare reprezinta lista detinatorilor de valori mobiliare tinuta de un registru independent autorizat, inregistrarile facute in cadrul listei fiind opozabile tertelor persoane.Forma juridica a societatilor de registru


Art. 2 pct. 14 din O.U.G. nr. 28/2002 plaseaza S.R. in randul entitatilor reglementate, alaturi de pietele reglementate, Fondul de compensare a investitorilor, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de compensare, decontare, depozitare, consultantii de plasament in investitii financiare si auditorii financiari, aspect de natura a statua faptul ca modul de organizare si functionare a S.R. se stabileste prin norme emise de C.N.V.M., fiind aflate sub supravegherea nemijlocita a acestei institutii.


Normele cadru privind organizarea si functionarea acestor entitati se afla in Titlul VII al O.U.G. nr. 28/2002, denumit "Sisteme de compensare, decontare, depozitare si registru ale instrumentelor financiare". Astfel, textul de lege interzice, prin interpretare per a contrario, ca operatiunile de inregistrare a transferului proprietatii asupra valorilor mobiliare, a instrumentelor financiare, precum si orice operatiuni conexe acestora sa fie efectuate de:

persoane juridice care nu sunt autorizate de C.N.V.M.

societati de servicii de investitii financiare

persoane fizice.


Prin exceptie, o piata reglementata sub forma juridica a unei burse de valori - institutie de interes public, poate desfasura activitatile specifice unei societati de registru, in baza autorizatiei C.N.V.M., printr-un compartiment specializat propriu[6].


In ceea ce priveste forma juridica, O.U.G. nr. 28/2002 stabileste ca S.R. pot functiona exclusiv sub forma de societati comerciale pe actiuni.


Proiectul legii consolidate a pietei de capital are in vedere regandirea activitatii de registru, prin promovarea conceptului de "depozitar central", ca entitate organizata sub forma societatii pe actiuni, care nu va distribui dividende, profitul obtinut fiind utilizat in principal pentru perfectionarea propriilor sisteme de operare. Prin derogare, B.V.B. va putea desfasura acest tip de activitate, astefel cum am mentionat si la capitolul referitor la organizarea si functionarea B.V.B., pana la implinirea unui termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a legii consolidate, iar ulterior prin participarea la capitalul social al unei astfel de societati comerciale cu cel mult 75% din acesta.Infiintarea societatilor de registru.


a) Autorizari


Ca orice societate comerciala pe actiuni, si S.R. se pot infiinta, potrivit legii, prin 2 modalitati:

prin subscrierea integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv;

prin subscriptie publica.


Asa cum am precizat anterior, persoanele juridice specializate in efectuarea operatiunilor de registru se pot infiinta numai cu autorizarea prealabila a C.N.V.M.


Desfasurarea fara autorizatie a activitatii de registru, sau cu incalcarea termenilor autorizatiei, constituie contraventie daca, potrivit conditiilor in care a fost savirsita, nu este prevazuta de legea penala ca infractiune. Savirsirea cu intentie sau din culpa, prin comisiune sau omisiune, a respectivei contraventii, se sanctioneaza cu amenda si cu sanctiuni complementare, precum:

suspendarea autorizatiei

retragerea autorizatiei

anularea autorizatiei

interzicerea temporara sau definitiva, pentru persoanele fizice ori juridice, a desfasurarii unor activitati si servicii legate de pietele reglementate.


In vederea autorizarii, fondatorii S.R. trebuie sa inainteze C.N.V.M.:

actul constitutiv

regulamentele interne.


C.N.V.M. trebuie sa emita actul de autorizare prealabila in termen de 15 zile.


Ulterior, S.R. trebuie sa obtina autorizarea definitiva pentru inceperea functionarii ca registru independent. In acest sens, S.R. va depune la C.N.V.M. o cerere (anexa nr. 2), la care va anexa urmatoarele documente si informatii:

a)      descrierea facilitatilor folosite de registrul independent

b)      descrierea modului in care vor fi asigurate confidentialitatea, integritatea si pastrarea in siguranta a datelor

c)      descrierea capacitatilor de recuperare si de refacere in urma pierderii de date

d)      descrierea modului in care societatile de servicii de investitii financiare sau agentii custode vor obtine acces la noul registru independent

e)      un plan de afaceri care include estimari, pentru primul an de activitate, referitoare la:

numarul de emitenti pentru care registrul independent va presta servicii

comisioane

venituri

cheltuieli

numar de angajati

atributiile angajatilor

f)       dovada existentei fondului de garantie, care reprezinta o suma cel putin egala cu o patrime din valoarea estimata a cheltuielilor de exploatare pentru primul an de activitate al S.R.

g)      dovada efectuarii integrale a varsamintelor de catre actionari

h)      orice alte informatii cerute de C.N.V.M.


S.R. are posibilitatea sa incheie cu C.N.V.M. un contract de licenta de soft referitor la programul software de registru independent administrat de C.N.V.M.


In termen de 30 de zile de la primirea tuturor informatiilor, C.N.V.M. sau agentii desemnati de aceasta vor efectua o inspectie la sediul solicitantului. Pe baza informatiilor prevazute si a inspectiei, C.N.V.M. va decide daca S.R. primeste autorizarea definitiva potrivit urmatoarelor criterii:

a)      solicitantul are capacitatea de a se conforma cerintelor reglementarilor C.N.V.M. aplicabile registrelor independente;

b)      solicitantul are capacitatea de a procesa in mod corespunzator transferuri la si de la Bursa de Valori;

c)      solicitantul are facilitati corespunzatoare;

d)      solicitantul are un management cu un nivel corespunzator de pregatire si experienta;

e)      solicitantul are un sistem de comunicare adecvat cu utilizatorii;

f)        orice alte criterii considerate de C.N.V.M. ca fiind relevante.


C.N.V.M. va hotari asupra acordarii sau neacordarii autorizatiei definitive, in 15 zile de la efectuarea inspectiei si, dupa caz, de la efectuarea de catre solicitant a modificarilor cerute de C.N.V.M. ca urmare a inspectiei.


b) Entitati autorizate


In prezent, pe piata de capital sunt autorizate sa desfasoare activitati de registru:


S.C. Registrul Roman al Actionarilor S.A. Bucuresti

S.C. Regisco S.A. Bucuresti

S.C. Monitor S.A. Bucuresti

Registrul Bursei de Valori Bucuresti

Societatea Nationala de Compensare Decontare si Depozitare S.A. Bucuresti

S.C. Miorita S.A Cluj Napoca

S.C. Transilvania S.A. Targu Mures

S.C. Moldova S.A. Iasi

S.C. Prahova S.A. Ploiesti

S.C. Riavest S.A. Timisoara


c) Capitalul social al S.R.


Capitalul social minim subscris si cel minim varsat al unei S.R. se stabilesc prin reglementarile C.N.V.M. Actualmente, capitalul social minim este de 300.000.000 lei.


Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care pot fi exclusiv actiuni nominative. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 1.000 lei, iar actiunile trebuie sa fie de o egala valoare.


d) Actionarii S.R.


Ca la orice societate pe actiuni, numarul actionarilor unei S.R. nu poate fi mai mic de 5.


Pot avea calitatea de actionari la o S.R. urmatoarele categorii de subiecte de drept, persoane juridice:

societati bancare si alte institutii de credit

societatile de servicii de investitii financiare

societati de asigurari

emitenti de valori mobiliare

alte persoane juridice prevazute de C.N.V.M., precum cele mentionate expres in Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/1997: burse de valori, societati de investitii si societati de depozitare a fondurilor de investitii si a societatilor de investitii.


Precizam ca o persoana fizica nu poate fi actionar la o S.R.


C.N.V.M. are dreptul sa stabileasca procentele maxime ale detinerilor de actiuni la o astfel de societate:

pentru fiecare detinator in parte

pentru acelasi sector de activitate.


In acest moment, oricare actionar, direct sau prin persoane controlate de acesta, nu poate sa detina mai mult de 10% din totalul numarului de actiuni sau din totalul drepturilor de vot in cadrul S.R. C.N.V.M. a instituit aceasta limita in scopul prevenirii exercitarii controlului asupra activitatii societatii de registru independent de catre un actionar sau un grup de actionari.


Actionarii unei S.R. raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.Activitatea societatilor de registru.


a) Organizarea S.R.


S.R. are obligatia sa adopta o structura de conducere care sa asigure independenta administrativa si operationala fata de eventualele interese concurente ale actionarilor societatii respective.


Regulamentele interne si procedura operationala ale S.R. trebuie sa asigure niveluri adecvate de confidentialitate si protectia datelor din conturile investitorilor, in masura permisa de lege.


S.R. care primeste solicitari de transfer intr-un alt loc dacat acela in care isi desfasoara activitatile de registru trebuie sa aiba proceduri adecvate prin care sa se asigure ca toate aceste informatii si solicitari ii sunt transmise prompt.


Ulterior primirii si analizarii raportului cenzorului extern independent, C.N.V.M. poate cere S.R. sa faca schimbari in procedurile sale interne.


b) Supravegherea S.R.


Activitatile de registru se stabilesc si se realizeaza:

in conformitate cu regulamentele si instructiunile C.N.V.M.

sub supravegherea C.N.V.M.


S.R. are obligatia de a efectua raportari curente si anuale fata de C.N.V.M.


O S.R. are obligatia sa instiinteze imediat C.N.V.M. asupra oricarei intreruperi a sistemului sau a altor probleme care l-ar impiedica sau stanjeni in mod grav sa-si desfasoare activitatile sau sa respecte reglementarile C.N.V.M. In decurs de o saptamana, S.R. va depune la C.N.V.M. un raport curent scris, in care va specifica:

cauzele problemei care a dus la intreruperea sistemului sau

alte probleme care l-ar impiedica sau stanjeni in mod grav sa-si desfasoare activitatile sau sa respecte reglementarile C.N.V.M.

masurile care s-au luat pentru a impiedica repetarea ei.


Raportarile anuale ale S.R. cuprind:

lista actualizata a emitentilor pentru care S.R. presteaza servicii

un raport anual tip, insotit de raportul unui cenzor extern indepndent cu privire la procedurile sale contabile si la capacitatea sa de a respecta prevederile Regulamentelor C.N.V.M. (in termen de 15 zile de la aprobarea bilantului anual de catre Ministrul de Finantelor)


c) Evidentele S.R.


O S.R. trebuie sa creeze si intretina urmatoarele evidente specifice:


Evidenta tuturor actiunilor pe care le dematerializeaza.

Evidenta exacta a drepturilor de proprietate ale actionarilor pentru fiecare societate

Evidenta exacta a numarului total de actiuni (pentru fiecare emisiune de actiuni) sau a valorii totale a principalului (pentru obligatiuni), care au fost autorizate si emise de fiecare emitent.

Evidenta tuturor situatiilor in care numarul total de actiuni sau valoarea totala a principalului nu corespunde cu numarul total de actiuni sau cu valoarea totala a principalului din fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare.

Evidenta cronologica a tuturor schimbarilor din fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare pana cand datele sunt transferate unei alte S.R. sau emitentului.

Evidenta scrisa a intarzierilor in efectuarea transferurilor dreptului de proprietate in intervalele de timp stabilite (pe care o inainteaza la C.N.V.M. trimestrial), cuprinzand numarul acestor intarzieri, procentul acestora din totalul cererilor de transfer si masurile care trebuie luate pentru a se preveni astfel de deficiente.

Evidenta scrisa a cererilor si a raspunsurilor la acestea

Evidenta tuturor neconcordantelor intre informatiile referitoare la transferul unei valori mobiliare in forma materializata si cele din fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare

Evidenta continand datele de primire si cele de transmitere sau de solutionare a instructiunilor si cererilor.

O evidenta lunara, continand:

numarul de instructiuni sau de cereri primite;

numarul de instructiuni sau de cereri care au fost solutionate in intervalele de timp prevazute in Regulamente;

numarul de instructiuni sau de cereri care nu au fost solutionate in intervalele de timp prevazute in Regulamente;

Un registru cronologic al tuturor modificarilor facute in fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare, care sa contina: numele detinatorului de valori mobiliare, denumirea valorii mobiliare, numarul de actiuni, data transferului, contul in care au fost transferate si participantul direct sau corespondent al depozitarului care a efectuat transferul.


d) Alte obligatii ale S.R.


S.R. care tine registrul actionarilor unei societati are obligatia sa informeze in termen de 5 zile lucratoare de la momentul luarii la cunostinta, in mod concomitent, societatea emitenta si C.N.V.M., despre situatiile in care, ca urmare a unei operatiuni de achizitie sau de vanzare de valori mobiliare emise de o societate detinuta public, procentul de drepturi de vot detinut de o persoana atinge sau depaseste unul din pragurile/valoarea de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul actiunilor.


S.R. trebuie sa aiba un sistem care sa permita unei societati de servicii de investitii financiare sau membrului sau corespondent de compensare sa ceara confirmarea dreptului de proprietate al clientului inainte de acceptarea ordinului de vanzare.


In cazul in care o societate de servicii de investitii financiare initiaza procedura inregistrarii transferului dreptului de proprietate la o S.R., aceasta:

are obligatia legala de a garanta acesteia si societatii de compensare si depozitare ca transferul este facut cu autorizarea proprietarului de valori mobiliare

va raspunde daca transferul a fost facut fara o autorizare legala.


Predarea registrelor tinute de o S.R. la o alta S.R. se face pe baza de protocol, potrivit procedurii mentionate in Instructiunea C.N.V.M. nr. 1/1999.


Serviciile de 'registru' se realizeaza in baza unor contracte de prestari servicii incheiate in acest sens intre emitent si S.R.Modificarea situatiei S.R.


Ca la celelalte entitati reglementate, orice modificari aduse:


documentelor constitutive sau

reglementarilor interne ale S.R.,


cu exceptia listei societatilor pentru care registrul presteaza servicii, trebuie avizate de C.N.V.M.Aspecte privind incetarea activitatii de societate de registru


Pe langa cazurile comune de dizolvare a unei societati pe actiuni, o S.R. se poate dizolva si in cazul retragerii autorizatiei definitive de registru independent de catre C.N.V.M., la cererea S.R. sau cu titlu de sanctiune.


Pentru retragerea autorizatiei la cererea S.R., aceasta trebuie sa inainteze C.N.V.M. o cerere scrisa, care:

sa contina motivele retragerii

sa propuna organismul care il va inlocui

sa descrie procesul de tranzitie.

O copie de pe aceasta cerere va fi trimisa, de asemenea, tuturor emitentilor pentru care S.R. presteaza servicii, in termen de 24 de ore de la inaintarea ei la C.N.V.M.

Cererea de retragere va fi aprobata de C.N.V.M. numai dupa ce:

emitentii care folosesc serviciile S.R. au avut la dispozitie 45 de zile de la data primirii instiintarii despre intentia registrului de a-si intrerupe activitatea; si

S.R. care va prelua activitatea a fost aprobata de C.N.V.M. si este operationala.


De asemenea, C.N.V.M. are competenta de a anula autorizatia obtinuta de o S.R. pe baza prezentarii sau declararii unor date si informatii false, incomplete sau inexacte. Anularea autorizatiei duce la dizolvarea si lichidarea S.R. Prin decizia de anulare a autorizatiei, C.N.V.M. poate interzice actionarilor principali, membrilor consiliului de administratie si persoanelor cu drept de decizie sa se implice in activitati de registru independent pe o perioada limitata sau nelimitata.Chestiuni finale


Problematica referitoare la organizarea si functionarea Registrului Bursei este amplu dezvoltata in 1.2.2.1.4 "Sistemul de Registru".


1. 6 SNCDD.Banci custode. Banci de decontare


In conformitate cu prevederile OUG nr.28/2002 aprobata prin Legea 525/2002, toate operatiunile efectuate pe o piata reglementata sunt in mod obligatoriu decontate printr-un sistem de decontare autorizat de C.N.V.M.


De asemenea, conform prevederilor legale in vigoare, C.N.V.M. autorizeaza activitati de compensare, decontare, depozitare, inregistrare a constituirii si transferului drepturilor asupra valorilor mobiliare si ale instrumentelor financiare, precum si orice operatiuni conexe acestora, desfasurate prin compartimente specializate ale bursei de valori.


SNCDD

Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare pentru valori mobiliare (SNCDD) functioneaza in baza Regulamentului CNVM nr.8/1996 privind autorizarea SNCDD, modificat si completat de Regulamentul CNVM nr.8/1999.


SNCDD este constituita sub forma unei societati pe actiuni non-profit, indeplinind servicii de utilitate publica.


La infiintare, capitalul social subscris al SNCDD a fost de 1,2 miliarde lei impartit in actiuni nominative de valoare egala si care confera detinatorilor lor drepturi egale, indiferent de calitatea acestora de fondatori ai societatii, de calitatea organizatiei care reprezinta interesele anumitor categorii de participanti la piata valorilor mobiliare sau de rolul indeplinit in tranzactiile cu valori mobiliare.


Conform Regulamentului CNVM nr.8/1999 privind autorizarea SNCDD, actionari ai SNCDD pot fi persoanele juridice care fac parte din una dintre categoriile mentionate mai jos:

societati de valori mobiliare si asociatii profesionale ale acestora;

societati bancare si alte institutii de credit, inclusiv societati bancare, persoane juridice straine;

societati de asigurari;

burse de valori;

societati de administrare a investitiilor;

societati de depozitare ale fondurilor de investitii si ale societatilor de investitii;

societati de registru independent privat;

societati de investitii financiare;

alte categorii de persoane juridice stabilite de C.N.V.M. si autorizate de aceasta sa devina actionari ai S.N.C.D.D.SNCDD asigura inregistrarea tranzactiilor executate intre utilizatori directi (societatile de valori mobiliare) pe Bursa Electronica RASDAQ, conform raportarii primite de la sistemul de tranzactionare. SNCDD asigura calcularea si inregistrarea obligatiilor de decontare pentru fiecare utilizator direct, dupa inregistrarea tranzactiilor.


Casa de compensatii interbancare


Conform Regulamentului BNR nr.8/1996, republicat, privind regimul de decontare speciala si autorizare a caselor de compensatii bancare, o casa de compensatii interbancare este acea persoana juridica autorizata de Banca Nationala a Romaniei sa compenseze obligatiile reciproce prin conturi ale societatilor bancare participante in vederea decontarii lor finale prin conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei.

Pentru decontarea sumelor rezultate din tranzactiile cu valori mobiliare, BNR a autorizat in calitate de casa de compensatii interbancare, BVB si SNCDD.


Decontarea finala

Decontarea finala in regim de decontare speciala a operatiunilor casei de compensatii interbancare se efectueaza de catre Banca Nationala a Romaniei prin transferul irevocabil si neconditionat al fondurilor banesti intre conturile curente ale societatilor bancare participante si contul special de decontare finala al casei de compensatii interbancare.

Regimul de decontare speciala

Regimul de decontare speciala priveste decontarea finala, prin conturi deschise de Banca Nationala a Romaniei in evidentele sale, a platilor interbancare, exclusiv pe raspunderea si cu garantia integrala a societatilor bancare participante.


Bancile de decontare

Societatile bancare participante (bancile de decontare) sunt societatile bancare autorizate pentru decontarea in regim special de catre Banca Nationala a Romaniei la care societatile de valori mobiliare sunt titulare de conturi de decontare si prin intermediul careia se realizeaza decontarea baneasca a tranzactiilor efectuate in Bursa de Valori si Bursa Electronica RASDAQ.

Societatile bancare participante au conturi de decontare deschise la B.N.R pe numele Bancii prin care sunt debitate sau creditate sumele rezultate din tranzactiile bursiere.

BVB si SNCDD au deschise conturi speciale de decontare finala la B.N.R. pe numele Bursei de Valori si respectiv SNCDD, destinate in exclusivitate decontarii sumelor in lei aferente tranzactiilor efectuate in BVB si respectiv BER, conturi care se inchid in fiecare zi de decontare cu sold zero.


Bancile custode

In terminologia internationala, custodele este o entitate, de obicei o banca, care pastreaza si administreaza valorile mobiliare pentru clientii sai si care poate presta si alte servicii, inclusiv decontarea, gestionarea fondurilor banesti, schimbul valutar si imprumutul de valori mobiliare.

In Romania, Regulamentul CNVM nr.14/1996 cu privire la desfasurarea activitatilor de compensare, depozitare si decontare de catre terti, defineste agentul custode ca fiind orice bursa de valori mobiliare, societate de valori mobiliare, societate bancara si orice alta institutie de credit reglementata prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si care are in obiectul de activitate compensarea si decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare si pastrarea valorilor mobiliare, societate de asigurare si orice alta entitate autorizata in acest scop de C.N.V.M.


Agentii custode desfasoara, in numele si in contul clientilor lor, persoane fizice sau juridice romane sau straine, urmatoarele operatiuni:

pastreaza in custodie valori mobiliare intr-un cont separat in numele fiecarui client;

livreaza si primeste valori mobiliare la/de la o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), in scopul decontarii tranzactiilor;

pastreaza fondurile banesti legate de tranzactiile cu valori mobiliare intr-un cont separat, in numele fiecarui client;

elibereaza si primeste fonduri banesti pe baza instructiunilor primite de la o societate de compensare, decontare si depozitare colectiva autorizata de C.N.V.M., in scopul decontarii tranzactiilor;

opereaza cereri de transfer la un registru independent autorizat de C.N.V.M., in numele clientilor sai;

trimite rapoarte clientilor si primeste instructiuni de la acestia in scopul de a asigura un proces de decontare exact si eficient;

ofera asistenta clientilor sai in colectarea si distribuirea informatiilor cu privire la adunarile generale si alte activitati ale emitentilor, precum si in legatura cu participarea, pe baza procurilor speciale, la adunarile generale ale emitentilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a reglementarilor C.N.V.M.;

efectueaza operatiuni de colectare si plata a dividendelor, a dobanzilor si a oricaror alte beneficii acordate de emitenti detinatorilor de valori mobiliare, clienti ai agentului custode.
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 238/09.04.2002.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 267 bis/29.10.1996.

Publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 327/25.11.1997 si nr. 14/16.01.1998.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 267 bis/29.10.1996.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 27/26.01.1999.

Activitatea de registru a Bursei de Valori Bucuresti se realizeaza potrivit normelor juridice proprii, aprobate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Este vorba, in principal, de Regulamentul nr. 6 privind depozitarea si inregistrarea valorilor mobiliare, Procedura nr. 6.1 privind functionarea Registrului, Procedura nr. 6.2 privind imobilizarea valorilor mobiliare emise in forma fizica si Procedura nr. 6.3 privind transferul in Registru.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact