StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Rascumpararea/vanzarea titlurilor de participare : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Rascumpararea/vanzarea titlurilor de participareRASCUMPARAREA/VANZAREA TITLURILOR DE PARTICIPARE


In scopul calcularii preturilor de emisiune (de vanzare) si de rascumparare a titlurilor de participare, depozitarul activelor organismului de plasament colectiv in valori mobiliar 858g65i e procedeaza la calcularea si certificarea valorii activului net, a valorii unitare a activului si a numarului de investitori.


Calculul valorii nete unitare a activelor unui fond deschis de investitii

Evaluarea activelor:


valorile mobiliare cotate si tranzactionate pe pietele reglementate


Valoarea la care sunt luate in calculul activului total reprezinta pretul de referinta al pietei pe care sunt tranzactionate;

cand sunt admise spre tranzactionare pe mai multe piete reglementate, atat din tara, cat si din strainatate, valoarea care se va lua in considerare trebuie sa reflecte preturile practicate pe piata care prezinta cea mai mare lichiditate si frecventa a tranzactionarii din punctul de vedere al acelei valori mobiliare;

in cazul in care valoarea mobiliara reprezinta o obligatiune admisa spre tranzactionare pe o piata reglementata, pot fi stabilite si alte criterii in scopul evaluarii;

actiunile care nu au fost tranzactionate in ultimele 90 de zile vor fi evaluate ca si valorile mobiliare care nu sunt inscrise la cota unei burse de valori sau tranzactionate pe o piata reglementata, iar in cazul in care aceasta evaluare nu se poate realiza, vor fi incluse in calculul activului total la valoare zero.


Valorile mobiliare care nu sunt inscrise la cota unei burse de valori sau tranzactionate pe o piata reglementata

actiunile neinscrise la cota unei burse de valori sau care nu sunt tranzactionate pe o piata reglementata vor fi evaluate la cea mai mica dintre valoarea de achizitie si valoarea contabila pe actiune (determinata prin raportarea pozitiei “Capitaluri proprii” din bilantul contabil depus la Ministerul Finantelor Publice, la numarul de actiuni emise). Valoarea contabila pe actiune se recalculeaza in termen de 10 zile de la data de depunere la Ministerul Finantelor Publice a situatiilor financiare;

daca se achizitioneaza in transe diferite valori mobiliare necotate emise de acelasi emitent, pretul luat in calcul va fi minimul dintre pretul de achizitie ponderat si ultima valoare contabila pe actiune;

pentru valorile mobiliare cu venit fix (de exemplu obligatiuni) se aplica metoda de evaluare de la alte instrumente de plasament.


Alte instrumente de plasament

depozitele la termen vor fi evaluate pe baza valorii de achizitie si a dobanzii aferente perioadei scurse de la data achizitiei. Aceeasi metoda de evaluare se aplica tuturor instrumentelor cu venit fix (obligatiuni, titluri de stat);

in cazul in care dobanda se ramburseaza sistematic sub forma de cupon, data luata in calcul este data platii efective a urmatorului cupon. In situatia in care emitentul nu efectueaza plata unui cupon, valoarea cuponului va fi luata in calcul la valoare zero;

orice alte instrumente financiare vor fi evaluate pe baza valorii nominale ori a altor criterii;


Instrumente financiare derivate

evaluarea instrumentelor financiare derivate trebuie sa ia in considerare preturile practicate pe pietele reglementate pe care sunt admise spre tranzactionare, la data de calcul, astfel:

atunci cand sunt admise spre tranzactionare pe mai multe piete reglementate, atat din tara, cat si din strainatate, valoarea care se va lua in considerare trebuie sa reflecte preturile practicate pe piata care prezinta cea mai mare lichiditate si frecventa a tranzactionarii din punctul de vedere al acelei valori mobiliare;

valoarea la care sunt luate in calculul activului reprezinta pretul de referinta al pietei pe care sunt tranzactionate;

in cazul instrumentelor neadmise spre cotare pe pietele reglementate, respectiva evaluare trebuie sa respecte principiul valorii reale.


Calculul valorii nete unitare a activelor unui fond deschis de investitii


Calculul valorii nete unitare a activelor unui fond deschis de investitii la o anumita data se efectueaza conform formulei:


Valoarea neta  Valoarea neta a activelor fondului la acea data

unitara a activelor la acea data

Nr. total de unitati de fond in circulatie la acea data


Unde:


Valoarea neta a activelor fondului= Valoarea totala a activelor fondului – Valoarea obligatiilor


Nr. de unitati de fond = Nr. de unitati de fond emise – Nr. de unitati de fondaflate in circulatie rascumparate la o anumita data.


Valoarea totala a activelor fondului[1], ca suma a urmatoarelor:


totalitatea valorilor mobiliare din portofoliu (actiuni, obligatiuni, instrumente financiare ale administratiei publice centrale si locale, instrumente financiare derivate, instrumente financiare incadrate de C.N.V.M. in aceasta categorie);

depozitele bancare;

disponibilul din conturile curente si cel din conturile fondului asimilate conturilor curente. Prin conturi asimilate celor curente se intelege conturile de client ale fondului deschise la societatile de intermediere financiara si conturile de creante in care sunt evidentiate sumele aflate in tranzit (de exemplu transferuri bancare);

numerarul din casierie;

valoarea altor active calificate de C.N.V.M. ca echivalente ale valorilor mobiliare;

valoarea altor active reprezentate de titluri calificate de C.N.V.M. ca instrumente de investitii ale fondurilor (certificate de depozit, bonuri de tezaur etc.).Valoarea obligatiilor fondului[2] se determina ca suma a:


cheltuielilor pentru plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor;

cheltuielilor pentru plata comisioanelor datorate depozitarului;

cheltuielilor cu comisioanele datorate societatilor de servicii de investitii financiare;

cheltuielilor cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare;

cheltuieli cu dobanzi;

cheltuieli de emisiune;

cheltuieli cu comisioanele si taxele datorate C.N.V.M.;

alte categorii de cheltuieli, mentionate distinct in prospectul de emisiune.


Valoarea activului total, valoarea activului net se exprima in lei, iar in situatia in care unele elemente de activ sunt denominate in valute liber convertibile, pentru transformarea in lei se utilizeaza cursul de referinta comunicat de B.N.R. in ziua efectuarii calculului sau cursul de referinta al monedei respective fata de Euro, comunicat de Banca Nationala, a tarii in moneda careia este denominat elementul de activ, si cursul Euro/Rol comunicat de B.N.R. la data efectuarii calculului.


Calculul activului net al societatilor de investitii


Valoarea activului net             = Valoarea Totala a Activului – Datoriile Totale

al unei societati de investitii


Datoriile totale sunt calculate pe baza evidentei contabile conduse in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


Valoarea totala a activului societatii de investitii se obtine lunar, pe baza evidentei contabile conduse conform reglementarilor legale in vigoare, insumandu-se :

totalitatea activelor imobilizate (imobilizari necorporale imobilizari corporale, imobilizari financiare)

imobilizarile necorporale si corporale vor fi inregistrate in calculul activului net la valoarea contabila neta in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 ;

imobilizarile financiare, altele decat valorile mobiliare, vor fi inregistrate in calculul activului net la valoarea stabilita conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991totalitatea activelor circulante cu exceptia titlurilor de plasament, vor fi inregistrate in calculul activului net la valoarea stabilita conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 ;

soldurile conturilor de regularizare si asimilate vor fi inregistrate in calculul activului net la valoarea stabilita conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991;

prime privind rambursarea obligatiunilor vor fi inregistrate in calculul activului net la valoarea stabilita conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 ;

in cazul valorilor mobiliare cotate pe piete reglementate si supravegheate de C.N.V.M., inregistrate in bilantul contabil ca imobilizari financiare sau titluri de plasament, valoarea acestora se stabileste:

pe baza pretului mediu ponderat, calculat pe ultimele 12 luni calendaristice, pentru valorile mobiliare tranzactionate in respectivul interval de timp. Pretul mediu ponderat se calculeaza ca raport intre valoarea tranzactiilor efectuate in ultimele 12 luni calendaristice (pentru valorile mobiliare cotate la bursa se vor considera tranzactiile de pe piata Regular) si volumul de actiuni tranzactionate in ultimele 12 luni calendaristice;

pe baza pretului mediu ponderat calculat de la data aparitiei evenimentului, in situatia modificarii valorii nominale a actiunii, a distribuirii de actiuni gratuite sau in alte situatii de acest gen care influenteaza valoarea de piata a valorilor mobiliare ;

pe baza metodologiei stabilite pentru valorilor mobiliare netranzactionate pe pietele reglementate si supravegheate, pentru valorile mobiliare netranzactionate in respectivul interval de timp;


In cazul valorilor mobiliare netranzactionate pe pietele reglementate si supravegheate, inregistrate in evidenta contabila ca imobilizari financiare sau titluri de plasament, valoarea acestora se stabileste, utilizand raportarile financiare periodice solicitate de Ministerul Finantelor, astfel:


pentru detineri ale societatii de investitii reprezentand peste 50% din capitalul social al emitentului valoarea respectivelor actiuni se stabileste prin aplicarea procentului din capitalul social detinut de catre societatea de investitii la capitalul propriu al emitentului ;

pentru detineri ale societatii de investitii reprezentand intre 33 - 50% din capitalul social al emitentului valoarea respectivelor actiuni se stabileste prin aplicarea unei decotari de 15% la valoarea obtinuta ca urmare a aplicarii procentului din capitalul social detinut de catre societatea de investitii la capitalul propriu al emitentului ;

pentru detineri ale societatii de investitii reprezentand intre 5 - 33% din capitalul social al emitentului valoarea respectivelor actiuni se stabileste prin aplicarea unei decotari de 25% la valoarea obtinuta ca urmare a aplicarii procentului din capitalul social detinut de catre societatea de investitii la capitalul propriu al emitentului ;

pentru detineri ale societatii de investitii reprezentand sub 5% din capitalul social al emitentului valoarea respectivelor actiuni se stabileste prin aplicarea unei decotari de 50% la valoarea obtinuta ca urmare a aplicarii procentului din capitalul social detinut de catre societatea de investitii la capitalul propriu al emitentului ;

pentru actiunile emise de catre societatile comerciale aflate in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara valoarea inclusa in calculul activului net este zero, pana la momentul finalizarii procedurii respective ;

pentru actiunile emise de catre societatile comerciale cu valori negative ale capitalului propriu valoarea inclusa in calculul activului net este zero ;

pentru actiunile emise de catre societatile bancare si de asigurari valoarea inscrisa in activul societatii de investitii financiare va fi valoarea calculata conform valorilor mobiliare cotate pe piete reglementate si supravegheate de C.N.V.M., fara aplicarea decotarii ;


In cazul obligatiunilor si instrumentelor financiare calificate de CNVM ca valori mobiliare, la valoarea nominala se adauga valoarea cuponului de incasat la data raportarii ;


pentru activele reprezentate de titluri calificate de CNVM ca instrumente de investitii ale societatilor de investitii (depozite bancare, certificate de depozit, certificate de trezorerie, bonuri de tezaur – emise in conditiile legii) la valoarea nominala se adauga dobanda de incasat la data raportarii .


Valoarea unitara a       = Valorea Activului Net

Activului net                           Nr. de actiuni


Se calculeaza zilnic

Cheltuielile de infiintare, de distributie, de publicitate, precum si cele cu auditul legal si contabil al fondurilor deschise de investiti vor fi suportate de catre societatea de administrare a investitiilor.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact