StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul proiectelor

Proiectarea in constructii

PROIECTAREA IN CONSTRUCTII


Rezumat

Complexitatea mare a obiectelor de constructii impune ca la realizarea lor sa participe, in afara beneficianrlui, un numar mare de agenti economici cu specializari diferite. Corelarea activitatii lor se asigura prin intermediul proiectului constructiei care cuprinde trei faze distincte: studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic. Fiecare din aceste faze cuprinde cate o parte scrisa si o parte desenata. Primele doua faze au rolul de a justifica necesitatea si oportunitatea realizarii constructiei, iar a treia faza serveste la calculul valorii lucrarilor si ghideaza executia propriu-zisa a constructiei.
Cuprins


Participantii la realizarea lucrarilor de constructii-montaj

Proiectul in constructii. Faze de elaborare

Studiul de prefezabilitate (S.P.F.)

Partea scrisa a S.P.F.

Partea desenata a S.P.F.

Studiul de fezabilitate (S.F.)

Partaa scrisa a S.F.

Partea desenata a S.F.

Proiectul tehnic (P.T.).Continut cadru

Partea scrisa a P.T.

Partea desenata a P.T.


Obiectele de constructii prezinta, in cele mai multe cazuri, un grad ridicat de complexitate si solicita un mare volum de lucrari. Aceste particularitati impun pregatirea minutioasa a executiei obiectelor de constructii, pregatire in cadrul careia se elaboreaza documentatia tehnico-economica prin intermediul careia se definitiveaza solutiile tehnologice, constructive, arhitecturale, functionale si economice specifice obiectului proiectat. La realizarea lucrarilor de constructii-montaj participa mai multi agenti economici, cu diferite specializari si, de multe ori din ramuri diferite.


Participantii la realizarea lucrarilor de constructii- montaj sunt:

a) beneficiarul lucrarii (persoana juridica achizitoare, investitorul) este agentul economic ce comanda lucrarea (fiind cel ce o va exploata dupa darea in functiune).

Acesta asigura fondurile necesare (proprii sau imprumutate) si stabileste jaloanele principale referitoare la:

- dimensiuni, capacitati de productie;

- durata de executie;

- valoare etc.

Beneficiarul poate fi persoana fizica sau persoana juridica indiferent de forma de organizare si modul de constituire a capitalului social). In cele mai multe cazuri beneficiarul nu are capacitatea de a proiecta sau realiza aceste lucrari.

b) proiectantul lucrarii, numit si consultant, este agentul economic, persoana juridica (indiferent de forma de organizare sau de constituire a capitalului social) care, la comanda beneficiarului (persoanei juridice achizitoare), in urma adjudecarii lucrarii scoase la licitatie, elaboreaza documentatia de proiectare in conformitate cu solicitarile acestuia.

c) constructorul numit si contractantul, ofertantul sau, antreprenorul lucrarii este agentul economic, persoana juridica (indiferent de forma de organizare sau de constituire a capitalului social) care, avand capacitatea de a materializa prevederile documentatiei de proiectare executa, la comanda beneficiarului (in urma adjudecarii lucrarii scoase la licitajie) lucrarile de constructii-montaj cuprinse in aceasta documentatie. Anteprenorul poate executa singur toate lucrarile comandate sau poate apela la subantreprenori, caz in care indeplineste functia de anteprenor general.

d) furnizorul de materiale este agentul economic, persona juridica (indiferent de forma de organizare sau de constituire a capitalului social) care, pe baza ofertelor proprii si a contractelor incheiate cu antreprenorul, asigura acestuia materialele; semifabricatele si prefabricatele necesare.

e) furnizorii de utilaje de constructii si mijloace de transport sunt agenti economici specializati in gestionarea si exploatarea utilajelor de constructii si a mijloacelor de transport. Acestia asigura antreprenorului, pe baza de contract, utilajele si mijloacele de transport necesare (la capacitatea si termenele prestabilite) contra unei chirii negociate.

f) autoritatea publica emite avizele necesare realizarii obiectivului (certificatul de urbanism in care se solicita avize pentru : alimentare cu energie electrica - de la RENEL; alimentarea cu apa de la Regia Generala a Apelor; prevenire si stingere a incendiilor de la organele specializate ; medicina preventiva; aparare civila; protectia apelor etc.) si masuri de incadrare in schijele de sistematizare ale zonei.

Pe baza acestor avize se elibereaza de catre organele administratiei locale autorizatia de construire.

Beneficiarul lucrarii are posibilitatea sa urmareasca si sa coordoneze, direct sau indirect, activitatea tuturor acestor participanti pentru realizarea lucrarii comandate.


Proiectul in constructii. Faze de elaborare

Elaborarea continutului cadru al proiectului in constructii a fost reglementata prin ordin al Ministerului Finantelor (M.F.) si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului (M.L.P.A.T.) care este obligatoriu pentru persoanele juridice achizitoare ce folosesc fonduri de la bugetul de Stat, bugetele locale sau fonduri speciale, constituite in afara acestor bugete.

Conform acestui ordin[1], fazele de elaborare ale proiectului in constructii sunt:


Studiul de prefezabilitate (S.P.F.)

Cuprinde doua parti distincte:

Partea scrisa a S.P.F. care cuprinde urmatoarele capitole:

a) date generale;

b) evaluari pentru elaborarea (proiectarea) studiilor de prefezabilitate si de fezabilitate;

c) date tehnice ale investitiei;

d) date privind finantarea investitiei.

a) Datele generale au rolul de a prezenta viitorul obiectiv (din a carui valoare, in ultimii ani, 40-50% reprezinta lucrari de constructii- montaj) si se refera la:

- denumirea obiectivului;

- numele elaboratorului studiului de prefezabilitate;

- ordonatorul principal de credite;

- persoanajuridica achizitoare tinvestitorul, beneficiarul viitoarei lucrari);

- amplasamentul (judet, localitate, strada, nr.)

- tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

b) In cadrul capitolului evaluari pentru proiectarea studiilor de prefezabilitate si a celor de fezabilitate - se includ nivelele cheltuielilor probabile pentru:

- valoarea totala (estimata) a obiectivului;

- cheltuieli pentru proiectarea studiilor de prefezabilitate si a celor de fezabilitate;

- cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii acestor studii;

- cheltuieli pentru pregatirea documentatiei privind organizarea licitatiei, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiei (legate de elaborarea instructiunilor pentru ofertanti, publicitate, onorariu si cheltuieli de deplasari pentru comisia de licitatii etc.).

c) Capitolul date tehnice ale investitiei cuprinde elemente referitoare la:

- suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupat de obiectivul propus;

- caracteristicile geografice ale terenului (zona seismica, natura terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice);

- caracteristicile principale ale constructiilor:

- pentru cladiri: aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri etc.

- pentru retele: lungimi si diametre.

- principalele utilaje functionale (de dotare a constructiei: cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.);

- utilitati necesare (modul de asigurare).

d) Capitolul finantarea investitiei cuprinde date referitoare la:

- Valoarea totala (estimativa) a investitiei, din care:

- % acoperit din surse proprii;

- .% din credite bancare;

- .% din fondurile bugetului de stat;

- .% din fondurile bugetelor locale;

- . % din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete;

- .% din credite externe garantate de stat.

Partea desenata a S.P.F. este alcatuita din:

- planul de amplasare in zona (elaborat la scara 1:25.000 1:5.000);

- planul general (elaborat la scara 1:5.000 1:1.000).

Ambele planuri sunt obligatorii pentru scoaterea din circuitul agricol (si obtinerea certificatului de urbanism) precum si pentru obtinerea autorizatiei de construire.


Studiul de fezabilitate (S.F.)

Cuprinde, de asemenea, doua parti distincte:


Partea scrisa

Aceasta parte este alcatuita din urmatoarele capitole:

a) date generale;

b) date tehnice ale investitiei;

c) date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei;

d) devizul general al investitiei;

e) principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei;

f) finantarea investitiei;

g) avize si acorduri.


a) In capitolul date generale, in afara datelor inscrise in studiul de prefezabilitate (actualizate la momentul elaborarii studiului de fezabilitate) se mai inscriu: descrierea functionala si tehnologica si memoriile tehnice pe specialitati (constructii, instalatii, montaj etc.)

b) In cadrul capitolului date tehnice ale investitiei, se inscriu, in afara elementelor actualizate din cadrul studiului de prefezabilitate, anumite elemente suplimentare referitoare la cladiri (deschideri, travei, aria construita, volumul construit si inaltimea fiecarui nivel) si la retele (materiale folosite, conditii de pozare etc.). Pentru constructii si retele se descriu solutiile tehnologice si se fac recomandari privind tehnologiile de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect in parte.

In cadrul studiului de fezabilitate se vor preciza, in acest capitol, solutiile adoptate pentru instalatiile aferente constructiilor instalatii de iluminat, forta, apa, canalizare etc.)

c) Capitolul date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei cuprinde:

- total personal, din care:

- personal de executie.

- numar de locuri de munca nou create.

d) Capitolul devizul general al investitiei face parte, ca si capitolul anterior, numai din studiul de fezabilitate. In cadrul lui se iriscrie valoare totala a obiectivului, detaliata conform legislatiei in vigoare[2].

Devizul general se intocmeste pentru obiective noi si in continuare, precum si pentru cele de dezvoltare, transformare, reparatii capitale etc.

Conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 376 din 08.07.1994, devizul general are urmatoarea alcatuire:


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivelor de investitii, inclusiv pentru modernizari, dezvoltari, transformari, reparatii capitale, precum si altele de natura acestora

Tabelul nr.1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea totala

Din care supusa licitatiei


PARTEA I
CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor
CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (retele de racord, utilitati exterioare incintei)
CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren, geo, topo si hidro
Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii, taxa aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii si alte cheltuieli de aceeasi natura in sarcina investitorului
Proiectare si engineering (inclusiv plata know-how)
Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor


X


Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii obiectivului


X


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza
Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta
Montaj utilaje tehnologice, inclusiv retelele aferente
Utilaje si echipamente de transport
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj[3]
Dotari, inclusiv utilaje si echipamente independente cu durata mare
CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli
Organizare de santier
Comision, taxe etc.


X


Cheltuieli diverse si neprevazute


X


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare
Pregatirea personalului


X


Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie


X


TOTAL GENERAL
Din care: C + M
PARTEA II
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului ce se construieste


X


Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie


X


PARTEA III
TOTAL GENERAL
Din care: C + M
Modul de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii

1. Devizul general este documentatia economica prin care se stabileste valoarea totala estimativa a obiectivelor de investitii in faza de proiectare - studiul de fezabilitate si proiectul tehnic.

2. Devizul general se structureaza pe capitole de cheltuieli, precizandu-se valoarea totala, din care se detaliaza partea ce se supune licitatiei.

In cadrul fiecarui capitol se inscriu obiectele sau natura obiectelor.

3. Continutul devizului general pe capitole de cheltuieli este:


PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenului - cuprinde cheltuieli pentru: cumpararide terenuri, plata concesionarii pe durata realizarii lucrarilor, cheltuieli cu exproprieri si/sau despagubiri, precum si cele pentru schimbarea naturii terenului.

Amenajarea terenului - cuprinde cheltuieli pentru: demolari, demontari, evacuari, devieri retele din amplasament, sistematizari pe verticala, nivelari, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii obiectivelor de constructii), defrisari, devieri de cursuri de apa, stramutari. de localitati sau monumente istorice.

Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor.


CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului

Cuprinde cheltuieli legate de utilizarea terenului de catre persoana juridica achizitoare si se refera la lucrari ce se executa in afara incintei obiectivului (retele exterioare de racord de apa, canalizari, gaze, termice, energie electrica, telefonie, radio-TV, drumuri, cai ferate etc.)


CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii de teren - cuprinde cheltuielile pentru studii geo, topo, hidro.

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii si anume: certificatul de urbariism (taxa functie de suprafata); autorizatia de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restructurare si conservare; autorizatia pentru desfiintarea totala si partiala; autorizatia de foraj si excavari (lei/m); prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiei de construire; avizele si acordurile pentru lucrarile de racorduri bransamente de retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie etc.; avizul Comisiei de urbanism si amenajare a teritoriului; certificat nomenclatura stradala si adresa; acordul de mediu pe baza studiului de impact, precum si altele de natura acestora, conform legislatiei.

Proiectare si engineering (inclusiv know-how)

Cuprinde cheltuielile de proiectare de la toate fazele lucrarii contractate cu unitatile de proiectare (inclusiv pentru detalii de executie).

Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor.

Cuprinde cheltuielile pentru: conceperea documentatiilor pentru licitatii, multiplicarea documentatiilor (primele exemplare, exclusiv cele cumparate de ofertanti), corespondenta privind organizarea, onorariile participantilor la lucrarile comisiilor pentru licitatii (membrii, invitati etc.), anunturi publicitare, corespondenta, telegrafie, telex, telefax etc., in legatura cu licitatiile.

Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii obiectivului.

Cuprinde cheltuielile entitatii achizitoare ocazionate de: unitatea de consultanta angajata si/sau persoanele fizice atestate, potrivit legii, ca responsabili tehnici cu executia, angajate cu contract; asistenta din partea proiectantului (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectarii), inclusiv cheltuielile ocazionate de persoanele fizice atestate ca verificatori tehnici ai proiectarii; asigurarea supravegherii, prin dirigintii de specialitate, a executarii corecte, calitative si cantitative a lucrarii contractate.


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, retele de utilitati in incinta, precum si dotarea acestora. Cuprinde chaltuielile necesare pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii desfasurate pe obiecte.

Delimitarea obiectelor se face de catre proiectant.

Cheltuielile pentru realizarea unui obiect sunt date de devizul pe obiect.

Montaj utilaje tehnologice, inclusiv retelele aferente, necesare functionarii acestora. Cuprinde cheltuielile pe obiecte.

Utilaje si echipamente de transport (ce comporta durate scurte de amortizare fata de cele ale constructiilor).

Cheltuielile se defalca pe obiecte.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj.

Cheltuielile se defalca pe obiecte.

Dotari, inclusiv utilaje si echipamente, independente cu durata mare de serviciu.

Cheltuielile se suporta direct de catre persoana juridica achizitoare din sursele de finantare si se defalca pe pozitii:

- din tara;

- din import.


CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Organizare de santier

Cuprinde cheltuielile necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj.

Aceste cheltuieli se vor estima de catre proiectant procentual fata de valoarea lucrarilor de constructii-montaj. Procentul se va stabili avand in vedere amplasamentul obiectivului, posibilitatile de racord la utilitati (apa, canal, energie electrica, termica, telefon etc.) traseele acestora, caile de acces (auto, feroviar), existenta constructiilor, spatiilor, terenurilor sau amenajarilor ce pot fi utilizate de contractant etc.

Valoarea stabilita va cuprinde si taxele pentru obtirierea autorizatiei de executie provizorie a lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, avize ale Administratiei domeniului public, cheltuieli legate de inchirieri, semne de circulatie, intreruperea circulatiei, contractele de asistenta cu Politia, Compania Nationala de Electricitate, unitatile de salubrizare teritoriale etc.

Comision, taxe etc.

Cuprinde: comisionul bancii finantatoare, taxa aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura ce se suporta de persoana juridica achizitoare.

Cheltuieli diverse si neprevazute.

Estimarea acestora se face cu un procent de 5% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap.1, punctele 1.2 si 1.3, cap. 2, cap. 3, punctele 3.3 si 3.5, cap. 4, punctele 4.1- 4.5.


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie.

Pentru probele tehnologice in devizul general se va inscrie numai valoarea rezultata din diferenja dintre cheltuielile realizate pe perioada probelor si veniturile realizate din acestea.PARTEA a II-a

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului ce se construieste


Mijloacele fixe existente pot fi: constructii (cladiri, constructii speciale, instalatii etc.), utilaje si echipamente.

Actualizarea valorii mijloacelor fixe existente este o evaluare de patrimoniu si se face de catre persoana juridica achizitoare.

Valoarea prevazuta in partea a II-a a devizului general nu se finanjeaza si serveste la stabilirea indicatorilor de eficienja economica si financiara din cadrul studiului de fezabilitate.


PARTEA a III-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie


Cuprinde cheltuielile pentru asigurarea stocurilor de materiale si materii prime si cele pentru energie, transporturi, salariile personalului direct productiv, piese de schimb de mare uzura etc., necesare pentru primul ciclu de productie.

Nota:

Devizul general constituie baza elaborarii documentatiei economice ce urmeaza a se finanta dupa ce, in prealabil, valoarea cheltuielilor supuse licitatiei a fost adjudecata potrivit legislatiei in vigoare.

4. Compensarea cheltuielilor intre obiectele cuprinse in devizul general, pe parcursul realizarii obiectivului, se face numai cu avizul persoanei juridice achizitoare.

5. Valoarea obiectului se determina prin devizul pe obiect.

Devizul pe obiect este sintetic si se obtine prin insumarea valorilor categoriilor de lucrari ce compun obiectul la care se adauga T.V.A.

Tabelul nr. 2

Nr. crt.

Denumirea categoriilor de lucrari aferente obiectului

Valoarea pe categorii de lucrari, fara TVA


TerasamenteConstructiiIzolatiiInstalatii electriceInstalatii sanitareInstalatii de incalzireInstalatii de gazeLucrari de montaj utilaje tehnologiceLucrari in antreprizaTOTAL

A


TVA

B


Total deviz pe obiect (A + B)

C


In devize pe obiecte aferente devizului general, valoarea categoriilor de lucrari se stabileste pe baza estimarii cantitatilor de lucrari si a preturilor acestora, neincluzand T.V.A.

Precizare:

La devizul general care se finanteaza, preturile unitare si valorile pe categorii de lucrari se stabilesc in conformitate cu Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor si adjudecare a lucrarilor publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 592/1993 modificata si republicata in 1995.

e) capitolul principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei[4]

f) capitolul finantarea investitiei cuprinde elemente structurate ca in S.P.F., actualizate la momentul elaborarii studiului de fezabilitate.

g) ultimul capitol al acestei parti, avize si acorduri, cuprinde elementele inscrise in subcapitolul 2.1.f.

Partea desenata a S.F. cuprinde:

- planul de amplasare in zona (ca in S.P.F.)

- planul general (ca in S.P.F.)

- planuri si sectiuni de arhitectura pentru principalele obiecte de constructii.

In aceasta faza nu se pot angaja cheltuieli pentru organizarea si desfasurarea licitatiei. Acestea se pot efectua numai dupa aprobarea studiului de fezabilitate.


Proiectul tehnic (P.T.) - Continut cadru

Ca si primele doua etape ale documentatiei de proiectare; proiectul tehnic cuprinde doua parti distincte:

Partea scrisa a P.T.

In partea scrisa a P.T. sunt incluse urmatoarele trei capitole:

a) descrierea generala a lucrarilor;

b) caietele de sarcini;

c) listele de cantitati de lucrari.

a) Capitolul 'Descrierea generala a lucrarilor' cuprinde, la randul lui, doua subcapitole:

a1. - elementele generale; a2. - descrierea lucrarilor.

a1 ) Elementele generale se refera la proiectul tehnic.

Proiectul tehnic, in forma finala (avizat si aprobat) reprezinta documentatia scrisa si desenata pe baza careia se intocmeste oferta si se anexeaza la contract pentru a sta la baza executiei lucrarii.

Proiectul tehnic permite persoanei juridice achizitoare sa obtina date tehnice si economice despre viitoarea lucrare in conformitate cu cerintele sale. Totodata permite contractantului (ofertantului, antreprenorului) sa-si elaboreze oferta si, in caz de adjudecare, sa-si definitiveze programele de executie pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu tehnologiile proprii si materialele disponibile, fara a mari cantitatile de lucrari sau a depasi costul lucrarilor.

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat inclusiv a avizelor si acordurilor autoritatii publice).

a2) In subcapitolul 'Descrierea lucrarilor' referitor la lucrarile cuprinse in proiectul tehnic se vor preciza urmatoarele elemente:

- amplasamentul;

- topografia;

- clima si fenomenele naturale specifice zonei;

- geologia, seismicitatea;

- organizarea de santier, descriere sumara, demolari, devieri de retele;

- caile de acces provizorii;

- sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc., pentru organizarea de santier si definitive;

- caile de acces definitive, caile de comunicatii;

- proiectul de executie a lucrarilor, grafice de lucru, programe de receptie;

- trasarea lucrarilor;

- protejarea lucrarilor executate si a materialelor;

- masurarea lucrarilor;

- laboratoarele contractantului si testele ce cad in sarcina sa;

- serviciile sanitare si curatenia pe santier;

- relatiile intre contractant, consultant si persoana juridica achizitoare;

- memoriile tehnice pe specialitati.

b) Caietele de sarcini (C.S.)

Caietul de sarcini transpune, in scris, elementele tehnice inscrise in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor.

Caietul de sarcini se elaboreaza in brosuri distincte pe specialitati.

b1) Rolul si scopul caietului de sarcini

Caietul de sarcini face parte integranta din P.T. si din documentele licitatiei.

Prin breviare de calcul se justifica dimensionarea elementelor constituente. Plansele, breviarele de calcul si caietul de sarcini sunt complementare.

Caietul de sarcini detaliaza notele explicative ale planselor (scurte si cu caracter general, vizand doar explicitarea desenelor incluzand caracteristicile si calitatea materialelor folosite, testele si probele asupra lor, descrierea lucrarii, calitatea, modul de realizare-verificare si probe, ordinea de executie si aspectul final. Caietul de sarcini (alaturi de planse si breviare de calcul) permite determinarea cantitatilor de lucrari; costurilor lucrarilor; fortei de munca; utilajelor de constructii si a materialelor necesare.

In caietul de sarcini se prevede, de asemenea, modul de urmarire a comportarii in timp a obiectivului.

b2) Tipuri si forme de caiete de sarcini

Din punct de vedere al destinatiei, caietul de sarcini poate fi:

- pentru executarea lucrarilor;

- pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea comportamentului in timp a constructiilor si pentru continutul cartii tehnice a constructiei;

- pentru furnizorii de materiale, utilaje, echipament si confectii diverse.

In functie de domeniul la care se refera, caietul de sarcini poate fi:

- general - care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si se sistematizeaza pe capitole si subcapitole de lucrari. Acestea pot fi repetitive;

- special - care se refera la lucrari specifice si se elaboreaza independent pentru fiecare lucrare.

b3) Continutul caietului de sarcini

Cum orice constructie are un caracter de specificitate, caietul de sarcini se elaboreaza pentru fiecare lucrare in parte folosind, atunci cand este posibil, parti, sectiuni sau capitole elaborate anterior.

Continutul cadru al unui caiet de sarcini cuprinde:

- breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii si instalatii;

- nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;

- proprietatile fizico-chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe pentru materialele folosite;

- dimensiuni, forma, aspect, descrierea executiei lucrarii;

- ordinea de executie si de realizare a probelor si verificarilor;

- standarde, normative si alte prescriptii referitoare la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, verificari;

- conditii de receptie, tolerante, aspect, culori etc.

c) Listele de cantitati de lucrari (L.C.L.)

Cuprind date care servesc la cuantificarea volumului si a duratei de executie si anume:

- centralizatorul obiectelor pe obiectiv;

- centralizatorul categoriilor de lucrari pe obiecte;

- listele cu cantitati de lucrari pe capitole de lucrari;

- articole de lucrari (comasate) pe capitole de lucrari;

- listele cu consumuri de resurse materiale, de for(a de munca, utilaje de constructii si cele privind transporturile;

- listele cu cantitati de utilaje functionale sitcele cu utilaje tehnologice;

- fisele tehnice;

- graficul general de realizare a obiectivului.

Partea desenata a P.T.

Aceasta parte a P.T. cuprinde urmatoarele grupe de planuri:

a) Planuri generale in cadrul carora se includ:

- planul de amplasament al reperelor de nivelment si planimetrice;

- planuri topografice;

- planuri de amplasare a forajelor;

- planuri principale de amplasare a obiectelor;

- planuri de sistematizare pe verticala a terenului;

- planurile constructiilor subterane.

b) Plansele principalelor obiecte (cu numar si cod)

c) Planuri de arhitectura in cadrul carora se includ:

- planul individual de amplasare a obiectului;

- planul de arhitectura a nivelurilor subterane si supraterane, al teraselor, acoperisurilor cuprinzand: cote; dimensiuni; suprafete, functionalitati etc.

- sectiuni fatade cu detalii importante;

- tablouri de prefabricate, confectii, tamplarie etc.

d) Planuri de structura care cuprind:

- planse privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta pe obiecte.

- planuri infrastructura;

- planuri suprastructura;

- descrierea solutiilor constructive, ordinii tehnologice de executie etc.

e) Planuri de instalatii care includ:

- planse principale privind executarea instalatiilor pe fiecare obiect (cote, dimensiuni, toleran(e etc.) si anume:

- planul principal de amplasare a utilajelor;

- schemele principale ale instalatiilor;

- sectiuni cu dimensiuni, cote, calitatea materialelor, izolatii termice, acustice, etc.

f) Planuri pentru dotari si instalatii tehnologice care cuprind:

- desene de ansamblu;

- scheme ale fluxului tehnologic;

- scheme cinematice cu indicarea principalilor parametri;

- schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele combustibil, apa, iluminat etc.;

- listele de utilaje si echipamente.

g) Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii care cuprind:

- planuri principale de amplasament si montaj al acestor dotari;

- listele cu dotari cuprinzand si parametri, performante etc.

Ordinul nr.1.743/69/1996 al ministrului de stat, ministrului finantelor si ministrului lucrarilor publice, si amenajarii teritoriului. Monitorul Oficial al Romaniei nr. 232 bis/26 sept.1996.

Ordonanta Guvernului nr.12/1993 si Hotararea Guvernului nr. 376/08.07.1994 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei P.I. nr. 203/1994

De la caz la caz, in functie de complexitatea si conditiile din contract

Capitolul este tratat pe larg in cadrul disciplinei: Eficienta economica a investitiei si a folosirii fondurilor fixePolitica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact