StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Directiva a vii a ue : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Directiva a vii a ueDIRECTIVA a VII a UE


Adoptarea reglementarii europene nr. 1606/2002 face obligatorie aplicarea IAS, incepand cu exercitiul 2005, de catre toate entitatile europene care apeleaza public pentru economisire . In acest sens, Comisia Europeana a intreprins un program de compatibilizare a directivelor europene cu standardele internationale de contabilitate.
Directiva a VII-a a UE are drept scop principal reglementarea uniforma pe spatiul comunitar a regulilor si practicilor de intocmire si prezentare a conturilor consolidate. In Romania, reglementarile conforme cu Directiva a VII-a a UE, asimileaza in mare parte prevederile acesteia aplicabile grupurilor de societati care-si desfasoara afacerile pe teritoriul Romaniei. Generic, grupul, in viziunea reglemetarilor nationale si europene, reprezinta ansamblul de societati format din compania mama si filialele sale. De principiu, grupul prezinta situatii financiare consolidate, avand drept principal obiectiv informarea cu fidelitate a utilizatorilor cu privire la pozitia financiara si rezultatele obtinute de entitatile membre ale grupului, considerate ca un tot unitar.

Principalele prevederi ale reglementarilor nationale conforme cu Directiva a VII-a a UE pot fi grupate in trei capitole majore:

Perimetrul de consolidare

Aspecte privind operatiile de consolidare

Situatii financiare consolidate

In cele ce urmeaza vom trata pe larg principalele aspecte care decurg in cadrul fiecarui capitol indicat mai sus.


1. PERIMETRUL DE CONSOLIDARE

Perimetrul de consolidare este format din societatea mama si societatile consolidate, adica acele societati asupra carora societatea mama exercita un control exclusiv, concomitent sau o influenta notabila. RN retin 737e41h cateva cazuri pentru indicarea tipului de control exercitat de soicetatea mama asupra filialelor sale si anume:

a)     SM detine majoritatea drepturilor de vot intr-o alta entitate denumita filiala

b)    SM este actionar/asociat al unei filiale detinand singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot din filiala

c)     SM exercita o influenta dominanta asupra filialei

d)    SM are capacitatea de a numi sau revoca majoritatea membrilor de administratie, conducere si supraveghere ale unei filiale

e)     SM conduce pe o baza unificata politicile sale si ale filialei.


Exceptii de la publicarea situatiilor financiare consolidate:

a) o societate mama nu va intocmi si publica situatii financiare consolidate daca, la data bilantului sau, filialele nu depasesc, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale, limitele a doua dintre criteriile de mai jos:

Total active: 17.520.000 Euro

Cifra de afaceri neta: 35.040.000 Euro

Numar mediu de salariati: 250 persoane.

b) o societate mama nu va intocmi si publica situatii financiare consolidate daca ea insasi este o filiala detinuta in proportie de minim 90% din actiunile societatii mama a grupului superior iar actionarii minoritari au aprobat exceptarea.

Exceptiile de mai sus nu se aplica:

Societatilor cotate pe o piata reglementata

Daca o institutie a statului solicita consolidarea

Excluderi din perimetrul de consolidare:

Potrivit RN, urmatoarele cazuri sunt considerate eligibile pentru excludere:

a)     daca includerea in consolidare a unei filiale este nesemnificativa pentru imaginea fidela; excluderea nu opereaza pentru situatiiile in care, desi considerate individual, doua sau mai multe filiale sunt nesemnificative, dar considerate impreuna, devin semnificative pentru imaginea fidela;

b)    daca societatea mama intampina restrictii severe pe termen lung in ceea ce priveste exercitarea drepturilor sale asupra activelor sau conducerii filialei;

c)     daca informatiile necesare pentru consolidare sunt excesiv de costisitoare sau se obtin cu intarzieri mari de timp;

d)    actiunile sunt detinute cu scopul revanzarii.


2. ASPECTE PRIVIND OPERATIILE DE CONSOLIDARE


Activele si datoriile entitatilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in bilantul consolidat, prin insumarea elementelor similare.

Stocurile pot fi prezentate ca un singur element in situatiile financiare anuale consolidate, daca exista circumstante speciale care ar putea determina cheltuieli nejustificate.

Valorile contabile ale actiunilor in capitalul entitatilor incluse in consolidare se compenseaza cu proportia pe care o reprezinta in capitalul si rezervele acestor entitati, astfel:


a) compensarile se efectueaza pe baza valorilor activelor si datoriilor identificabile la data achizitiei actiunilor sau, in cazul in care achizitia are loc in doua sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filiala.

In intelesul RN, data achizitiei reprezinta data la care controlul asupra activelor nete sau operatiunilor entitatii achizitionate este transferat efectiv catre dobanditor.


b) in conditiile in care nu se pot stabili valorile prevazute la litera a), compensarea se efectueaza pe baza valorilor contabile existente la data la care entitatile in cauza sunt incluse in consolidare pentru prima data. Diferentele rezultate din asemenea compensari se inregistreaza, in masura in care este posibil, direct la acele elemente din bilantul consolidat care au valori superioare sau inferioare valorilor lor contabile.


Orice diferenta rezultata ca urmare a aplicarii lit. a) sau ramasa dupa aplicarea lit. b) se prezinta ca un element separat in bilantul consolidat, astfel

diferenta pozitiva se prezinta la elementul Fond comercial pozitiv

diferenta negativa se prezinta la elementul Fond comercial negativ

Aceste elemente, metodele utilizate si orice modificari semnificative fata de exercitiul financiar precedent trebuie explicate in notele explicative la situatiile financiare consolidate.


Suma atribuibila actiunilor in filialele incluse in consolidare, detinute de alte persoane decat entitatile incluse in consolidare, se prezinta separat in bilantul consolidat, la elementul “Interese minoritare”. Interesele minoritare trebuie prezentate in bilantul consolidat in capitalurile proprii, separat de capitalurile proprii ale societatii – mama.

Veniturile si cheltuielile entitatilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in contul de profit si pierdere consolidat, prin insumarea elementelor similare.

Suma oricarui profit sau pierderi atribuibila actiunilor in filialele incluse in consolidare, detinute de alte persoane decat entitatile incluse in consolidare, se prezinta separat in contul de profit si pierdere consolidat, la elementul “Interese minoritare”.

Metodele de consolidare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

Situatiile financiare anuale consolidate prezinta activele, datoriile, pozitia financiara si profiturile sau pierderile entitatilor incluse in consolidare, ca si cum acestea ar fi o singura entitate. In special:

a) datoriile si creantele dintre entitatile incluse in consolidare se elimina din situatiile financiare anuale consolidate;

b) veniturile si cheltuielile aferente tranzactiilor dintre entitatile incluse in consolidare se elimina din situatiile financiare anuale consolidate;

c) daca profiturile si pierderile rezultate din tranzactiile efectuate intre entitatile incluse in consolidare sunt luate in calcul la determinarea valorii contabile a activelor, acestea se elimina din situatiile financiare anuale consolidate.

De asemenea, dividendele interne sunt eliminate in totalitate.

Daca activele si datoriile care urmeaza sa fie cuprinse in situatiile financiare anuale consolidate au fost evaluate de entitatile incluse in consolidare prin metode diferite de cele utilizate pentru consolidare, acestea trebuie evaluate din nou conform metodelor utilizate pentru consolidare, cu exceptia cazului in care rezultatele acestei noi evaluari nu sunt semnificative.

Un element recunoscut ca fond comercial pozitiv, se trateaza conform regulilor prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, aplicabile pentru elementul „fond comercial”.

O valoare corespunzatoare unui fond comercial negativ, poate fi transferata in contul de profit si pierdere consolidat numai:

a) daca aceasta diferenta corespunde previziunii, la data achizitiei, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale entitatii in cauza, sau previziunii unor costuri pe care entitatea respectiva urmeaza sa le efectueze, in masura in care o asemenea previziune se materializeaza; sau

b) in masura in care diferenta corespunde unui castig realizat.

Daca o entitate inclusa in consolidare conduce o alta entitate impreuna cu una sau mai multe entitati neincluse in consolidare, entitatea respectiva trebuie inclusa in situatiile financiare anuale consolidate, consolidarea efectuandu-se proportional cu drepturile in capitalul acesteia, detinute de entitatea inclusa in consolidare.

O asemenea consolidare este denumita in continuare consolidare proportionala.Entitatea care exercita controlul comun este numita in continuare asociat.

Aplicarea consolidarii proportionale presupune urmatoarele:

bilantul asociatului include partea lui din activele pe care le controleaza in comun si partea lui din datoriile pentru care raspunde solidar;

contul de profit si pierdere al unui asociat include partea lui din veniturile si cheltuielile entitatii controlate in comun;

asociatul combina partea lui din fiecare dintre activele, datoriile, veniturile sau cheltuielile entitatii controlate in comun cu elementele similare din propriile situatii financiare anuale, rand cu rand. De exemplu, poate combina partea lui din stocurile entitatii controlate in comun, cu stocurile sale si partea lui din imobilizarile corporale ale entitatii controlate in comun, cu imobilizarile sale.


Un asociat al unei entitati controlate in comun intrerupe folosirea consolidarii proportionale de la data la care inceteaza sa detina acel control.

Daca o entitate inclusa in consolidare exercita o influenta semnificativa asupra politicii operationale si financiare ale unei entitati neincluse in consolidare (intreprindere asociata), in care detine un interes de participare, acel interes de participare se prezinta in bilantul consolidat la elementul “Titluri puse in echivalenta”.

Se presupune ca o entitate exercita o influenta semnificativa asupra altei entitati, daca detine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor in acea entitate. In acest caz, entitatea care exercita influenta semnificativa este numita investitor.

In intelesul RN, prin interese de participare se intelege dreptul in capitalul altor entitati, reprezentat sau nu prin certificate, care prin crearea unei legaturi durabile cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii. Detinerea unei parti din capitalul unei alte entitati se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci cand depaseste un procentaj de 20%.

O entitate la care un investitor exercita o influenta semnificativa asupra politicii sale operationale si financiare este o intreprindere asociata.

Atunci cand este recunoscut pentru prima data, interesul de participare se prezinta in bilantul consolidat la valoarea corespunzatoare proportiei de capital si rezerve a intreprinderii asociate, reprezentate de acel interes de participare. Diferenta dintre aceasta suma si valoarea contabila calculata conform regulilor de evaluare prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene se reflecta ca rezerva consolidata si se prezinta distinct in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate. Aceasta diferenta se calculeaza la data la care metoda se aplica pentru prima oara.

Diferenta mentionata mai sus se calculeaza la data achizitiei actiunilor care asigura influenta semnificativa sau, daca acestea au fost achizitionate in mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o intreprindere asociata.

Suma corespunzatoare proportiei de capital si rezerve a intreprinderii asociate, se majoreaza sau se reduce cu valoarea oricarei variatii care a avut loc in cursul exercitiului financiar, in proportia de capital si rezerve a intreprinderii asociate, reprezentata de acel interes de participare; aceasta se reduce, de asemenea, cu suma dividendelor aferente acelui interes de participare.

Partea investitorului din profitul sau pierderea intreprinderii asociate, inregistrata dupa achizitie, este ajustata pentru a lua in calcul, de exemplu, amortizarea activelor amortizabile pe baza valorii juste la data achizitiei. Similar, ajustari corespunzatoare se aduc partii investitorului din profitul sau pierderea intreprinderii asociate, inregistrata dupa achizitie, pentru pierderile din depreciere recunoscute de intreprinderea asociata.

Proportia de profit sau pierdere a intreprinderilor asociate, atribuibila unor asemenea interese de participare, se prezinta in contul de profit si pierdere consolidat la elementul “Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferenta intreprinderilor asociate”.

Partea grupului din intreprinderea asociata reprezinta suma participatiilor la acea intreprindere asociata, apartinand societatii - mama si filialelor. In acest scop sunt ignorate participatiile celorlalte entitati in intreprinderea asociata.

Daca o intreprindere asociata are filiale, intreprinderi asociate sau controleaza in comun o alta entitate, profitul sau pierderea si activul net luate in calcul la aplicarea metodei punerii in echivalenta sunt cele recunoscute in situatiile financiare ale intreprinderii asociate (inclusiv partea intreprinderii asociate din profitul sau pierderea si activul net ale intreprinderilor asociate si entitatilor controlate in comun), dupa ajustarile necesare pentru a se asigura uniformitatea politicilor contabile.

Profiturile si pierderile care rezulta din tranzactiile “in amonte” si “in aval” dintre investitor (inclusiv filialele sale consolidate) si o intreprindere asociata sunt recunoscute in situatiile financiare ale investitorului doar corespunzator participatiilor in intreprinderea asociata, apartinand unor detinatori terti investitorului. Tranzactiile “in amonte” sunt, de exemplu, vanzarile de active de la o intreprindere asociata la un investitor. Tranzactiile “in aval” sunt, de exemplu, vanzarile de active de la un investitor catre o intreprindere asociata. Partea investitorului din profitul sau pierderea intreprinderii asociate rezultand din aceste tranzactii este eliminata. Investitia intr-o intreprindere asociata este contabilizata utilizand metoda punerii in echivalenta de la data la care devine intreprindere asociata.

Cele mai recente situatii financiare anuale disponibile ale intreprinderii asociate sunt utilizate de investitor la aplicarea metodei punerii in echivalenta. Daca datele de raportare ale investitorului si intreprinderii asociate sunt diferite, intreprinderea asociata intocmeste, pentru uzul investitorului, situatii financiare la aceeasi data ca situatiile financiare ale investitorului, cu exceptia cazului in care acest lucru este imposibil.

Daca situatiile financiare anuale ale unei intreprinderi asociate utilizate la aplicarea metodei punerii in echivalenta sunt intocmite la o data de raportare diferita de cea a investitorului, se vor face ajustari aferente efectelor tranzactiilor sau evenimentelor semnificative care au loc intre acea data si data situatiilor financiare ale investitorului. In orice caz, diferenta dintre data de raportare a intreprinderii asociate si cea a investitorului nu va putea fi mai mare de 3 luni. Durata perioadelor de raportare si diferentele dintre datele de raportare vor fi aceleasi de la o perioada la alta.


3. SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE


Situatiile financiare consolidate cuprind:

a.      Bilant consolidat

b.     Cont de profit si pierdere consolidat

c.     Notele explicative la situatiile financiare consolidate

Obiectivul situatiilor financiare consolidate: de a reda o imagine fidela asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a rezultatelor grupului.

Potrivit RN, structura situatiilor financiare consolidate sunt:

Bilant consolidat

Formatul bilantului consolidat este urmatorul:


A.   ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire

Cheltuieli de dezvoltare

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros

Fond comercial pozitiv

Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

II. IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri si constructii

Instalatii tehnice si masini

Alte instalatii, utilaje si mobilier

Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse in consolidare

Imprumuturi acordate entitatilor afiliate neincluse in consolidare

Interese de participare detinute la entitati neincluse in consolidare

Imprumuturi acordate entitatilor legate prin interese de participare

Alte investitii detinute ca imobilizari

Alte imprumuturi

IV. TITLURI PUSE IN ECHIVALENTAB. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materii prime si materiale consumabile

2. Productia in curs de executie

3. Produse finite si marfuri

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri

II. Creante (Sumele care urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creante comerciale

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate neincluse in consolidare

3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

4. Alte creante

5. Capital subscris si nevarsat

III. Investitii pe termen scurt

1. Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse in consolidare

2. Alte investitii pe termen scurt

IV. Casa si conturi la banci

C. CHELTUIELI IN AVANS

D. DATORII: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile

2. Sume datorate institutiilor de credit

3. Avansuri incasate in contul comenzilor

4. Datorii comerciale – furnizori

5. Efecte de comert de platit

6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile

2. Sume datorate institutiilor de credit

3. Avansuri incasate in contul comenzilor

4. Datorii comerciale – furnizori

5. Efecte de comert de platit

6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare

2. Provizioane pentru impozite

3. Alte provizioane

I. Venituri in avans

1. Subventii pentru investitii

2. Venituri inregistrate in avans

3. Fond comercial negativ

J. Capital si rezerve

I. Capital subscris

1. Capital subscris varsat

2. Capital subscris nevarsat

II. Prime de capital

III. Rezerve din reevaluare

IV. Rezerve

1. Rezerve legale

2. Rezerve statutare sau contractuale

3. Alte rezerve

Actiuni proprii

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

Repartizarea profitului

VII. INTERESUL MINORITAR

Contul de profit si pierdere consolidat

Forma contului de profit si pierdere consolidat este urmatoarea:


1. Cifra de afaceri neta

2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie

3. Productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata

4. Alte venituri din exploatare

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

b) Alte cheltuieli externe

6. Cheltuieli cu personalul:

a) Salarii si indemnizatii

b) Cheltuieli cu asigurarile sociale, cu indicarea distincta a celor referitoare la

pensii

a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si imobilizarile

necorporale

b) Ajustari de valoare privind activele circulante, in cazul care acestea

depasesc suma ajustarilor de valoare care sunt normale

Alte cheltuieli de exploatare

Venituri din interese de participare

10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele

imobilizate

11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca

active circulante

13. Dobanzi de platit si cheltuieli similare

14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta

15. Venituri extraordinare

16. Cheltuieli extraordinare

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara

18. Impozitul pe profit

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor integrate

Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intreprinderilor asociate

Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) grupului

Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor minoritare


Principalele aspecte cuprinse in notele explicative se refera la:

(1) informatii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situatiile financiare anuale consolidate, precum si metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare.

(2) Pentru elementele incluse in situatiile financiare anuale consolidate care sunt sau au fost initial exprimate in moneda straina, trebuie furnizate bazele de conversie utilizate pentru exprimarea acestora in moneda in care se intocmesc situatiile financiare anuale consolidate.

(3) denumirile si sediile sociale ale entitatilor incluse in consolidare;

(4) proportia de capital detinuta in entitatile incluse in consolidare, altele decat societatea - mama, de catre entitatile incluse in consolidare sau de catre persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati;

(5) conditiile care au determinat consolidarea;

(6) explicatii referitoare la excluderea entitatilor din perimetrul de consolidare.


In plus notele explicative trebuie sa contina:

(a) Denumirile si sediile sociale ale intreprinderilor asociate cu entitatea inclusa in consolidare si proportia de capital a acestora, detinuta de entitatea inclusa in consolidare sau de persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati.


(b) Denumirea si sediul social ale entitatilor consolidate proportional, factorii pe care se bazeaza conducerea comuna si proportia capitalului acestora, detinuta de entitatile incluse in consolidare sau de persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati.


(c) Denumirea si sediul social ale fiecareia dintre entitatile, in care entitatile incluse in consolidare detin direct sau prin intermediul unor persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati, un procentaj de capital de cel putin 20%, mentionand proportia de capital detinuta, suma de capital si rezerve si profitul sau pierderea ultimului exercitiu financiar al entitatii in cauza, pentru care au fost aprobate conturile. Aceste informatii pot fi omise daca, nu sunt semnificative.


(d) Numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor societatii - mama detinute de entitatea insasi, de filialele entitatii in cauza sau de o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul acelor entitati.


(e) Valoarea avansurilor si creditelor acordate potrivit legii membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii - mama de catre acea entitate sau de catre una dintre filialele sale, indicand ratele dobanzii, principalele conditii si orice sume restituite, precum si a angajamentelor asumate in contul lor sub forma garantiilor de orice fel, indicand totalul pe fiecare categorie.


(f) Trebuie sa se mentioneze, totodata, daca situatiile financiare anuale consolidate au fost intocmite in conformitate cu prezentele reglementari.

Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar, pentru buna lor intelegere:

a)     denumirea si sediul social al societatii - mama care face raportarea;

b)    data la care s-au incheiat situatiile financiare anuale consolidate sau perioada la care se refera;

c)     moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale consolidate;

d)    unitatea de masura in care sunt exprimate cifrele incluse in raportare.

L. Malciu, N. Feleaga – „Reglementare si practici de consolidare a conturilor”, editura CECCAR, 2004, pag. 15.

Reglementari nationale conforme cu Directiva a VII-a a UE – denumite in continuare RN


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact