StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Contabilitatea gestiunii capitalurilor - continutul si structura capitalului : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Contabilitatea gestiunii capitalurilor - continutul si structura capitaluluiContabilitatea gestiunii capitalurilor

1. Continutul si structura capitalului


Conceptul de capital trebuie utilizat de catre societati comerciale, avand la baza necesitatile utilizatorilor situatiilor financiare. In cazul in care utilizatorii sunt preocupati de mentinerea capitalului nominal investit se adopta conceptul financiar al capitalului, iar daca acestia sunt preocupati de capacitatea de exploatare a societatii se adopta conceptul fizic al capitalului.
Capitalul unei entitati patrimoniale din orice ramura de activitate poate fi privit sub 2 aspecte

ca factor de productie

ca aporturi ale proprietarilor acesteia

Ca factor de productie, capitalul reprezinta ansamblul bunurilor aflate la dispozitia unei entitati (unitati patrimoniale) folosite pentru obtinerea altor bunuri si servicii destinate vanzarii sau consumului propriu.

Ca aporturi ale proprietarilor entitatii, capitalul se inscrie in pasivul bilantului, avand un rol important in formarea si dezvoltarea structurii financiare a intreprinderii, astfel capitalul trebuie sa reprezinte sursa cea mai importanta de fi 939i83j nantare a activitatii unei intreprinderi.

Finantarea se efectueaza din capital care se procura din 2 surse:

surse din interiorul intreprinderii

surse din exterior

Sursele interne de procurare a capitalului sunt:

- la infiintare – capitalul este procurat prin aportul in numerar sau in natura al actionarilor/asociatilor in functie de forma juridica a societatii

- la intreprinderea in functiune – sursele se refera la rezerve profit

Sursele externe se refera la diverse imprumuturi.

A P

Active imobilizate                           Capital permanent

Active circulante  Datorii curente (<1an)

Conturi de regularizare                          Conturi de regularizare


Capitalul permanent          capitaluri proprii

datorii pe termen mediu si lung

Structura capitalului permanent se prezinta astfel:

1. Capital propriu

capital propriu-zis

prime legate de capital

rezerve din reevaluare

rezerve

rezultatul reportat

rezultatul exercitiului

subventii pentru investitii

2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

provizioane pentru riscuri

provizioane pentru cheltuieli

3. Datorii pe termen mediu si lung (>1an)

imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

credite bancare pe termen mediu si lung

datorii ce privesc imobilizarile financiare

Capitalul propriu-zis

Capitalul este reprezentat de capitalul societatii, patrimoniul regiei sau patrimoniul public in functie de forma juridica a unitatii patrimoniale.

Capitalul social subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate pe baza actelor de constituire a persoanelor juridice si a documentelor justificative privind varsamintele de capital. Acesta este constituit la infiintarea societatii si reprezinta aportul investitorilor pentru formarea resurselor financiare ale societat

Primele legate de capital (de emisiune, de fuziune, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni) reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale.

Rezervele din reevaluare reprezinta plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale si trebuie prezentate in bilant intr-un subpost separat.

Rezervele sunt:

- rezerve legale – constituite anual din profitul persoanelor juridice in cotele si limitele prevazute de lege

- rezerve statutare – constituite anual din profitul net conform prevederilor din statutul acesteia

rezerve pentru actiuni proprii – constituite din profitul net pentru sustinerea valorii de piata a actiunilor proprii cotate la bursa

- alte reserve – pot fi constituite facultativ din profitul net pentru acoperirea pierderilor contabile sau pentru alte scopuri conform hotararii AGA

Rezultatul reportat reprezinta profitul sau pierderea exercitiului anterior a carui afectare (repartizare sau acoperire) a fost amanata de catre AGA si care va afecta rezultatul exercitiului curent.

Rezultatul exercitiului reprezinta diferenta dintre venituri si cheltuieli in situatia in care veniturile > cheltuielile Tprofit, iar in situatia inversa Tpierderi.Subventiile pentru investitii

In categoria subventiilor se cuprind:

subventiile aferente activelor (pentru investitii)

subventiile aferente veniturilor

Subventiile pentru investitii pot fi primite de la guvern, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie pentru elemente cum sunt:

- litigiile, amenzile, penalitatile, daunele si alte datorii incerte

- cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie acordata clientilor

- alte provizioane

Un provizion pentru riscuri si cheltuieli va fi inregistrat in contabilitate daca sunt indeplinite cumulativ conditiile:

a)     exista o obligatie curenta generata de un eveniment anterior

b)    este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective

c)     suma poate fi estimata

Datoriile pe termen mediu si lung reprezinta resursele straine apartinand intreprinderii pe o perioada mai mare de 1 an.


2. Organizarea contabilitatii capitalurilor


1. Obiectivele si factorii organizarii contabilitatii capitalurilor

Obiectivul fundamental al contabilitatii capitalurilor il reprezinta evidenta marimii si miscarii acestora. Pornind de la acest obiectiv se desprind cateva obiective concrete

stabilirea corecta a marimii capitalurilor

evidentierea corecta a capitalurilor pe baza de documente legal intocmite

conducerea curenta a evidentei operative a capitalurilor

delimitarea obligatiilor unitatii in ceea ce priveste aportul la capitalul social

valorificarea eficienta a capitalului prin plasamente rentabile

conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii, urmarind prin aceasta realizarea autonomiei financiare si intarirea pozitiei financiare a intreprinderii

La organizarea contabilitatii capitalurilor trebuie avuti in vedere si cativa factori specifici

tipul unitatii patrimoniale (societate comerciala, regie autonoma, asociatie, etc)

forma de organizare juridica a unitatii patrimoniale (S.A., S.R.L., etc)

compozitia si structura capitalului (in numerar, in natura)

provenienta capitalului (autohton – in lei, din strainatate – in valuta)


2. Documentele justificative si evidenta operativa a capitalurilor

Baza juridica a organizarii contabilitatii capitalurilor o constituie documentatia de infiintare a unitatii comerciale care este alcatuita din:

statutul societatii si contractul de societate sau actul constitutiv, prin care este stabilit modul de organizare si functionare a societatii

sentinta de autorizare emisa de instanta judecatoreasca

codul unic de inregistrare la Registrul Comertului, fiind documentul ce atesta infiintarea societatii comerciale si existenta sa ca persoana juridica

prospectul de emisiune pentru societatile constituite din initiativa unor membri fondatori pe baza subscriptiei publice de actiuni

declaratia de subscriere semnata de persoanele care accepta sa participe la constituirea capitalului social

Evidenta operativa a asociatilor/actionarilor societatii comerciale se realizeaza cu ajutorul registrului asociatilor/actionarilor. In acest registru se tine evidenta nominala pe fiecare asociat/actionar cu numarul de actiuni sau parti sociale subscrise si valoarea nominala a acestora, varsamintele efectuate la capitalul subscris, precum si mentiuni speciale privind cesionarea actiunilor/partilor sociale.


3. Conturile utilizate in organizarea contabilitatii capitalurilor

Sunt folosite conturile din Clasa I – „Conturi de capitaluri” – organizata in urmatoarele grupe:

10 – „Capital si rezerve”

11 – „Rezultatul reportat”

12 – „Rezultatul exercitiului”

13 – „Subventii pentru investitii”

15 – „Provizioane pentru riscuri si cheltuieli”

16 – „Imprumuturi si datorii asimilate”

Aceste conturi, in corelatie cu conturile corespondente operatiunilor, vor fi utilizate pentru realizarea ciclului contabil de prelucrare a datelor in functie de forma de contabilitate pe care a adoptat-o intreprinderea.
3. Contabilitatea constituirii capitalurilor proprii


1. Contabilitatea constituirii capitalurilor

Contabilitatea capitalurilor se conduce cu ajutorul contului 101 – „Capital”; cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului subscris si varsat in natura si/sau numerar de catre actionarii/asociatii unei societati, precum si evidenta majorarii sau reducerii capitalului.

Contul 101 (P)

In credit se inregistreaza:

- capitalul subscris in natura si/sau numerar, capitalul majorat prin subscriptie sau emisiune de noi actiuni, precum si capitalul preluat in urma operatiei de fuziune prin absorbtie cu alte persoane juridice prin debitul contului 456

- rezervele destinate majorarii capitalului prin debitul contului 106

- primele legate de capital incorporate in acesta prin debitul contului 104

In debit se inregistreaza:

- capitalul retras de actionari/asociati, precum si capitalul lichidat cu ocazia fuziunii sau lichidarii prin creditul contului 456

- pierderile realizate in exercitiile precedente care reduc capitalul prin creditul contului 117

- reducerea capitalului ca urmare a anularii actiunilor proprii rascumparate prin creditul contului 502

Soldul contului reprezinta capitalul subscris varsat sau nevarsat.

% = 101 101 = %

456 456

117

104 502

1012 = 502


Contul 101 se dezvolta in urmatoarele conturi sintetice de gradul II operationale:

1011 – „Capital subscris nevarsat”

1012 – „Capital subscris varsat”

1015 – „Patrimoniul regiei”

1016 – „Patrimoniul public”

Schema generala de inregistrare a operatiilor privind constituirea capitalului este urmatoarea:

SUBSCRIEREA CAPITALULUI

4561 = 1011 valoarea aporturilor (in natura si/sau numerar)

(pe baza actului constitutiv)

VARSAREA sau DEPUNEREA APORTURILOR

% = 4561

20.,21., 30.,37.

5121,5311

REALIZAREA EFECTIVA A CAPITALULUI

1011 = 1012 valoarea aportului varsat/depus


Constituirea capitalului la societati de persoane si capital (S.R.L.)

Schema generala

Operatii de constituire pentru cazul dificultatilor in realizarea aportului la capitalul subscris

Constituirea capitalului poate sa intampine dificultati datorita faptului ca unii actionari/asociati nu respecta termenul de depunere a capitalului, altii nu depun integral capitalul subscris, iar altii nu il depun in totalitate. Pentru a urmari si solutiona in contabilitate relatia societatii cu actionarii/asociatii pe parcursul depunerii capitalului subscris contul 456 – „Decontari cu asociatii privind capitalul” se dezvolta in urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

4561 – „Decontari cu asociatii privind capitalul subscris”

4564 – „Decontari cu asociatii privind capitalul varsat anticipat”

4565 – „Decontari cu asociatii aflati in dificultate”

4567 – „Decontari cu asociatii privind capitalul de rambursat”

a) Cazul intarzierilor in varsarea capitalului

In acest caz, societatea efectueaza anumite cheltuieli cu instiintarea in vederea depunerii aporturilor si calculeaza dobanzi de intarziere pe care asociatul subscriitor trebuie sa le plateasca odata cu depunerea aporturilor. Astfel, la depunerea aportului vor fi inregistrate si venituri din recuperarea cheltuielilor si din dobanzi penalizatoare.

5311 (5121) = %

valoarea aportului

valoarea cheltuielilor de avizare recuperate

valoarea dobanzilor penalizatoare

b) Cazul imposibilitatii depunerii aportului

In cazul in care un asociat este in imposibilitatea de a mai depune aportul la capitalul subscris, dreptul de creanta aferent impreuna cu veniturile din recuperarea cheltuielilor si din dobanzi penalizatoare sunt transferate asupra debitului contului 4565.


4565/A = %

4561/A aportul

758

768

Astfel, partile sociale sunt puse la dispozitia celorlalti asociati conform dreptului de preemptiune (ceilalti asociati au prioritate).

4561/B = 4565/A

5311 (5121) = 4561/B T 1011 = 1012 valoarea aportului
aportul + veniturile

c) Cazul depunerii aportului cu anticipatie

Constituirea capitalului la societati de capital (S.A.)

Societatea pe actiuni poate fi constituita de catre membri fondatori care subscriu in totalitate capitalul social sau prin lansarea unor prospecte de subscriptie publica. Actiunile detinute de fiecare actionar exprima dreptul de proprietate asupra unei parti din capitalul unei societati.

Detinerea de actiuni ofera urmatoarele avantaje:

venituri sub forma de dividende

participarea la gestionarea societatii si la emisiunea de noi actiuni

drept de vot in adunarea generala a actionarilor

drept de atribuire in cazul cresterii capitalului prin incorporarea rezervelor

drept de subscriptie in situatia cresterii capitalului prin emisiune de noi actiuni

In procesul constituirii si gestionarii capitalului este importanta si modalitatea de lansare pe piata a actiunilor din punct de vedere al valorii acestora. Astfel, actiunile pot fi emise in SISTEM PARI (valoarea de emisiune = valoarea nominala) sau in SISTEM SUPRAPARI (valoarea de emisiune > valoarea nominala), situatie in care intervine prima de emisiune ca fiind diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala. Suma obtinuta din prima de emisiune poate fi utilizata pentru acoperirea cheltuielilor de emisiune iar diferenta neutilizata poate fi inglobata in rezerve.


2. Contabilitatea primelor legate de capital

Primele legate de capital, ca element al capitalurilor proprii, rezulta in urma operatiunii de constituire a capitalului prin emisiunea de actiuni in sistem suprapari si ulterior prin majorarea capitalului, fie ca urmare a emisiunii de noi actiuni, fie ca urmare a diferentei de aport in cazul aporturilor in natura la capital, precum si in urma fuzionarii a doua sau mai multe societati sau prin conversia de obligatiuni in actiuni.

Contabilitatea acestor prime se realizeaza cu ajutorul contului 104 – „Prime legate de capital”.

Contul 104 (P)

In credit se inregistreaza:

- valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii, aportului la capital si din conversia obligatiunilor in actiuni prin debitul contului 456

In debit se inregistreaza:

- primele legate de capital incorporate in capitalul propriu-zis prin creditul contului 101 (1012)

- primele de capital transferate la rezerve prin creditul contului 106

Soldul contului reprezinta primele de capital netransferate la capitalul propriu-zis sau la rezerve.

456 = 104 104 = %

101

106

Contul 104 se dezvolta in urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

1041 – „Prime de emisiune”

1042 – „Prime de fuziune”

1043 – „Prime de aport”

1044 – „Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni”

a) Prime de emisiune

Val emisiune >Val nominala T V.e. – V.n. = P.e.

- operatiuni care au loc:

1. SUBSCRIEREA CAPITALULUI

4561 = % valoarea de aport + prima (V.e.)

valoarea nominala (V.n.)

prima de emisiune (P.e.)

2. DEPUNEREA APORTULUI

5121 = 4561 V.e.

3. REALIZAREA CAPITALULUI

1011 = 1012 V.n.

4. CHELTUIELI DE EMISIUNE

201 = 404

5. ACOPERIREA CHELTUIELILOR de EMISIUNE din prima de emisiune

1041 = 201

6. DIFERENTA

1041 = %

1012

106

b) Prime de aport

Prima de aport intervine atunci cand actionarii/asociatii aduc in natura aportul la capitalul subscris. Valoarea bunurilor aduse ca aport este stabilita potrivit legilor societatii comerciale de catre experti evaluatori printr-un raport de evaluare. Aceasta valoare poate sa fie, in raport cu suma valorii actiunilor subscrise, mai mica (situatie in care diferenta este depusa in numerar) sau mai mare (situatie in care rezulta prima de aport).

P.a. = valoarea aportului – valoarea nominala

1. SUBSCRIEREA CAPITALULUI

4561 = % valoarea aportului

valoarea nominala

P.a.

2. DEPUNEREA APORTURILOR

212 = 4561 valoarea aportului

3. REALIZAREA CAPITALULUI

valoarea nominala


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact